Gå til hovedindholdet

Grundbetaling og grøn støtte

Direkte arealstøtte består af grundbetaling og grøn støtte.

En del af støtten udbetales som en grøn støtte. For at få den grønne støtte, skal landmanden overholde tre grønne krav.

Når du søger om grundbetaling, søger du samtidig om støtte til opfyldelse af de grønne krav.

Tilskuddets størrelse

Støtten er delt i to: Grundbetaling og grøn støtte.

Når du søger grundbetaling, søger du også automatisk grøn støtte. Hvis du har mindre end 10 ha i omdrift, eller hvis du er økolog, får du automatisk den grønne støtte.

Konventionelle bedrifter på mindst 10 ha i omdrift skal opfylde et eller flere grønne krav for at få den grønne støtte:

 • Du skal dyrke mindst to eller tre afgrødekategorier på bedriften
 • Du skal have mindst 5 procent af arealet med miljøfokusområder, fx efterafgrøder eller brak.

Størrelsen af din grundbetaling og grønne støtte afhænger også af:

 1. Antal og værdien af dine betalingsrettigheder 
 2. Eurokursen
 3. Fradrag i støttebeløbet

1. Antal og værdien af dine betalingsrettigheder

Du får støtte for det antal betalingsrettigheder, du råder over på datoen for ansøgningsfristen. Betalingsrettighedens værdi kan være forskellig fra landbruger til landbruger. I 2017 er gennemsnitsværdien 1.581 kr.

Den grønne støtte svarer til ca. 45 procent af betalingsrettighedernes værdi. I 2017 udgør den grønne støtte for den gennemsnitlige betalingsrettighed 721 kr.

Du kan beregne din støtte sådan:

Grundbetaling = betalingsrettighedernes gennemsnitsværdi x areal

Grøn støtte = betalingsrettighedernes gennemsnitsværdi x areal x 0,45

Støtte i alt = grundbetaling + grøn støtte

Læs mere om betalingsrettigheder

2. Eurokursen

Betalingsrettigheden bliver omregnet til kroner med eurokursen, som den europæiske centralbank lukker med den 30. september i ansøgningsåret. Derfor kan det variere fra år til år, hvor meget du får udbetalt i danske kroner. For grundbetalingen i 2017 er 1 euro = 7,4423 kr.

3. Fradrag i støttebeløbet 

Hvert år går en del af landmændenes direkte støtte til EU’s krisereserve, dog kun penge fra støttebeløb, der overstiger 14.885 kr. det år. I 2017 opkræves der 1,39 procent i finansiel disciplin (foreløbig procentsats). Der blev i 2016 også opkrævet bidrag til EU´s krisereserve, dog uden at reserven blev anvendt. Der sker derfor tilbagebetaling i 2017 af beløb opkrævet sidste år. Procenten for tilbagebetaling er fastsat til 1,37 (foreløbig procentsats).

 Derudover fratrækker Landbrugsstyrelsen 5 procent af din grundbetaling, hvis grundbetalingen overstiger 150.000 euro (ca. 1.116.345 kr. ).

Hvad giver vi tilskud til?

Grundbetaling

Du kan få grundbetaling for et støtteberettiget landbrugsareal, hvis du råder over et tilsvarende antal betalingsrettigheder.

Du kan kun få støtte for de arealer, du anvender landbrugsmæssigt. Det er vigtigt, at du overholder det aktivitetskrav der er gældende for arealtypen.

Du skal råde over både areal og betalingsrettigheder på datoen for ansøgningsfristen, som du ser i boksen til højre.

Læs mere om betalingsrettigheder

Grøn støtte

Du kan få grøn støtte for et støtteberettiget landbrugsareal, hvis du får grundbetaling for arealet, og hvis du overholder de tre grønne krav om: 

 • Flere afgrødekategorier på bedriften
 • 5 procent miljøfokusområder (MFO)
 • Opretholdelse af permanent græs

De grønne krav gælder ikke for fuldt ud økologisk drevne landbrug, for små bedrifter  eller for bedrifter med meget græs.

Læs mere om de grønne krav under fanen "Spørgsmål og svar" til højre.

Betingelser for tilskud

For at modtage grundbetaling og grøn støtte skal du opfylde en række generelle støttebetingelser:

 • Du indsender hvert år Fællesskema og markkort elektronisk
 • Du råder over betalingsrettigheder
 • De arealer, du søger grundbetaling for, skal du råde over på datoen for ansøgningsfristen
 • Arealet er støtteberettiget hele kalenderåret
 • Du udfører en landbrugsaktivitet på arealerne
 • Du overholder de tre grønne krav
 • For at undgå nedsættelse af støtten skal du overholde reglerne om krydsoverensstemmelse

Læs om støtteberettigede arealer og de tre grønne krav under fanen til højre "Spørgsmål og svar"

Test din bedrift - overholder du de grønne krav?

Test om din bedrift overholder de grønne krav om:

 • 5 procent miljøfokusområder
 • flere afgrødekategorier på bedriften

Gå til testen

Læs mere om de grønne krav under fanen "Spørgsmål og svar" til højre.

Kun aktive landbrugere kan søge

Kun aktive landbrugere kan søge

Grundbetaling og grøn støtte kan søges af personer, sammenslutninger af personer eller selskaber.

