Gå til hovedindholdet

Fastholdelse og pleje af vådområder tilsagnstype 50 og 51

I 2018 kan du kun ansøge om udbetaling af tilskud til eksisterende tilsagn. Tilsagnstype 50.

Tilsagn om Pleje af vådområder (tilsagnstype 51) udløb 31. august 2017, og der kan ikke længere søges udbetaling.

Denne ordning er del af danske landdistriktsprogram og er medfinansieret af EU.

Hvem kan søge?

Ejere og forpagtere af jordbrugs- og naturarealer, der før 2010 har modtaget tilsagn om tilskud til anlæg af vådområder under Vandmiljøplan III.

Hvad giver vi tilskud til?

Tilskuddet gives for at beskytte vandmiljøet ved at reducere kvælstof- og fosforudvaskningen.

Du skal overholde betingelserne for tilsagn i hele tilsagnsperioden, herunder

 • vådområdeservitut
 • reglerne for God Landbrugs- og Miljømæssig stand (GLM-reglerne)
 • rydningspligten i det omfang det er muligt med almindelige landbrugsmaskiner.

Tilskuddets størrelse

 • Tilsagnet er et 20-årigt tilsagn, og tilskuddet er et fast beløb pr. hektar
 • Du får udbetalt tilskuddet en gang om året i 20 år
 • Tilskuddets størrelse afhænger af, hvad arealerne tidligere er blevet brugt til

For 20-årige tilsagn er tilskuddet:

 • 1.800 kr. pr. ha for arealer, hvor afvandingsforholdene er ændret som følge af en MVJ-aftale
 • 3.500 kr. pr. ha for omdriftsarealer, brakarealer, frugt, bær, pyntegrønt mv. Det omfatter ikke arealer, der har været udlæagt som græsarealer i mindst 5 år
 • 1.800 kr. pr. ha for permanente græsarealer
 • 300 kr. pr. ha for naturarealer undtagen skov

Tilskuddet til 5-årigt plejetilsagn er:

 • 1.400 kr. pr. ha til afgræsning
 • 800 kr. pr. ha til afgræsning eller slæt
 • 200 kr. pr. ha til afgræsning på særligt værdifulde og svært tilgængelige græs- og naturarealer

Tilskuddet til pleje bliver udbetalt en gang om året i 5 år

Betingelser for tilsagn og tilskud

Det er ikke længere muligt at få nyt tilsagn under denne ordning. men du kan søge om udbetaling af tilskud for eksisterende tilsagn.

Det er bl.a. en betingelse for tilsagn at:

 • du i hele tilsagnsperioden driver arealerne som ejer eller forpagter
 • du overholde vådområde-servitutten i hele tilsagnsperioden
 • arealer er udlagt som græs- eller naturarealer i hele tilsagnsperioden
 • du ikke bruger gødning på arealerne
 • småbiotoper, der var på ansøgningstidspunktet kan opretholdes
 • du må ikke bruge sprøjtemidler på arealerne
 • du skal hvert år erklære at du overholder betingelserne for tilsagn
 • Arealerne skal i hele tilsagnsperioden opfylde reglerne for god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) og rydningspligten i Lov om drift af landbrugsjorder i det omfang, det er muligt med almindelige landbrugsmaskiner. 

Marker omfattet af tilsagn om pleje i tilsagnsperioden

Du skal vælge forpligtelse til at pleje marken med:

 • afgræsning
 • afgræsning eventuelt med slæt
 • afpudsning og udtagning af produktion

I tilsagnsperioden skal du hvert år i Fællesskemaet: 

 • erklære, at alle betingelser for tilsagnet er opfyldt
 • søge om udbetaling af årets tilskud

Krav om rådighed

 • Du skal eje eller forpagte arealerne i hele tilsagnsperioden
 • hvis du overdrager arealerne til en ny ejer eller forpagter, skal du anmelde producentskifte ved at indsende en producentskifteerklæring til Landbrugsstyrelsen

Gå til siden om producentskifte

Sådan søger du

Søg om udbetaling til eksisterende tilsagn

 • Du søger hvert år i tilsagnsperioden om at få udbetalt tilskud til dit eksisterende tilsagn - tilsagnstype 50 for 5-årigt plejetilsagn eller tilsagnstype 51 for 20-årigt tilsagn til fastholdelse af vådområder. Dette gør du i Fællesskemaet via Tast selv-service

Send også anmodning, hvis du ikke ønsker udbetaling af tilskud

 • Hvis du et år ikke ønsker at få udbetalt dit tilskud, men stadig ønsker at opretholde dit tilsagn, skal du også give Landbrugsstyrelsen besked om, at du overholder dine tilsagnsbetingelser. Det skal du gøre inden den 1. august i tilsagnsåret.

Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud

 • Hvis Landbrugsstyrelsen ikke modtager din erklæring om, at du overholder tilsagnsbetingelserne inden den 1. august, bortfalder dit tilsagn. Du skal desuden betale tidligere udbetalt tilskud tilbage til Landbrugsstyrelsen.

Formål med tilskuddet

Formålet med ordningen er at forbedre vandmiljøet og naturen. Vådområdeprojekterne skal medvirke til at reducere kvælstofudvaskningen. Ordningen er en del af vandmiljøplan III, og skal bidrage med kvælstofreduktion på 400 tons.

 

 

Hvad siger loven?

Lovgrundlaget for ordningen om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder finder du på Retsinformation og EUR-lex:

Danske forskrifter:

Tilskud til anlæg af vådområder:

Bekendtgørelse om tilskud til anlæg af vådområder:

 • Bekendtgørelse nr. 604 af 14. juni 2007, som ændret ved
 • Bekendtgørelse nr. 1577 af 28. december 2008
 • Bekendtgørelse nr. 170 10. marts 2008
 • Bekendtgørelse nr. 1279 af 15. december 2008
 • Bekendtgørelse nr. 37 af 23 januar 2009
 • Bekendtgørelse nr. 1215 af 10. december 2009
 • Bekendtgørelse nr. 952 af 30 juli 2010

Tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder:

 • Bekendtgørelse nr. 605 af 14. juni 2007, som ændret ved
 • Bekendtgørelse nr. 171 af 10. marts 2008
 • Bekendtgørelse nr. 889 af 5. september 2008
 • Bekendtgørelse nr. 84 af 04. februar 2009
 • Bekendtgørelse nr. 93 af 27 januar 2012
 • Bekendtgørelse nr. 91 af 29 januar 2013
 • Bekendtgørelse nr. 1041 af 26. august 2014
 • Bekendtgørelse nr. 64 af 21 januar 2014

Landdistriktsloven:

Støtte til udvikling af landdistrikterne (Landdistriktsloven):

EU-forskrifter:

Støtte til udvikling af landdistrikterne (grundforordningen):

Landdistriktsprogram 2000-2006: Ordningen er ophørt

Lovgrundlaget for tilskud til anlæg af vådområder 2000 og 2006 finder du på henholdsvis Retsinformation.dk og EUR-lex.

Du kan ikke længere søge tilskud efter disse regler. Reglerne gælder dog fortsat for tilsagn, der givet på grundlag af disse regler.

Danske regler:

Bekendtgørelse om tilskud til anlæg af vådområder:

 • Bekendtgørelse nr. 892 af 22. september 2005, som ændret ved
 • Bekendtgørelse nr. 1410 af 13. december 2006
 • Bekendtgørelse nr. 894 af 5. september 2008
 • Bekendtgørelse nr. 44 af 14. januar 2010

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlig drift af vådområder:

 • Bekendtgørelse nr. 893 af 22. september 2005, som ændret ved
 • Bekendtgørelse nr. 1411 af 13. december 2006
 • Bekendtgørelse nr. 703 af 21 juni 2007
 • Bekendtgørelse nr. 894 af 05. september 2008
 • Bekendtgørelse nr. 44 af 14. januar 2010

Støtte til udvikling af landdistrikterne (Landdistriktsstøtteloven):

 • Lov nr. 728 af 29. juni 2004

EU-forskrifter:

 • Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 af 17. maj 1999
 • Kommissionens forordning (EF) nr. 796/2004 af 21. april 2004 om gennemførelsesbestemmelser vedr. krydsoverensstemmelse

Ansøg om nye tilsagn

I 2018 kan du ikke søge nyt tilsagn under denne ordning.

