Gå til hovedindholdet

Fiskerikontrol og sporbarhed

Under denne ordning er det muligt at søge om tilskud til projekter, som har til formål, gennem tilskud til investeringer at understøtte implementering af den fælles fiskeripolitik. Det gøres ved at sikre sporbarhed for fiskevarer og akvakulturprodukter på alle trin i produktion, forarbejdning og distribution fra fangst eller høst til detailsalg. 

Hvem kan søge?

Følgende kan søge om tilskud til projekter:

 • Samlecentraler (herunder fiskesortering, fællessalg og andelssalg)
 • Auktionshuse
 • Ejere af fiskefartøjer
 • Producentorganisationer
 • Opkøbere
 • Forarbejdningsvirksomheder
 • Detailvirksomheder

Hvad giver vi tilskud til?

Der kan gives tilskud til indkøb og installering af følgende investeringer:

 • Scannere, stregkodelæser - og printere
 • Vejeudstyr
 • Standard hyldevare software, herunder opdatering af software
 • RFID-tags og læsere
 • Elektroniske chips og lignende til tags, fiskekasser m.m.
 • Honorar til konsulentbistand i forbindelse med gennemførelse af projektet og ikke til udarbejdelse af ansøgningen
 • Teknisk assistance til indkøbt software op til to år efter installationen

Ovenstående er som udgangspunkt en udtømmende liste, og skal overholde de relevante bestemmelser om internationale standarder og vejregler herunder artikel 67 stk. 8 i forordning 404/2011 om internationale standarder og vejereglerne i forordningerne 1224/2009 og 404/2011.

Tilskuddets størrelse

Du kan få tilskud på op til 80 procent af de støtteberettigede udgifter til investeringer.

Der er afsat 11 mio. kr. til ordningen.

Skulle der være tilskudsberettigede ansøgninger for mere end de 11 mio. kr., vil der ske en nedsættelse af tilskudsprocenten for alle tilskudsberettigede ansøgninger.

Betingelser for tilskud

Landbrugsstyrelsen udvælger ansøgningerne på grundlag af følgende kriterier:

 • Legalitetstjek på ansøgning og ansøger
 • Oplysningsgraden af ansøgningen
 • Kontrol af ansøgers antagelighed
 • Om der er ansøgt til en eller flere investeringer, nævnt på side 7 i vejledningen
 • Om investeringen lever op til internationale standarder (Dvs. kan kommunikere med andre teknologier, der bruges i EU sammenhæng igennem ISO ig IEC nr. )

Hvis der er tilskudsberettigede ansøgninger for mere end de 11 mio. kr. der er i puljen, vil tilskudssatsen blive sat ned fra de grundlæggende 80 %. Således tilstræber vi, at alle indkomne ansøgninger, som i øvrigt er tilskudsberettigede, opnår et tilsagn.

Bilag udvælgelseskriterier Fiskerikontrol intern og ekstern

Læs vejledningen grundigt for at se de nærmere betingelser for at få tilskud.

Hvad er manglende antagelighed?

Ved manglende antagelighed forstås, at enhver ansøger, ikke antages til støtte under EHFF, hvis det er konstateret, at ansøgeren har begået en alvorlig overtrædelse. Se mere om manglende antagelighed i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 508/2014, artikel 10, stk. 1 og 2.

Foruden at vise antagelighed på ansøgningstidspunktet, skal du efter indsendt ansøgning og opnået tilsagn, fortsat opfylde kravene for antagelighed i hele projektperioden, og i en periode på 5 år efter den sidste betaling er foretaget.

Det er Landbrugsstyrelsen, der kontrollerer om tilsagnshaver viser manglende antagelighed. 

Hvad siger loven?

Danske regler

EU-regler

 • Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011.
 • Se link til eur-lex.europa.eu
 • Rådets forordning nr. 122472009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik. Se link til Rådets forordning på lex.europa.eu
 • Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 404/2011 af 8. april 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning nr. 1224/2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik.
 • Se link til Kommissionens gennemførelsesforordning
 • Ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006

Sådan søger du

Du søger ved at sende ansøgningsmateriale til projekttilskud@lbst.dk. 

Her på siderne kan du finde skemaer, når du vil søge om tilskud, udbetaling mv. Der findes også andet materiale, som du vil få brug for.

Her kan du finde skemaer, når du vil søge om  projektændringer og udbetaling mv. Der er også andet materiale, som du vil få brug for.

Her kan du finde skabeloner mv. til brug for eventuel skiltning og andre informationsaktiviteter om tilskuddet.

Ansøg om ændringer

Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt søge, inden ændringen sker.

Du skal sende ændringsansøgningen til Landbrugsstyrelsen senest to måneder, før projektperioden udløber med en kort begrundelse for ændringen og en beskrivelse af, hvilken betydning ændringen har for projektet.

Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet.

Skema til ansøgning om projekt- og budgetændring

Erklæring om projektoverdragelse 

Ansøg om udbetaling

Skema til slutrapport

Ansøgningsskemaer til udbetaling - indeholder skemaer til Udbetalingsanmodning, Bilagsoversigt og Underskrift (opdateret 8. marts 2017)

Aktivitetsbeskrivelse for konsulenter

Aktivitetsbeskrivelse for projektansatte

Skema til indtastning og beregning af lønudgifter for medarbejdere.

Skemaet skal sendes sammen med din ansøgning om udbetaling, hvis det er relevant. Vær opmærksom på, at de indtastede beløb skal svare til beløbene i lønsedlerne for den enkelte medarbejder.

Se også vejledning om ansøgning om udbetaling på siden "Vejledning".

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år efter slutudbetalingen

Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling. Det kan være, at der i dit tilsagn (fra 2014, 2015 eller 2016), i vejledningen eller i bekendtgørelsen stod 5 år, men det er altså 5½ år, hvilket står i EU-reglerne.

Her kan du finde skabeloner mv. til brug for eventuel skiltning og andre informationsaktiviteter om tilskuddet.

Opdateret 12. januar 2018
MENU