Du skal være aktiv landbruger på dagen for ansøgningsfristen for at få udbetalt grundbetaling og grøn støtte. Det betyder, at du skal udføre mindst én landbrugsaktivitet, der berettiger til grundbetaling.

Personer, der driver visse virksomhedstyper, er ikke aktive landbrugere

Fysiske eller juridiske personer, der driver lufthavne, jernbaner, vandværker, ejendomsmæglervirksomhed, dvs. alle typer af ejendomsformidling, eller permanente sports- og fritidsanlæg, er som udgangspunkt ikke aktive landbrugere.

Hvis du søger støtte i CVR-nummer

Søger du om støtte i din virksomheds CVR-nummer, kontrollerer vi automatisk virksomhedens hovedformål via branchekoden i CVR-registret. Hvis branchekoden hører til én af ovennævnte virksomhedstyper, er du som udgangspunkt ikke aktiv landbruger.

De branchekoder, der hører til én af ovennævnte virksomhedstyper, fremgår af vores ”Liste over branchekoder, som ikke kan få grundbetaling” (negativlisten). 

Se listen over branchekoder, som ikke kan få grundbetaling

Hvis du søger støtte i CPR-nummer

Søger du støtte i dit CPR-nummer, skal du i ansøgningen vedlægge din seneste årsopgørelse. Det vil af denne fremgå, hvis du har indtægt fra virksomhed, og hvis dette er tilfældet, vil vi bede dig om at indsende virksomhedens seneste årsregnskab.

Vi vil på baggrund af denne dokumentation, kunne vurdere din virksomheds hovedformål, og om den relaterer sig til én af ovennævnte virksomhedstyper.

Hvis du som udgangspunkt ikke er aktiv landbruger

Selvom din virksomhed hører til ovennævnte virksomhedstyper, og du derfor som udgangspunkt er udelukket fra at modtage støtte, er der fem tilfælde, hvor vi alligevel anser dig for at være aktiv landbruger.

Læs mere herom i ”Vejledning om direkte arealstøtte”

Sådan søger du

Du udfylder og indsender Fællesskema og markkort via Tast selv-service.

Læs mere under fanen til højre, "Skema og vejledning".

Force majeure

Force majeure og usædvanlige omstændigheder

Hvis helt ekstraordinære og uforudsigelige begivenheder medfører, at du ikke kan overholde frister eller betingelser for grundbetalingsordningen og de grønne krav, kan du være omfattet af reglerne om force majeure.

Eksempler på sådanne begivenheder kan fx være dødsfald, alvorlig sygdom, naturkatastrofer eller brand samt udbrud af smitsom sygdom i din besætning. Begivenheden skal vedrøre dig, din nærmeste familie eller din bedrift. Der skal være sammenhæng mellem begivenheden og den manglende overholdelse af reglen.

Det er en konkret vurdering fra sag til sag, om der er tale om force majeure.

Force majeure accepteres sjældent

Force majeure og usædvanlige omstændigheder sigter fx. på tilfælde som naturkatastrofer, alvorlige, vejrmæssige forhold eller plantesygdomme, der rammer ansøgers afgrøder. Meget nedbør, hvor nedbørsmængden har forhindret adgangen til marken eller anvendelsen af maskiner på arealet, vil normalt ikke kunne accepteres som et tilfælde af force majeure. Anerkendelse som force majeure eller usædvanlige omstændigheder forudsætter nedbørsmængder så unormale, at det ikke optræder med blot få års mellemrum.

Frist for at påberåbe dig force majeure

Hvis du vil påberåbe dig force majeure, skal du gøre det senest 15 arbejdsdage efter, du er i stand til at give en sådan meddelelse. Hvis årsagen til force majeure fx. er sygdom, regnes de 15 arbejdsdage fra den dato, hvor du eller din fuldmagtsgiver igen er i stand til at give meddelelsen. Hvis det er naturkatastrofe, der gør, at du ikke er i stand til at overholde en frist som eksempelvis slåning af brak- eller græsmarker eller udsåning af efterafgrøder, så gælder de 15 arbejdsdage senest fra datoen, hvor kravet skulle være overholdt.

Hvad kan du gøre i en kontrolsituation

Du kan stadig nå at påberåbe dig force majeure i en kontrolsituation, hvis det ligger inden for de 15 arbejdsdage efter du var i stand til at give meddelelsen. Hvis du får fysisk kontrol eksempelvis den 4. september, og dine efterafgrøder ikke er blevet sået, kan du stadig nå at påberåbe dig force majeure, da det er indenfor 15 arbejdsdage fra fristen for at udså MFO-efterafgrøder. Hvis vi ikke kan anerkende force majeure i din situation, vil arealet efterfølgende blive underkendt.

Er din mark stadigvæk et landbrugsareal?

For at være støtteberettiget skal et landbrugsareal være dyrkningsegnet i perioden 15. maj til 15. september (for græsarealer 1. juni til 15. september). Er arealet permanent vådt, så det ikke er muligt at slå under normale vejrforhold, er det ikke længere et landbrugsareal. Så skal du trække det ud af din ansøgning.

