Gå til hovedindholdet

Fastholdelse af vådområder og naturlige vandstandsforhold

I 2018 kan du kun ansøge om udbetaling af tilskud til eksisterende tilsagn med type 55.

Denne ordning er del af danske landdistriktsprogram og er medfinansieret af EU.

Hvem kan søge?

Ejere og forpagtere af jordbrugs- og naturarealer, der indgår i et vådområdeprojekt, der er etableret under Grøn Vækst.

Det vil sige, hvis vådområdet er omfattet af et af følgende vådområdeprojekter:

Hvad giver vi tilskud til?

Du skal overholde betingelserne for tilsagn i hele tilsagnsperioden, herunder.

 • reglerne for God- og landbrugsmæssig stand (GLM-reglerne)
 • bestemmelserne i den tinglyste vådområde-servitut

Du skal i hele tilsagnsperioden overholde den vådområde-servitut, der er tinglyst for dine arealer inden for projektområdet.

Servitutten indeholder bl.a. følgende krav:

 • Du må ikke bruge gødning på arealerne
 • Du må ikke omlægge arealerne
 • Du må ikke bruge arealerne til frøproduktion eller dyrkning af energiafgrøder
 • Du må ikke tilplante arealerne med skov eller juletræer. Biotoper på max 0,5 ha er tilladt på arealerne
 • Du må ikke bruge plantebeskyttelsesmidler på arealerne
 • Du må ikke tilskudsfodre græssende dyr på arealerne. Mineraler er tilladt.

 

Tilskuddets størrelse

Tilsagnet gælder for en 20-årig periode, og tilskuddet er et fast beløb pr. hektar. Du får udbetalt tilskuddet en gang om året i 20 år. Tilskuddets størrelse afhænger af, hvad arealet tidligere er blevet brugt til.

Du kan få følgende tilskud:

 • 1.800 kr. pr. ha for arealer, hvor afvandingsforholdene er ændret som følge af en MVJ-aftale
 • 3.500 kr. pr. ha for omdriftsarealer, brakarealer, frugt, bær, pyntegrønt mv. Det omfatter ikke arealer, der har været udlagt som græsarealer i mindst 5 år
 • 1.800 kr. pr. ha for permanente græsarealer
 • 300 kr. pr. ha for naturarealer undtagen skov.

Betingelser for tilsagn og tilskud

 

Det er bl.a. en betingelse for tilsagn at:

 • du i hele tilsagnsperioden driver arealerne som ejer eller forpagter
 • du overholde vådområde-servitutten i hele tilsagnsperioden
 • arealer er udlagt som græs- eller naturarealer i hele tilsagnsperioden
 • du ikke bruger gødning på arealerne
 • krav til maksimalt antal dyreenheder pr. ha overholdes
 • du må ikke omlægge arealerne
 • du må ikke tilplante arealerne med skov eller juletræer. Biotoper på max 0,5 ha er tilladt på arealerne
 • du må ikke bruge sprøjtemidler på arealerne
 • du må ikke tilskudsfodre græssende dyr på arealerne. Mineraler er tilladt.
 • du skal hvert år erklære at du overholder betingelserne for tilsagn
 • Arealerne skal i hele tilsagnsperioden opfylde Krydsoverensstemmelseskravene og rydningspligten i Lov om drift af landbrugsjorder i det omfang, det er muligt med almindelige landbrugsmaskiner. 

Læs mere om rydningspligten

I tilsagnsperioden skal du hvert år i Fællesskemaet: 

 • erklære, at alle betingelser for tilsagnet er opfyldt
 • søge om udbetaling af årets tilskud

 

Sådan søger du

Søg om udbetaling til eksisterende tilsagn

 • Du søger hvert år i tilsagnsperioden om at få udbetalt tilskud til dit eksisterende tilsagn, tilsagnstype 55. Dette gør du i Fællesskemaet via Tast selv-service

Send også anmodning, hvis du ikke ønsker udbetaling af tilskud

 • Hvis du et år ikke ønsker at få udbetalt dit tilskud, men stadig ønsker at opretholde dit tilsagn, skal du også give Landbrugsstyrelsen besked om, at du overholder dine tilsagnsbetingelser. Det skal du gøre inden den 1. august i tilsagnsåret.

Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud

 • Hvis Landbrugsstyrelsen ikke modtager din erklæring om, at du overholder tilsagnsbetingelserne inden den 1. august, bortfalder dit tilsagn. Du skal desuden betale tidligere udbetalt tilskud tilbage til Landbrugsstyrelsen.

