Gå til hovedindholdet

Fiskerikontrol, Myndighed 2018

Ordningen er under den Europæiske Hav- og fiskerifond (EHFF). Formålet med ordningen er at yde tilskud til kontrol af om den fælles fiskeripolitik efterleves af operatørerne inden for fangst, opdræt, forarbejdning og omsætning.

Offentlige myndigheder kan søge om tilskud til aktiviteter, der sikrer den nødvendige administrative kapacitet i forhold til opfyldelse af den fælles fiskeripolitik. Der kan gives tilskud til uddannelse, drift (jf. EHFF art. 76, stk. 2, k), IT-udvikling, studier, analyser, workshops og møder, forsøg og afprøvning samt indkøb af udstyr i forbindelse hermed, støttes.

Omkostningerne skal være som følge af Fiskerireformen og kontrolforordningen.

 

 

Hvem kan søge?

Du kan søge om tilskud, hvis du er en offentlig myndighed, der har erfaring med kontrol af overholdelse af den fælles fiskeripolitik.

Hvad giver vi tilskud til?

Udgifter forbundet med følgende vil være støtteberettiget:

 • Uddannelse
 • Drift (jf. EHFF art 76, stk. 2, k)
 • Projekter med henblik på IT-udvikling
 • Studier og analyser
 • Workshops og møder
 • Udviklingsprojekter
 • Forsøg og afprøvning
 • Indkøb af udstyr
 • Projekter, der sigter mod at implementere Unionens kontrol -, og håndhævelsessystemer

Tilskudssatsen kan være op til 100 %.

EU´s medfinansiering kan udgøre hhv. 70 % og 90 %.

 

 

Betingelser for tilskud

 • For at kunne søge tilskud, skal du udfylde alle ansøgningsskemaets punkter
 • Du skal udspecificere alle budgetposter med en kort sigende overskrift og beløb for hver overskrift og hver delpost

Du skal sende ansøgningen til projektilskud@lbst.dk. Ved modtagelse af din ansøgning, vil Fiskeristyrelsen kvittere vha. kvitteringsbrev.

 

 

 

Sådan søger du

Du søger om tilskud ved at udfylde det ansøgningsmateriale, der ligger her på hjemmesiden.

Formål med ordningen

Formålet med ordningen er at yde tilskud til offentlige myndigheder, så disse kan udføre en kontrol af om den fælles fiskeripolitik efterleves af operatørerne inden for fangst, opdræt, forarbejdning og omsætning

Tilskudsberettigede udgifter vil være udgifter forbundet med en eller flere af følgende punkter:

 • Indkøb, installation og/eller udvikling af teknologi, der muliggør indsamling, forvaltning, validering, analyse, risikostyring, præsentation og udveksling, udvikling af metoder for prøveudtagning af data vedrørende fiskeri samt tilkobling til tværsektorale dataudvekslingssystemer
 • Udvikling, indkøb og installation af de komponenter, der er nødvendige for at sikre datatransmission fra de aktører, der er involveret i fiskeri og markedsføring af fiskevarer, til den relevante Medlemsstater og de relevante EU-myndigheder
 • Gennemførelse af programmer med henblik på udveksling og analyse af data mellem Medlemsstater
 • Modernisering og indkøb af patruljefartøjer, luftfartøjer og helikoptere, forudsat at de anvendes til fiskerikontrol mindst 60 pct. af den samlede tid, de er i brug på årsbasis
 • Udvikling af innovativ kontrol- og overvågningssystemer og gennemførelse af pilotprojekter vedrørende fiskerikontrol
 • Uddannelses- og udvekslingsprogrammer for personale med ansvar for overvågning og kontrol af samt opsyn med fiskeriaktiviteter
 • Cost-benefit-analyser og vurdering af udførte revisioner og udgifter, som de kompetente myndigheder har afholdt i forbindelse med overvågning, kontrol og opsyn
 • Initiativer, der kan gøre fiskere og andre aktører mere bevidste om nødvendigheden af at bekæmpe ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri og om anvendelsen af reglerne i den fælles fiskeripolitik
 • Driftsomkostninger (jf. EHFF art 76 stk. 2, k) i forbindelse med levering af forstærket kontrol af bestande, der er omfattet af specifikke kontrol- og inspektionsprogrammer
 • Programmer forbundet med gennemførelsen af en handlingsplan i overensstemmelse med art. 102, stk. 4, i forordning (EF) 1224/2009.

Her kan du finde skemaer, når du vil søge om  projektændringer og udbetaling mv. Der er også andet materiale, som du vil få brug for.

Ansøg om støtte

Her kan du finde skemaer, når du vil søge om tilskud, aktivitetsbeskrivelser for konsulenter samt interne medarbejdere og udbetaling af tilskud.

Ansøgningsskema om tilskud til Fiskerikontrol, Myndighed

Ændring af et projekt kan godkendes af Fiskeristyrelsen på betingelse af, at ændringen efter Fiskeristyrelsens vurdering er i overensstemmelse med projektets formål. Ansøgning om ændring af et projekt skal godkendes af Fiskeristyrelsen, inden ændringen iværksættes.

Aktivitetsbeskrivelse for projektansatte

Aktivitetsbeskrivelse for konsulenter

Erklæring om svig

Sammen med ansøgningen skal du sende forslag til, hvilke informationsaktiviteter der er planlagt om projektet og om EU-medfinansieringen. 

Her kan du finde hjælp til udformning af eventuelt skilt, logoer og skabeloner mv.

Ansøg om ændringer

Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt søge, inden ændringen sker.

Du skal sende ændringsansøgningen til Fiskeristyrelsen senest to måneder, før projektperioden udløber med en kort begrundelse for ændringen og en beskrivelse af, hvilken betydning ændringen har for projektet.

Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet.

Skema til ansøgning om projekt- og budgetændring

Erklæring om projektoverdragelse

Ansøg om udbetaling

Ansøgningsskemaer til udbetaling - indeholder skemaer til Udbetalingsanmodning, Bilagsoversigt og Underskrift (opdateret 8. marts 2017)

Skema til slutrapport

Aktivitetsbeskrivelse for konsulenter

Aktivitetsbeskrivelse for projektansatte

Skema til indtastning og beregning af lønudgifter for medarbejdere.

Skemaet skal sendes sammen med din ansøgning om udbetaling, hvis det er relevant. Vær opmærksom på, at de indtastede beløb skal svare til beløbene i lønsedlerne for den enkelte medarbejder.

Se også vejledning om ansøgning om udbetaling på siden "Vejledning".

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år efter slutudbetalingen

Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling. Det kan være, at der i dit tilsagn (fra 2014, 2015 eller 2016), i vejledningen eller i bekendtgørelsen stod 5 år, men det er altså 5½ år, hvilket står i EU-reglerne.

Her kan du finde skabeloner mv. til brug for eventuel skiltning og andre informationsaktiviteter om tilskuddet.

Opdateret 12. januar 2018
MENU