Gå til hovedindholdet

Grundbetaling og grøn støtte

Direkte arealstøtte består af grundbetaling og grøn støtte.

En del af støtten udbetales som en grøn støtte. For at få den grønne støtte, skal landmanden overholde tre grønne krav.

Når du søger om grundbetaling, søger du samtidig om grøn støtte.

Støttens størrelse

Støtten er delt i to: Grundbetaling og grøn støtte.

Når du søger grundbetaling, søger du også automatisk grøn støtte. Hvis du har mindre end 10 ha i omdrift, eller hvis du er økolog, får du automatisk den grønne støtte.

Størrelsen af din grundbetaling og grønne støtte afhænger af:

 1. Det støtteberettigede areal
 2. Antal og værdien af dine betalingsrettigheder 
 3. Eurokursen
 4. Fradrag i støttebeløbet

1. Det støtteberettigede areal

Du kan kun få udbetalt grundbetaling for et areal, hvis du råder over arealet, når ansøgningsfristen udløber.

2. Antal og værdien af dine betalingsrettigheder

Du får støtte for det antal betalingsrettigheder, du råder over på datoen for ansøgningsfristen. Betalingsrettighedens værdi kan være forskellig fra landbruger til landbruger. I 2018 er gennemsnitsværdien 1.582 kr.

Den grønne støtte svarer til ca. 45 procent af betalingsrettighedernes værdi. I 2018 udgør den grønne støtte for den gennemsnitlige betalingsrettighed 712 kr.

Du kan beregne din støtte sådan:

Grundbetaling = betalingsrettighedernes gennemsnitsværdi x areal

Grøn støtte = betalingsrettighedernes gennemsnitsværdi x areal x 0,45

Støtte i alt = grundbetaling + grøn støtte

Læs mere om betalingsrettigheder

3. Eurokursen

Betalingsrettigheden bliver omregnet til kroner med eurokursen, som den europæiske centralbank lukker med den 30. september i ansøgningsåret. Derfor kan det variere fra år til år, hvor meget du får udbetalt i danske kroner. For grundbetalingen i 2017 er 1 euro = 7,4423 kr.

4. Fradrag i støttebeløbet 

Hvert år går en del af landmændenes direkte støtte til EU’s krisereserve, dog kun penge fra støttebeløb, der overstiger 14.885 kr. det år. I 2018 opkræves der 1,35 procent i finansiel disciplin (foreløbig procentsats). Der blev i 2017 også opkrævet bidrag til EU´s krisereserve, dog uden at reserven blev anvendt. Der sker derfor tilbagebetaling i 2018 af beløb opkrævet sidste år. 

Derudover fratrækker Landbrugsstyrelsen 5 procent af din grundbetaling, hvis grundbetalingen overstiger 150.000 euro (ca. 1.116.345 kr. ).

Hvad giver vi støtte til?

Grundbetaling

Du kan få grundbetaling til et støtteberettiget landbrugsareal, hvis du råder over et tilsvarende antal betalingsrettigheder.

Du kan kun få støtte til de arealer, du anvender landbrugsmæssigt. Det er vigtigt, at du overholder det aktivitetskrav, der er gældende for arealtypen.

Du skal råde over både areal og betalingsrettigheder på datoen for ansøgningsfristen, som du ser i boksen til højre.

Læs mere om betalingsrettigheder

Grøn støtte

Du kan få grøn støtte til et støtteberettiget landbrugsareal, hvis du får grundbetaling til arealet, og hvis du overholder de tre grønne krav om: 

 • Flere afgrødekategorier på bedriften
 • 5 procent miljøfokusområder (MFO)
 • Opretholdelse af permanent græs

De grønne krav gælder ikke for fuldt ud økologisk drevne landbrug, for små bedrifter  eller for bedrifter med meget græs.

Hvis bedriften har 10 ha konventionelt dyrket areal i omdrift eller mere, er de konventionelle arealer omfattet af kravet om flere afgrødekategorier. 

Hvis du har 15 ha konventionelt dyrket areal i omdrift eller mere, er de konventionelle arealer omfattet af kravet om 5 procent miljøfokusområder.

I Fællesskemaet kan du vælge, at hele bedriften skal være omfattet af de grønne krav i ansøgningsåret.

