Gå til hovedindholdet

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

GUDP er en moderne erhvervsstøtteordning, der skal løse nogle af de vigtigste udfordringer for fødevareerhvervet og hele samfundet. Udfordringerne er at skabe en større bæredygtighed og løse nogle af de klima- og miljømæssige problemer, samfundet står overfor – samtidig med, at økonomien hele tiden forbedres, så fødevaresektoren fortsat kan skabe vækst og sikre arbejdspladser i Danmark.

Læs mere om GUDP's bestyrelse, projekter, arrangementer, strategi, handlingsplan mv. på gudp.dk eller kontakt GUDP-sekretariatet på gudp@lbst.dk

Lukket for ansøgninger til Økologisk Forsknings-, Udviklings- og Demonstrationsprogram (Organic RDD 4) er d. 11. juni 2018 kl 12.00.

Ansøgningsfrist til fremme af grøn bioraffinering er d. 18 september 2018 kl. 12.00

Ansøgningsfrist for GUDP’s ansøgningsrunde II 2018 er d. 6 september 2018 kl 12.00

Formål med tilskuddet

Det er formålet med GUDP at yde tilskud til realisering af gode idéer, der kan styrke en ambitiøs forretningsorienteret nytænkning i det danske fødevareerhverv gennem grøn omstilling. Projektidéerne skal bidrage til løsning af de væsentligste udfordringer for de danske fødevare-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturerhverv og til de generelle fødevare-, erhvervs- og miljøpolitiske målsætninger.  

Tilskudsberettigede aktivitetstyper

Der kan ydes tilskud til følgende aktivitetstyper:

 • Anvendt forskning
 • Udvikling
 • Demonstration
 • Netværk

Ét projekt kan indeholde flere aktivitetstyper.

Aktivitetstyperne bekrives nærmere her.

Tilskuddets størrelse

Tilskuddets størrelse afhænger af projektform.

Udviklings- og demonstrationsprojekter med eller uden forskningsandel
Der kan søges om tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter med eller uden forskningsandel med en varighed på op til 4 år og med et samlet tilskud på 0,25-15 mio. kr.

Netværksprojekter
Netværksprojekter kan opnå tilskud på 50 pct. af de tilskudsberettigede udgifter. Der kan søges om tilskud til etablering af netværk med en varighed på 1-2 år og med et samlet tilskud 0,25-2 mio. kr.

De maksimale tilskudssatser fremgår af den aktuelle indkaldelse og afhænger desuden af aktivitetstype og virksomhedens størrelse. Se under ”Tilskudsberettigede aktivitetstyper” for nærmere forklaring af og eksempler på aktivitetstyper.

Hvem kan søge?

Målgruppen for GUDP-programmet er forskningsinstitutioner, producenter, iværksættere mv. inden for fødevareerhvervet.

GUDP kan søges af virksomhedsregistrerede personer, virksomheder, brancheorganisationer, foreninger, selvejende institutioner og offentlige forskningsinstitutioner, som er registreret i Det centrale virksomhedsregister (CVR).

Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS), brancheorganisationer, foreninger, samt selvejende institutioner betragtes i tilskudsmæssig sammenhæng som private virksomheder.

Sådan søger du

Du kan søge om tilskud under GUDP to gange årligt.

Ansøgningen sendes til gudp@lbst.dk inden ansøgningsfristens udløb. Hvis der er åben for ansøgninger vil næste ansøgningsfrist fremgå øverst til højre på denne side. Ansøgninger, der modtages for sent, vil ikke blive behandlet.

Indkaldelse, vejledning og ansøgningsskemaer finder du under "Skema og vejledning". Ansøgningsskemaerne består af seks skemaer:

 • Skema A: Hovedansøgningsskema
 • Skema B: Budget og gantt-diagram
 • Skema C: Deltagerskema
 • Skema D: Forretningsplan
 • Skema E: Beskrivelse af forskningsandel
 • Skema F: Samarbejdsaftaler til brug ved netværksprojekter

Der henvises til tilhørende ’Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaerne’ for hjælp til korrekt udfyldelse af ansøgningsskemaerne. Har du yderligere spørgsmål til udfyldelse af ansøgningsskemaerne, er du velkommen til at kontakte GUDP-sekretariatet her.

GUDP-sekretariatet opfordrer desuden ansøgere til at deltage i GUDP’s informationsmøder, der finder sted 2-4 gange årligt og arrangeres af GUDP-sekretariatet. Her har du mulighed for at få nærmere information om GUDP-ordningen, samt få svar på de konkrete spørgsmål, du måtte have.