Indsendelse af dokumentation

For at der kan tages hensyn til en ekstraordinær og uforudsigelige begivenhed i forbindelse med din ansøgning om landbrugsstøtte, skal du underrette Landbrugsstyrelsen om begivenheden senest 15 arbejdsdage regnet fra det tidspunkt, hvor du eller en fuldmagtshaver er i stand til det. Du skal sende en mail til mail@lbst.dk. Mailen skal indeholde journalnummer og CVR/CPR nummer, samt en beskrivelse af situationen. Husk at medsende dokumentation. Det kan være fx være en lægeattest. Hvis begivenheden vedrører vejret, skal du indsende vejrdata eller andet, der viser, at der foreligger en helt ekstraordinær, uoverstigelig og uforudsigelig begivenhed for din bedrift. En eventuel kontrolrapport er ikke tilstrækkelig dokumentation.

I forbindelse med påberåbelsen af force majeure kan du gøre os opmærksom på, at hvis vi ikke kan anerkende force majeure, vil du trække arealerne ud af din ansøgning. Det betyder, at du ikke får støtte for det areal, der trækkes ud, men du undgår en sanktion.

Hvis det er et MFO-areal, du trækker ud, skal du være opmærksom på, om du stadig overholder kravene til den grønne støtte. Hvis du kommer til at mangle MFO, kan du både få en nedsættelse af den grønne støtte samt en sanktion. 

Muligheden for at trække arealer ud af ansøgningen gælder dog kun, hvis du ikke har haft fysisk kontrol.

Udbetaling af støtten

Landbrugsstyrelsen udbetaler grundbetaling og grøn støtte en gang om året. Udbetalingen sker i perioden fra 1. december til 30. juni året efter. Vi oplyser automatisk til Skat.

Udbetaling til transporthaver

En støttemodtager kan overføre sin grundbetaling, grønne støtte eller dele af støtten til en anden modtager, oftest en bank eller lignende.

Hvis din grundbetaling skal udbetales til en anden, skal du indsende en ny erklæring om transport. Vi noterer transporten.

Gå til erklæring om transport af støtte

Ved salg eller bortforpagtning

Grundbetaling og grøn støtte udbetales til den, der indsender Fællesskemaet, uanset om du sælger eller bortforpagter et eller flere arealer efter datoen for ansøgningsfristen.

Formål med tilskuddet

EU’s Landbrugspolitik har gennemgået en stor udvikling, siden den blev iværksat tilbage i 1950’erne. Tidligere gav EU støtte for at undgå mangel på bestemte fødevarer og sikre stabile lave priser. Landbrugsstøtten er i løbet af de seneste 20 år gået fra at være produktionsafhængig støtte til direkte indkomststøtte.  

I 2014-2020 er det overordnede formål med EU’s fælles landbrugspolitik at sikre et økonomisk levedygtigt landbrugserhverv, som producerer kvalitetsfødevarer inden for rammerne af en miljømæssigt bæredygtig produktion og opretholder gode erhvervs- og levemuligheder i landdistrikterne. 

Gennem grundbetaling og den grønne støtte får landmænd tilskud til at opretholde en landbrugsproduktion i Danmark på lige vilkår med resten af EU. 

Hovedelementerne i grundbetalingen og den grønne støtte:

 • Du får udbetalt landbrugsstøtte uafhængigt af din produktion.
 • En del af støtten er betinget af, at du overholder de tre grønne krav.
 • Du skal opfylde krav til miljø, fødevaresikkerhed, dyrevelfærd og god landbrugs- og miljømæssig stand som betingelse for at få landbrugsstøtte (krydsoverensstemmelse).

Statistik for 2017

I statistikken kan du se tal for følgende ordninger:

 • grundbetaling - antal ansøgere og ansøgt areal
 • grønne krav - 5 procent miljøfokusområder og krav om flere afgrødekategorier
 • støtte til unge nyetablerede landbrugere
 • ø-støtte

Gå til opgørelse af ansøgningsrunden 2017

Afgrødefordeling 2017

Gå til afgrødefordelingen for 2017

Hos Danmarks Statistik kan du se statistikker for tidligere år

Gå til Danmarks Statistikbank

Modtagere af EU-støtte

Her kan du se, hvordan EU-støtten bliver fordelt til landbrug, landdistrikter og fiskeri. Du kan søge oplysninger om, hvor meget den enkelte landmand, virksomhed eller fisker modtager i EU-støtte.

Hvad siger loven? - EU-regler

I Vejledning om grundbetaling finder du henvisninger til de EU-forordninger og danske bekendtgørelser, som udgør lovgrundlaget for Enkeltbetaling.

I vejledningen er der for hvert afsnit indsat den specifikke regel, som afsnittet handler om.

Reglerne for direkte støtte er fastsat i følgende forordninger, love og bekendtgørelser:

EU-regler

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94 (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landsbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 637/2008 og Rådets forordning (EF) nr. 73/2009.

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 639/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 om regler for direkte betalinger til landbrugere under den fælles landbrugspolitiks støtteordninger og om ændring af bilag X til nævnte forordning

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, betingelserne for afslag eller tilbagetrækning af betalinger og administrative sanktioner vedrørende direkte betalinger, støtte til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 641/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 af 17. juli 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse.

