Gå til hovedindholdet

Kommunale fosforvådområder - gennemførelse (søgt i 2014 og før)

Gennem anlæg af vådområder forbedres vandmiljøet og naturen. Dette gøres ved en reduktion af fosforbelastningen af nærmere bestemte søer som fastsat i de statslige vandplaner for de enkelte hovedvandoplande.

Ordningen bidrager dermed til at opfylde Vandrammedirektivet.

Denne ordning er del af danske landdistriktsprogram og er medfinansieret af EU.

Formål med tilskuddet

Formålet med ordningen er gennem anlæg af vådområder at forbedre vandmiljøet og naturen. Dette gøres ved en reduktion af fosforbelastningen af nærmere bestemte søer som fastsat i de statslige vandplaner for de enkelte hovedvandoplande. Indsatsen baseres først og fremmest på frivillig medvirken fra lodsejere.

Baggrund

Der er indgået en aftale mellem det tidligere Miljøministeriet og Kommunernes Landsforening om den samlede vådområdeindsats.

Indsatsen for etablering af fosforvådområder (P-ådale) følger denne aftale, og den nationale styregruppe for vådområdeindsatsen har truffet beslutning om at igangsætte etablering af fosforvådområder med kommunerne som projektejere.

Finansieringen af indsatsen skal ske gennem en tilskudsordning under Landdistriktsprogrammet.

Hvad siger loven?

Lovgrundlaget for tilskudsordningen for kommunale vådområdeprojekter findes hos henholdsvis EUR-lex (som er en del af EU's netsted) og på Retsinformations netsted:

Danske forskrifter:

Bekendtgørelse nr. 372 af 26. april 2012 og tilskud til kommunale projekter vedrørende fosforvådormåder

som ændret ved

Bekendtgørelse nr. 308 af 18. marts 2013, bekendtgørelse nr. 1219 af 18. oktober 2013 og bekendtgørelse nr. 951 af 28. august 2014

Om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven)

Lov nr. 316 af 31. marts 2007

EU-forskrifter:

Rådsforordning (grundforordning)

Kommissionsforordningerne

Betingelser for tilskud

Se betingelserne for tilskud af anlæg af vådområder:

 1. De nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder skal opnås
 2. Projektet gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet, herunder afsluttes inden en dato, der fastsættes af Landbrugsstyrelsen i tilsagnet.
 3. Den projektansvarlige indsender slutudbetalingsanmodning, udgiftbilag, betalingsdokumentation, projektrapport samt faglig erklæring fra Miljøstyrelsen  rettidigt til Landbrugsstyrelsen
 4. Projektet opretholdes i en periode på mindst 5 år regnet fra datoen, hvor projektet senest skal være afsluttet 
 5. Den projektansvarlige i mindst 5 år regnet fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud opbevarer udbetalingsanmodninger med originale regnskabsbilag.
 6. Der tinglyses servitut om vådområde på samtlige ejendomme med arealer inden for projektområdet.

Tilskuddets størrelse

Landbrugsstyrelsen giver 100 % tilskud til alle tilskudsberettigede udgifter.

Hvad giver vi tilskud til?

De tilskudsberettigede udgifter til anlæg af fosforvådområde kan omfatte:

 • Udgifter til undersøgelser.
 • Udgifter til konsulentbistand
 • Udgifter til anlægsarbejder
 • Udgifter til løn til personale, der er beskæftiget med projektet, for så vidt angår udgifter, der normalt ikke finansieres af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber (se nedenfor).
 • Udgifter til gebyr i forbindelse med tinglysning af vådområdedeklaration.

Der kan kun gives tilskud til forundersøgelser og anlæg af vådområder, der er omfattet af Miljøministeriets bestemmelser om kommunale fosforvådområder

Ansøgning om tilskud til anlæg af vådområder skal omfatte midler til såvel selve anlægsarbejdet (tilsagnet) som midler til fremskaffelse af projektjorden (reservation af ramme). Dermed bliver det muligt at vurdere den samlede projektøkonomi.

Ved godkendelse af ansøgningen gives der tilsagn om tilskud til kommunens udgifter ved anlægget og der reserveres midler til et eller flere af følgende virkemidler til anlæg af vådområder:

 1. køb af projektjord
 2. jordfordeling
 3. tilskud til fastholdelse af vådområder i medfør af NaturErhvervs bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse af vådområder.