Betingelser for støtte

For at modtage grundbetaling og grøn støtte skal du opfylde en række generelle støttebetingelser:

 • Du indsender hvert år Fællesskema og markkort elektronisk
 • Du råder over betalingsrettigheder
 • De arealer, du søger grundbetaling til, skal du råde over på datoen for ansøgningsfristen
 • Arealet er støtteberettiget hele kalenderåret
 • Du udfører en landbrugsaktivitet på arealerne
 • Du overholder de tre grønne krav
 • For at undgå nedsættelse af støtten skal du overholde reglerne om krydsoverensstemmelse

Udbetaling af støtten

Landbrugsstyrelsen udbetaler grundbetaling og grøn støtte en gang om året. Udbetalingen sker i perioden fra 1. december til 30. juni året efter. Vi oplyser automatisk til Skat.

Udbetaling til transporthaver

En støttemodtager kan overføre sin grundbetaling, grønne støtte eller dele af støtten til en anden modtager, oftest en bank eller lignende.

Hvis din grundbetaling skal udbetales til en anden, skal du indsende en ny erklæring om transport. Vi noterer transporten.

Gå til erklæring om transport af støtte

Ved salg eller bortforpagtning

Grundbetaling og grøn støtte udbetales til den, der indsender Fællesskemaet, uanset om du sælger eller bortforpagter et eller flere arealer efter datoen for ansøgningsfristen.

Kun aktive landbrugere kan søge

Kun aktive landbrugere kan søge

Grundbetaling og grøn støtte kan søges af personer, sammenslutninger af personer eller selskaber.

Du skal være aktiv landbruger på dagen for ansøgningsfristen for at få udbetalt grundbetaling og grøn støtte. Det betyder, at du skal udføre mindst én landbrugsaktivitet, der berettiger til grundbetaling.

Læs mere herom i ”Vejledning om direkte arealstøtte”

Beregning af andelen af permanent græs i Danmark (landekvoten)

Hvert år opgør vi andelen af permanent græs i Danmark på baggrund af de indsendte fællesskemaer. Et af de grønne krav er nemlig, at vi skal opretholde andelen af permanent græs på samme niveau som i 2015, den såkaldte landekvote.

Vi beregner andelen af permanent græs ved at sammenligne arealet med permanent græs med det samlede landbrugsareal i Danmark. Da økologer ikke er omfattet af de grønne krav, trækker vi det økologiske areal ud af beregningen. Beregningsmetoden er bestemt af EU-reglerne.

Overordnet set er beregningen til opgørelsen af den årlige andel:

(Areal med permanent græs – økologisk areal med permanent græs) / (samlet landbrugsareal – økologisk landbrugsareal)*100

I 2015 blev andelen af permanent græs beregnet til 7,7 % af landbrugsarealet.

I de tilfælde, hvor vi ændrer i definitionen af permanent græs, beregner vi også andelen i 2015 igen.

Sådan søger du

Du udfylder og indsender Fællesskema og markkort via Tast selv-service.

Læs mere under fanen til højre, "Skema og vejledning".

Force majeure

Force majeure og usædvanlige omstændigheder

Hvis helt ekstraordinære og uforudsigelige begivenheder medfører, at du ikke kan overholde frister eller betingelser for grundbetalingsordningen og de grønne krav, kan du være omfattet af reglerne om force majeure.

Eksempler på sådanne begivenheder kan fx være dødsfald, alvorlig sygdom, naturkatastrofer eller brand samt udbrud af smitsom sygdom i din besætning. Begivenheden skal vedrøre dig, din nærmeste familie eller din bedrift. Der skal være sammenhæng mellem begivenheden og den manglende overholdelse af reglen.

Det er en konkret vurdering fra sag til sag, om der er tale om force majeure.

Force majeure accepteres sjældent

Force majeure og usædvanlige omstændigheder sigter fx. på tilfælde som naturkatastrofer, alvorlige, vejrmæssige forhold eller plantesygdomme, der rammer ansøgers afgrøder. Meget nedbør, hvor nedbørsmængden har forhindret adgangen til marken eller anvendelsen af maskiner på arealet, vil normalt ikke kunne accepteres som et tilfælde af force majeure. Anerkendelse som force majeure eller usædvanlige omstændigheder forudsætter nedbørsmængder så unormale, at det ikke optræder med blot få års mellemrum.

