Gå til hovedindholdet

Tilskud investeringer i akvakulturanlæg - 2017

Formålet med ordningen er at give tilskud til at etablere eller udvikle akvakulturanlæg for at øge akvakulturproduktionen og fremme en miljømæssigt bæredygtig, ressourceeffektiv og konkurrencedygtig akvakultursektor.

Har du brug for inspiration til dit projekt, spørgsmål om tilskud til konkrete projektideer eller problemstillinger, der måske kan løses med tilskud fra en af Hav- og fiskeriudviklingsprogrammets støtteordninger, kan du kontakte facilitator Poul Tørring på pt@aquamind.dk eller tlf. 23 36 17 25 og få gratis  rådgivning til at komme videre fra ide til projekt. Rådgivningen omfatter ikke den egentlige udarbejdelse af ansøgninger.

Hvem kan søge?

Akvakulturvirksomheder eller iværksættere på vej ind i branchen, der gennem investeringer ønsker at etablere eller udvikle deres akvakulturanlæg kan søge om tilskud.

Hvad giver vi tilskud til?

Tilskud bliver bl.a. givet til produktive investeringer i akvakultur, fx renseanlæg, nyt modeldambrug, modernisering, og til indkøb af udstyr, der skal beskytte fiskebrugene mod vildtlevende rovdyr, fx ved afskærmning mod odder eller fugle.

Tilskuddets størrelse

  • NaturErhvervstyrelsen kan give tilsagn om tilskud på 40 pct. af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til mikro-, små og mellemstore virksomheder.
  • For store virksomheder dog kun op til 30 pct. af de samlede tilskudsberettigede udgifter til projektet.
  • Tilskuddet kan højest udgøre 12,0 mio. kr. pr. projekt.

NaturErhvervstyrelsens tilskud til projekterne finansieres delvist af EU-midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond (75 pct.) og delvist af nationale midler fra Miljø- og fødevareministeriet (25 pct.).

Her kan du læse mere om Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020.

Formål med tilskuddet

Formålet med ordningen er at give tilskud til at etablere eller udvikle akvakulturanlæg for at øge akvakulturproduktionen og fremme en miljømæssigt bæredygtig, ressourceeffektiv og konkurrencedygtig akvakultursektor.

Her kan du finde skemaer, når du vil søge om projektændringer og udbetaling. Der er også andet materiale, som du vil få brug for.

Ansøg om ændringer

Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt søge, inden ændringen sker.

Du skal sende ændringsanmodningen til NaturErhvervstyrelsen senest to måneder før, projektperioden udløber med en kort begrundelse for ændringen og en beskrivelse af, hvilken betydning ændringen har for projektet.

Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet.

Skema til ansøgning om projekt- og budgetændring

Erklæring om projektoverdragelse

Sammen med erklæringen om projektoverdragelse skal du sende en Erklæring om antagelighed.

Ansøg om udbetaling

Vejledning om udbetaling af tilskud under EHFF (udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren), herunder bilagskontrol, maj 2016

Ansøgningsskemaer til udbetaling - indeholder skemaer til Udbetalingsanmodning, Bilagsoversigt og Underskrift (opdateret 8. marts 2017)

Aftale om projekttilknytning for fastemedarbejdere - udført arbejde

Skema til indtastning og beregning af lønudgifter for medarbejdere. Skemaet skal sendes sammen med din ansøgning om udbetaling, hvis det er relevant. Vær opmærksom på, at de indtastede beløb skal svare til beløbene i lønsedlerne for den enkelte medarbejder.

Skema til slutrapport. Skal sendes sammen med ansøgningen om udbetaling.

Opdateret 21. december 2017
MENU