Gå til hovedindholdet

Tilskud til etablering af løsdrift i farestalde

Ordningens formål er at øge dyrevelfærden for søer gennem tilskud til etablering af løsdrift i farestalde.

Her kan du se en præsentation af ordningen i oversigtsform.

Overvældende mange kunder kontakter os for at høre mere om ordningen. Derfor er det i øjeblikket desværre svært at kontakte os telefonisk.

Hvis du har spørgsmål til ordningen, skal du sende dem på mail, så svarer vi hurtigst muligt. Du sender mailen til euogerhverv@lbst.dk.

Spørgsmål og svar (FAQ), der har interesse for mange ansøgere, noterer vi på en oversigt. Du finder oversigten under Vejledning, hvor du også kan se, hvornår den sidst er opdateret.

Denne ordning er del af danske landdistriktsprogram og er medfinansieret af EU.

Hvem kan søge?

  • ejere og forpagtere af jordbrugsbedrifter, herunder aktie- og anpartsselskaber, der ejer eller forpagter en jordbrugsbedrift, og
  • jordbrugere, hvis bedrift indgår i et driftsfællesskab.

Hvad giver vi tilskud til?

Projektet skal omhandle:

  • nybygning af farestalde med løsdrift (herunder tilbygning til eksisterende bygninger)
  • ombygning af eksisterende bygning til farestalde med løsdrift.

Det fremgår af bilag 1 til bekendtgørelsen (indsat nedenfor), hvilke elementer, der kan ydes tilskud. Der kan ydes 7.000 kr. i tilskud pr. ansøgt, nye faresti.

Faste priser

 

Faste priser

Faste priser

Omkostninger pr. faresti

Ombygning

Nybygning

Råbygning

 

 

I alt råbygning

 

17.400 kr.

Inventar

 

 

Fjernelse af gammelt inventar og el

1.000 kr.

 

Gulvprofil, tilretning gyllekanaler

600 kr.

 

Spaltegulv

1.500 kr.

1.500 kr.

Fast gulv/gulvvarme

1.500 kr.

1.500 kr.

Stiadskillelse (ekstra stærk ved løsdrift)

4.000 kr.

4.000 kr.

Krybbe

1.000 kr.

1.000 kr.

Hule

1.000 kr.

1.000 kr.

Boks/bøjle/støttevæge

1.500 kr.

1.500 kr.

Ventilation

750 kr.

750 kr.

Foderanlæg

2.000 kr.

2.000 kr.

VVS og el

1.650 kr.

1.650 kr.

I alt Inventar

16.500 kr.

14.900 kr.

Rådgivning - byggestyring

1.000 kr.

2.000 kr.

Samlet pris/tilskudsgrundlag

18.000 kr.

34.300 kr.

 

 

Tilskuddets størrelse

Der kan ydes tilskud på op til 40 procent af de tilskudsberettigede udgifter til etablering af løsdrift i farestalde, dog maksimalt 7000 kr. pr faresti.

Tilskuddet kan maksimalt beregnes på grundlag af et budget for de samlede investeringsudgifter på 10,0 mio. kr. pr. CVR- registrerede primære jordbrugsbedrift. Derved kan en ansøger maksimalt opnå tilskud på 4 mio. kr. pr. ansøgningsrunde.

Projektets samlede tilskudsberettigede udgifter skal mindst udgøre 300.000 kr.

Betingelser for tilskud

Det er en betingelse, at projektet gennemføres på tilsagnshavers egen eller forpagtede bedrift, og tilsagnshaver er ansvarlig for gennemførelse af projektet.

De tilskudsberettigede udgifter skal beløbe sig til mindst 300.000 kr.

Farestierne i anlægget skal være mindst 5 m2 pr. so.

Hvad siger loven?