Frist for at påberåbe dig force majeure

Hvis du vil påberåbe dig force majeure, skal du gøre det senest 15 arbejdsdage efter, du er i stand til at give en sådan meddelelse. Hvis årsagen til force majeure fx. er sygdom, regnes de 15 arbejdsdage fra den dato, hvor du eller din fuldmagtsgiver igen er i stand til at give meddelelsen. Hvis det er naturkatastrofe, der gør, at du ikke er i stand til at overholde en frist som eksempelvis slåning af brak- eller græsmarker eller udsåning af efterafgrøder, så gælder de 15 arbejdsdage senest fra datoen, hvor kravet skulle være overholdt.

Hvad kan du gøre i en kontrolsituation

Du kan stadig nå at påberåbe dig force majeure i en kontrolsituation, hvis det ligger inden for de 15 arbejdsdage efter du var i stand til at give meddelelsen. Hvis du får fysisk kontrol eksempelvis den 4. september, og dine efterafgrøder ikke er blevet sået, kan du stadig nå at påberåbe dig force majeure, hvis det er indenfor perioden på 15 arbejdsdage efter du var i stand til at give meddelelsen. Hvis vi ikke kan anerkende force majeure i din situation, vil arealet efterfølgende blive underkendt.

Er din mark stadigvæk et landbrugsareal?

For at være støtteberettiget skal et landbrugsareal være dyrkningsegnet i perioden 15. maj til 15. september (for græsarealer 1. juni til 15. september). Er arealet permanent vådt, så det ikke er muligt at slå under normale vejrforhold, er det ikke længere et landbrugsareal. Så skal du trække det ud af din ansøgning.

Indsendelse af dokumentation

For at der kan tages hensyn til en ekstraordinær og uforudsigelig begivenhed i forbindelse med din ansøgning om landbrugsstøtte, skal du skriftligt underrette Landbrugsstyrelsen om begivenheden senest 15 arbejdsdage regnet fra det tidspunkt, hvor du eller en fuldmagtshaver er i stand til det. Det gælder uanset om du påberåber dig force majeure i en kontrolsituation. Du skal sende en mail til mail@lbst.dk. Mailen skal indeholde journalnummer og CVR/CPR nummer, samt en beskrivelse af situationen. Husk at medsende dokumentation. Det kan være fx være en lægeattest. Hvis begivenheden vedrører vejret, skal du indsende vejrdata eller andet, der viser, at der foreligger en helt ekstraordinær, uoverstigelig og uforudsigelig begivenhed for din bedrift. En eventuel kontrolrapport er ikke tilstrækkelig dokumentation.

I forbindelse med påberåbelsen af force majeure kan du gøre os opmærksom på, at hvis vi ikke kan anerkende force majeure, vil du trække arealerne ud af din ansøgning. Det betyder, at du ikke får støtte for det areal, der trækkes ud, men du undgår en sanktion.

Hvis det er et MFO-areal, du trækker ud, skal du være opmærksom på, om du stadig overholder kravene til den grønne støtte. Hvis du kommer til at mangle MFO, kan du både få en nedsættelse af den grønne støtte samt en sanktion. 

Muligheden for at trække arealer ud af ansøgningen gælder dog kun, hvis du ikke har haft fysisk kontrol.

Formål med støtten

EU’s Landbrugspolitik har gennemgået en stor udvikling, siden den blev iværksat tilbage i 1950’erne. Tidligere gav EU støtte for at undgå mangel på bestemte fødevarer og sikre stabile lave priser. Landbrugsstøtten er i løbet af de seneste 20 år gået fra at være produktionsafhængig støtte til direkte indkomststøtte.  

I 2014-2020 er det overordnede formål med EU’s fælles landbrugspolitik at sikre et økonomisk levedygtigt landbrugserhverv, som producerer kvalitetsfødevarer inden for rammerne af en miljømæssigt bæredygtig produktion og opretholder gode erhvervs- og levemuligheder i landdistrikterne. 

Gennem grundbetaling og den grønne støtte får landmænd tilskud til at opretholde en landbrugsproduktion i Danmark på lige vilkår med resten af EU. 

