Gå til hovedindholdet

Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder, 2018 (tilsagnstype 74, 75, 76, 77 og 78) - 20 årige tilsagn

Du kan ansøge om nye 20-årige tilsagn med start 1. september 2018. Tilsagnstype 74, 75, 76, 77 og 78.

Denne ordning er del af det danske Landdistriktsprogram og er medfinansieret af Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af Landdistrikterne.

Hvem kan søge?

Du skal som ejer eller forpagter drive et areal i et projektområde.

Du kan søge 20-årige tilsagn om fastholdelse for arealer i følgende projekter under Landdistriktsprogrammet (numrene angiver tilsagnstypen):

74.   Statslige vådområdeprojekter

75.   Kommunale vådområdeprojekter

76.   Kommunale fosforvådområder

77.   Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold

78.   Naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder

Både enkeltpersoner og offentlige og private virksomheder, så som I/S, A/S, ApS og a.m.b.a, kan søge.

I forbindelse med Natura 2000 projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold kan offentlige institutioner eller virksomheder og kommunale fællesskaber dog ikke søge tilskud til 20-årig Fastholdelse, ligesom forpagtere af de offentlige arealer heller ikke kan søge tilskud.

Der kan ikke søges 20-årig Fastholdelse på arealer, som er opkøbt af staten og videresolgt med servitut i forbindelse med projekterne, da disse er kompenseret gennem jordprisen.

Hvad giver vi tilskud til?

Tilskuddet udgør kompensation for, at arealerne pålægges tinglyst servitut, og at du skal fastholde den ændrede tilstand på arealerne.

Tilsagnsperioden er 20-årig. Perioden starter den 1. september og slutter den 31. august 20 år senere. I 2018 kan du søge tilsagn med start 1. september 2018. Du kan kun opretholde dit tilsagn og få udbetalt hele tilskuddet, hvis du overholder tilsagnsbetingelserne i alle tilsagnsår, og hvert år indsender udbetalingsanmodning i Fællesskemaet.

Tilskuddets størrelse

Når du søger om tilsagn, afhænger din tilskudssats af, hvordan arealet har været anvendt før tilsagnets start. 

 Normalt er ”referenceåret” 2014, og ”referenceperioden” er årene 2010-2013.

For projekter, hvor den økonomiske ramme er fastsat på grundlag af § 19, stk. 1 og 3, i bekendtgørelse nr. 370 af 26. april 2012 om tilskud til fastholdelse af vådområder og naturlige vandstandsforhold, er ”referenceåret” dog 2011, og ”referenceperioden” er årene 2007-2010.

Hvis arealet forud for tilsagn var omfattet af et miljø- eller økologitilsagn, er referenceåret året inden tilsagnets start. Tabellen viser satserne for seks forskellige situationer:  

Arealets status i referenceåretTilskudssats kr./ha/år
1Under tilskudsordningen Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, der har resulteret i ændret afvanding1.800 kr.
2

Alm. omdrift, f.eks. kornafgrøder eller flerårige afgrøder:

 • Frugt/bær-produktion
 • Planteskole på friland
 • Stævningsskov
 • Pyntegrønt, juletræer eller energiskov i kort omdrift

Udyrket areal, men var i mindst ét af årerne 2010-2013 i alm. omdrift

Under MVJ ordning "Udtagning af agerjord"

3.500 kr.
3

Under andre miljø- eller økologitilsagn i en ubrudt række, og hvor arealet før tilsagnet:

- var anvendt som 2

- var udtaget under hektarstøtte- eller enkeltbetalingsordningen

3.500 kr.
4 Permanent græs, (dvs. græs i mere end 5 år) eller udyrket areal1.800 kr.
5

Under andre miljø- eller økologitilsagn i en ubrudt række, og hvor arealet før tilsagnet var anvendt som 4


1.800 kr.
6Ingen af de ovenstående - naturareal300 kr.

Tilsagnet gælder for en 20-årig periode, og tilskuddet er et fast beløb pr. hektar. Du får udbetalt tilskuddet en gang om året i 20 år. 