Hvem kan søge?

Ansøgning kan indsendes af den projektansvarlige kommune. Ved projektansvarlig forstås den kommune, der er ansvarlig for projektets gennemførelse, herunder for den del af projektet, der omfatter arealer beliggende uden for den projektansvarlige kommunes geografiske område. 

Du kan her se vejledning og skemaer til ansøgning om ændringer eller skema til udbetalinger.

Ansøg om ændringer

Hvis du ønsker at ændre i projektet, skal du sende en ansøgning til vandprojekter@mst.dk.

Du kan bruge dette skema til ansøgning om ændring:

Skema til ansøgning om ændring af projektet

For projekter søgt efter 2014 skal ansøgning om ændring ske via Miljø- og Fødevareministeriets Tast Selv-Service.

Læs mere her

Ansøg om udbetaling

Ved udbetaling af tilskud til anlæg af kommunale vådområder skal dette skema bruges

Udbetalingsanmodningen skal sendes til Landbrugsstyrelsen på vandnatur@lbst.dk.

I udbetalingsvejledningen finder du information til brug for anmodning om udbetaling

Udbetalingsvejledning

Du skal sammen med udbetalingsanmodningen indsende en erklæring om gennemført projekt. Denne får du ved at indsende nedenstående skema til Miljøstyrelsen:

Retningslinjer for skiltning

For projekter søgt efter 2014 skal anmodning om udbetaling ske via Miljø- og Fødevareministeriets Tast Selv-Service.

Læs mere her

Udgifter afholdt efter ansøgning er sendt, men inden kvitteringsbrev er modtaget

Hvis du har afholdt udgifter i dit projekt, efter at du sendte ansøgning om tilskud, og inden du modtog kvitteringsbrev med igangsætningstilladelse fra os, kan du få tilskud til disse udgifter. ”Afholdt” betyder, at faktura skal være udstedt. 

Dette stod ikke i vejledningen og brevet, da du søgte om og fik tilsagn om tilskud. Derfor skal du være opmærksom på også at søge om tilskud til disse udgifter, når du søger om udbetaling. 

Du kan få genoptaget din sag

Hvis du allerede har fået slutudbetaling og ikke fået udbetalt tilskud til udgifter, som du har afholdt efter ansøgningen er sendt, men inden du har fået kvitteringsbrev, kan du bede om at få genoptaget din sag. 

Du skal blot sende en mail om det til projekttilskud@lbst.dk. Skriv venligst: ”Anmodning om genoptagelse” og din sags ”journalnummer” i mailens emnefelt.

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år efter slutudbetalingen

Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling. Det kan være, at der i dit tilsagn (fra 2014, 2015 eller 2016), i vejledningen eller i bekendtgørelsen stod 5 år, men det er altså 5½ år, hvilket står i EU-reglerne.

 •  
 • Ansøgningsrunden åbner

  Landbrugsstyrelsen - skemaer og vejledning

  I samarbejde med Naturstyrelsen sørger vi for, at ansøgningsskemaer og vejledning til ansøgning om tilskud ligger på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

  Ansøger - ansøgning

  Du sender din fuldt oplyste ansøgning, indeholdende alle relevante bilag, til Naturstyrelsen.

  Naturstyrelsen - kvittering

  Naturstyrelsen kviterer for modtagelse af ansøgningen, vurderer projektets faglige indhold og økonomi.

 • Ansøgningen behandles og afgørelse udstedes

  Landbrugsstyrelsen - behandling af ansøgningen

  Efter Naturstyrelsen har lavet en faglig vurdering af projektet, oversendes ansøgningen og vurderingen til Landbrugsstyrelsen. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om projektet kan få tilskud. Du får udstedt et tilsagn, som du bedes læse grundigt, eller et afslag, som kan påklages.

  Ansøger - manglende oplysninger

  Du vil blive bedt om at indsende manglende / supplerende oplysninger i sagen, hvis vi vurderer, at der mangler oplysninger før der kan træffes en afgørelse.