Ansøg om udbetaling

Du søger om udbetaling af tilskud i Fællesskema via Tast selv-service.

Fællesskemaet indsendes til Landbrugsstyrelsen senest ved fristen for ansøgning om grundbetaling.

Se fristen for at indsende ansøgningen og indsende ændringer i Fællesskema 2018

Du skal hvert år i hele tilsagnsperioden anmode om udbetaling af tilskud i Fællesskema. I Fællesskema skal du erklære, at du har har overholdt betingelserne for tilsagnet.

Dette gør du i Fællesskema 2017 på siden "Udbetaling af miljø og økologitilsagn"

Du skal indtegne dine tilsagnsmarker på markkort i IMK, Internet Markkort.

Hvis du ikke har overholdt betingelserne for tilsagn, skal du i Fællesskema oplyse herom og forklare hvorfor i bemærkningsfeltet på siden Udbetaling.

I IMK markkort i korttema med tilsagn finder du de tilsagn, som Landbrugsstyrelsen har registreret . Hvis du mener, der er fejl i Landbrugsstyrelsens registrering af dine tilsagnsarealer, kan du skrive en mail til: arealtilskud@lbst.dk 

Hvis du er i tvivl, om du kan opfylde betingelserne for tilsagn, skal du oplyse dette til Landbrugsstyrelsen, Arealtilskud om forholdene og eventuelt søge om dispensation.

Indsend ændringer

Du kan ændre i din ansøgning om udbetaling af tilskud i Fællesskema til og med fristen for ændringer. I denne periode er det bl.a. muligt at tilføje og ændre størrelsen af marker.

Hvornår kan du ikke ændre

Du kan modtage høringsbrev om dit Fællesskema 2018 allerede i dagene efter ansøgningsfristen. Hvis du modtager et brev på det tidspunkt, kan du ikke længere trække ansøgningen tilbage for de marker, som brevet handler om. Det gælder også, selvom ændringsfristen ikke er passeret.

Ændring af afgrødekode

Du sender en ændring til dit Fællesskema, hvis du har anmeldt en anden afgrøde, end den du dyrker på marken. Hvis der er tale om udvintring af en afgrøde på en del af en mark, kan ændring af afgrødekode udelades, hvis der er tale om samme afgrødegruppe.

Ændringer efter den 15. maj 2018

Efter den 15. maj 2018 kan der kun foretages ændringer i ansøgningen, hvis der er en indlysende fejl. For at fejlen er indlysende, skal den umiddelbart kunne opdages i forbindelse med behandling af din ansøgning.

Vejledning

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1998-2014)

I vejledningen kan du læse om de generelle betingelser, der gælder for tilsagn om fastholdelse af vådområder og naturlige vandstandsforhold.

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger 2018 (for tilsagn givet 1998-2014)

I Fællesskema 2018 søger du udbetaling af tilskud og indberetter eksisterende tilsagnsarealer.

Gå til brugerguide til Fællesskema 2018 og brugerguide til Internet Markkort (IMK)

Vejledning om grundbetaling

I vejledningen om grundbetaling kan du bl.a. læse kravene til støtteberettigede arealer under grundbetalingsordningen.

Gå til Vejledning om grundbetaling for 2018

 

Erklæring om revisionsklausul – vandboringer

Hvis der er i perioden 1. september 2017 – 31. august 2018 etableres en ny vandindvindingsboring på et areal, der er omfattet af tilsagn om fastholdelse og pleje af vådområder, bortfalder tilsagnsarealet inden for en radius af 25 meter fra boringen (beskyttelseszonen).

Du har mulighed for at komme ud af dit tilsagn, hvis du ikke kan acceptere, at arealet inden for beskyttelseszonen bortfalder i dit tilsagn. Du skal udfylde og indsende erklæringen om revisionsklausul, som du finder i linket nedenfor. I linket finder du også vejledningen til indgivelse af erklæringen og de nærmere betingelser for, at du kan anvende erklæringen. 