Betingelser for tilsagn og tilskud

Det er bl.a. en betingelse for tilsagn at:

 • du overholder vådområde-servitutten i hele tilsagnsperioden
 • ikke vanddækkede arealer er udlagt som græs- eller naturarealer i hele tilsagnsperioden
 • du ikke bruger gødning på arealerne
 • du ikke bruger jordforbedringsmidler, herunder kalk
 • du sørger for, at aktiviteter nær vandkanter ikke medfører erosion.
 • skov og krat er ikke tilladt på arealerne, dog må der være småbiotoper på max 0,5 ha
 • du må ikke bruge sprøjtemidler på arealerne
 • du må ikke tilskudsfodre græssende dyr på arealerne. Mineraler er tilladt.
 • arealerne skal i hele tilsagnsperioden opfylde reglerne kravene om krydsoverensstemmelse (KO)
 • hvis du søger grundbetaling, er der normalt et aktivitetskrav om slåning eller afgræsning 

Krav om rådighed:

Du skal i hele tilsagnsperioden driver arealet som ejer eller forpagter. Hvis du overdrager arealerne kan du vælge enten 

 1. Hvis den ny ejer/forpagter vil videreføre tilsagnet, indsender du en producentskifteerklæring - eller
 2. Hvis tilsagnet skal bortfalde, meddeler du dette til Landbrugsstyrelsen ved at indsende erklæring om overdragelse uden producentskifte af tilsagn (blå blanket). Vær opmærksom på, at den tinglyste vådområde-servitut fortsat skal overholdes, selvom tilsagnet bortfalder.

Gå til Vejledning om Producentskifte mm

Krav om information om tilsagn til offentligheden:

 • Informere på bedriftens erhvervsmæssige hjemmeside om tilskud og indsætte EU-logo, hvis hjemmesidens formål har sammenhæng til tilskuddet

I tilsagnsperioden skal du hvert år i Fællesskemaet: 

 • indtegne dine arealer i Internet Markkort (IMK)
 • søge om udbetaling af årets tilskud
 • erklære, at alle betingelser for tilsagnet er opfyldt

Dispensationer:

Du skal altid søge om dispensation, hvis du mener, at du ikke kan opfylde tilsagnbetingelserne. Det kan være, hvis du skal bekæmpe kæmpebjørneklo, tilskudsfodre køer på helårsgræs etc. Selvom du får en dispensation, skal du fortsat overholde betingelserne i servitutten.

Formål med tilskuddet

Ordningen har til formål at kompensere for ekstraomkostninger og indkomsttab som følge af restriktioner og forpligtelser for jordbrugs- og naturarealer, der indgår i vådområdeprojekter, Natura 2000-projekter om naturlig hydrologi eller lavbundsprojekter.

Sådan søger du

Hvis projektet gennemføres i 2018, kan du søge tilsagn med start 1. september 2018. Ansøgningsfristen er 31. august 2018. Du skal første gang søge om udbetaling af tilskud i Fællesskema 2019.

Du kan sende ansøgningen på e-mail til vandnatur@lbst.dk

Du kan også sende ansøgningen til:

Landbrugsstyrelsen
Vand & Natur
Pionér Allé 9
6270 Tønder

Du skal bruge et særligt papir-ansøgningsskema, et markkort og dokumentation for tidligere anvendelse. Papirskema finder du under fanen Skema og vejledning.

Gå til ansøgningsskema

Hvad siger loven?

Lovgrundlaget for ordningen om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder finder du på Retsinformation og EUR-lex:

Danske forskrifter:

Tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundområder

Landdistriktsloven:

Støtte til udvikling af landdistrikterne (Landdistriktsloven):

EU-forskrifter:

Støtte til udvikling af landdistrikterne (grundforordningen):

      Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013

      Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013

      Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) Nr. 809/2014 af 17. juli 2014

      Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) Nr. 808/2014 af 17. juli 2014

      Kommissionens delegerede forordning (EU) 640/2014 af 11. marts 2014

      Kommissionens delegerede forordning (EU) 807/2014 af 11. marts 2014

Ansøg om nye tilsagn

Du søger om nyt tilsagn på særligt ansøgningsskema.