Hovedelementerne i grundbetalingen og den grønne støtte:

 • Du får udbetalt landbrugsstøtte uafhængigt af din produktion.
 • En del af støtten er betinget af, at du overholder de tre grønne krav.
 • Du skal opfylde krav til miljø, fødevaresikkerhed, dyrevelfærd og god landbrugs- og miljømæssig stand som betingelse for at få landbrugsstøtte (krydsoverensstemmelse).

Statistik for 2018

I statistikken kan du se tal for følgende ordninger:

 • grundbetaling - antal ansøgere og ansøgt areal
 • grønne krav - 5 procent miljøfokusområder og krav om flere afgrødekategorier
 • støtte til unge nyetablerede landbrugere
 • ø-støtte

Gå til opgørelse af ansøgningsrunden 2018

Afgrødefordeling 2018

Gå til afgrødefordelingen for 2018

Hos Danmarks Statistik kan du se statistikker for tidligere år

Gå til Danmarks Statistikbank

Modtagere af EU-støtte

Her kan du se, hvordan EU-støtten bliver fordelt til landbrug, landdistrikter og fiskeri. Du kan søge oplysninger om, hvor meget den enkelte landmand, virksomhed eller fisker modtager i EU-støtte.

Hvad siger loven? - EU-regler

I Vejledning om grundbetaling finder du henvisninger til de EU-forordninger og danske bekendtgørelser, som udgør lovgrundlaget for grundbetaling.

I vejledningen er der for hvert afsnit indsat den specifikke regel, som afsnittet handler om.

Reglerne for direkte støtte er fastsat i følgende forordninger:

EU-regler

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94 (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landsbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 637/2008 og Rådets forordning (EF) nr. 73/2009.

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 639/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 om regler for direkte betalinger til landbrugere under den fælles landbrugspolitiks støtteordninger og om ændring af bilag X til nævnte forordning

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, betingelserne for afslag eller tilbagetrækning af betalinger og administrative sanktioner vedrørende direkte betalinger, støtte til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 641/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 af 17. juli 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse.

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 908/2014 af 6. august 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår betalingsorganer og andre organer, økonomisk forvaltning, regnskabsafslutning, regler om kontroller, sikkerhedsstillelse og åbenhed

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2393 af 13. december 2017 (Omnibus)

Vejledning om direkte arealstøtte

I 2018 har vi valgt at opdele Vejledning om direkte arealstøtte i fire mindre vejledninger. Dette har vi gjort for at gøre det mere overskueligt for vores kunder og gøre det lettere at finde de regler, der er relevante for den enkelte.

De fire vejledninger er:

Du kan finde reglerne for ø-støtten på et separat faktaark. 

Her finder du alle vores faktaark.

Overdragelse af betalingsrettigheder

Hvis du skal overdrage betalingsrettigheder, kan du finde vejledningen her.

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder 

Vildtvenlig høst

Du kan desuden læse vores pjece om vildtvenlig høst

Hent pjecen om vildtvenlig høst

Guide til græsarealer

I denne guide kan du blive klogere på, om du kan få grundbetaling til dine græsarealer.

Guide: Er mit græsareal med andre aktiviteter berettiget til grundbetaling?

Læs også faktaark om "Støtteberettigede græsarealer"

Nyt CVR-nummer eller ny ansøger

Hvis du vil ansøge om grundbetaling eller anden form for arealstøtte for første gang, skal du registreres som ansøger.

Du starter med at logge på Tast selv-service. Når du er logget på, kommer du automatisk til en side, hvor du oprette dig selv som ny bruger.

Bemærk, at din konsulent ikke kan oprette dig som ny bruger - det skal du selv gøre.

Vi anbefaler NemID medarbejdersignatur

Er du ejer af en enkeltmandsvirksomhed, kan du vælge, om du vil bruge din private NemID eller NemID medarbejdersignatur. Vi anbefaler, at du bruger NemID medarbejdersignatur. Så er du sikker på at ansøge i dit CVR-nummer.

Er du ejer af eller ansat i et I/S, ApS eller A/S, bruger du NemID medarbejdersignatur.

Søger du i dit CPR-nummer, bruger du din private NemID.

Har du tidligere søgt i dit CPR-nummer?

Hvis du tidligere har indsendt Fællesskemaet i dit CPR-nummer, skal du desuden sende en email til Landbrugsstyrelsen. Du oplyser dit CVR-nummer, navn og adresse. Du bør ikke sende CPR-numre i emails.