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 908/2014 af 6. august 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår betalingsorganer og andre organer, økonomisk forvaltning, regnskabsafslutning, regler om kontroller, sikkerhedsstillelse og åbenhed

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0908&from=EN

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1155 af 15. februar 2017 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår kontrolforanstaltninger i forbindelse med dyrkning af hamp, visse bestemmelser om forgrønnelsesbetaling, betaling til unge landbrugere, der har kontrol over en juridisk person, beregning af støttebeløb pr. enhed inden for rammerne af frivillig koblet støtte, dele af betalingsrettigheder og visse meddelelseskrav vedrørende den generelle arealbetalingsordning og frivillig koblet støtte og om ændring af bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1155&qid=1502184558554&from=DA

Hvad siger loven? - Danske regler - direkte arealstøtte

I Vejledning om grundbetaling finder du henvisninger til de EU-forordninger og danske bekendtgørelser, som udgør lovgrundlaget for Enkeltbetaling.

I vejledningen er der for hvert afsnit indsat den specifikke regel, som afsnittet handler om.

Reglerne for direkte støtte er fastsat i følgende forordninger, love og bekendtgørelser:

Danske regler - direkte arealstøtte

Lovbekendtgørelse nr. 20 af 4. januar 2017 af lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven)

Bekendtgørelse nr. 1259 af 26. oktober 2016 om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v.

Bekendtgørelse nr. 1417 af 29. november 2016 om markblok og elektronisk Fællesskema

Bekendtgørelse nr. 903 af 29. juli 2014 om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2014/2015 og om plantedække

Bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 2011 om euforiserende stoffer

Bekendtgørelse nr. 157 af 7. februar 2017 om krydsoverensstemmelse

Bekendtgørelse nr. 814 af 24. juni 2016 om tilskud til privat skovrejsning

Bekendtgørelse nr. 637 af 10. juni 2010 om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur

Bekendtgørelse nr. 513 af 23. april 2015 om Fødevareministeriets Klagecenters opgaver og beføjelser

Lovbekendtgørelse nr. 459 af 13. maj 2014 af lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (Renteloven)

Lovbekendtgørelse nr. 1052 af 04. juli 2016 af bekendtgørelse af straffeloven (Straffeloven)

Vejledning om grundbetaling og grøn støtte

Her finder du en vejledning, der beskriver reglerne for grundbetaling og den grønne støtte.

Vejledning om direkte arealstøtte 2017

Overdragelse af betalingsrettigheder

Hvis du skal overdrage betalingsrettigheder, kan du finde vejledningen her.

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder 

Vildtvenlig høst

Du kan desuden læse vores pjece om vildtvenlig høst

Hent pjecen om vildtvenlig høst

Guide til græsarealer

I denne guide kan du blive klogere på, om du kan få grundbetaling til dine græsarealer.

Guide: Er mit græsareal med andre aktiviteter berettiget til grundbetaling?

Læs også faktaark om "Støtteberettigede græsarealer"

Nyt CVR-nummer eller ny ansøger

Hvis du vil ansøge om grundbetaling eller anden form for arealstøtte for første gang, skal du registreres som ansøger.

Du starter med at logge på Tast selv-service. Når du er logget på, kommer du automatisk til en side, hvor du oprette dig selv som ny bruger.

Bemærk, at din konsulent ikke kan oprette dig som ny bruger - det skal du selv gøre.

Vi anbefaler NemID medarbejdersignatur

Er du ejer af en enkeltmandsvirksomhed, kan du vælge, om du vil bruge din private NemID eller NemID medarbejdersignatur. Vi anbefaler, at du bruger NemID medarbejdersignatur. Så er du sikker på at ansøge i dit CVR-nummer.

Er du ejer af eller ansat i et I/S, ApS eller A/S, bruger du NemID medarbejdersignatur.

Søger du i dit CPR-nummer, bruger du din private NemID.

Har du tidligere søgt i dit CPR-nummer?

Hvis du tidligere har indsendt Fællesskemaet i dit CPR-nummer, skal du desuden sende en email til Landbrugsstyrelsen. Du oplyser dit CVR-nummer, navn og adresse. Du bør ikke sende CPR-numre i emails.

Bestil NemID til erhverv

Læs mere i kapitel 1 i "Samlet brugerguide til Fællesskema 2017"

Læs trin-for-trin-guiden om Fællesskema og Internet Markkort

Se korte film om, hvordan du indsender og udfylder Fællesskema og markkort

Ansøg om støtte

Du søger om grundbetaling  og grøn støtte ved at indsende markkort og Fællesskema 2017 via Tast selv-service. Du kan se ansøgningsfristen i boksen til højre.

Sådan udfylder du markkort og Fællesskemaet

Du kan læse mere om, hvordan du udfylder markkort og Fællesskema i vores brugerguides. Hvis du har brug for en kort introduktion, kan du læse "Trin-fortrin-guiden".

Du finder bruger guides for Internet Markkort og Fællesskema i et af punkterne herover.

Læs Trin for trin-guiden til Fællesskema og markkort 

Ændringer til Fællesskema og markkort

Du kan ændre i din ansøgning til og med fristen for ændringer den 16. maj 2017. I denne periode er det bl.a. muligt at tilføje og ændre størrelsen af marker. Bemærk, at der kun kan udbetales grundbetaling og grøn støtte for marker, som du råder over på datoen for ansøgningsfristen.

Ændring af afgrødekode senest på ændringsfristen

Hvis du har anmeldt en anden afgrøde, end den du dyrker på marken, har du pligt til at anmelde den korrekte afgrødekode senest på ændringsfristen. Det gør du ved at sende en ændring til dit Fællesskema, hvilket fx vil være aktuelt, hvis en afgrøde udvintrer.

