Gå til hovedindholdet

Kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering - forundersøgelser

Formålet med tilskudsordningen er at forbedre vandmiljøet og naturen gennem restaurering af vandløb. Kommuner, der er omfattet af en statslig vandplan, kan søge om tilskud til projekter om vandløbsrestaurering.

Under ordningen kan der søges om tilskud til at lave forundersøgelser vedrørende vandløbsrestaurering.

Har du et tilsagn fra 2014 eller tidligere kan du læse, hvordan du søger ændringer og udbetaling her:

Vandløbsrestaurering - forundersøgelser 2014 eller før

Vandløbsrestaurering - gennemførelse 2014 eller før

Formål med tilskuddet

Formålet med tilskudsordningen er at forbedre vandmiljøet og naturen gennem restaurering af vandløb. Kommuner kan søge om tilskud til projekter, der lever op til kriteriebekendtgørelsen.

Sådan søger du

Du skal søge om tilskud til vandløbsrestaurering via Miljø- og Fødevareministeriets Tast Selv-service:

Tast Selv-Service 

Du skal logge på med medarbejdersignatur. Se her hvordan man gør;

http://help.lbst.dk/kom-godt-i-gang/hvordan-logger-du-paa/#c11061

Medarbejdersignatur kan bestilles her:  https://www.medarbejdersignatur.dk/produkter/nemid_medarbejdersignatur

Landbrugsstyrelsen kvitterer for modtagelse af ansøgningen og meddeler igangsætning af projektet. Går du igang med projektet før du har modtaget dit tilsagn, er det for egen regning og risiko.

Ordningen administreres i et samarbejde mellem Miljøstyrelsen (Tidligere Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning) og Landbrugsstyrelsen.

Miljøstyrelsen vurderer projektets faglige indhold, hvorefter Landbrugsstyrelsen træffer endelig afgørelse. 

Landbrugsstyrelsen sender afgørelsen direkte til ansøger.

Hvad siger loven?

Lovgrundlaget for tilskudsordningen vandløbsrestaurering findes hos henholdsvis EUR-lex

Danske forskrifter:

Bekendtgørelser gældende for tidligere ansøgningsrunder:

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering (2017)

Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering (2. ansøgningsrunde 2016)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering (1. ansøgningsrunde 2016)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering (2015). 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering (2015)

Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering.

Om udvikling af Hav- og Fiskerifonden

Bekendtgørelse af lov om Hav- og Fiskerifonden nr. 19 af 4. januar 2017.

Lov nr. 1361 af 16. december 2014. 

EU-forskrifter:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (grundforordning):

Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 508/2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1303/2013 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

Kommisionsforordninger:

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 480/2014 af 3. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 771/2014 af 14. juli 2014 om fastlæggelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond af modellen for de operationelle programmer, struktureringen af planerne for godtgørelse af de meromkostninger, som operatørerne har ved fangst, opdræt, forarbejdning og afsætning af visse fiskevarer og akvakulturprodukter fra regioner i den yderste periferi, modellen for indberetning af finansielle data, indholdet af forhåndsevalueringsrapporterne og minimumskravene til den evalueringsplan, der skal forelægges i henhold til reglerne for Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 772/2014 af 14. juli 2014 om fastsættelse af regler for den intensitet af offentlig bistand, der anvendes på de samlede støtteberettigede udgifter til visse operationer, der finansieres under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond


Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 763/2014 af 11. juli 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond med hensyn til tekniske karakteristika for oplysnings- og offentlighedsforanstaltninger og vejledning i udformning af det europæiske logo

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1014/2014 af 22. juli 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011 med hensyn til indholdet og opbygningen af et fælles overvågnings- og evalueringssystem for operationer finansieret i henhold til Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

Ansvarsfraskrivelse

Vi stræber efter, at alle oplysninger om EU-regler og danske regler er korrekte og ajourførte, ligesom vi søger at rette eventuelle fejl. Men vi påtager os ikke ansvar for de opdaterede regler. Bemærk, at de opdaterede regler kun indeholder de væsentligste EU-regler og danske regler. Bemærk også, at oplysninger om EU-regler i EUR-lex (som er en del af EU´s hjemmeside) også er omfattet af en ansvarsfraskrivelse og af ophavsret.