Gå til ansøgningsskema 2018

Ansøgningsskemaet skal vedlægges markkort, hvor samtlige marker er indtegnet under hensyn til projektgrænsen og identificeret med samme marknumre som anført på ansøgningsskemaet.

Fristen for indsendelse af ansøgningsskemaet er 31. august 2018.

Ansøgningen sendes enten pr. mail til:

vandnatur@lbst.dk

eller med posten til:

Landbrugsstyrelsen
Vand & Natur
Pioner Allé 9
6270 Tønder

Ansøg om udbetaling

Du søger om udbetaling af tilskud i Fællesskema via Tast selv-service. For tilsagn med start 1. september 2017 skal du første gang søge om udbetaling i Fællesskema 2018. Ansøgningsfristen for Fællesskema 2018 er 20. april 2018.

 Vær opmærksom på, at fristen for indsendelse skifter fra år til år.

Du skal hvert år i hele tilsagnsperioden anmode om udbetaling af tilskud i Fællesskema, og du skal indtegne dine tilsagnsmarker på markkort i Internet markkort (IMK). Når du indtegner dine tilsagnsmarker i Internet Markkort, er det en fordel at du slår laget "Miljøtilsagn - vådområder" til, så du kan se det oprindelige tilsagn. Hvis du mener, at der er fejl i Landbrugsstyrelsens registrering af dine tilsagnsarealer, kan du skrive en mail til vandnatur@lbst.dk.

I Fællesskemaet skal du erklære, at du har overholdt betingelserne for tilsagnet. Hvis du ikke har overholdt betingelserne for tilsagn, skal du i Fællesskema oplyse herom og forklare hvorfor i bemærkningsfeltet på siden Udbetaling.

Hvis du er i tvivl, om du kan opfylde betingelserne for tilsagn, skal du oplyse dette til Landbrugsstyrelsen, Vand & Natur om forholdene og eventuelt søge om dispensation.

Vejledning

I vejledningen kan du læse om de generelle betingelser, der gælder for tilsagn.

Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2018

Du kan også få et hurtigt overblik i Faktaark om 20-årigt tilskud til Fastholdelse.

Vejledning om grundbetaling

I vejledningen om grundbetaling kan du bl.a. læse kravene til støtteberettigede arealer under grundbetalingsordningen.

Gå til Vejledning om grundbetaling for 2018

Du kan kombinere med andre tilskudsordninger

Tilskud til Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder kan kombineres med grundbetaling og tilskud til pleje af græs- og naturarealer. Hvis du vælger at gøre dette skal du også overholde betingelserne på disse ordninger.

Vejledning om producentskifte

Hvis du sælger, bortforpagter tilsagnsarealerne, eller hvis en forpagtning ophører, kan du enten overdrage tilsagnet til den nye ejer/forpagter, eller du kan vælge at tilsagnet skal bortfalde. I begge tilfælde skal du underrette Landbrugsstyrelsen. Hvis tilsagnet bortfalder, skal du fortsat overholde betingelser i servitutten for området.

Gå til side med Vejledning om producentskifte og producentskifteerklæring mm. 

Erklæring om revisionsklausul - 25 meters beskyttelseszone omkring vandboring

Hvis der i perioden 1. september 2017 – 31. august 2018 etableres en ny vandindvindingsboring på arealer, der er omfattet af visse tilsagn om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder, skal tilsagnet revideres, fordi basisbetingelserne (baseline) ændres. Det fremgår af miljøbeskyttelsesloven, at anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og offentlige formål ikke må foretages inden for en radius på 25 meter fra en boring, der indvinder grundvand til almene vandforsyningsanlæg. Da basisbetingelserne for tilsagnet ændres, bortfalder tilsagnet for arealet inden for en radius af 25 meter fra boringen (beskyttelseszonen). Tilsagnsarealet bortfalder uden krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalt tilskud.