Hvad kan du ikke ændre efter ansøgningsfristen

Du kan ikke tilføje flere målrettede efterafgrøder til dit Fællesskema. Hvis du sletter målrettede efterafgrøder, vil du blive trukket i din kvælstofkvote.

Du kan ikke ansøge om nye tilsagn efter ansøgningsfristen. Efter ansøgningsfristen kan du kun rette marker med miljø- og økologitilsagn i nedadgående retning.

Nedskrivning af arealer

Både før og efter 16. maj 2017 kan du nedskrive markerne i dit Fællesskema, herunder trække en eller flere marker ud. Det gør du ved at indsende en ændring af fællesskemaet og markkortet med det tilrettede areal. Hvis du nedskriver det ansøgte areal, nedsætter vi din støtte svarende til det tilrettede areal.

Selvom du har nedskrevet en eller flere marker i dit Fællesskema, kan vi nedsætte støtten i følgende tilfælde:

 • Hvis du efter 16. maj 2017 har fået brev om, at der er uregelmæssigheder i din støtteansøgning for det pågældende areal
 • Hvis du har modtaget varsel om kontrolbesøg
 • Hvis du har haft kontrolbesøg, og der er konstateret uregelmæssigheder for dele af støtteansøgningen.

Frist for ansøgning og for at indsende ændringer

Frister i 2017

21. april          

Ansøgningsfrist

Dato, hvor du skal have rådighed over arealer og betalingsrettigheder

Som ansøger skal du have rådighed over de støtteberettigede arealer på datoen for ansøgningsfristen.

16. maj

Frist for forsinket indsendelse

Hvis Landbrugsstyrelsen modtager dit Fællesskema mellem den 22. april og den 16. maj 2017, bliver din støtte nedsat med 1 procent pr. arbejdsdag, du har overskredet ansøgningsfristen. 

Du kan dog ikke søge om nye 5-årige tilsagn under miljø- og økologiordningerne efter den 21. april 2017.

Modtager Landbrugsstyrelsen din ansøgning efter den 16. maj 2017, vil ansøgningen blive afvist, og du får ikke udbetalt nogen form for støtte.

16. maj

Frist for ændringer

Den 16. maj 2017 er sidste frist for at sende ændringer til Fællesskema og markkort for 2017, som du allerede har indsendt.

Ansøgning under artikel 32

Hvis du søger om grundbetaling under artikel 32, skal du i nogle tilfælde indsende denne erklæring:

Erklæring om grundbetaling under undtagelsesbestemmelserne i artikel 32

Læs mere i Vejledning om direkte arealstøtte, afsnit 4.11.3. Du finder vejledningen i et punkt ovenfor.

Grønt krav 1 - Flere afgrødekategorier på bedriften

I skemaet herunder kan du se, hvilke krav til afgrødekategorier der gælder på din bedrift, afhængig af din bedrifts størrelse: 

Bedrifter under 10 ha omdriftsarealDu er ikke omfattet af kravet og behøver ikke at leve op til kravet for at få den grønne betaling.
Bedrifter mellem 10-30 ha omdriftsarealDu skal dyrke mindst 2 forskellige afgrødekategorier. Den største afgrødekategori må højst udgøre 75 pct. af omdriftsarealet.
Bedrifter med mere end 30 ha omdriftsarealDu skal dyrke mindst 3 forskellige afgrødekategorier. Den største afgrødekategori må højst udgøre 75 pct., mens de to største afgrødekategorier tilsammen højst må udgøre 95 pct. af omdriftsarealet.

Arealer med permanent græs, permanente afgrøder, herunder lavskov, frugttræer og bærbuske, er ikke omdriftsarealer, og tæller derfor ikke med i ovenstående krav til afgrødekategorier.

Du kan læse de detaljerede regler i Vejledning om direkte arealstøtte 2017

Læs hvornår en bedrift er omfattet af kravet om 75 pct. areal med den største afgrødekategori eller 95 pct. areal med de to største afgrødekategorier (eksempel 1-4)

Hvad er en afgrødekategori

Alle omdriftsafgrøder er inddelt i afgrødekategorier. Når du indtaster afgrøden i Fællesskemaet, viser systemet afgrødekategorien.

Hent den fulde liste over afgrøder fordelt på afgrødekategorier

Græs, grøntfoder og brak

Alle typer af græs og blandinger med græs i omdrift betragtes som én afgrødekategori. Dette gælder for alle græsarealer i omdrift, herunder arealer med andet grøntfoder. Brak er en selvstændig afgrødekategori. Dog betragtes frøgræs, kløver i renbestand samt lucerne i renbestand ikke som græs og andet grøntfoder.

Se eksempler på afgrøder, der hører til i afgrødekategorien "Græs eller andet grøntfoder" (eksempel 5)

Korn og andre afgrøder i ren bestand

Afgrødekategorier er inddelt på grundlag af den botaniske slægt. Det betyder, at fx hvede og byg betragtes som forskellige afgrødekategorier. Desuden er vinter- og vårafgrøder også forskellige afgrødekategorier – fx vinterbyg og vårbyg.

Der skelnes ikke mellem forskellig brug af afgrøden. Vinterhvede til modenhed og vinterhvede til grønkorn er samme afgrødekategori. Hvis græsset ikke anvendes til dyrkning af græs eller andet grøntfoder, men anvendes til dyrkning af frø, hører arealet til afgrødekategorien indenfor den botaniske slægt.

