Gå til hovedindholdet

Investeringer i Fiskerfartøjer - 2017

Den økonomiske ramme blev fuldt ansøgt de første 24 timer efter ordningen åbnede 1. februar 2017. Ordningen er derfor lukket for ansøgninger. 

Der kunne søges om tilskud til investeringer og udstyr om bord på et fiskerfartøj. Formålet er, at fiskeriets indvirkning på havmiljøet bliver mindre, at der sker en gradvis eliminering af udsmid og at lette overgangen til en bæredygtig udnyttelse af de levende marine biologiske ressourcer. Desuden skal ordningen være med til øge merværdien eller kvaliteten af fiskefangsten.

Har du brug for inspiration til dit projekt, spørgsmål om tilskud til konkrete projektideer eller problemstillinger, der måske kan løses med tilskud fra en af Hav- og fiskeriudviklingsprogrammets støtteordninger, kan du kontakte facilitator Poul Tørring på pt@aquamind.dk eller tlf. 23 36 17 25 og få gratis  rådgivning til at komme videre fra ide til projekt. Rådgivningen omfatter ikke den egentlige udarbejdelse af ansøgninger.

Hvem kan søge?

Tilskudsordningen kan søges af ejere af dansk indregistrerede EU-fiskerfartøjer, som er registreret som aktive fartøjer, og som har udført fiskeriaktiviteter til havs i mindst 60 dage i løbet af de to kalenderår, der går forud for datoen, hvor du har sendt din ansøgning.

Hvis ansøger er fisker, eller hvis én eller flere fiskere deltager i projektet, så skal alle opfylde kravet om antagelighed.

Hvad giver vi tilskud til?

Vi kan give tilsagn om tilskud til projekter, der bidrager til

  • at gennemføre landingsforpligtelsen (discard), og
  • ombygning af fiskerfartøjer.

 De støtteberettigede investeringer:

1.   Indsatsområde: Investeringer i teknologier, der forbedrer størrelses- og arts selektiviteten; fx tromler.

2. Indsatsområde: Investeringer om bord eller teknologier til eliminering af udsmid ved at undgå eller reducere uønskede fangster eller til håndtering af uønskede fangster – også opbevaring; fx ombygning af fartøjets laster osv.

3.Indsatsområde: Teknologier, der begrænser eller eliminerer fiskeriets fysiske og biologiske indvirkning på økosystemet eller havbunden; fx flydeskovle.

4. Indsatsområde: Teknologier, der beskytter redskaber og fangster mod havpattedyr og havfugle og fangst af disse; fx pingere.

5. Indsatsområde: Merværdi for fiskevarer; fx støtte til investeringer/udstyr, hvorved fiskerne kan foretage forarbejdning og direkte afsætning af egne fangster mv.

6. Indsatsområde: Kvaliteten af fiskervarer, dvs. innovative investeringer ombord på fiskerfartøjer; fx fryse-/kølelast.

Tilskuddets størrelse

NaturErhvervstyrelsen kan give tilsagn om tilskud på 40 pct. af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til projekter, der:

  1. bidrager til at gennemføre landingsforpligtelsen,
  2. omfatter kystfiskeri, eller
  3. omfatter yngre fiskeres førstegangsetablering. 

NaturErhvervstyrelsen kan give tilsagn om tilskud på 30 pct. af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til alle øvrige projekter.

Hvis den økonomiske ramme ikke er tilstrækkelig til at give tilsagn om tilskud til alle tilskudsberettigede ansøgninger inden for de første 24 timer, nedsætter vi de nævnte tilskudsprocenter. 

NaturErhvervstyrelsens tilskud til projekterne finansieres delvist af EU (75 pct.) via Den Europæiske Hav- og fiskerifond (EHFF), og delvist af nationale midler fra Miljø- og fødevareministeriet (25 pct.).

Her kan du læse mere om Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020.

Betingelser for tilskud

Læs vejledningen grundigt for at se de nærmere betingelser for at få tilskud. 

Vær dog opmærksom på at projektets samlede støtteberettigede udgifter IKKE må overstige 4,0 mio. kr.

Hvad siger loven?

Danske regler (love og bekendtgørelser) 

EU-regler (forordninger) 

Sådan søger du

Du søger ved at sende ansøgningsmateriale til projekttilskud@naturerhverv.dk.

Formål med tilskuddet

Overordnet er formålet at fremme miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og videnbaseret fiskeri ved at forfølge følgende to specifikke foranstaltninger:

  • mindske fiskeriets indvirkning på havmiljøet, fremme en gradvis eliminering af udsmid og lette overgangen til en bæredygtig udnyttelse af de levende marine biologiske ressourcer (gennemføre landingsforpligtelsen), eller
  • øge merværdien eller kvaliteten af fiskefangsten (ombygning).

Her kan du finde skemaer, når du vil søge om  projektændringer og udbetaling mv. Der er også andet materiale, som du vil få brug for.

Ansøg om ændringer

Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt søge, inden ændringen sker.

Du skal sende ændringsansøgningen til NaturErhvervstyrelsen senest to måneder, før projektperioden udløber med en kort begrundelse for ændringen og en beskrivelse af, hvilken betydning ændringen har for projektet.

Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet.

Skema til ansøgning om projekt- og budgetændring

Erklæring om projektoverdragelse

Sammen med erklæringen om projektoverdragelse skal du sende en:

Erklæring om antagelighed.

Ansøg om udbetaling

Vejledning om udbetaling af tilskud under EHFF (udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren), herunder bilagskontrol, maj 2016

Ansøgningsskemaer til udbetaling - indeholder skemaer til Udbetalingsanmodning, Bilagsoversigt og Underskrif (opdateret 8. marts 2017)

Skema til aktivitetsbeskrivelse for projektansatte

Skema til indtastning og beregning af lønudgifter for medarbejdere.

Skemaet skal sendes sammen med din ansøgning om udbetaling, hvis det er relevant. Vær opmærksom på, at de indtastede beløb skal svare til beløbene i lønsedlerne for den enkelte medarbejder.

Skema til slutrapport - kvalitet

Skema til slutrapport - selektivitet

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år efter slutudbetalingen

Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling. Det kan være, at der i dit tilsagn (fra 2014, 2015 eller 2016), i vejledningen eller i bekendtgørelsen stod 5 år, men det er altså 5½ år, hvilket står i EU-reglerne.

Her kan du finde skabeloner mv. til udformning af skilte og lignende til brug for informationsaktiviteter om projektet og støtten.

Opdateret 12. januar 2018
MENU