Betingelser for tilskud

Betingelserne for tilskud til forundersøgelse af vandløbsrestaurering

Kommuner kan få tilskud til forundersøgelse på betingelse af, at:

 1. du afgiver de oplysninger, Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen beder om til sagsbehandlingen
 2. forundersøgelserne afsluttes senest den dato, der fastsættes i tilsagnet
 3. du skal indhente og vedhæfte mindst to tilbud på projektet. Tilbuddene skal indsendes med ansøgningen. Se eksempel på tilbud.
 4. projektet bliver gennemført i overensstemmelse med tilsagnet, herunder at det bliver afsluttet inden den dato, som fastsat i tilsagnet
 5. du indsender udbetalingsanmodning, alle udgiftsbilag, dokumentation for betaling, forundersøgelsesrapport samt faglig erklæring fra Miljøstyrelsen rettidigt til Landbrugsstyrelsen
 6. projektet bliver opretholdt i en periode på mindst fem år fra datoen for slutudbetaling
 7. du opbevarer udbetalingsanmodninger med originale regnskabsbilag i mindst fem et halvt år fra datoen for slutudbetalingen
 8. du skal sikre at alle projektrelaterede udgifter og indtægter bogføres med en særlig kode, der sikrer entydig identifikation af transaktioner med tilknytning til projektet
 9. dokumentation for, at EUs udbudsregler eller tilbudslovens regler er overholdt, opbevares i mindst fem et halvt år fra datoen for slutudbetalingen
 10. du overholder EU's udbudsregler og tilbudslovens regler

Tilskuddets størrelse

Landbrugsstyrelsen giver 100 % tilskud til alle tilskudsberettigede udgifter.

Tilskudsbeløbet vil blive oplyst til SKAT.

Hvad giver vi tilskud til?

Forundersøgelser

Forundersøgelser finder sted, inden et vandløbsrestaureringsprojekt begynder. Formålet er at vurdere, om projektet skal sættes i gang. Dermed danner forundersøgelsen grundlag for en eventuel ansøgning om tilskud til at gennemføre en vandløbsrestaurering.

Udgifter til forundersøgelser kan bl.a. omfatte udgifter til løn, information og møder, og konsulentbistand.

Hvem kan søge?

En eller flere kommuner kan i fællesskab søge om tilskud til forundersøgelser og til at gennemføre vandløbsrestaureringsprojekter. Den kommune, som er ansvarlig for, at projektet bliver gennemført, indsender ansøgning til Landbrugsstyrelsen.

Den projektansvarlige kommune er også ansvarlig for den del af projektet, som omfatter arealer, der ligger uden for den projektansvarlige kommunes geografiske område.

Du kan her se vejledning og skemaer til brug til ansøgning om tilskud, til ændringer eller til udbetalinger til forundersøgelser.

Ansøg om støtte

Du skal søge om tilskud til vandløbsrestaurering via Miljø- og Fødevareministeriets Tast Selv-service:

Tast Selv-Service

Du skal vedhæfte tilbud i din ansøgning. Se eksempel på tilbud

Du skal logge på med medarbejdersignatur. Se her hvordan man gør:

http://help.lbst.dk/kom-godt-i-gang/hvordan-logger-du-paa/#c11061

Medarbejdersignatur kan bestilles her:  https://www.medarbejdersignatur.dk/produkter/nemid_medarbejdersignatur/ 

Du kan her læse miniguide til digitale ansøgninger:

Miniguide til digitale ansøgninger til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Du kan her se en miniguide til hvrodan du indtegner projektarealet i IMK:

Miniguide til indtegning af projektarealet i IMK.

I MiljøGIS kan du få vist de udpegede indsatsområder i VP2. Her finder du en vejledning til MiljøGIS og supplerende bemærkninger til restaureringstyperne:

Vejledning MiljøGIS

Vejledningsvideo: Ansøgningsskema, tilskud til vandløbsrestaurering.

