Gå til hovedindholdet

Tilskud til etablering af løsdrift i farestalde

Ordningens formål er at øge dyrevelfærden for søer gennem tilskud til etablering af løsdrift i farestalde.

Der er afsat 17 mio. kr. til ordningen i 2016, og vi kan give tilsagn om tilskud inden for følgende 2 indsatsområder:

1.   Etablering af løsdrift i farestalde – nybyg: Omhandler etablering af nye farestalde, herunder også tilbygning, med løsdrift.

2.   Etablering af løsdrift i farestalde – ombyg: Omhandler ombygning af eksisterende bygninger med henblik på etablering af farestalde med løsdrift.

Har du nogle specifikke spørgsmål til ordningen, kan du finde mange af svarene her på siden eller i vejledningen under fanen ”Skema og vejledning”. Mangler du alligevel svar på dit spørgsmål, kan du sende os en e-mail til euogerhverv@lbst.dk.

Denne ordning er del af danske landdistriktsprogram og er medfinansieret af EU.

Etablering af løsdrift i farestalde 2018 åbner den 15. juni 2018.

Hvem kan søge?

Tilsagn om tilskud kan gives til jordbrugere, der ejer eller forpagter en jordbrugsbedrift. Det er en betingelse, at projektet gennemføres på din egen eller din forpagtede bedrift, og det er dig som tilsagnshaver, der er ansvarlig for at gennemføre projektet.

På den jordbrugsbedrift, hvor investeringen foretages, skal der være et årligt arbejdskraftbehov på mindst 830 timer, opgjort efter normtimesatser. Kravet skal være opfyldt både på tilsagnstidspunktet og på udbetalingstidspunktet.

Hvad giver vi tilskud til?

Vi kan give tilsagn om tilskud inden for følgende 2 indsatsområder:

1.   Etablering af løsdrift i farestalde – nybyg: Omhandler etablering af nye farestalde, herunder også tilbygning, med løsdrift.

2.   Etablering af løsdrift i farestalde – ombyg: Omhandler ombygning af eksisterende bygninger med henblik på etablering af farestalde med løsdrift. 

Det er en forudsætning, at projektet indeholder de byggeelementer og teknologier, der er inkluderet i standardomkostningerne, samt at der opføres det antal stipladser, der fremgår af tilsagnet. En stald skal således indeholde alle de angivne elementer i skemaet nedenfor for at være berettiget til tilskud. De teknologier og investeringer, som indgår i projektet, skal være nye.

Standardomkostninger og obligatoriske elementer i standardomkostninger

Etablering af løsdrift i farestalde

Standardomkostninger

Kategori

Udspecificering af obligatoriske elementer

Nybyg (inkl. tilbyg)

39.400 kr./faresti

Byggeomkostninger til råhus

 
 • Bund, gulv inkl. jord- og støbearbejde
 
 • Tagkonstruktion og evt. loftflade og isolering
 
 • Facade inkl. fundament
 
 • Gavl inkl. fundament samt gavltrekant
 
 • Døre, vinduer og skillevægge
 

Inventar

 
 • Spaltegulv/fast gulv/ evt. gulvvarme/varmelamper/-elementer
 
 • Stiadskillelse (ekstra stærk ved løsdrift)
 
 • Krybbe, vand samt udfordringsenhed
 
 • Pattegrisehule/-rum
 
 • Boks/bøjle/støttevægge
 
 • Ventilation: Indsugnings-/udsugningsenhed samt styringsenhed
 
 • El-installation, belysning og VVS
 

Ombygning

14.500 kr./faresti

Inventar

 
 • Fjernelse af gammelt inventar og el
 
 • Ny gulvprofil, evt. tilretning af gyllekanaler
 
 • Spaltegulv/fast gulv/ evt. gulvvarme/varmelamper/-elementer
 
 • Stiadskillelse (ekstra stærk ved løsdrift)
 
 • Krybbe, vand samt udfordringsenhed
 
 • Pattegrisehule/-rum
 
 • Boks/bøjle/støttevægge
 
 • El-installation, belysning, VVS og evt. ventilation
 

Tilskuddets størrelse

Der kan ydes tilskud på 20 procent af standardomkostningerne for projekter omhandlende nybyg og 40 procent af standardomkostningerne for projekter omhandlende ombyg.

