Gå til hovedindholdet

Friluftsfaciliteter

Tilskud til etablering af friluftsfaciliteter kan omfatte projekter, der bidrager til at give offentligheden adgang til flere naturoplevelser.

Ved at etablering af faciliteter til gavn for friluftslivet, får offentligheden mulighed for at opleve fortidsminder og fredede arealer.

Hvem kan søge?

Ordningen lukkede for indgivelse af nye ansøgninger den 1. november 2012.

Hvad gav vi tilskud til?

Tilskud til etablering af friluftsfaciliteter kan omfatte projekter, der bidrager til at give offentligheden adgang til flere naturoplevelser.

Ved at etablering af faciliteter til gavn for friluftslivet i projektområder, får offentligheden mulighed for at opleve fortidsminder og fredede arealer.

Betingelser for tilskud

Det er en betingelse for tilskud til et projekt,

 1. at de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder opnås,
 2. at ansøger afgiver de oplysninger, Naturstyrelsen eller Landbrugsstyrelsen anmoder om til brug for sagsbehandlingen,
 3. at projektet afsluttes senest på det tidspunkt, der er anført i ansøgningen, dog senest 1 år efter tilsagnsdatoen, og som efter ansøgning kan ændres, jf. § 15.
 4. at tilsagnshaver indsender udbetalingsanmodning og projektrapport rettidigt til Landbrugsstyrelsen, jf. § 19, stk. 2,
 5. at projektet opretholdes i en periode på mindst 5 år regnet fra datoen, hvor projektet senest skal være afsluttet,
 6. at udbetalingsanmodning med tilhørende originale regnskabsbilag holdes tilgængeligt i mindst 5 år fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud,
 7. at tilsagnshaver sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til projektområdet i forbindelse med kontrol, 
 8. at tilsagnshaver sikrer, at der fra projektets afslutning og indtil udløb af den i nr. 5 anførte periode er adgang til projektområdet for offentligheden, og som omfatter adgang for færdsel til fods og ophold fra kl. 6 til solnedgang og med mulighed for at medtage hunde, der føres i snor, jf. dog stk. 2, og
 9. at tilsagnshaver sikrer, at der i tilknytning til projektområdet opstilles et lovligt skilt, der informerer om offentlighedens adgang til projektområdet, jf. nr. 8 og stk. 2.

Hvad siger loven?

Lovgrundlaget for tilskudsordningen findes hos henholdsvis på: 

EUR-lex

Retsinfo.dk

Danske forskrifter:

Tilskud til friluftsfaciliteter:

Bekendtgørelse nr. 843 af 30. juni 2010 

Bekendtgørelse nr. 1024 af 1. november 2012

Om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven):

Lov nr. 316 af 31. marts 2007 

EU-forskrifter:

Rådsforordning (grundforordning):

Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005

Kommisionsforordninger:

Kommissionens forordning (EF) 1974/2006

Kommissionens forordning (EU) 65/2011

Ansvarsfraskrivelse

Vi stræber efter, at alle oplysninger om EU-regler og danske regler er korrekte og ajourførte, ligesom vi søger at rette eventuelle fejl. Men vi påtager os ikke ansvar for de opdaterede regler. Bemærk, at de opdaterede regler kun indeholder de væsentligste EU-regler og danske regler. Bemærk også, at oplysninger om EU-regler i EUR-lex (som er en del af EU´s hjemmeside) også er omfattet af en ansvarsfraskrivelse og af ophavsret.

Formål med tilskuddet

Formålet med ordningen er at yde tilskud til ikke-produktionsfremmende investeringer til etablering af friluftsfaciliteter, der bidrager til at give offentligheden adgang til flere naturoplevelser.

Dette sker ved at etablere faciliteter til gavn for friluftslivet eller til investeringer, der medvirker til at offentligheden får mulighed for at opleve fortidsminder og fredede arealer.

Ansøg om støtte

Ordningen lukkede for indgivelse af nye ansøgninger den 1. november 2012.