Bestil NemID til erhverv

Læs mere i kapitel 1 i "Samlet brugerguide til Fællesskema 2018"

Læs trin-for-trin-guiden om Fællesskema og Internet Markkort

Se korte film om, hvordan du indsender og udfylder Fællesskema og markkort

Ansøg om støtte

Du søger om grundbetaling  og grøn støtte ved at indsende markkort og Fællesskema 2018 via Tast selv-service. Du kan se ansøgningsfristen i boksen til højre.

Sådan udfylder du markkort og Fællesskemaet

Du kan læse mere om, hvordan du udfylder markkort og Fællesskema i vores brugerguides. Hvis du har brug for en kort introduktion, kan du læse "Trin-for-trin-guiden".

Du finder bruger guides for Internet Markkort og Fællesskema i et af punkterne herover.

Læs Trin for trin-guiden til Fællesskema og markkort 

Ændringer til Fællesskema og markkort

Du kan ændre i din ansøgning til og med fristen for ændringer den 15. maj 2018. I denne periode er det bl.a. muligt at tilføje og ændre størrelsen af marker. Bemærk, at der kun kan udbetales grundbetaling og grøn støtte for marker, som du råder over på datoen for ansøgningsfristen.

Ændring af afgrødekode senest på ændringsfristen

Hvis du har anmeldt en anden afgrøde, end den du dyrker på marken, har du pligt til at anmelde den korrekte afgrødekode senest på ændringsfristen. Det gør du ved at sende en ændring til dit Fællesskema, hvilket fx vil være aktuelt, hvis en afgrøde udvintrer.

Hvad kan du ikke ændre efter ansøgningsfristen

Du kan ikke tilføje flere målrettede efterafgrøder til dit Fællesskema. Hvis du sletter målrettede efterafgrøder, vil du blive trukket i din kvælstofkvote.

Du kan ikke ansøge om nye tilsagn efter ansøgningsfristen. Efter ansøgningsfristen kan du kun rette marker med miljø- og økologitilsagn i nedadgående retning.

Nedskrivning af arealer

Både før og efter 15. maj 2018 kan du nedskrive markerne i dit Fællesskema, herunder trække en eller flere marker ud. Det gør du ved at indsende en ændring af fællesskemaet og markkortet med det tilrettede areal. Hvis du nedskriver det ansøgte areal, nedsætter vi din støtte svarende til det tilrettede areal.

Selvom du har nedskrevet en eller flere marker i dit Fællesskema, kan vi nedsætte støtten i følgende tilfælde:

 • Hvis du efter 15. maj 2018 har fået brev om, at der er uregelmæssigheder i din støtteansøgning for det pågældende areal
 • Hvis du har modtaget varsel om kontrolbesøg
 • Hvis du har haft kontrolbesøg, og der er konstateret uregelmæssigheder for dele af støtteansøgningen.

Frist for ansøgning og for at indsende ændringer

Frister i 2018

20. april          

Ansøgningsfrist

Dato, hvor du skal have rådighed over arealer og betalingsrettigheder

Som ansøger skal du have rådighed over de støtteberettigede arealer på datoen for ansøgningsfristen.

15. maj

Frist for forsinket indsendelse

Hvis Landbrugsstyrelsen modtager dit Fællesskema mellem den 21. april og den 15. maj 2018, bliver din støtte nedsat med 1 procent pr. arbejdsdag, du har overskredet ansøgningsfristen. 

Du kan dog ikke søge om nye 5-årige tilsagn under miljø- og økologiordningerne efter den 20. april 2018.

Modtager Landbrugsstyrelsen din ansøgning efter den 15. maj 2018, vil ansøgningen blive afvist, og du får ikke udbetalt nogen form for støtte.

15. maj

Frist for ændringer

Den 15. maj 2018 er sidste frist for at sende ændringer til Fællesskema og markkort for 2018, som du allerede har indsendt.

Ansøgning under artikel 32

Hvis du søger om grundbetaling under artikel 32, skal du i nogle tilfælde indsende denne erklæring:

Erklæring om grundbetaling under undtagelsesbestemmelserne i artikel 32

Læs mere i Vejledning om direkte arealstøtte, afsnit 3.12. Du finder vejledningen i et punkt ovenfor.

Opdateret 13. juni 2018
MENU