Hvis du ikke kan acceptere, at arealet inden for beskyttelseszonen bortfalder fra dit tilsagn, skal du udfylde og indsende denne erklæring til Landbrugsstyrelsen. Husk at vedlægge markkort med indtegning af boringen og beskyttelseszonen på de tilsagnsmarker, hvor vandboring og beskyttelseszone ligger. Hvis Landbrugsstyrelsen godkender din erklæring, bortfalder hele tilsagnet, som erklæringen vedrører. Når tilsagnet bortfalder som følge af revisionsklausulen, kræver vi ikke tilbagebetaling af tidligere udbetalt tilskud. Når tilsagnet bortfalder, vil du ikke modtage udbetaling for tilsagnsåret 1. september 2017 – 31. august 2018 og efterfølgende tilsagnsår.

 

 

 

Offentliggørelse - krav til information om tilskud

Krav til information på bedriftens erhvervsmæssige hjemmeside

Hvis din bedrift har en erhvervsmæssig hjemmeside, og hvis hjemmesidens formål har sammenhæng med tilskuddet, skal du uanset tilskuddets størrelse:

Oplyse hjemmesidens web-adresse i Fællesskema på siden "Ansøger".

På bedriftens erhvervsmæssige hjemmeside indsætter du følgende:

 • EU’s logo
 • teksten: »Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne«.
 • En kort beskrivelse af formålet og resultatet af tilskuddet.

Logoer du kan sætte ind på din erhvervsmæssige hjemmeside:

EU-logo

EU-logo med Miljø- og Fødevareministeriets logo samt tekst (til web) finder du her

EU-logo og Fødevareministeriets logo samt tekst

EU-logo og Fødevareministeriets logo samt tekst (med hvid baggrund)

EU-logo og Fødevareministeriets logo samt tekst (kvadatisk)

EU-logo og Fødevareministeriets logo samt tekst (kvadratisk med hvid baggrund)

Link til Europa, hvor du kan finde EU-flag i eps format

Logoerne lægges på din hjemmeside som et billede ved at kopiere dem og derefter tilpasse størrelsen.

Krav om opsætning af plakat på din bedrift

Der gælder ikke et krav for opsætning af plakat under denne ordning. Du skal dog fortsat opsætte plakat, hvis du har modtaget projekttilskud på over 375.000 kr. til fx etablering af vådområdet.

Producentskifte

Hvis du sælger eller bortforpagter dele af eller hele din bedrift, og du således overdrager tilsagnsarealer, har du to muligheder: 

 1. Du kan overdrage dine tilsagn til ny ejer/forpagter.
 2. Du lader tilsagnet ophøre

I begge tilfælde skal du underrette Landbrugsstyrelsen:

Ved overdragelse af tilsagsarealer (1), skal du bruge blanketten "Producentskifteerklæring".
Ved ophør af tilsagn (2) skal du bruge blanketten "Overdragelse uden producentskifte af tilsagnsarealer"

Læs mere i vejledning om producentskifte.

Gå til side med Vejledning om producentskifte og blanketter til anmeldelse af producentskifte mm.

Du skal være opmærksom på, at betingelserne i servitutten fortsat skal overholde, selvom tilsagnet bortfalder.

 •  
 • Start
 • 1. februar 2018

  Landbrugsstyrelsen

  Ansøgningsskema på papir er tilgængeligt på Landbrugsstyrelsens hjemmeside. Det er ansøgningsskema til tilsagn med start 1. september 2018

  Ansøger

  Du finder Fællesskema 2018 i Tast selv-service

  Du kan ansøge om udbetaling af tilskud til dine nuværende tilsagn

 • 31. august 2018

  Ansøger

  Sidste frist for at indsende ansøgningsskema for tilsagn med start 1. september 2018

 • 1. september 2017

  Landbrugsstyrelsen

  Gennemgår de indsendte ansøgningsskemaer og udsender høringsbreve.

  Ansøger

  Du svarer på eventuelle høringsbreve vedrørende en eller flere af dine ansøgte marker

   

   

 • 1. november 2018

  Landbrugsstyrelsen

  Udsender tilsagn om 20-årig fastholdelse

   

   

 • 1. december 2018

  Landbrugsstyrelsen

  Udbetaling af tilskud begynder

 • Stop

Hvilke afgrødekoder skal jeg bruge?

