Gå til hovedindholdet

Fiskeri, natur og miljø - 2017

Formålet med tilskud til Fiskeri, natur og miljø er, at fremme miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og vidensbaseret fiskeri ved at støtte marin innovation, beskytte og genoprette marin biodiversitet og økosystemer, samt støtte udsætning af ål.

Har du brug for inspiration til dit projekt, spørgsmål om tilskud til konkrete projektideer eller problemstillinger, der måske kan løses med tilskud fra en af Hav- og fiskeriudviklingsprogrammets tilskudsordninger, kan du kontakte facilitator Poul Tørring på pt@aquamind.dk eller tlf. 23 36 17 25 og få gratis  rådgivning til at komme videre fra ide til projekt. Rådgivningen omfatter ikke den egentlige udarbejdelse af ansøgninger.

Hvem kan søge?

 • Tilsagn om tilskud til at støtte marin innovation kan gives til projekter, der gennemføres af eller i samarbejde med et videnskabeligt eller teknisk organ.
 • Tilsagn om tilskud til beskyttelse og genopretning af marin biodiversitet kan gives til projekter, der gennemføres af videnskabelige eller tekniske organer, rådgivende råd, fiskere eller fiskeriorganisationer, som er anerkendt i Danmark, eller af ikke-statslige organisationer i samarbejde med fiskeriorganisationer eller i samarbejde med FLAG (lokale aktionsgrupper i fiskeriområder).
 • Tilsagn om tilskud til udsætning af ål, kan gives til et videnskabeligt organ.

I relation til tilskudsordningerne Fiskeri, natur og miljø, Fællesindsatser fiskeri og Fællesindsatser akvakultur, kan projekterne gennemføres af eller i samarbejde med offentlige eller private videnskabelige eller tekniske organer, som er anerkendt i Danmark, og som skal validere resultaterne af projekterne. I Danmark gælder listen universiteter, GTS-institutter og Sintef.

Universiteter

Københavns Universitet

Aarhus Universitet

Syddansk Universitet

Roskilde Universitet

Aalborg Universitet

Danmarks Tekniske Universitet

Copenhagen Business School

IT-Universitetet i København

Der er i dag ni GTS-institutter (Godkendt Teknologisk Service), som opbygger og udvikler kompetencer på internationalt niveau inden for veldefinerede fagområder: 

AgroTech A/S

Alexandra Instituttet A/S

Bioneer A/S

Dansk Fundamental Metrologi A/S

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

DELTA

DHI – Institut for Vand og Miljø

FORCE Technology

Teknologisk Institut

Hold øje med ændringer i listen over godkendte GTS-institutter: https://ufm.dk/forskning-og-innovation/samspil-mellem-viden-og-innovation/viden-netvaerk-og-kommercialisering-til-virksomheder/godkendt-teknologisk-service/gts-institutterne

Sintef

Hvad giver vi tilskud til?

Vi kan give tilsagn om tilskud til:

1.    Målrettet innovation til bevaring af havets biologiske ressourcer, der fører til et mindre belastet havmiljø pga. fiskeri, herunder færre/ingen uønskede fangster, som vedrører: 

a)    Udvikling og indførelse af ny teknisk og organisatorisk viden, der kan mindske fiskeriaktiviteters indvirkning på miljøet,

b)    Udvikling, afprøvning og design af fiskeredskaber med henblik på at mindske beskyttede rovdyrs, herunder sælers, indvirkning på fiskeriet.

2.    Beskyttelse og genopretning af marin biodiversitet og økosystemer inden for rammerne af mere bæredygtige fiskeriaktiviteter, som vedrører:

a)    Bedre forvaltning eller bevarelse i forhold til udnyttelsen af havets biologiske ressourcer,

b)    Forberedelse, herunder undersøgelser, udarbejdelse, overvågning og ajourføring af beskyttelses- og forvaltningsplaner for fiskerirelaterede aktiviteter i tilknytning til Natura 2000-områder og særlige beskyttede områder, og andre særlige habitater,

c)    Forvaltning, genopretning og overvågning af Natura 2000-områder,  

d)    Forvaltning, genopretning og overvågning af beskyttede havområder med henblik på gennemførelse af de geografiske beskyttelsesforanstaltninger som omhandlet i havstrategirammedirektivet, og 

e)   Andre tiltag, som har til formål at opretholde og fremme biodiversitet og økosystemtjenester.

3. Udsætning af ål, herunder evaluering af effekten af udsætningerne. 

Tilskuddets størrelse

Det samlede, offentlige tilskud kan udgøre op til 100 pct. af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til projektet, hvis projektet er innovativt og kollektivt.

For projekter vedrørende udsætning af ål, kan det samlede offentlige tilskud udgøre op til 75 %, dog skal tilskuddet medfinansieres med 25 % af nationale midler fra fiskepleje. 

Innovative projekter er projekter, der er nyskabende i forhold til virksomheden eller branchen.

Kollektiv interesse er projekter, der er til gavn for fiskeri- eller akvakultursektoren eller dele heraf.

Kollektiv tilskudsmodtager En organisation, som er anerkendt af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen til at varetage dens medlemmers, interessenters eller offentlighedens interesser.