Støttede ansøgninger

Hvis bestyrelsen beslutter at prioritere jeres projekt, vil du som ansøger modtage et tilsagnsbrev. Brevet indeholder informationer om tilskuddets størrelse samt betingelser for tilsagnet.

I løbet af projektperioden er projektlederen forpligtet til at underrette GUDP-sekretariatet om projekt- og budgetændringer. Det er her særligt vigtigt at være opmærksom på, at ændringerne skal godkendes af sekretariatet, inden de kan træde i kraft. Nærmere information om projektændringer kan findes under fanen ”Skemaer og vejledning”.

Udover anmodning om ændringer, er projektlederen også forpligtet til at indsende en årlig statusrapport, hvor projektets fremdrift kan vurderes. Denne årlige afrapportering bruges til at vurdere projektets fremdrift eks. om projektets milepæle nås. Projektets fremdrift fremlægges for GUDP’s bestyrelse. Efter projektets afslutning, er projektlederen desuden forpligtiget til at indsende en slutrapport. Slutrapporten bruges bl.a. til at vurdere om projektets effekter realiseres. Skabelonerne for status- og slutrapporterne kan findes under fanen ”Skemaer og vejledning”. 

Sekretariatet følger således projektet til dørs med fokus på projektforløb, økonomi og kommunikation. Målet er at sikre, at projekterne realiseres som ansøgt, så både miljøet og fødevareerhvervet får gavn af projektets resultater.

Kan min gode idé blive et GUDP-projekt?

Ansøgers forarbejde er vigtigt, da det er med til at sikre en effektiv behandling af ansøgningen i sekretariatet. Før du skriver din ansøgning, har du mulighed for at indsende en 1-sidet beskrivelse af din projektidé til GUDP-sekretariatet. Projektbeskrivelsen sendes til gudp@lbst.dk. Du vil efterfølgende få en tilbagemelding fra en af sekretariatets AC-fuldmægtige, om der er tale om et potentielt GUDP-projekt.

Hent skabelon til projektbeskrivelsen her.

GUDP-loven og bekendtgørelse

Lovgrundlaget for tilskudsordninger under Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) kan findes på Retsinformations hjemmeside. 

Gældende lov og bekendtgørelse:

  Historiske love og bekendtgørelser:

Tidligere indkaldelser og vejledninger, samt lister over ansøgere

Indkaldelse og vejledning

2018:

Organic RDD 4

Her finder du indkaldelse, vejledning og ansøgningsmateriale til Økologisk Forsknings-, Udviklings- og Demonstrationsprogram (Organic RDD 4) under GUDP.

Du kan finde ansøgningsskemaerne til ORDD 4 nedenfor:

1. runde

2017:

Etablering af pilotanlæg til grøn bioraffinering

2. runde

1. runde 

2016:

2. runde

Organic RDD 3

1. runde

Månegrisen 1. fase: Prækvalifikation

 

2015:

2. runde

Organic RDD 2.2.

1. runde

 

2014:

2. runde

1. runde

 

2013:

2. runde

1. runde

Organic RDD2

 

2012:

 

2011:

 

2010:

Ansøg om ændringer

I løbet af et projekts projektperiode er projektlederen forpligtet til at underrette GUDP-sekretariatet om ændringer. Det er her særligt vigtigt at være opmærksom på, at ændringerne skal godkendes af GUDP-sekretariatet, inden de kan træde i kraft.

For at gøre det klart for dig som projektleder, hvilke oplysninger GUDP-sekretariatet har brug for ved behandling af din anmodning, bedes du bruge nedenstående skemaer.

Budgetændring

Du kan finde skemaet for "Anmodning om budgetændring" her

Anmodningen og projektets nuværende godkendte budget samt det nye budgetforslag skal sendes til gudp@lbst.dk.

Vær særligt opmærksom på at der max. kan anmodes om én budgetændring om året.

Projektforlængelse

Du kan finde skemaet for "Anmodning om projektforlængelse" her

Anmodningen samt et nyt gantt-diagram for projektet skal sendes til gudp@lbst.dk.

Vær særlig opmærksom på at anmodningen om projektforlængelse skal være indsendt senest to måneder før projektets slutdato.

Overdragelse af projektlederansvar

Du kan finde skemaet for "Ansøgning om overdragelse af projektlederansvar" her.

Ansøgningen skal sendes til gudp@lbst.dk sammen med et deltagerskema og CV for den fremtidige projektleder, såfremt disse ikke fremgår af den oprindelige ansøgning. Af den fremtidige projektleders CV skal det klart fremgå, at denne har de fornødne kompetencer til at overtage ansvaret som projektleder.

