Gå til hovedindholdet

Tilskud til etablering af løsdrift i farestalde 2018

Ordningens formål er at øge dyrevelfærden for søer gennem tilskud til etablering af løsdrift i farestalde.

Vi har afsat 18 mio. kr. til farestaldsordningen i 2018, og vi kan give tilsagn om tilskud inden for følgende to indsatsområder:

  1. Nybygning af farestalde med løsdrift, herunder tilbygning til eksisterende stalde. Der er afsat 14 mio. kr. til dette indsatsområde.   
  2. Ombygning af eksisterende bygninger med henblik på etablering af løsdrift i farestalde. Der er afsat 4 mio. kr. til dette indsatsområde. 

Har du spørgsmål til ordningen, kan du finde mange af svarene her på siden eller i vejledningen under fanen ”Skema og vejledning”. Mangler du alligevel svar på dit spørgsmål, kan du sende os en e-mail til euogerhverv@lbst.dk.

Hvem kan søge?

Du kan få tilsagn om tilskud, hvis du ejer eller forpagter en jordbrugsbedrift. Det er en betingelse, at projektet gennemføres på din egen eller din forpagtede bedrift, og det er dig som tilsagnshaver, der er ansvarlig for at gennemføre projektet.

På den jordbrugsbedrift, hvor investeringen foretages, skal der være et årligt arbejdskraftbehov på mindst 830 timer, opgjort efter normtimesatser. Kravet skal kontinuerligt være opfyldt, det betyder, at det skal være opfyldt både på tilsagnstidspunktet, på udbetalingstidspunktet og i projektets opretholdelsesperiode.

Hvad giver vi tilskud til?

Vi kan give tilsagn om tilskud inden for følgende to indsatsområder:

  1. Nybygning af farestalde med løsdrift, herunder tilbygning til eksisterende stalde.
  2. Ombygning af eksisterende bygninger med henblik på etablering af løsdrift i farestalde.

Det er en forudsætning, at projektet indeholder de byggeelementer og teknologier, der er inkluderet i standardomkostningerne, samt at der opføres det antal stipladser, der fremgår af tilsagnet. En stald skal således indeholde alle de angivne elementer i skemaet nedenfor for at være berettiget til tilskud. De teknologier og investeringer, som indgår i projektet, skal være nye.

Det er vigtigt, at du læser vejledningen grundigt, når du planlægger din ansøgning. Du kan finde vejledningen under fanen Vejledning. [link]

Tabel: Standardomkostninger og obligatoriske elementer i standardomkostninger

Standardomkostninger KategoriUdspecificering af obligatoriske elementer

Nybyggeri (inkl. tilbygning)

39.400 kr./faresti

Byggeomkostninger til råbygning

 

Bund, gulv inkl. jord- og støbearbejde 

Tagkonstruktion (som også kan indeholde loftsflade og isolering)

Facade inkl. fundament

Gavl inkl. fundament samt gavltrekant (gælder også ved fx rundbuehaller, dvs. der tages hensyn til, at byggestilen afgør formen og behovet)

Døre, vinduer og skillevægge

.

Inventar

Spaltegulv og/eller fast gulv med mulighed for op til 5 pct. dræn

Stiadskillelse til løsdrift

Krybbe, vand samt udfodringsenhed

Pattegrisehule eller -rum

Boks, bøjler og/eller støttevægge

Ventilation: Indsugnings- og udsugningsenhed samt styringsenhed

Elinstallation, belysning og VVS

Ombygning

14.500 kr./faresti

Inventar

Fjernelse af gammelt inventar og el-installationer

Ny gulvprofil

Spaltegulv og/eller fast gulv med mulighed for op til 5 pct. dræn

Stiadskillelse til løsdrift

Krybbe, vand samt udfodringsenhed

Pattegrisehule eller –rum

Boks, bøjler og/eller støttevægge

Elinstallation, belysning og VVS

Tilskuddets størrelse

Der kan ydes tilskud på 20 procent af standardomkostningerne pr. faresti for projekter omhandlende nybyggeri og 40 procent af standardomkostningerne pr. faresti for projekter omhandlende ombygning.

Standardomkostningerne beskriver, hvor meget det i gennemsnit koster at etablere enten nye farestalde med løsdrift eller ombygning af eksisterende bygninger til løsdrift i farestier.

Standardomkostningen og tilskudssummen pr. etableret faresti fremgår aftabellen nedenfor:

OmbygningNybyggeri
Standardomkostning14.500 kr. pr. etableret stiplads39.400 kr. pr. etableret stiplads
Tilskuddets størrelse5.800 kr. pr. etableret stiplads7.880 kr. pr. etableret stiplads

Der kan indsendes 1 ansøgning pr. indsatsområde pr. CVR.nr. Hver ansøgning må højst udgøre 3,7 mio. kr. i tilskud og dermed kan du under indsatsområde 1 maksimalt få tilskud til 469 stipladser, og under indsatsområde 2 kan du maksimalt få tilskud til 637 stipladser.

