Gå til hovedindholdet

Gammel Ø-støtte (Landdistriktsprogrammet 2007-2013)

Hvis du har arealer, der har påbegyndt Ø-støtte i 2013, skal du fortsat opfylde 5-årskravet under gammel Ø-støtte. Det gør du ved

 1. at fortsætte med at drive arealerne, der har modtaget gammel Ø-støtte, jordbrugsmæssigt - og -
 2. at anmelde arealerne i Fællesskemaet

Fra 2015 udbetales der ikke længere Ø-støtte med ordningen under landdistriktsprogrammet 2007-2013 (gammel Ø-støtte).  Fremover er Ø-støtten (ny Ø-støtte) et tillæg til grundbetaling og derfor en et-årig støtteordning.

Du kan ansøge om udbetaling af ny Ø-støtte til arealerne. Det gør du på siden "Markplan og grundbetaling" i Fællesskema.

Alle henvisninger for ansøgningsåret 2015 gælder også for indeværende ansøgningsår. Vejledning om Ø-støtteordningen 2014 er stadig gældende.

Faktaark om ny Ø-støtte

Hvem kunne søge?

Ejere eller forpagtere af jordbrug kunne søge ø-støtte, hvis de drev et landbrugsareal på mindst 5 ha på en af følgende småøer:

1. Agersø inkl. Engholm9. Drejø17. Hjortø25. Sejerø
2. Anholt10. Egholm, Aalborg18. Lyø26. Skarø
3. Askø inkl. Lilleø11. Endelave19. Læsø27. Strynø
4. Avernakø12. Fanø20. Mandø28. Tunø
5. Barsø13. Fejø, inkl. Skalø21. Nekselø29. Venø
6. Birkholm14. Femø22. Omø30. Aarø
7. Bjørnø15. Fur23. Orø31. Ærø
8. Bågø16. Hjarnø24. Samsø

Hvad gav vi tilskud til?

Arealer, du kunne få tilskud til

Arealer der blev drevet jordbrugsmæssigt kunne opnå støtte under Ø-støtte ordningen. For græsarealer gjaldt det, at græsarealer, hvor GLM-slåningskravene var overholdt, ansås for jordbrugsmæssigt drevne.

Arealer, du ikke kunne få tilskud til

Du kan ikke få tilskud til:
Gårdspladser, barjord, bebyggede arealer herunder væksthuse, køkkenhaver, krat, oplagspladser, grusarealer, betonarealer, skel, vandhuller, læhegn, læskure, naturstier, haver, havet, hegn, søer, moser, siv, rørskov, tagrør, veje, strande, skovarealer, og tilsvarende arealer.

Tilskuddets størrelse

Ø-støtten var på 475 kr. pr. ha.

Landbrugsstyrelsen gav højest tilskud til 100 ha pr. landmand.

Betingelser for tilskud

For at undgå at tilbagebetale gammel Ø-støtte skal 5-årskravet opfyldes for alle arealer, der har modtaget gammel Ø-støtte i 2013. Hvis arealerne overdrages, før 5-årskravet for gammel Ø-støtte er opfyldt, skal erhververen opfylde det.

Hvis du råder over arealer, der er omfattet af 5-årskravet, skal du:

 • eje eller forpagte jordbrugsbedriften
 • have fast bopæl og være tilmeldt folkeregisteret på en jordbrugsbedrift på en af de øer, som er omfattet af støtteordningen
 • have bopæl på en af de omfattede øer i hele det kalenderår, som tilskuddet vedrører
 • drive et areal på mindst 5 hektar jordbrugsmæssigt på de omfattede øer (gælder i mindst fem år fra datoen fra første udbetaling af tilskuddet)
 • opfylde kravene om krydsoverensstemmelse
 • indtegne alle landbrugsarealer i Internet Markkort, du driver, uanset om du søger ø-støtte for alle arealer
 • opbevare skatte-, moms- og driftsregnskaber i 5 år.

Du kan læse mere om betingelser for tilskud i vejledningen

Krydsoverensstemmelse

Ø-støtte er knyttet til reglerne om krydsoverensstemmelse, som du kan læse mere om her:

Krydsoverensstemmelse

Krav om rådighed

Du skal eje eller forpagte jordbrugsbedriften.

Hvis du overdrager arealer, hvortil der er ydet Ø-støtte, til ejer eller forpagter, så skal erhverver påtage sig ansvaret for at opfylde forpligtelserne for Ø-støtte. 

Du kan overdrage dine ø-støtteforpligtelser til ny ejer/forpagter ved producentskifte og indsende producentskifteerklæring til Landbrugsstyrelsen.

Gå til siden vedrørende producentskifte

Sådan anmelder du arealer med gammel Ø-støtte

Du anmelder arealer, som du driver jordbrugsmæssigt, på siden "Markplan og grundbetaling" i Fællesskema via Tast selv-service.

Hvis du vil søge ny Ø-støtte, skal du sætte kryds i kolonne 9 ud for de anmeldte marker på siden "Markplan og grundbetaling" i Fællesskema

Formål med tilskuddet

Formålet med Ø-støtteordningen er at sikre fortsat landbrugsvirksomhed på en række danske småøer uden broforbindelser.

Ordningen støtter dermed også de enkelte ø-samfunds muligheder for beskæftigelse og levedygtige landdistrikter, ved at jordbrugere driver landbrug og bor på øerne.

Hvad siger loven?