Forskellige arter inden for korsblomst-familien (fx raps og sennep), natskyggefamilien (fx tomater og kartofler) og græskarfamilien (fx agurker og melon) betragtes også som forskellige afgrødekategorier.

Se eksempler på, hvordan afgrøder i renbestand er delt op i kategorier (eksempel 6)

Blandinger

Afgrødeblandinger er én afgrødekategori, uanset hvor mange slægter eller arter der er i blandingen. Der findes to afgrødekategorier for blandinger:

 • Vårsåede blandinger
 • Vintersåede blandinger

Se eksempler på afgrøder, der hører til i afgrødekategorien "Blandinger" (eksempel 7)

Specialafgrøder

Der gælder særlige regler, hvis du dyrker:

 • afgrøder i rækker
 • planteskoleafgrøder i omdrift
 • samme specialafgrøde på hele dit areal, fx kartofler.

Du kan læse i vejledningens afsnit 3.2, hvordan du kan overholde kravet om flere afgrødekategorier på bedriften.

Grønt krav 2 - Miljøfokusområder (MFO)

I skemaet herunder kan du se, om du skal have miljøfokusområder på din bedrift for at få den grønne betaling: 

Bedrifter under 15 ha omdriftsarealKravet gælder ikke for dig, og du behøver derfor ikke at leve op til kravet, for at få den grønne støtte.
Bedrifter med mere end 15 ha omdriftsarealKravet gælder for dig, og du skal have miljøfokusområder på bedriften svarende til mindst 5 pct. af omdriftsarealet for at få den grønne støtte.

Læs mere om dette i Vejledning om direkte arealstøtte 2017

Hvad er miljøfokusområder?

Du kan anvende følgende arealer som miljøfokusområder:

 • Frivillige randzoner og lovpligtige 2m bræmmer, som fremgår af Internet Markkort pr. 1. januar 2017. Arealet skal i hele sin længde ligge på eller støde op til et omdriftsareal
 • Landskabselementer, der er beskyttet under reglerne om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM), herunder fortidsminder og små søer, der er beliggende på eller op ad omdriftsarealer. Disse elementer fremgår af IMK
 • Braklagte (udyrkede) omdriftsarealer
 • Lavskov (fx energipil)
 • Græsudlæg, både renbestand og blanding, der er sået senest 31. maj
 • Efterafgrøder, der er udsået som en blanding af afgrøder, og som følges af en afgrøde.

Omregningsfaktorer

Miljøfokusarealernes størrelse beregnes med omregningsfaktorer, som du kan se i tabellen herunder:

MiljøfokusområdeOmregningsfaktor
Frivillige randzoner og lovpligtige 2m bræmmer1,5
GLM-fortidsminder og GLM-søer1
Braklagte arealer1
Lavskov0,3
Græsudlæg0,3
Efterafgrøder0,3

Eksempel på, hvordan du skal forstå omregningsfaktoren: Har du en  1 ha med efterafgrøder, tæller det som 0,30 ha miljøfokusområde, når du beregner, om du overholder kravet på 5 pct. miljøfokusområde.

Sammenhæng mellem nationale efterafgrøder og MFO

Bemærk, at hvis du er underlagt et krav om udlæg af efterafgrøder efter miljøreglerne, skal du fortsat overholde dette krav.

Nogle typer af efterafgrøder kan tælle med under flere regelsæt. Du kan læse mere om dette i vejledningens afsnit 3.3.9.

Grønt krav 3 - Opretholdelse af permanent græs i Danmark

Et græsareal opnår status som permanent græs, når det har ligget som græs eller slåningsbrak i mere end 5 år i træk. Det gælder uanset om arealet omlægges med nyt græs. Arealer, der ikke har været dyrket med en anden omdriftsafgrøde gennem de seneste 5 år, vil derfor have status som permanent græs.

At et areal har status af permanent græs er ikke en begrænsning for, at det kan omlægges. Når du udlægger arealet med en anden omdriftsafgrøde end græs, bringer du arealet tilbage i omdrift. Herefter vil arealet ikke længere have status som permanent græs. Blomsterbrak bryder status af permanent græs, fordi du skal udså en frøblanding, der ikke tæller som græs og andet grøntfoder.

1. Permanent græs i miljømæssigt sårbare områder (MSO)

Arealer med status som permanent græs indenfor miljømæssigt sårbare områder (MSO) skal forblive græsarealer, og må ikke jordbehandles. Du må gerne så nyt græs ud med henblik på at vedligeholde arealets plantedække. I den sammenhæng må du gerne foretage strigling af arealet forud, så længe rodnettet på det eksisterende plantedække ikke ødelægges.

Hovedparten af disse arealer er i forvejen omfattet af reglerne efter Natura 2000 eller af naturbeskyttelsesloven § 3.

Du kan se de miljømæssigt sårbare områder i Internet Markkort eller på vores Vis Kort-portal.

Se kort over miljømæssige sårbare områder på Landbrugsstyrelsens Vis Kort-portal

Se oversigtskort

2. Opretholdelse af permanent græs på landsplan

Hvis vi et år oplever et væsentligt fald i andelen af permanent græs, skal vi indføre et midlertidigt forbud mod, at permanente græsarealer tages i omdrift. I yderste konsekvens skal vi stille krav om, at der genetableres arealer med permanent græs.

