Gå til hovedindholdet

Investeringer på fiskerihavne og landingssteder - 2015

Ordningen bidrager til at nedbringe fiskeriets belastning af havmiljøet  ved at yde tilskud til at gennemføre landingsforpligtelsen (discard), og fremme fiskerivirksomhedernes konkurrenceevne og levedygtighed ved at yde tilskud til infrastrukturprojekter i havnen eller på landingsstedet.

 

Hvem kan søge?

Tilskudsordningen kan søges af alle, så længe projektet falder indenfor discard/infrastruktur, at projektet rent fysisk er fysisk placeret i en fiskerihavn/landingssted, og at projektet er af kollektiv interesse for alle brugere af havnen/landingsstedet.

 

Ansøgeren kan fx være en havn, et firma, der udbyder servicefaciliteter eller det kan være en gruppe fiskere.

Hvad giver vi tilskud til?

Vi giver tilskud til projekter, der bidrager til: 

 • at gennemføre landingsforpligtelsen, eller
 • infrastruktur i fiskerihavne og landingssteder.

Infrastrukturprojekter er projekter, der:

 • øger kvaliteten
 • forbedrer kontrollen med og sporbarheden for de produkter, der landes,
 • øger energieffektiviteten,
 • bidrager til miljøbeskyttelsen,
 • forbedrer sikkerheden og arbejdsvilkårene.

Hvis dit projekt vedrører infrastrukturprojekter, skal du placere dit projekt under en af de fem projektkategorier. Du skal vælge den kategori, der er mest dækkende for dit projekt. 

De støtteberettigede investeringer

 • Investeringer vedr. landingsforpligtigelsen; fx opbevaringsfaciliteter.
 • Kvalitet; fx is anlæg, kølelager, skibselevator, ramper & bedding, kassevask.
 • Kontrol og sporbarhed; fx vejeudstyr.
 • Energieffektivitet; fx el & vand.
 • Miljøbeskyttelse; fx miljøhåndtering, brændstofopbevaring.
 • Sikkerhed og arbejdsvilkår; fx losseforhold, servicehal, redskabsfaciliteter, kasselager, sorteringshal, multihal, moler/dækmoler, kaj og kajbelægning.

Tilskuddets størrelse

Vi kan give tilsagn om tilskud på 50 pct. af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til projektet. Tilskuddet finansieres delvist af EU (75 pct.) via Den Europæiske Hav- og fiskerifond (EHFF), og delvist af nationale midler fra Miljø- og Fødevareministeriet (25 pct.). 

 

Den samlede økonomiske tilskudsramme er på 36,5 mio. kr.

Betingelser for tilskud

Læs vejledningen grundigt for at se de nærmere betingelser for at få tilskud.

 

Vær dog opmærksom på at projektets samlede støtteberettigede udgifter IKKE må overstige 7,4 mio. kr.

Sådan søger du

Du søger ved at sende ansøgningsmateriale til erhverv@lbst.dk.

Formål med tilskuddet

Formålet med ordningen er gennem tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder, at gennemføre landingsforpligtigelsen og sikre infrastrukturen i fiskerihavne og landingssteder.

Her kan du finde skemaer, når du vil søge om  tilskud, udbetaling mv. Der er også andet materiale, som du vil få brug for.

Ansøg om ændringer

Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt søge, inden ændringen sker.

Du skal sende ændringsansøgningen til Landbrugsstyrelsen senest to måneder, før projektperioden udløber med en kort begrundelse for ændringen og en beskrivelse af, hvilken betydning ændringen har for projektet.

Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet.

Skema til ansøgning om projekt- og budgetændring

Erklæring om projektoverdragelse

Sammen med erklæringen om projektoverdragelse skal du sende en erklæring om antagelighed. 

Erklæring om antagelighed.

Ansøg om udbetaling

Vejledning om udbetaling af tilskud under EHFF (udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren), herunder bilagskontrol, maj 2016

Ansøgningsskemaer til udbetaling 

Indeholder skemaer til Udbetalingsanmodning, Bilagsoversigt og Underskrift (opdateret 8. marts 2017)

Aftale om projekttilknytning for faste medarbejdere - udført arbejde

Skema til slutrapport - landingsforpligtelsen

Skema til skutrapport - infrastruktur

Skema til indtastning og beregning af lønudgifter for medarbejdere.

Skemaet skal sendes sammen med din ansøgning om udbetaling, hvis det er relevant. Vær opmærksom på, at de indtastede beløb skal svare til beløbene i lønsedlerne for den enkelte medarbejder.

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år efter slutudbetalingen

Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling. Det kan være, at der i dit tilsagn (fra 2014, 2015 eller 2016), i vejledningen eller i bekendtgørelsen stod 5 år, men det er altså 5½ år, hvilket står i EU-reglerne.

Opdateret 12. januar 2018
MENU