Overdragelse af tilsagn

Du kan finde skemaet for "Ansøgning om overdragelse af tilsagn" her.

Ansøgningen skal sendes til gudp@lbst.dk sammen med et deltagerskema og dokumentation for, at fremtidig tilsagnshaver har de fornødne kompetencer til at overtage tilsagnet. Det kan bl.a. ske i form af CV for nøglepersoner.

Øvrige ændringer

Du kan finde skemaet for "Anmodning om øvrige ændringer" her.

Anmodningen skal sendes til gudp@lbst.dk.

Ansøg om udbetaling

Anmodning om udbetaling

Projekter kan få udbetalt tilskud max to gange om året. Projektlederen skal indsamle udbetalingsanmodninger fra de deltagere, der ønsker at få udbetalt tilskud, og sende dem samlet til gudp@lbst.dk.  Alle anmodninger skal ledsages af Landbrugsstyrelsens revisorerklæring, som skal udfyldes og underskrives.

Du kan finde skemaet for "Anmodning om udbetaling af tilskud under GUDP" i Excel-version her.

Hvis der er brug for flere linjer i skemaets bilag 4 vedr. specifikation af støtteberettigede udgifter, kan du bruge skemaet "Bilag 4: Specifikation af støtteberettigede udgifter (til ekstra linjer)". Skemaet finder du her.

Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP kan findes her.

Deltagere uden tilskud

For projektdeltagere uden tilskud skal både projektleder og -deltager underskrive nedenstående attest på, at projektdeltager har opfyldt sine forpligtigelser i projektet i overensstemmelse med det godkendte budget i tilsagnet.

Du kan finde attesten her.

Tilbagebetaling

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud under GUDP kan findes her.

Status- og slutrapporter

Statusrapporter

Alle statusrapporter fra igangværende GUDP-projekter skal indsendes én gang årligt den 1. juli. Det betyder, at de datoer for statusafrapportering, som evt. fremgår af tilsagnsskrivelsen, ikke længere er gældende.  

Den første statusrapport skal indsendes, når projektet har været i gang i ca. et år. 

Statusrapporten skal være godkendt, inden man kan få udbetalt til projektet. Projektudbetalinger vil derfor blive tilbageholdt, indtil du har modtaget en mail om, at statusrapporten er godkendt. Vær derfor opmærksom på at sende rapporten rettidigt, så vi kan nå at behandle den hen over sommeren.

Frem til indsendelse af den første statusrapport, kan der dog dispenseres for kravet om, at udbetaling kræver en godkendt statusrapport.

Hent skabelonen for statusrapporten her.

Slutrapport

Slutrapporten skal indsendes senest tre måneder efter projektets afslutning. Slutudbetaling kan ikke behandles før slutrapporten er godkendt.

Hent skabelonen for slutrapporten her.

GUDP-logo

Her kan deltagere i GUDP-projekter hente GUDP's logo til brug på hjemmesider og i informationsmaterialer.

Deltagere i et GUDP-projekt skal sørge for, at det ved omtale af projektet på hjemmesider, i pressemateriale og brochurer fremgår, at projektet har fået tilskud fra ”Grønt Udviklings- og Demonstrations Program, GUDP under Fødevareministeriet”.

Til det formål kan man bruge GUDP's logo. Herunder kan du hente logoet. 

Søger du tilskud til netværk?

GUDP kan yde tilskud til etablering af netværk eller klynger. Netværk og klynger skal kortlægge barrierer og potentialer indenfor et afgrænset område. Der indgår ikke egentlige forsknings- eller udviklingsaktiviteter, men de skaber grundlag for et fremadrettet samarbejde om senere projekter.

Tilskuddet kan omfatte materielle- og immaterielle aktiver.

Der kan ydes tilskud til driftsudgifter i maks. 2 år. Det omfatter personale og administration i tilknytning til:

 • Aktivering af netværk eller klynge 
 •  Forvaltning af klyngens faciliteter
 • Tilrettelæggelse og organisering af workshops og konferencer til støtte for vidensdeling og netværk
 • Markedsføring af klyngen med henblik på at øge andelen af deltagere og klyngens synlighed 
 • Organisering af uddannelsesprogrammer

Det vil sige, at driftsudgifter er de personaletimer, der f.eks. bruges på, at indkalde, administrerer, tilrettelægge og organisere netværket og øvrige administrationsomkostninger i forbindelse hermed, herunder OH. Ved netværksprojekter ydes der alene op til 30 pct. i overhead af lønomkostningerne. Dette uanset hovedansøgers retlige status.

