Gå til hovedindholdet

Fiskeri, natur og miljø - 2017

Tilskudsordningen giver mulighed for, at forskningsinstitutioner, fiskeriorganisationer, Rådgivende Råd, og andre ikke statslige organisationer kan søge tilskud til at understøtte implementeringen af den fælles fiskeripolitik. Ordningen skal især støtte beskyttelse og genopretning af marin biodiversitet og økosystemer, marin innovation og udsætning af.   

Der ydes tilskud til faktiske udgifter, som er direkte relateret til og nødvendige for gennemførelsen af projektet, inklusiv direkte udgifter til ansøgeres personale og honorar til konsulenter.

Hvem kan søge?

Tilsagn om tilskud til at støtte marin innovation kan gives til projekter, der gennemføres af eller i samarbejde med et videnskabeligt eller teknisk organ.

Tilsagn om tilskud til beskyttelse og genopretning af marin biodiversitet kan gives til projekter, der gennemføres af videnskabelige eller tekniske organer, rådgivende råd, fiskere eller fiskeriorganisationer, som er anerkendt i Danmark, eller af ikke-statslige organisationer i samarbejde med fiskeriorganisationer.

Tilsagn om tilskud til udsætning af ål, kan gives til et videnskabeligt organ.

Lokale aktionsgrupper i fiskeriområderne, kan ikke søge om tilskud eller deltage i projekter om biodiversitet.

Teknisk organ er et godkendt teknologisk serviceinstitut, eller andre tekniske organer, som anerkendes af Landbrugsstyrelsen.

Hvad giver vi tilskud til?

Vi kan give tilsagn om tilskud til:

1.    Marin innovation, som har nyhedsværdi i forhold til teknologi eller organisation, som hidtil har været anvendt i danske fiskeri, og som vedrører: 

a)    udvikling, afprøvning og design af fiskeredskaber med henblik på at mindske fiskeriets indvirkning på havmiljøet,

b)    udvikling, afprøvning og design af fiskeredskaber med henblik på at mindske beskyttede rovdyrs indvirkning på fiskeriet, og

c)    udvikling og indførelse af ny teknologisk og organisatorisk viden, som kan mindske fiskeriets indvirkning på miljøet, herunder fangstmetoder og redskabsselektivitet, og som har til formål at bidrage til, at fiskeriets udnyttelse af havets biologiske ressourcer er bæredygtigt samt bidrage til sameksistens mellem fiskeriet og beskyttede rovdyr.

 

2.    Marin biodiversitet og marine økosystemer inden for rammerne af bæredygtige fiskeriaktiviteter, som vedrører:

a)    bedre fiskeriforvaltning i forhold til udnyttelsen af havets biologiske ressourcer,

b)    forberedelse og ændring af beskyttelses- og forvaltningsplaner for fiskerirelaterede aktiviteter i Natura 2000 områder og beskyttede områder iflg. havstrategidirektivet og andre særlige habitater, herunder relevante undersøgelser og udarbejdelse af beskyttelses – og forvaltningsplaner,

c)    forvaltning, genopretning og overvågning af Natura 2000 områder i forhold til fiskerirelaterede aktiviteter,  

d)    forvaltning, genopretning og overvågning af beskyttede områder i forhold til fiskerirelaterede aktiviteter og med henblik på gennemførelse af de geografiske beskyttelsesforanstaltninger i medfør af havstrategidirektivet, og 

e)    andre tiltag udført i samarbejde med fiskere, som har relation til fiskeriaktiviteter og som har til formål at opretholde og fremme marin biodiversitet og marine økosystemer, herunder genopretning af specifikke habitater til støtte for bæredygtige fiske- eller skaldyrsbestande.

3. Tilskud til udsætning af ål således, at ålefiskeriet kan fortsætte i Danmark og bidrage til vækst og beskæftigelse i fiskeriet, herunder evaluering af effekten af udsætningerne. 

Tilskuddets størrelse

Det samlede, offentlige tilskud kan udgøre op til 100 pct. af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til projektet, hvis projektet er innovativt og kollektivt.

For projekter vedrørende udsætning af ål, kan det samlede offentlige tilskud udgøre op til 75 %, dog skal tilskuddet medfinansieres med 25 % af nationale midler fra fiskepleje. 

Kollektive projekter er projekter, der er til gavn for flere modtagere.

Innovative projekter er projekter, der er nyskabende i forhold til virksomheden eller branchen i Danmark.

Landbrugsstyrelsens tilskud til projekterne finansieres af EU (75 pct.) via Den Europæiske Hav- Fiskerifond (EHFF) og delvist af nationale midler fra Miljø- og Fødevareministeriet (25 %).

Det er vigtigt, at du redegør for hele projektets finansiering i ansøgningen. Den samlede finansiering af et projekt må ikke overstige projektets samlede udgifter.

Her kan du læse mere om Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020.

Betingelser for tilskud

Læs vejledningen grundigt for at se de nærmere betingelser for at få tilskud.

Hvad siger loven?