Landbrugsstyrelsens tilskud til projekterne finansieres af EU (75 %) via Den Europæiske Hav- Fiskerifond (EHFF) og delvist af nationale midler fra Miljø- og Fødevareministeriet (25 %).

Det er vigtigt, at du redegør for hele projektets finansiering i ansøgningen. Den samlede finansiering af et projekt må ikke overstige projektets samlede udgifter.

Her kan du læse mere om Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020.

Betingelser for tilskud

Læs vejledningen grundigt for at se de nærmere betingelser for at få tilskud.

Hvad siger loven?

Danske regler (love og bekendtgørelser) 

 EU-regler (forordninger og direktiver) 

 • Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa Parlamentets og Rådets forordning nr. 1255/2011.
 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav-og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav-og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning nr. 1083/2006.
 • Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/531 af 24. november 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 fsva. fastsættelse af omkostninger, der er berettigede til støtte fra Den Europæiske Hav-og Fiskerifond mhp. at forbedre hygiejneforholdene, sundheden, sikkerheden og arbejdsforholdene for fiskere, beskytte og genoprette den marine biodiversitet og de marine økosystemer, modvirke virkningerne af klimaændringer og forbedre fiskerfartøjets energieffektivitet.
 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning Direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastsættelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet).
 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning Direktiv 2008/99 af 19. november 2008 om strafferetlig beskyttelse af miljøet
 • Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/288 af 17. december 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond for så vidt angår den periode, hvor støtteansøgninger er uantagelige, samt start- og slutdato for nævnte periode
 • Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2252 af 30. september 2015 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/288 for så vidt angår den periode, hvor ansøgninger om støtte fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond er uantagelige

 

 

 

Sådan søger du

Din ansøgning skal indeholde:

 • Udfyldt ansøgningsskema.
 • Samarbejdsaftale hvis hele eller dele af projektet udføres i samarbejde med andre.
 • Et detaljeret budget – udfyldes i ansøgningsskemaet.
 • En projektbeskrivelse – udfyldes i ansøgningsskemaet eller du kan indsende din egen, hvor du besvarer punkterne.
 • Aktivitetsbeskrivelse for de ansattes arbejde i projektet. Der kan f.eks. laves en aktivitetsbeskrivelse pr. lønkategori.
 • Aktivitetsbeskrivelse for konsulentbistanden i projektet. Der kan f.eks. laves en aktivitetsbeskrivelse pr. konsulentopgave.
 • To direkte sammenlignelige tilbud fra leverandører vedrørende alle udgifter over 50.000 kr.
 • Nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder, hvis tilladelserne er opnået på det tidspunkt, hvor du søger tilsagn om tilskud.
 • Erklæring om antagelighed.
 • Erklæring om svig.

Det er vigtigt, at dit ansøgningsskema er fyldestgørende, og at du har sendt alle relevante bilag med. Hvis ansøgningsskemaet er mangelfuldt, fx hvis du ikke har beskrevet projektet tilstrækkeligt fyldestgørende - eller ikke har indhentet to tilbud på udgifter alle over 50.000 kr., kan det betyde, at du får et afslag eller nedsat tilskudsbeløb.

Du skal sende din ansøgning til os på e-mail til erhverv@lbst.dk.

Vi kvitterer med kvitteringsbrev for at have modtaget din ansøgning.

Formål med tilskuddet

Formålet med tilskud til Fiskeri, natur og miljø er, at fremme miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og vidensbaseret fiskeri ved at støtte marin innovation, beskytte og genoprette marin biodiversitet og økosystemer, samt støtte udsætning af ål.

Her kan du finde skemaer, når du vil søge om  tilskud, udbetaling mv. Der er også andet materiale, som du vil få brug for.

Ansøg om ændringer

Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt søge, inden ændringen sker.

Du skal sende ændringsansøgningen til Landbrugsstyrelsen senest to måneder, før projektperioden udløber med en kort begrundelse for ændringen og en beskrivelse af, hvilken betydning ændringen har for projektet.

Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet. 

Skema til ansøgning om projekt- og budgetændring

Erklæring om projektoverdragelse

Sammen med erklæringen om projektoverdragelse skal du sende en Erklæring om antagelighed.

Ansøgning om udbetaling

Vejledning om udbetaling af tilskud EHFF (udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren), herunder bilagskontrol, maj 2016

Ansøgningsskemaer til udbetaling 

Indeholder skemaer til Udbetalingsanmodning, Bilagsoversigt og Underskrift (opdateret 8. marts 2017)

Aftale om projekttilknytning for faste medarbejdere -  udført arbejde

Skema til slutrapport - biodiversitet

Skema til slutrapport - innovation

Skema til slutrapport -  udsætning af ål

Skema til indtastning og beregning af lønudgifter for medarbejdere.

Skemaet skal sendes sammen med din ansøgning om udbetaling, hvis det er relevant. Vær opmærksom på, at de indtastede beløb skal svare til beløbene i lønsedlerne for den enkelte medarbejder.

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år efter slutudbetalingen

Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling. Det kan være, at der i dit tilsagn (fra 2014, 2015 eller 2016), i vejledningen eller i bekendtgørelsen stod 5 år, men det er altså 5½ år, hvilket står i EU-reglerne.

Opdateret 12. januar 2018
MENU