Standardomkostningerne beskriver hvor meget det i gennemsnit koster at etablere enten nye farestalde med løsdrift eller ombygning af eksisterende bygninger til løsdrift i farestier.

Standardomkostningen og tilskudssummen pr. etableret faresti fremgår af tabellen nedenfor:

 

Ombyg

Nybyg

Standardomkostning

14.500 kr. pr. etableret stiplads

39.400 kr. pr. etableret stiplads

Tilskudssum

5.800 kr. pr. etableret stiplads

7.880 kr. pr. etableret stiplads

Tilskuddet kan maksimalt beregnes på grundlag af et budget for de samlede investeringsudgifter på 10,0 mio. kr. pr. CVR- registrerede primære jordbrugsbedrift. Derved kan en ansøger maksimalt opnå tilskud på 4 mio. kr. pr. ansøgningsrunde for renovering og 2 mio. kr. pr. ansøgningsrunde for nybyg/tilbyg.

Betingelser for tilskud

Det er en betingelse, at projektet gennemføres på tilsagnshavers egen eller forpagtede bedrift, og tilsagnshaver er ansvarlig for gennemførelse af projektet.

De samlede, tilskudsberettigede udgifter skal på ansøgningstidspunktet og udbetalingstidspunktet udgøre mindst 300.000 kr.

Alle ansøgte farestier i staldanlægget skal være mindst 5,5 m2 pr. so.

Projektet skal gennemføres i henhold til standardomkostningernes obligatoriske elementer. Tabellen lister minimumskrav til investeringer i en stald til løsgående diegivende søer, som ansøger er forpligtet til at investere i. De obligatoriske elementer og teknologier skal være nye.

Selve udvælgelsen og prioriteringen af projekterne er beskrevet udførligt i vejledningen, som du også kan finde her i Tilskudsguiden.

Hvad siger loven?

Lovgrundlag for tilskudsordningen løsdrift i farestalde finder du på

www.retsinformation.dk

og på EUR-lex (som er en hjemmeside med EU-regler).

Danske regler

Bekendtgørelse nr. 1261 af 28. oktober 2016 om tilskud til investeringer forbundet med etablering af løsdrift i farestalde

Sådan søger du

Du skal søge om tilskud til via Fødevareministeriets Tast-selv-service.

Tast-selv-service har været brugt i et par år, bl.a. til Enkeltbetalingsordningen og til den seneste ansøgningsrunde på miljøteknologi.

Link til Tast-selv-service: https://tastselv.fvm.dk)

Du finder vejledningen til Tast-selv-service her: http://help.lbst.dk/kom-godt-i-gang/

Læs vejledning og anden information om ordningen her på siderne, inden du søger.

Formål med tilskuddet

Tilskudsordningen er en del af det danske landdistriktsprogram 2014-2020, der overordnet set har til formål at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne.  

Formålet med ordningen er, gennem tilskud til projekter forbundet med etablering af løsdrift i farestalde, at fremme dyrevelfærd.

Ved farestalde forstås det anlæg, hvor søerne opstaldes fra ca. en uge før forventet faring frem til pattegrisene fravænnes. Ved løsdrift forstås en indretning, hvor soen frit kan bevæge sig rundt i stien.

Her kan du finde skemaer og links du skal bruge, når du vil søge om tilskud, projektændringer og udbetaling mv. Du kan desuden finde en udførlig vejledning til ordningen.

Ansøg om støtte

Alle ansøgninger om tilskud inden for Farestalde 2016 skal indsendes via Fødevareministeriets Tast selv-service:

https://tastselv.fvm.dk

Du finder vejledningen til Tast-selv-service her:

http://help.lbst.dk/kom-godt-i-gang/

Læs vejledningen og anden information om ordningen her på siderne, inden du søger.