Det betyder, at hvis du ønsker at søge til både nybyg og ombyg af løsdrift i farestalde, så skal du sende en ansøgning under hvert indsatsområde, og disse vil blive prioriteret hver for sig. 

Betingelser for tilskud

Det er en betingelse, at projektet gennemføres på tilsagnshavers egen eller forpagtede bedrift, og tilsagnshaver er ansvarlig for gennemførelse af projektet.  

De samlede, tilskudsberettigede udgifter skal på ansøgningstidspunktet og udbetalingstidspunktet udgøre mindst 300.000 kr.  

Alle ansøgte farestier i staldanlægget skal være mindst 5,2 m2 pr. so.

Projektet skal gennemføres med de obligatoriske elementer, der indgår i beregningen af standardomkostningerne. Du kan finde de obligatoriske elementer i vejledningen og under fanen ’Hvad giver vi tilskud til? Se tabellen ”Standardomkostninger og obligatoriske elementer i standardomkostninger” for listen af minimumskrav, som du skal investere i. De obligatoriske elementer og teknologier skal være nye.

Hvad giver vi tilskud til.

Selve udvælgelsen og prioriteringen af projekterne er beskrevet udførligt i vejledningen, som du også kan finde her i Tilskudsguiden.

Hvad siger loven?

Lovgrundlag for tilskudsordningen løsdrift i farestalde finder du på www.retsinformation.dk:
Læs lovgrundlag for løsdrift i farestalde her.

Du kan desuden læse om reglerne på EUR-lex, som er en hjemmeside med EU-regler.
Du kan læse mere om forordningerne på EUR-lex gældende for farestaldsordningen her.

Sådan søger du

Du skal søge om tilskud til via Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service.

Link til Tast selv-service: https://tastselv.fvm.dk)

Du finder vejledningen til Tast selv-service her: http://help.lbst.dk/kom-godt-i-gang/

Husk at læse vejledning og anden information om ordningen her på siderne, inden du søger.

Find vejledning her.

Formål med tilskuddet

Tilskudsordningen er en del af det danske landdistriktsprogram 2014-2020, der overordnet har til formål at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne.  

Formålet med ordningen er at fremme dyrevelfærd gennem tilskud til projekter forbundet med etablering af løsdrift i farestalde.

Ved farestalde forstås det anlæg, hvor søerne opstaldes fra ca. en uge før forventet faring frem til pattegrisene fravænnes. Ved løsdrift forstås en indretning, hvor soen frit kan bevæge sig rundt i stien.

Her kan du finde skemaer og links du skal bruge, når du vil søge om tilskud, projektændringer og udbetaling mv. Du kan desuden finde en udførlig vejledning til ordningen.

Ansøg om støtte

Alle ansøgninger om tilskud inden for farestalde 2018 skal indsendes via Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service:

https://tastselv.fvm.dk

Du finder vejledningen til Tast selv-service her:

http://help.lbst.dk/kom-godt-i-gang/

Læs vejledningen og anden information om ordningen her på siderne, inden du søger.

Ansøg om ændringer

Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt søge, inden ændringen sker. Vi kan ikke godkende ændringer med tilbagevirkende kraft.  

Du kan søge om følgende ændringer:

  • Forlængelse af projektperioden.
  • Ændring af projektindholdet.  

Du skal søge om ændring af projektet hos Landbrugsstyrelsen.

Du skal sende din ansøgning om ændring via Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service. I Tast selv-service skal du finde dit senest indsendte ansøgningsskema og rette i dette. Herefter genfremsender du skemaet med ændringerne. Brug bemærkningsfeltet til at beskrive ændringen, begrundelse samt bemærkninger til ændringen.

Din ansøgning om ændring skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest to måneder før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet, og din ansøgning om ændring skal være begrundet.

Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet.  

Ansøg om udbetaling

Du skal sende din ansøgning om udbetaling af tilskud via Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service.

Når du søger om udbetaling, skal du oplyse, hvor mange etablerede stipladser du søger om udbetaling af tilskud til. Du kan dog maksimalt få udbetalt tilskud til det antal stipladser, du har fået tilsagn til.

Vejledning om udbetaling af tilskud, 1. juli 2017

Du kan med fordel læse vejledningen om udbetaling af tilskud, når ud planlægger din ansøgning.

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år efter slutudbetalingen
Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling. Det kan være, at der i dit tilsagn (fra 2014, 2015 eller 2016), i vejledningen eller i bekendtgørelsen stod 5 år, men det er altså 5½ år, hvilket står i EU-reglerne.

Opdateret 19. januar 2018
MENU