Siden 2005, hvor reglen om opretholdelse af permanent græs blev indført, har andelen ligget stabilt i Danmark. Vi har derfor ikke været i nærheden af at skulle indføre særlige regler for arealer med permanent græs.

Når du skal anmelde dit græsareal i dit Fællesskema

I Internet Markkort findes to korttemaer, som kan være en hjælp, når du skal anmelde dine græsarealer:

1. Det ene korttema hedder ”Permanent græs - 2016”. Dette korttema viser, hvilke arealer, der i 2016 lå som permanent græs. Hvis der fortsat er græs på disse arealer i 2017, har de fortsat status som permanent græs, og skal anmeldes som sådan i fællesskemaet. Du finder arealerne i IMK i korttemaet "Permanent græs - 2016".

2. Det andet korttema hedder ”Græs i 5 år – 2016”. Dette korttema viser, hvilke arealer, der igennem de seneste fem år, har ligget som græs eller brak. Hvis der fortsat er græs på disse arealer, vil de opnå status som permanent græs i 2017, og skal anmeldes som sådan i fællesskemaet. Disse arealer kan du dog alternativt bruge som MFO-brak, og arealerne bliver dermed ikke permanent græs i 2017.

Korttemaerne er etableret ud fra arealernes anmeldelse i Fællesskema tilbage i tid.

Du kan læse reglerne i Vejledning om direkte arealstøtte 2017, afsnit 3.4.Vejledningen finder du i fanen "Skema og vejledning" på denne side.

Økologer får automatisk den grønne støtte

Økologiske bedrifter får automatisk den grønne støtte, hvis alle arealer dyrkes økologisk. Økologerne er undtaget fra de tre grønne krav.

Hvis bedriften har 10 ha konventionelt dyrket areal i omdrift eller mere, er de konventionelle arealer omfattet af kravet om flere afgrødekategorier. 

Hvis du har 15 ha konventionelt dyrket areal i omdrift eller mere, er de konventionelle arealer omfattet af kravet om 5 procent miljøfokusområder.

I Fællesskemaet kan du vælge, at hele bedriften skal være omfattet af de grønne krav i ansøgningsåret.

Bedrifter med 75 procent græs er undtaget to af de tre grønne krav

Du kan være undtaget for kravet om flere afgrødekategorier og for kravet om 5 procent miljøfokusområder, hvis:

 • græsarealer, brak og bælgplanter udgør mere end 75 procent af din bedrift, og
 • det resterende omdriftsareal højst udgør 30 ha.

Bemærk, bælgplanter kun tæller med under undtagelsen for miljøfokusområder.

Der er således forskel på, hvordan undtagelsen bliver beregnet for de to grønne krav. Du kan læse mere i Vejledning om direkte arealstøtte, afsnit 3.2 og 3.3.

Støtteberettigede græsarealer

 

Hvilke planter er tilladt på græsarealer? 

Alle arter af græs eller andet grøntfoder, der naturligt forekommer på græsningsarealer, hvad enten de er naturligt forekommende eller tilsåede er tilladte på støtteberettigede arealer - det gælder også eksempelvis lysesiv, brændenælder og tidsler.

Hvis arealet hovedsageligt består af mos, lav og/eller dværgbuske som lyng, revling, tyttebær mm., er det ikke støtteberettiget. Afgrøder som fx kløver, lucerne eller byg vil kun indgå under betegnelsen græs eller andet grøntfoder, hvis de indgår i en blanding med græs. Arealer der dyrkes med frøgræs med henblik på produktion af frø hører ikke til græs eller andet grøntfoder, men er arealer der dyrkes med en afgrøde.

Det er tilladt at have op til 100 enkeltstående træer og buske på over en meter i højden på arealet på arealer i omdrift. Klynger af træer og buske må have et samlet areal på op til 100 m2. På arealer med permanent græs korrigeres for klynger af træer og buske på op til 500 m2 ved fastsættelse af markblokkens støtteprocent.

Græsarealer, du søger støtte til, skal slås eller afgræsses

Det er en støttebetingelse, at græsarealer anvendes landbrugsmæssigt og hvert år slås eller afgræsses i perioden 1. juni til 15. september.

Du kan læse de detaljerede støttebetingelser for græsarealer i Vejledning om direkte arealstøtte 2017, afsnit 4 eller læse faktaark om støtteberettigede græsarealer

Andre aktiviteter end landbrug

Hvis der på dit landbrugsareal også foregår andre aktiviteter end landbrug, skal du kunne udføre din landbrugsdrift og overholde aktivitetskravet for at arealet er støtteberettiget. Hvis den anden aktivitet eksempelvis går ud over græssets vækst, beskadiger græsset eller består af permanente installationer, så du ikke kan udføre din landbrugsdrift, er arealet som udgangspunkt ikke støtteberettiget. Arealer, hvor der som udgangspunkt ikke kan udføres landbrugsdrift, er: golfbaner, idræts- og sportsbaner, offentlige parker og private haver, dyrehaver og dyreparker, arealer med solceller mv. Du kan læse mere herom i kapitel 5 i vejledning om direkte støtte og i faktaark om støtteberettigede græsarealer.

Det er til enhver tid tilladt at anvende dit landbrugsareal til jagt, ridning, trampestier og andre kortvarige aktiviteter – dog skal arealet i perioden 15. maj til 15. september kunne anvendes landbrugsmæssigt med henblik på dyrkning og høst.