Ansøg om ændringer

Alle ændringer skal godkendes af Landbrugsstyrelsen, inden du sætter ændringen i gang. Ændringer kan ikke godkendes med tilbagevirkende kraft.

Hvis du ønsker at ændre i projektet, skal du dette ske elektronisk via Miljø- og Fødevareministeriets Tast Selv-Service.

Tast Selv-Service

Anmodning om ændring af projektet skal ske elektronisk og være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest to måneder før tilsagnsperiodens udløb.

Vedrører din projektændring sig om ændring af projektindholdet, fx at en indsats udgår af projekter skal du udfylde nedenstående ændringsskema og vedhæfte det i Tast-selv under bilagsfanen.

Ændringsskema vandløbsrestaurering

Særligt ved forlængelse af projektperioden
Anmodning om forlængelse af projektperioden skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest 10 dage før den dato, hvor projektperioden udløber.

Projektoverdragelse
Hvis tilsagnet ønskes overdraget til en anden kommune, skal dette ske elektronisk via Miljø- og Fødevareministeriets Tast Selv-Service.

Du skal vedhæfte et særligt skema i Tast selv-service.

Overdragelse af tilsagn

Ansøg om udbetaling

Udbetalingsanmodning af tilskud til forundersøgelse til kommunale projekter skal ske elektronisk via Miljø- og Fødevareministeriets Tast Selv-Service. 

Tast Selv-Service

I udbetalingsvejledningen finder du information til brug for anmodning om udbetaling

Udbetalingsvejledning

Husk at indhente udtalelse fra Miljøstyrelsen om gennemført forundersøgelse

Skema til anmodning om udtalelse fra Miljøstyrelsen

Ved anmodning om udbetaling til løn til personale skal nedenstående skema udfyldes og indsendes sammen med udbetalingsanmodning

Skema til projektansatte

Læs mere om regler for krav om skiltning og offentliggørelse af projekter her.

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i fem et halvt år efter slutudbetalingen

Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare dokumentationsmateriale i fem et halvt år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling. Det kan være, at der i dit tilsagn (fra 2014, 2015 eller 2016), i vejledningen eller i bekendtgørelsen stod fem år, men det er altså fem et halvt år, hvilket står i EU-reglerne.

Vejledning

Vejledning til ansøgning om forundersøgelse af vandløbsrestaurering

Vejledning til tilsagn om tilskud 2017

Bilag 1 til vejledning 2017

I udbetalingsvejledningen finder du information til brug for anmodning om udbetaling

Udbetalingsvejledning

 •  
 • Ansøgningsrunden åbner

  Landbrugsstyrelsen - skemaer og vejledning

  I samarbejde med Miljøstyrelsen sørger vi for, at ansøgningsskemaer og vejledning til ansøgning om tilskud ligger på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

  Ansøger - ansøgning

  Du sender din fuldt oplyste ansøgning, indeholdende alle relevante bilag, til Landbrugsstyrelsen senest kl 23:59 på ansøgningsperiodens sidste dag.

  Landbrugsstyrelsen - kvittering

  Vi kvitterer for modtagelse af ansøgningen, og sender den til Miljøstyrelsen til en faglig vurdering af projektets indhold.

 • Ansøgningen behandles og afgørelse udstedes

  Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen - behandling af ansøgningen

  Miljøstyrelsen laver en faglig vurdering af projektet og indstiller projektet til tilsagn eller afslag. Den faglige vurdering sendes til Landbrugsstyrelsen som træffer afgørelse om projektet kan få tilskud. Du får udstedt et tilsagn, som du bedes læse grundigt eller et afslag, som kan påklages.

  Ansøger - manglende oplysninger

  Du vil blive bedt om at indsende manglende / supplerende oplysninger i sagen, hvis vi vurderer, at der mangler oplysninger før der kan træffes en afgørelse.