Lovgrundlaget for jordbrugere på småøer findes på Retsinformations netsted, EUR-lex (som er en del af EU's netsted) og i et samlet opdateret dokument her på netstedet:

Danske forskrifter:

Om Ø-støtte

Bekendtgørelse nr. 732 af 25. juni 2007 ændret ved
Bekendtgørelse nr. 110 af 28. januar 2010 og
Bekendtgørelse nr. 64 af 26. januar 2012

Om udvikling af landdistrikterne (Landdistriktsloven)

Lov nr. 316 af 31. marts 2007
 

EU-forskrifter:

Rådsforordningen (grundforordningen)

Rådets forordning nr. 1698/2005

Kommisionsforordninger

Kommisionsforordning 1974/2006
Kommisionsforordning 1975/2006

Ansøg om støtte

Du kan ikke søge om udbetaling af tilskud under gammel Ø-støtte i 2018.

Hvis du stadig er omfattet af 5-årskravet for gammel Ø-støtte skal du alligevel anmelde dine arealer, som du driver jordbrugsmæssigt, i Fællesskema 2018. Hvis du undlader dette, vil du få et krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalt Ø-støtte.

Fællesskemaet indsendes til Landbrugsstyrelsen senest ved fristen for ansøgning om grundbetaling.

Indsend ændringer

Du kan ændre i din ansøgning til og med fristen for ændringer. I denne periode er det bl.a. muligt at tilføje og ændre størrelsen af marker.

Hvornår kan du ikke ændre

Du kan modtage høringsbrev om dit Fællesskema allerede i dagene efter ansøgningsfristen. Hvis du modtager et brev på det tidspunkt, kan du ikke længere trække ansøgningen tilbage for de marker, som brevet handler om. Det gælder også, selvom ændringsfristen ikke er passeret.

Ændring af afgrødekode

Du sender en ændring til dit Fællesskema, hvis du har anmeldt en anden afgrøde, end den du dyrker på marken. Hvis der er tale om udvintring af en afgrøde på en del af en mark, kan ændring af afgrødekode udelades, hvis der er tale om samme afgrødegruppe.

Ændringer efter den 15. maj 2018

Efter den 15. maj 2018 kan der kun foretages ændringer i ansøgningen, hvis der er en indlysende fejl. For at fejlen er indlysende, skal den umiddelbart kunne opdages i forbindelse med behandling af din ansøgning.

Hvis du ikke længere opfylder kravene til Ø-støtte

Hvis du ikke opfylder kravene angivet under ordningen, skal du straks underrette Landbrugsstyrelsen herom.

Vejledning

Vejledning til ø-støtte 2014

I vejledningen finder du betingelser og vilkår for gammel Ø-støtte under Landdistriktsprogrammet 2007-2013

Se Vejledning om ø-støtteordningen-2014

Producentskifte

Du skal underrette Landbrugsstyrelsen, hvis arealer med ø-støtte overdraget til ny ejer eller forpagter.

Når du overdrager arealer, hvortil der er ydet Ø-støtte, til anden ejer eller forpagter, så skal erhverver påtage sig ansvaret for opfyldelse af forpligtigelserne for Ø-støtte.

 Erhverver skal angive alle arealerne i ansøgningen og opfylde betingelserne om jordbrugsmæssig drift i 5 år, da han ellers skal betale udbetalt støtte tilbage.

Læs mere i Vejledning om Ø-støtte

Du kan læse mere Vejledning om producentskifte og de erklæringer du skal indsende til Landbrugsstyrelsen

Gå til side med Vejledning om producentskifte og Producentskifteerklæring mm.

Arkiv

Her finder du tidligere vejledninger

Vejledning til ø-støtte 2013

Vejledning til ø-støtte 2012

Vejledning til ø-støtte 2011

Vejledning til ø-støtte 2010

 •  
 • Start
 • 1. februar 2018

  Landbrugsstyrelsen

  Ansøgningsskemaet Fællesskema 2018 er tilgængelig i Tast selv-service. Vejledning er tilgængelige på hjemmeside

  Ansøger

  Du finder Fællesskema 2018 i Tast selv-service

 • 20. april 2018

  Ansøger

  Sidste frist for at indsende Fællesskema 2018

 • 21. april 2018

  Landbrugsstyrelsen

  Gennemgår de indsendte Fællesskemaer og udsender høringsbreve. Høringsbreve udsendes helt frem til udbetalingen.

  Ansøger

  Du svarer på eventuelle høringsbreve vedrørende en eller flere af dine ansøgte marker

   

   

 • 15. september 2018

  Ansøger

  Græsarealer skal være plejet med slæt eller med afgræsning, så de fremstår med tæt og lav plantedække.

 • Stop

Hvilke støtteordninger kan jeg kombinere med gammel Ø-støtte?

Du kan kombinere gammel ø-støtte med alle  arealstøtteordninger.

Er støtten skattepligtig?

Ja, Landbrugsstyrelsen indberetter det udbetalte støtte til Skat.

Hvordan ved jeg, om jeg er omfattet af 5-årskravet?

5-årskravet gælder for alle arealer, der

 • har modtaget gammel Ø-støtte i mindre end fem år - og -
 • har påbegyndt gammel Ø-støtte i årene 2011-2013

5-årskravet indebærer, at betingelserne for Ø-støtte skal opfyldes i fem år, hvis du vil undgå at betale den tidligere udbetalte støtte under gammel Ø-støtte tilbage.

Hvis du i årene fra 2011 til 2013 har udvidet din bedrift med arealer, du ikke har overtaget ø-støtte forpligtigelsen på, fra en anden landmand, der har fået ø-støtte til dem fra 2009 til overtagelsen, skal du opfylde 5-årskravet. Hvis du undlader dette, er det dig, der skal betale al den tidligere udbetalte støtte tilbage - også støtte, der er udbetalt til overdrageren.

For arealer, der for første gang fik Ø-støtte for 2014, gælder 5-årskravet ikke.

Opdateret 30. januar 2018
MENU