Henvendelse om ordningen kan ske til:

Landbrugsstyrelsen
Nyropsgade 36
1780København V
Tlf. 3395 8000
E-mail mail@lbst.dk

 •  
 • Ordningen lukkede for indgivelser af nye ansøgninger den 1. november 2012

  Tilsagnshaver - ændringer

  Ønsker du at ændre noget i dit projekt, skal du oplyse os om det senest to måneder før projektperioden udløber. Dette gælder også for forlængelser af projektperioden. En ændring skal godkendes af Landbrugsstyrelsen, før den iværksættes og er tilskudsberettiget.

  Tilsagnshaver - tilskudsberettigede udgifter

  Alt arbejde skal være gennemført i projektperioden og alle regninger skal betales af dig i projektperioden.

 • Slutudbetaling af tilskud

  Tilsagnshaver - slutudbetaling

  Fuldt oplyst anmodning om slutudbetaling skal sendes til os, senest tre måneder efter projektperiodens udløb. Husk at udfylde alle felter i udbetalingsanmodningsskemaet og medsende projektrapport, alle regninger, dokumentation for at alt er betalt og andet vigtigt for sagen.

  Landbrugsstyrelsen - udbetaling

  Din anmodning om udbetaling behandles hurtigst muligt.

  Tilsagnshaver - manglende oplysninger

  Mangler vi oplysninger eller dokumenter for at kunne udbetale tilskuddet, vil du blive bedt om at indsende det der mangler, for at tilskuddet kan udbetales.

   

   

 • Opretholdelses - perioden

  Tilsagnshaver - holde dokumenter

  Du skal opbevare kopi af ansøgningsmateriale og originale bilag såsom tilsagn, eventuelle ændringer, udbetalingsmateriale, udgiftsbilag vedrørende de tilskudsberettigede udgifter og alle tilbud, herunder også tilbud, der ikke blev benyttet. Materialet skal holdes tilgængeligt i mindst fem år, regnet fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud.

  Tilsagnshaver - opretholdelse af projektet

  Projektet skal opretholdes i mindst fem år fra tilsagnsdatoen.

   

   

 • Kontrol

  Landbrugsstyrelsen - kontrol

  I projektforløbet, det vil sige både før og efter slutudbetalingen, kan der blive udført kontrol på stedet og / eller bilagskontrol af samtlige bilag.

  Tilsagnshaver - kontrol

  I tilfælde af kontrol, skal kontrolløren have adgang til projektarealet og samtlige af tilsagnets bilag. Du skal være behjælpelig ved kontrollen.

Generelle spørgsmål og svar

Vådområder - Generelle

Søg

Hvornår skal jeg opsætte et skilt?

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg har søgt om tilskud til information?

Hvad betyder den ændrede praksis om information og offentliggørelse for mig?

Skal jeg altid informere om og offentliggøre projektet?

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg har fået tilsagn til naturalydelser?

Hvordan skal jeg trække udgifter til naturalydelser fra i forbindelse med udbetaling?

Hvad betyder det, når jeg i mit tilsagn har fået tilskud til naturalydelser?

Hvilke udgifter er naturalydelser?

Kan kommunen benytte egne maskiner til et projekt?

Kan en afdeling i en kommune bruge medarbejdere i en anden afdeling i kommunen som en ekstern entreprenør?

Kan jeg få dækket udgifter til medarbejderes udgifter til transport?

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis der er flere medarbejdere på samme projekt?

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis en medarbejder på projektet bliver afløst af en anden medarbejder, og de to medarbejdere ikke har samme timeløn?

Hvilke udgifter må ikke medregnes i timelønnen?

Hvilke udgifter må medregnes i timelønnen?

Hvordan beregner jeg timelønnen?

Hvor mange timer skal jeg beregne på et årsværk?

Kan jeg få udbetalt tilskud til udgifter til løn til personale?

Hvornår skal jeg indsende anmodning om udbetaling?

Hvem skal regningerne være udstedt til?

Hvem skal betale regningerne?

Skal udgifterne være afholdt og betalt i projektperioden?

Hvad er en projektperiode?

Din søgning gav desværre ingen resultater

Opdateret 14. august 2017
MENU