Når du ansøger om udbetaling af tilskud i Fællesskema kan du kun bruge følgende afgrødekoder:

Tilsagnstype

Foranstaltning

Relevante afgrødekoder

Kommentar gældende for Fællesskema 2017

74 

75

76

77

78

 

Fastholdelse af vådområder og naturlige vandstandsforhold

 

254

Kode 254 (Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), permanent) anvendes til landbrugsarealer, der opfylder de almindelige betingelser for grundbetaling, og som var med permanent græs før tilsagnets start

247

Afgrødekode 247 (Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), omdrift) anvendes til landbrugsarealer, der opfylder de almindelige betingelser for grundbetaling, og som var i omdrift før tilsagnets start

308

310

338

339

Koden 310, 310, 338 og 339 kan bruges til landbrugsarealer, der lever op til kravene for braklagte arealer i grundbetalingsordningen).

318

Naturlignende arealer, der ikke opfylder de almindelige betingelser for grundbetaling, skal anmeldes med afgrødekode 318. Koden kan bruges, hvis der ikke søges grundbetaling, eller hvis der søges grundbetaling under artikel 32. Arealet betragtes hverken som areal i omdrift eller permanent græs.

329

Kode 329 kan bruges til MFO-bræmmer

 Du får ingen udbetaling af tilskud for marker, som du søger grundbetaling for, og som du vælger at medregne som MFO-areal ved at bruge afgrødekode 308, 329 eller 339

Husk, hvis du samtidig har tilsagn om Pleje af græs- og naturarealer, skal du vælge den græskode, der gælder for det tilsagn.

Grundbetaling under artikel 32 og fastholdelse af vådområder, lavbundsområder og naturlige vandstandsforhold

Grundbetaling under artikel 32

Hvis et areal ikke længere kan opfylder aktivitetskravet under grundbetaling, kan du fortsat søge grundbetaling til arealet iht. undtagelsen i artikel 32, hvis:
 

 • ændringen af arealet er en direkte konsekvens af projektet
 • arealet opfyldte støttebetingelsene for Enkeltbetalig i 2008 og der blev udbetalt direkte støtte til arealet i 2008.

Skal jeg udarbejde gødningskvoteberegning?

Nej, fra 1. januar 2015, er det ikke længere et krav under tilsagnsordningen, at du skal udarbejde gødningskvoteberegning eller gødningsregnskab. 

Hvordan undgår jeg høringsbreve vedr. min ansøgning om udbetaling i Fællesskema?

Du kan selv gøre meget for at undgå at få et høringsbrev om tilsagnsarealet, f.eks. ved at:

 • Du indtegner først dine marker i IMK og overfører derefter dine marker til Fællesskema. Ved indtegning i IMK slår du korttema med godkendte "miljøtilsagn, vådområder" til. Hvis du også søger Pleje af græs- og naturarealer på de samme arealer, skal du også huske at slå disse lag til.
 • Du indberetter dine tilsagn korrekt i Fællesskema med tilsagnstype og udløbsår
 • Du oplyser med kryds, at du overholder betingelserne for tilsagn,
 • Hvis du ikke overholder betingelserne for tilsagn  skriver du bemærkning herom i Fællesskema
 • Hvis du er i tvivl om du kan opfylde betingelserne for tilsagn oplyser du det til Landbrug- og Fiskeristyrelsen, Vand & Natur om forholdene og eventuelt søger om dispensation pr. mail på: vandnatur@lbst.dk
 •  

Læs mere i Brugerguide til Fællesskema 2017 og til Internet Markkort.

Hvornår bliver tilskuddet udbetalt?

Landbrugsstyrelsen udbetaler tilskuddet en gang om året. Udbetalingen sker normalt i perioden fra den 1. december til 1. juli for det foregående tilsagnsår.

Tilskuddet bliver udbetalt til den, der anmoder om udbetaling i Fællesskemaet, uanset om arealet overdrages til en anden landbruger i ansøgningsåret. Husk, at der ved overdragelse skal indsendes en erklæring om producentskifte.

Skal jeg betale skat af tilskuddet?

Landbrugsstyrelsen oplyser automatisk Skat om, hvor meget tilskud du får udbetalt.

Opdateret 9. april 2018
MENU