Formål med tilskuddet

Formålet med ordningen er at forbedre vandmiljøet og naturen ved at fastholde vådområder, som indgår i vådområdeprojekter, og ordningen er derfor med til at reducere kvælstofbelastningen. Tilskuddet er en kompensation for den ændrede tilstand og anvendelse af arealerne og den tinglyste vådområdeservitut.

Hvad siger loven?

Lovgrundlaget for ordningen om tilskud til fastholdelse af vådområder og naturlige vandstandsforhold finder du på Retsinformation og EUR-lex:

Danske forskrifter:

Tilskud til fastholdelse af vådområder og naturlige vandstandsforhold:

 • Bekendtgørelse nr. 370 af 26. april 2012
 • Bekendtgørelse nr. 910 af 10. september 2012
 • Bekendtgørelse nr.93 29. januar 2013
 • Bekendtgørelse nr. 1042 af 26. august 2013
 • Bekendtgørelse nr. 55 af 21 januar 2014
 • Bekendtgørelse nr. 1306 af 9. december 2014

Landdistriktsloven:

Støtte til udvikling af landdistrikterne (Landdistriktsloven):

EU-forskrifter:

Støtte til udvikling af landdistrikterne (grundforordningen):

Ansøg om nye tilsagn

Du kan ikke ansøge om nye tilsagn i 2018 under denne ordning.

Ordningen er i 2015 erstattet af flere nye ordninger. De har tilsagnsnumrene 74, 75, 76, 77 og 78.

Gå til de nye ordninger:

Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder, - 20-årige tilsagn

Ansøg om udbetaling

Du søger om udbetaling af tilskud i Fællesskema via Tast selv-service.

Fællesskemaet indsendes til Landbrugsstyrelsen senest ved fristen for ansøgning om grundbetaling.

Se fristen for at indsende ansøgningen og indsende ændringer i Fællesskema 

Du skal hvert år i hele tilsagnsperioden anmode om udbetaling af tilskud i Fællesskema. I Fællesskema skal du erklære, at du har har overholdt betingelserne for tilsagnet.

Dette gør du i Fællesskema 2018 på siden "Udbetaling af miljø og økologitilsagn"

Du skal indtegne dine tilsagnsmarker på markkort i IMK, Internet Markkort.

Hvis du ikke har overholdt betingelserne for tilsagn, skal du i Fællesskema oplyse herom og forklare hvorfor i bemærkningsfeltet på siden Udbetaling.

I IMK markkort i korttema med tilsagn finder du de tilsagn, som Landbrugsstyrelsen har registreret . Hvis du mener, der er fejl i Landbrugsstyrelsens registrering af dine tilsagnsarealer, kan du skrive en mail til: arealtilskud@lbst.dk 

Hvis du er i tvivl, om du kan opfylde betingelserne for tilsagn, skal du oplyse dette til Landbrugsstyrelsen, Arealtilskud om forholdene og eventuelt søge om dispensation.

Indsend ændringer

Du kan ændre i din ansøgning om udbetaling af tilskud i Fællesskema til og med fristen for ændringer. I denne periode er det bl.a. muligt at tilføje og ændre størrelsen af marker.

Hvornår kan du ikke ændre

Du kan modtage høringsbrev om dit Fællesskema 2018 allerede i dagene efter ansøgningsfristen. Hvis du modtager et brev på det tidspunkt, kan du ikke længere trække ansøgningen tilbage for de marker, som brevet handler om. Det gælder også, selvom ændringsfristen ikke er passeret.

Ændringer efter den 15. maj 2018

Efter den 15. maj 2018 kan der kun foretages ændringer i ansøgningen, hvis der er en indlysende fejl. For at fejlen er indlysende, skal den umiddelbart kunne opdages i forbindelse med behandling af din ansøgning.

Vejledning

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1998-2014)

I vejledningen  kan du læse om de generelle betingelser, der gælder for tilsagn om fastholdelse af vådområder og naturlige vandstandsforhold.

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger 2018 (for tilsagn givet 1998-2014)

I Fællesskema 2018 søger du udbetaling af tilskud og indberetter eksisterende tilsagnsarealer.

Gå til brugerguides til Fællesskema 2018 og til Internet Markkort (IMK)

Vejledning om grundbetaling
I vejledningen om grundbetaling kan du bl.a. læse kravene til støtteberettigede arealer under grundbetalingsordningen.