 • Projektperioden

  Tilsagnshaver - ændringer

  Ønsker du at ændre noget i dit projekt, skal du søge om det senest to måneder før projektperioden udløber. Ansøgning om forlængelse af projektperioden skal indsendes senest ti dage før projektperioden udløber. En ændring skal godkendes af os, før den iværksættes og er tilskudsberettiget.

  Tilsagnshaver - tilskudsberettigede udgifter

  Alt arbejde skal være gennemført i projektperioden og alle regninger skal betales af dig inden du søger om udbetaling.

   

   

 • Udbetaling af tilskud

  Tilsagnshaver - Udbetaling

  Fuldt oplyst anmodning om udbetaling skal sendes til os, senest tre måneder efter projektperiodens udløb. Husk at udfylde alle felter i udbetalingsanmodningsskemaet og medsende forundersøgelsesrapport, alle regninger, dokumentation for at alt er betalt og andet vigtigt for sagen. Husk også at du skal medsende en udtalelse om gennemført projekt. Denne udtalelse får du ved at sende din rapport til Miljøstyrelsen på vandprojekter@mst.dk.

  Landbrugsstyrelsen - udbetaling

  Din anmodning om udbetaling behandles hurtigst muligt.

  Tilsagnshaver - manglende oplysninger

  Mangler vi oplysninger eller dokumenter for at kunne udbetale tilskudet, vil du blive bedt om at indsende det der mangler, for at tilskuddet kan udbetales.

   

   

 • Opretholdelses- perioden

  Tilsagnshaver - holde dokumenter

  Du skal opbevare kopi af ansøgningsmateriale og originale bilag såsom tilsagn, eventuelle ændringer, udbetalingsmateriale, udgiftsbilag vedrørende de tilskudsberettigede udgifter og alle tilbud, herunder også tilbud, der ikke blev benyttet. Materialet skal holdes tilgængeligt i mindst fem et halvt år fra datoen for slutudbetaling.

  Tilsagnshaver - opretholdelse af projektet

  Projektet skal opretholdes i mindst fem år fra datoen for slutudbetaling.

   

   

 • Kontrol

  Landbrugsstyrelsen - kontrol

  I projektforløbet, det vil sige både før og efter slutudbetalingen, kan der blive udført kontrol på stedet og / eller bilagskontrol af samtlige bilag.

  Tilsagnshaver - kontrol

  I tilfælde af kontrol, skal kontrolløren have adgang til projektarealet og samtlige af tilsagnets bilag. Du skal være behjælpelig ved kontrollen.

Generelle spørgsmål og svar

Vådområder - Generelle

Søg

Hvornår skal jeg opsætte et skilt?

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg har søgt om tilskud til information?

Hvad betyder den ændrede praksis om information og offentliggørelse for mig?

Skal jeg altid informere om og offentliggøre projektet?

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg har fået tilsagn til naturalydelser?

Hvordan skal jeg trække udgifter til naturalydelser fra i forbindelse med udbetaling?

Hvad betyder det, når jeg i mit tilsagn har fået tilskud til naturalydelser?

Hvilke udgifter er naturalydelser?

Kan kommunen benytte egne maskiner til et projekt?

Kan en afdeling i en kommune bruge medarbejdere i en anden afdeling i kommunen som en ekstern entreprenør?

Kan jeg få dækket udgifter til medarbejderes udgifter til transport?

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis der er flere medarbejdere på samme projekt?

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis en medarbejder på projektet bliver afløst af en anden medarbejder, og de to medarbejdere ikke har samme timeløn?

Hvilke udgifter må ikke medregnes i timelønnen?

Hvilke udgifter må medregnes i timelønnen?

Hvordan beregner jeg timelønnen?

Hvor mange timer skal jeg beregne på et årsværk?

Kan jeg få udbetalt tilskud til udgifter til løn til personale?

Hvornår skal jeg indsende anmodning om udbetaling?

Hvem skal regningerne være udstedt til?

Hvem skal betale regningerne?

Skal udgifterne være afholdt og betalt i projektperioden?

Hvad er en projektperiode?

Din søgning gav desværre ingen resultater

Opdateret 14. august 2017
MENU