Lovgrundlag for tilskudsordningen løsdrift i farestalde finder du på www.retsinformation.dk og på EUR-lex (som er en hjemmeside med EU-regler)

Danske regler

Bekendtgørelse nr. 251 af 16. marts 2015 om tilskud til investeringer forbundet med etablering af løsdrift i farestalde

Sådan søger du

Du skal søge om tilskud til via Fødevareministeriets Tast-selv-service.

Tast-selv-service har været brugt i et par år, bl.a. til Enkeltbetalingsordningen og til den seneste ansøgningsrunde på miljøteknologi.

Link til Tast-selv-service: https://tastselv.fvm.dk)

Du finder vejledningen til Tast-selv-service her: http://help.lbst.dk/kom-godt-i-gang/

Læs vejledning og anden information om ordningen her på siderne, inden du søger.

Formål med tilskuddet

Tilskudsordningen er en del af det danske landdistriktsprogram 2014-2020, der overordnet set har til formål at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne.  

Formålet med ordningen er, gennem tilskud til projekter forbundet med etablering af løsdrift i farestalde, at fremme dyrevelfærd.

Ved farestalde forstås det anlæg, hvor søerne opstaldes fra ca. en uge før forventet faring frem til pattegrisene fravænnes. Ved løsdrift forstås en indretning, hvor soen frit kan bevæge sig rundt i stien.

Her kan du finde skemaer, når du vil søge om tilskud, evt. projektændringer og udbetaling mv. Der er også andet materiale, som du vil få brug for.

Se også Offentliggørelse - Krav til information om tilskud

Ansøg om støtte

Du skal søge tilskud via Fødevareministeriets Tast-selv-service. Link til Tast-selv-service:

https://tastselv.fvm.dk

Du finder vejledningen til Tast-selv-service her:

http://help.lbst.dk/kom-godt-i-gang/

Læs vejledningen og anden information om ordningen her på siderne, inden du søger.

Ansøg om ændringer

Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt søge, inden ændringen sker.  

Du skal sende ændringsansøgningen til Landbrugsstyrelsen senest to måneder, før projektperioden udløber med en kort begrundelse for ændringen og en beskrivelse af, hvilken betydning ændringen har for projektet.  

Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet.  

Skema til ansøgning om projekt- og budgetændring

Erklæring om projektoverdragelse

Ansøg om udbetaling

Vejledning om udbetaling af tilskud, 1. juli 2017

Ansøgningsskemaer til udbetaling 

Indeholder skemaer til Udbetalingsanmodning, Bilagsoversigt og Underskrift (opdateret 8. marts 2017)

Bilagsoversigt

Skabelon til slutrapport

Se også Offentliggørelse - Krav til information om tilskud, dvs. skiltning mv

Udgifter afholdt efter ansøgning er sendt, men inden kvitteringsbrev er modtaget

Hvis du har afholdt udgifter i dit projekt, efter at du sendte ansøgning om tilskud, og inden du modtog kvitteringsbrev med igangsætningstilladelse fra os, kan du få tilskud til disse udgifter. ”Afholdt” betyder, at faktura skal være udstedt. 

Dette stod ikke i vejledningen og brevet, da du søgte om og fik tilsagn om tilskud. Derfor skal du være opmærksom på også at søge om tilskud til disse udgifter, når du søger om udbetaling. 

Du kan få genoptaget din sag

Hvis du allerede har fået slutudbetaling og ikke fået udbetalt tilskud til udgifter, som du har afholdt efter ansøgningen er sendt, men inden du har fået kvitteringsbrev, kan du bede om at få genoptaget din sag. 

Du skal blot sende en mail om det til projekttilskud@lbst.dk. Skriv venligst: ”Anmodning om genoptagelse” og din sags ”journalnummer” i mailens emnefelt.

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år efter slutudbetalingen

Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling. Det kan være, at der i dit tilsagn (fra 2014, 2015 eller 2016), i vejledningen eller i bekendtgørelsen stod 5 år, men det er altså 5½ år, hvilket står i EU-reglerne.

MENU