Finansieringserklæring

OBS! For at ansøge om tilskud under Farestaldsordningen, skal du i Tast-Selv vælge ansøgningsskemaet til "Økologisk Investeringsstøtte 2016", og vælge indsatsområde 7 (nybyg) eller 8 (renovering), og udfylde skemaet som ellers. Indsatsområde 7 og 8 hører til Farestaldsordningen, og det er sådan man søger til ordningen.

Ansøg om ændringer

Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt søge, inden ændringen sker. Det betyder også at vi ikke kan godkende ændringer med tilbagevirkende kraft.  

Du kan søge om ændring af et projekt vedrørende:

 • Forlængelse af projektperioden.
 • Ændring af projektindholdet.

Du skal søge om ændring af projektet hos Landbrugsstyrelsen for de to ændringstyper.

Du skal sende din ansøgning om ændring via Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service. I Tast selv-service skal du finde dit seneste indsendte ansøgningsskema og rette i dette. Herefter genfremsender du skemaet med ændringerne. Din beskrivelse af, begrundelse for og bemærkninger til ændringen skal du skrive i bemærkningsfeltet eller uploade under fanen Bilag.  

Din ansøgning om ændring skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest to måneder før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet, og din ansøgning om ændring skal være begrundet.

Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet.  

Ansøg om udbetaling

Du skal sende din ansøgning om udbetaling af tilskud via Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service.

Ordningen Etablering af løsdrift i farestalde 2016 anvender standardomkostninger. Du skal derfor læse denne vejledning til, hvordan du udfylder ansøgningsskemaet, når du ansøger om udbetaling af standardomkostninger

Når du søger om udbetaling, skal du oplyse, hvor mange etablerede stipladser du søger om udbetaling af tilskud til. Du kan dog maksimalt få udbetalt tilskud til det antal stipladser, du har fået tilsagn om tilskud til. Endvidere skal du oplyse, hvor mange der er nybyg, og hvor mange der er ombyg.

Du kan læse mere om udbetaling af tilskud i denne vejledning: Vejledning om udbetaling af tilskud, 1. juli 2017

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år efter slutudbetalingen

Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling. Det kan være, at der i dit tilsagn (fra 2014, 2015 eller 2016), i vejledningen eller i bekendtgørelsen stod 5 år, men det er altså 5½ år, hvilket står i EU-reglerne.

Her kan du se ofte stillede spørgsmål og svar og andre afklaringer. Seneste tilføjede spørgsmål og svar står øverst på siden.

Skal jeg som privat virksomhed indhente tilbud når jeg søger om udbetaling?

Du skal ikke indhente eller indsende tilbud efter tilbudslovens bestemmelser når du søger om udbetaling. Dette gælder, hvis du som f.eks. landmand eller privat virksomhed skal søge udbetaling fra den 1. juli 2017. Grunden til at du ikke skal indsende tilbud når du søger om udbetaling skyldes en lovændring, som giver mulighed for at undtage støtteordninger med standardomkostninger fra tilbudsloven. Du kan læse mere om lovændringen her.

Du skal fortsat gemme kvitteringer og anden dokumentation for dit projekt, som Landbrugsstyrelsen kan kontrollere under afsyning. 

Undtagelsen fra tilbudsloven gælder kun for private virksomheder. Offentlige myndigheder skal fortsat overholde tilbudslovens regler.

Hvilke krav er der til faktura, der skal indsendes som dokumentation for udbud ved ordninger med standardomkostninger?

Er det nok kun at sende den sidste slutfaktura sammen med dokumentationen for udbud?

Nej, alle løbende a conto fakturaer ved levering af delydelser, som er omfattet af den udbudspligtige entreprise, skal sendes ind med udbudsdokumentationen. Det er en god ide at opfordre leverandøren til at henvise til sit tilbud i fakturaerne, da det vil gøre det nemmere at se sammenhængen mellem fakturaen og det gennemførte udbud.

Skal der også sendes betalingsdokumentation? 

Nej, der er ikke krav om betalingsdokumentation.

MENU