Der kan derudover gives tilskud til markedsføringsmateriale med henblik på at øge andelen af deltagere og klyngens synlighed. Der kan i begrænset omfang gives tilskud til afholdelse af workshops og konference, f.eks. oplægsholdere.

Der kan kun gives tilskud til den juridiske person, der leder netværket eller klyngen og maksimalt med 50 % af de samlede udgifter. Det samlede ansøgte beløb skal være mellem 250.000 kr. og 2 mio. kr.

Der skal udarbejdes ét samlet budget af hovedansøgeren/den projektansvarlige for netværksprojektets samlede aktiviteter og omkostninger. Tilskud udbetales kun til udgifter afholdt af den projektansvarlige. Det er kun hovedansøger, der skal udfylde Skema C. De andre deltagere udfylder Skema F (Samarbejdsaftale for netværksprojekter)

Hvordan fastsættes tilskudssatsen til brancheorganisationer?

Udgangspunktet er at brancheorganisationer og lignende samt private forskningsinstitutioner og lignende betragtes som store virksomheder ved fastsættelse af maksimale tilskudssatser.

Dog kan brancheorganisationer, der dokumenterer, at de opfylder betingelserne i EU-Kommissionens definition af små- og mellemstore virksomheder, opnå en forhøjet tilskudssats.

Reglen kan således fraviges, hvis brancheorganisationen m.v. fremlægger dokumentation for, at de opfylder EU-Kommissionens definition af små eller mellemstore virksomheder, herunder at de bedriver økonomisk aktivitet.

Kommissionens definition af små og mellemstore virksomheder fremgår bl.a. af Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små- og mellemstore virksomheder samt EU-Kommissionens vejledninger om definition af små- og mellemstore virksomheder: 

Ovenstående træder i kraft med ny GUDP-bekendtgørelse gældende fra 18. oktober 2017.

Brancheorganisationer mv. som har eksisterende tilsagn, kan søge om at blive omfattet af ændringen. Det er en forudsætning, at tilsagnet ikke kan forhøjes. Organisationen skal derfor redegøre for, hvorledes ændringen kan rummes i budgettet.

Kan GUDP yde tilskud til eneretsbeskyttelse f.eks. patentering?

GUDP kan alene yde tilskud til patentering i små og mellemstore virksomheder dvs. virksomheder med højest 250 ansatte og en årlig omsætning på højest 372 mio. kr. eller en samlet balance på højest 320 mio. kr.

Det fremgår af bekendtgørelsen for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram § 36. Stk. 5, nr. 8 ”Tilskud kan ikke ydes til følgende omkostninger:” ----”udgifter til patentering, som afholdes af andre virksomheder end små og mellemstore virksomheder”.

Bemærk, at patentering skal vedrøre en rettighed/resultat opnået gennem projektets aktiviteter i projektperioden.

Kan kommuner og EU’s regionalfonde medfinansiere GUDP-projekter?

Midler fra kommuner og fra EU’s regionalfonde er ”anden offentlig medfinansiering”. Projektaktiviteter kan således kun medfinansieres med midler fra kommuner og EU’s regionalfonde op til den gældende maksimale tilskudsprocent for aktivitets- og virksomhedstypen. Se dog § 33 i Bekendtgørelsen nr. 922 af 15. juli 2010 om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, hvor der er en undtagelse. Vær endvidere opmærksom på, at i det omfang, der er EU-midler med, er det den pågældende EU-ordnings maksimale tilskudsregler, der er gældende.

Kan kommuner og statslige myndigheder få tilskud fra GUDP?

Nej, kommuner og statslige myndigheder kan ikke få tilskud fra GUDP. Det fremgår af bemærkningerne til GUDP-loven, at myndigheder og andre offentlige institutioner end forskningsinstitutioner ikke kan opnå tilskud. De kan imidlertid godt indgå i udviklings- og demonstrationsprojekter og netværksprojekter, dog uden tilskud fra GUDP.

Skal der kun laves ét deltagerskema pr. ansøgende virksomhed?

Ja, der skal kun laves et deltagerskema (Skema C) for hver virksomhed. I budgetskemaet laves der til gengæld et budgetskema for hver aktivitet den enkelte virksomhed deltager i (anvendt forskning, udvikling og demonstration).

Gælder regler om de-minimis for alle projekter?

Nej, det gælder kun for netværksprojekter, der har opnået GUDP-tilskud før 1. januar 2015.

Opdateret 12. juni 2018
MENU