Gå til Vejledning om grundbetaling for 2018

Se hvilke afgrødekoder du må bruge for marker med tilsagn

Erklæring om revisionsklausul – vandboringer
Hvis der er i perioden 1. september 2017 – 31. august 2018 etableres en ny vandindvindingsboring på et areal, der er omfattet af tilsagn om fastholdelse af vådområder og naturlige vandstandsforhold, bortfalder tilsagnsarealet inden for en radius af 25 meter fra boringen (beskyttelseszonen).

Du har mulighed for at komme ud af dit tilsagn, hvis du ikke kan acceptere, at arealet inden for beskyttelseszonen bortfalder i dit tilsagn. Du skal udfylde og indsende erklæringen om revisionsklausul, som du finder i linket nedenfor. I linket finder du også vejledningen til indgivelse af erklæringen og de nærmere betingelser for, at du kan anvende erklæringen. 

Gå til Erklæring om revisionsklausul og Vejledning

 

 

Producentskifte

Hvis du sælger eller bortforpagter dele af eller hele din bedrift, og du således overdrager tilsagnsarealer, skal du overdrage dine tilsagn til ny ejer/forpagter.

Du indsender en Producentskifteerklæring og et Skema over marker til Landbrugsstyrelsen.

Gå til side med Vejledning om producentskifte og Producentskifteerklæring mm.

Oversigt over tilskudsordninger vedrørende vådområder

 •  
 • Start
 • 1. februar 2018

  Landbrugsstyrelsen

  Ansøgningsskemaet Fællesskema 2018 er tilgængelig i Tast selv-service

  Ansøger

  Du finder Fællesskema 2018 i Tast selv-service

  Du kan ansøge om udbetaling af tilskud til dine nuværende tilsagn

 • 20. april 2018

  Ansøger

  Sidste frist for at indsende Fællesskema 2018

 • 21. april 2018

  Landbrugsstyrelsen

  Gennemgår de indsendte Fællesskemaer og udsender høringsbreve. Høringsbreve udsendes helt frem til udbetalingen.

  Ansøger

  Du svarer på eventuelle høringsbreve vedrørende en eller flere af dine ansøgte marker

   

   

 • 1. december 2018

  Landbrugsstyrelsen

  Udbetaling af miljø- og økologitilskud påbegyndes.

 • Stop

Grundbetaling under artikel 32 og fastholdelse af vådområder og naturlige vandstandsforhold

Grundbetaling under artikel 32

Hvis et areal ikke længere opfylder plantedækkekravene under grundbetaling, kan du fortsat søge grundbetaling til arealet, hvis:
 

 • ændringen af plantedækket er en direkte konsekvens af vådområdeprojektet
 • arealet opfyldte støttebetingelsene for Enkeltbetalig i 2008 og der blev udbetalt støtte til arealet i 2008.

Skal jeg udarbejde gødningskvoteberegning?

Nej, fra 1. januar 2015, er det ikke længere et krav under tilsagnsordningen, at du skal udarbejde gødningskvoteberegning eller gødningsregnskab. 

Hvordan undgår jeg høringsbreve vedr. min ansøgning i Fællesskema?

Du kan selv gøre meget for at undgå at få et høringsbrev om tilsagnsarealet, f.eks. ved at:

 • Du indtegner først dine marker i IMK og overfører derefter dine marker til Fællesskema. Ved indtegning i IMK slår du korttema med godkendte tilsagn til.
 • Du indberetter dine tilsagn korrekt i Fællesskema med tilsagnstype og udløbsår
 • Du oplyser med kryds, at du overholder betingelserne for tilsagn,
 • Hvis du ikke overholder betingelserne for tilsagn  skriver du bemærkning herom i Fællesskema
 • Hvis du er i tvivl om du kan opfylde betingelserne for tilsagn oplyser du det til Landbrugsstyrelsen, Arealtilskud om forholdene og eventuelt søger om dispensation pr. mail på: arealtilskud@lbst.dk
 •  

Læs mere i Brugerguide til Fællesskema 2018 og til Internet Markkort.

Hvornår bliver tilskuddet udbetalt?

Landbrugsstyrelsen udbetaler tilskuddet en gang om året. Udbetalingen sker normalt i perioden fra den 1. december til 1. juli for det foregående tilsagnsår.

Tilskuddet bliver udbetalt til den, der anmoder om udbetaling i Fællesskemaet, uanset om arealet overdrages til en anden landbruger i ansøgningsåret. Husk, at der ved overdragelse skal indsendes en erklæring om producentskifte.

Skal jeg betale skat af tilskuddet?

Landbrugsstyrelsen oplyser automatisk Skat om, hvor meget tilskud du får udbetalt.

Opdateret 9. april 2018
MENU