Danske regler (love og bekendtgørelser) 

 EU-regler (forordninger og direktiver) 

 • Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa Parlamentets og Rådets forordning nr. 1255/2011.
 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav-og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav-og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning nr. 1083/2006.
 • Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/531 af 24. november 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 fsva. fastsættelse af omkostninger, der er berettigede til støtte fra Den Europæiske Hav-og Fiskerifond mhp. at forbedre hygiejneforholdene, sundheden, sikkerheden og arbejdsforholdene for fiskere, beskytte og genoprette den marine biodiversitet og de marine økosystemer, modvirke virkningerne af klimaændringer og forbedre fiskerfartøjets energieffektivitet.
 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning Direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastsættelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet).
 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning Direktiv 2008/99 af 19. november 2008 om strafferetlig beskyttelse af miljøet
 • Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/288 af 17. december 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond for så vidt angår den periode, hvor støtteansøgninger er uantagelige, samt start- og slutdato for nævnte periode
 • Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2252 af 30. september 2015 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/288 for så vidt angår den periode, hvor ansøgninger om støtte fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond er uantagelige

 

 

 

Sådan søger du

Din ansøgning skal indeholde:

 • Hovedansøgningsskema, som skal være udfyldt i alle projekter
 • Delansøgningsskema, hvis projektet involverer deltagere, der skal have udgifter dækket i projektet
 • Samarbejdsaftale for projekter, der søges i samarbejde med andre deltagere, og en delansøgning fra hver deltager, der har udgifter, der skal dækkes af projektet (skemaer findes på hjemmesiden ved punkter markeret med o)
 • Et detaljeret budget- udfyldes i ansøgningsskemaet
 • Aktivitetesbeskrivelse for dine ansattes arbejde i projektet. Der kan fx. laves en aktivitetesbeskrivelse pr. lønkategori
 • Aktivitetesbeskrivelse for konsulentbistanden i projektet. Der kan fx. laves en aktivitetsbeskrivelse pr. konsulentopgave
 • To direkte sammenlignelige tilbud fra leverandører vedrørende alle udgifter over 50.000 kr.
 • Nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder, hvis tilladelserne er opnået på det tidspunkt, hvor du søger tilsagn om tilskud 
 • Erklæring om antagelighed
 • Erklæring om svig

Det er vigtigt, at dit ansøgningsskema er fyldestgørende, og at du har sendt alle relevante bilag med. Hvis ansøgningsskemaet er mangelfuldt, fx hvis du ikke har beskrevet projektet tilstrækkeligt fyldestgørende - eller ikke har indhentet to tilbud på udgifter alle over 50.000 kr., kan det betyde, at du får et afslag eller nedsat tilskudsbeløb.

Du skal sende din ansøgning til os på e-mail til erhverv@lbst.dk.

Vi kvitterer med kvitteringsbrev for at have modtaget din ansøgning.

Formål med tilskuddet

Formålet med tilskud er at støtte marin innovation og at beskytte og genoprette marin biodiversitet for at nedbringe fiskeriets belastning af havmiljøet og at fremme ressourceeffektiviteten.

Her kan du finde skemaer, når du vil søge om  tilskud, udbetaling mv. Der er også andet materiale, som du vil få brug for.

Ansøg om støtte

Du søger ved at sende ansøgningsmateriale til erhverv@lbst.dk

Du skal være opmærksom på, at du ikke skal udfylde oplysningerne om projektperiode, selv om det står i vejledningen (punkt 4 i skemaet på side 7. Der findes ikke nogen rubrik med projektperiode i ansøgningsskemaet til Fiskeri, natur og miljø 2016

Hovedansøgningsskema om tilskud til fiskeri, natur og miljø - marin innovation

Hovedansøgningsskema om tilskud til fiskeri, natur og miljø - marin biodiversitet

Delansøgningsskema om tilskud til fiskeri, natur og miljø

Ansøgningsskema om tilskud til fiskeri, natur og miljø - udsætning af ål

Samarbejdsaftale - fiskeri, natur og miljø

Aktivitetsbeskrivelse for projektansatte 

Aktivitetsbeskrivelse for konsulenter

Erklæring om antagelighed

Skema til oversigt med tilbud (både valgte og alternative)

Erklæring om svig

Sammen med ansøgningen skal du sende forslag til, hvilke informationsaktiviteter der er planlagt om projektet og om EU-medfinansieringen. 

Her kan du finde hjælp til udformning af eventuelt skilt, logoer og skabeloner mv.

Ansøg om ændringer

Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt søge, inden ændringen sker.

Du skal sende ændringsansøgningen til Landbrugsstyrelsen senest to måneder, før projektperioden udløber med en kort begrundelse for ændringen og en beskrivelse af, hvilken betydning ændringen har for projektet.

Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet. 

Skema til ansøgning om projekt- og budgetændring

Erklæring om projektoverdragelse

Sammen med erklæringen om projektoverdragelse skal du sende en Erklæring om antagelighed.

Ansøgning om udbetaling

- Vejledning om udbetaling af tilskud EHFF (udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren), herunder bilagskontrol, maj 2016

Ansøgningsskemaer til udbetaling 

Indeholder skemaer til Udbetalingsanmodning, Bilagsoversigt og Underskrift (opdateret 8. marts 2017)

- Aftale om projekttilknytning for faste medarbejdere -  udført arbejde

- Slutrapport

Skema til indtastning og beregning af lønudgifter for medarbejdere.

Skemaet skal sendes sammen med din ansøgning om udbetaling, hvis det er relevant. Vær opmærksom på, at de indtastede beløb skal svare til beløbene i lønsedlerne for den enkelte medarbejder.

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år efter slutudbetalingen

Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling. Det kan være, at der i dit tilsagn (fra 2014, 2015 eller 2016), i vejledningen eller i bekendtgørelsen stod 5 år, men det er altså 5½ år, hvilket står i EU-reglerne.

Vejledning

Vejledning om tilskud til marin innovation, marin biodiversitet og udsætning af ål, 2017 (lægges på hjemmesiden inden længe)

Vejledning om udbetaling EHFF, maj 2016

Se også Offentliggørelse - krav til information om tilskud

Opdateret 14. august 2017
MENU