Du må i op til et år anvende dit areal (undtagen brakarealer) til opbevaring af landbrugsprodukter og jordforbedringsmidler som halm, roer og kartofler, gødning eller kalk.

Vejledning om direkte arealstøtte 2017

Faktaark om støtteberettigede græsarealer

Vildtvenlig høst

Når plantedækket slås, bør principperne for vildtvenlig høst følges, så skade på vildtet undgås. Desuden bør slåning så vidt muligt udsættes til august måned, hvor vildtets yngel er udvokset og derfor lettere undgår maskinerne.

Se pjece om vildtvenlig høst

Støttebetingelser for brakarealer

Braklagte landbrugsarealer skal holdes uden produktion i hele det ansøgningsår det anvendes som brak, dvs. der hverken må afgræsses eller tages slæt på arealet. Braklagte arealer skal dog holdes i en sådan stand, så de nemt bringes ind i driften igen, hvorfor der årligt skal ske en aktivitet. Den aktivitet, som du skal udføre afhænger af braktypen:

 • 'Slåningsbrak' skal du i perioden fra 1. august til og med 15. september foretage mindst én slåning af arealet. Du må ikke fjerne det afslåede materiale fra arealet. Du må dog gerne opstakke plantematerialet på arealet.
 • 'Blomsterbrak' skal du i perioden fra 1. januar til og med 30. april foretage en mekanisk jordbehandling og derefter udså en blomsterblanding af frø- og nektarproducerende plantearter, dog ikke korn, majs eller raps i renbestand eller en blanding af udelukkende dissse afgrøder.

For begge typer af brak gælder, at plantedækket af hensyn til vildtet ikke må slås i perioden fra 1. maj til 31. juli. Du må dog gerne undtagelsesvist slå disse brakarealer eller anvende sprøjtemidler, hvis:

 • Der er risiko for krydsbestøvning mellem arealerne og marker med frøafgrøder inden for de afstande, som er fastsat i certificeringsreglerne. Den berørte frøavler skal da bede om tilladelse til at at slå plantedækket inden blomstring.
 • Der er behov for at bekæmpe giftige eller aggressive plantearter som fx flyvehavre, hejrearter, brændenælder, tidsler, kæmpebjørneklo eller vårbrandbæger. 

Vildtstriber og andre tiltag

Du må gerne have vildtstriber, barjordstriber, insektvolde og lærkepletter på dine omdriftsarealer, du søger støtte til. Der er regler for, hvor store tiltagene må være, og hvad du må gøre.

Læs mere i Vejledning om direkte arealstøtte, afsnit 4.6.

Hvad betyder det at have rådighed over et areal?

At have rådighed over et landbrugsareal betyder:

 • At du råder over de støtteberettigede arealer på datoen for ansøgningsfristen. Denne dato gælder for alle arealer på bedriften.
 • At du har det fulde ansvar for driften og forvaltningen af arealerne.

Hvis du ikke har rådighed over arealerne på rådighedsdatoen, kan du ikke søge om arealstøtte til arealerne.

Sådan trækker du et areal ud af din ansøgning om grundbetaling

Det gør du ved at indsende en ændring af fællesskemaet. Du ændrer markeringen for grundbetaling til et ”Nej. Det kan være, at du kun behøver at undlade at søge om grundbetaling for en del af marken. Så skal du både rette markkortet og skemaet.

Selvom du har nedskrevet en eller flere marker i dit Fællesskema, kan vi nedsætte støtten yderligere i følgende tilfælde:

 • Hvis du efter 16. maj 2017 har fået brev om, at der er uregelmæssigheder i din støtteansøgning for det pågældende areal
 • Hvis du har modtaget varsel om kontrolbesøg
 • Hvis du har haft kontrolbesøg, og der er konstateret uregelmæssigheder for dele af støtteansøgningen.

Du kan ikke søge på arealer, hvor du lejer græsningsret

Grundbetaling kan kun søges af den person eller virksomhed, som har rådighed over arealet på datoen for ansøgningsfristen.

Hvis du lejer græsningsret, har du normalt ikke den fulde rådighed over arealet. Hvis der opstår tvivl om, hvem der har rådigheden over et areal, er det aftalens indhold og ikke aftalens ordlyd, der gælder.

Beregning af andelen af permanent græs i Danmark (landekvoten)

Hvert år opgør vi andelen af permanent græs i Danmark på baggrund af de indsendte fællesskemaer. Et af de grønne krav er nemlig, at vi skal opretholde andelen af permanent græs på samme niveau som i 2015, den såkaldte landekvote.

Vi beregner andelen af permanent græs ved at sammenligne arealet med permanent græs med det samlede landbrugsareal i Danmark. Da økologer ikke er omfattet af de grønne krav, trækker vi det økologiske areal ud af beregningen. Beregningsmetoden er bestemt af EU-reglerne.

Overordnet set er beregningen:

(Areal med permanent græs – økologisk areal med permanent græs) / (samlet landbrugsareal – økologisk landbrugsareal)*100

I 2015 blev andelen af permanent græs beregnet til 7,7 % af landbrugsarealet.

I de tilfælde, hvor vi ændrer i definitionen af permanent græs, beregner vi også andelen i 2015 igen.

Opdateret 21. november 2017
MENU