 • Projektperioden

  Tilsagnshaver - ændringer

  Ønsker du at ændre noget i dit projekt, skal du indsende en ændringsanmodning til Naturstyrelsen senest to måneder inden projektperioden udløber. Dette gælder også for forlængelser af projektperioden. En ændring skal godkendes af Landbrugsstyrelsen, før den iværksættes og er tilskudsberettiget.

  Tilsagnshaver - tilskudsberettigede udgifter

  Alt arbejde skal være gennemført i projektperioden og alle regninger skal betales af dig i projektperioden.

   

   

 • Udbetaling af tilskud

  Tilsagnshaver - Udbetaling

  Fuldt oplyst anmodning om Udbetaling skal sendes til os, senest 6 måneder efter projektperiodens udløb. Husk at udfylde alle felter i udbetalingsanmodningsskemaet og medsende projektrapport, alle regninger, dokumentation for at alt er betalt og andet vigtigt for sagen. Husk også at du skal medsende en udtalelse fra Naturstyrelsen om gennemført projekt. Denne udtalelse får du ved at udfylde skema til anmodning om erklæring om gennemført forundersøgelse af kommunalt vådområder, som du kan finde under fanen Skema og vejledning og sende det til til Naturstyrelsen på vandprojekter@nst.dk.

  Landbrugsstyrelsen - udbetaling

  Din anmodning om udbetaling behandles hurtigst muligt.

  Tilsagnshaver - manglende oplysninger

  Mangler vi oplysninger eller dokumenter for at kunne udbetale tilskudet, vil du blive bedt om at indsende det der mangler, for at tilskuddet kan udbetales.

   

   

 • Opretholdelses- perioden

  Tilsagnshaver - holde dokumenter

  Du skal opbevare kopi af ansøgningsmateriale og originale bilag såsom tilsagn, eventuelle ændringer, udbetalingsmateriale, udgiftsbilag vedrørende de tilskudsberettigede udgifter og alle tilbud, herunder også tilbud, der ikke blev benyttet. Materialet skal holdes tilgængeligt i mindst fem år, regnet fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud.

  TILSAGNSHAVER - OPRETHOLDELSE AF PROJEKTET

  Projektet skal opretholdelses i mindst 5 år fra den dato, hvor projektet skal være afsluttet.

 • Kontrol

  Landbrugsstyrelsen - kontrol

  I projektforløbet, det vil sige både før og efter slutudbetalingen, kan der blive udført kontrol på stedet og / eller bilagskontrol af samtlige bilag.

  Tilsagnshaver - kontrol

  I tilfælde af kontrol, skal kontrolløren have adgang til projektarealet og samtlige af tilsagnets bilag. Du skal være behjælpelig ved kontrollen.

Generelle spørgsmål og svar

Vådområder - Generelle

Søg

Hvornår skal jeg opsætte et skilt?

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg har søgt om tilskud til information?

Hvad betyder den ændrede praksis om information og offentliggørelse for mig?

Skal jeg altid informere om og offentliggøre projektet?

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg har fået tilsagn til naturalydelser?

Hvordan skal jeg trække udgifter til naturalydelser fra i forbindelse med udbetaling?

Hvad betyder det, når jeg i mit tilsagn har fået tilskud til naturalydelser?

Hvilke udgifter er naturalydelser?

Kan kommunen benytte egne maskiner til et projekt?

Kan en afdeling i en kommune bruge medarbejdere i en anden afdeling i kommunen som en ekstern entreprenør?

Kan jeg få dækket udgifter til medarbejderes udgifter til transport?

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis der er flere medarbejdere på samme projekt?

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis en medarbejder på projektet bliver afløst af en anden medarbejder, og de to medarbejdere ikke har samme timeløn?

Hvilke udgifter må ikke medregnes i timelønnen?

Hvilke udgifter må medregnes i timelønnen?

Hvordan beregner jeg timelønnen?

Hvor mange timer skal jeg beregne på et årsværk?

Kan jeg få udbetalt tilskud til udgifter til løn til personale?

Hvornår skal jeg indsende anmodning om udbetaling?

Hvem skal regningerne være udstedt til?

Hvem skal betale regningerne?

Skal udgifterne være afholdt og betalt i projektperioden?

Hvad er en projektperiode?

Din søgning gav desværre ingen resultater

Opdateret 27. februar 2018
MENU