Gå til Erklæring om revisionsklausul og Vejledning

 

Producentskifte

Hvis du sælger eller bortforpagter dele af eller hele din bedrift, og du således overdrager tilsagnsarealer, skal du overdrage dine tilsagn til ny ejer/forpagter.

Du indsender en Producentskifteerklæring og et Skema over marker til Landbrugsstyrelsen.

Læs mere i vejledning om producentskifte.

Gå til side med Vejledning om producentskifte og Producentskifteerklæring mm.

 •  
 • Start
 • 1. februar 2018

  Landbrugsstyrelsen

  Ansøgningsskemaet Fællesskema 2018 er tilgængelig i Tast selv-service

  Ansøger

  Du finder Fællesskema 2018 i Tast selv-service

  Du kan ansøge om udbetaling af tilskud til dine nuværende tilsagn

 • 20. april 2018

  Ansøger

  Sidste frist for at indsende Fællesskema 2018

 • 21. april 2018

  Landbrugsstyrelsen

  Gennemgår de indsendte Fællesskemaer og udsender høringsbreve. Høringsbreve udsendes helt frem til udbetalingen.

  Ansøger

  Du svarer på eventuelle høringsbreve vedrørende en eller flere af dine ansøgte marker

   

   

 • 1. december 2018

  Landbrugsstyrelsen

  Udbetaling af miljø- og økologitilskud påbegyndes.

 • Stop

Hvilke andre tilskudsordninger kan jeg kombinere med tilsagn om Fastholdelse af vådområder?

Du kan kombinere ordningen fastholdelse af vådområder med følgende tilskudsordninger: 

Ø-støtte

Omlægning til økologisk produktion

Pleje af græs- og naturarealer

Se oversigt over hvilke ordninger du kan kombinere i Forenelighedstabel 2018

Grundbetaling under artikel 32 og fastholdelse af vådområder

Grundbetaling under artikel 32

Hvis et areal ikke længere opfylder plantedækkekravene under grundbetaling, kan du fortsat søge grundbetaling til arealet, hvis:
 

 • ændringen af plantedækket er en direkte konsekvens af vådområdeprojektet
 • arealet opfyldte støttebetingelsene for Enkeltbetalig i 2008 og der blev udbetalt støtte til arealet i 2008.

Skal jeg udarbejde gødningskvoteberegning?

Nej, fra 1. januar 2015, er det ikke længere et krav under tilsagnsordningen, at du skal udarbejde gødningskvoteberegning eller gødningsregnskab. 

Hvordan undgår jeg høringsbreve vedr. min ansøgning i Fællesskema?

Du kan selv gøre meget for at undgå at få et høringsbrev om tilsagnsarealet, f.eks. ved at:

 • Du indtegner først dine marker i IMK og overfører derefter dine marker til Fællesskema. Ved indtegning i IMK slår du korttema med godkendte tilsagn til.
 • Du indberetter dine tilsagn korrekt i Fællesskema med tilsagnstype og udløbsår
 • Du oplyser med kryds, at du overholder betingelserne for tilsagn,
 • Hvis du ikke overholder betingelserne for tilsagn  skriver du bemærkning herom i Fællesskema
 • Hvis du er i tvivl om du kan opfylde betingelserne for tilsagn oplyser du det til Landbrugsstyrelsen, Center for Landbrug om forholdene og eventuelt søger om dispensation pr. mail på: arealtilskud@lbst.dk
 •  

Læs mere i Brugerguide til Fællesskema 2018 og til Internet Markkort.

Hvornår bliver tilskuddet udbetalt?

Landbrugsstyrelsen udbetaler tilskuddet en gang om året. Udbetalingen sker normalt i perioden fra den 1. december til 1. juli for det foregående tilsagnsår.

Tilskuddet bliver udbetalt til den, der anmoder om udbetaling i Fællesskemaet, uanset om arealet overdrages til en anden landbruger i ansøgningsåret. Husk, at der ved overdragelse skal indsendes en erklæring om producentskifte.

Skal jeg betale skat af tilskuddet?

Landbrugsstyrelsen oplyser automatisk Skat om, hvor meget tilskud du får udbetalt.

Opdateret 9. april 2018
MENU