Gå til hovedindholdet

Tilskud til etablering af løsdrift i farestalde

Landbrugsstyrelsen giver tilskud til nybygning eller ombygning af farestalde til løsdrift. Ordningens formål er at fremme udbredelsen og erfaringerne med løsdrift i farestalde, hvor søerne opholder sig fra ca. 1 uge før faring til ca. 4 uger efter faring.

Denne ordning er del af danske landdistriktsprogram og er medfinansieret af EU.

Hvem kan søge?

  • Ejere og forpagtere af jordbrugsbedrifter, herunder aktie- og anpartsselskaber, der ejer eller forpagter en jordbrugsbedrift, og
  • Jordbrugere, hvis bedrift indgår i et driftsfællesskab.

Hvad giver vi tilskud til?

Projektet skal opfylde disse grundbetingelser:

  • nybygning af farestalde med løsdrift, og
  • ombygning af eksisterende bygning til farestalde med løsdrift.

Det er din opgave som ansøger at beskrive, hvordan projektet bidrager til at opfylde disse grundbetingelser.

Udgifterne skal være nødvendige for at gennemføre projektet og direkte relateret til projektaktiviteterne. Det er dit ansvar at redegøre for dette i ansøgningen. Du skal derfor udspecificere alle udgifter i et separat budgetskema, når du søger om tilskud.

Tilskuddets størrelse

Der kan ydes tilskud på op til 40 procent af de tilskudsberettigede udgifter til etablering af løsdrift i farestalde, dog maksimalt 7000 kr. pr faresti.

Tilskuddet kan maksimalt beregnes på grundlag af et budget for de samlede investeringsudgifter på 10,0 mio. kr. pr. CVR- registrerede primære jordbrugsbedrift. Derved kan en ansøger maksimalt opnå tilskud på 4 mio. kr. pr. ansøgningsrunde.

Projektets samlede tilskudsberettigede udgifter skal mindst udgøre 300.000 kr.

Betingelser for tilskud

Det er en betingelse, at projektet gennemføres på tilsagnshavers egen eller forpagtede bedrift, og tilsagnshaver er ansvarlig for gennemførelse af projektet. Overdragelse af hele projektet eller enkeltteknologier kan kun ske i særlige tilfælde og kun efter Landbrugsstyrelsens godkendelse

Hvad siger loven?

Lovgrundlag for tilskudsordningen løsdrift i farestalde finder du på www.retsinformation.dk

og på EUR-lex (som er en hjemmeside med EU-regler).

Danske regler

Bekendtgørelse nr. 896 af 21. juli 2014 om tilskud til investeringer med etablering af løsdrift i farestalde

Sådan søger du

Ansøgning kan sendes via Tast-selv-service og vil være obligatorisk at anvende i næste ansøgningsrunde

Der bliver åbnet op for, at du kan søge tilskud til Miljøteknologi via Fødevareministeriets Tast-selv-service. Tast-selv-service er lettere at bruge, når du skal udfylde og sende ansøgningsskema og andet ansøgningsmateriale. Tast-selv-service har været brugt i et par år, bl.a. i forhold til Enkeltbetalingsordningen.

Link til tast-selv-service her. (https://tastselv.fvm.dk)

Du finder vejledninger til Tast selv-service her. (http://help.lbst.dk/kom-godt-i-gang/

Du søger ved at sende ansøgningsskema og evt. bilag til erhverv@lbst.dk. Skemaet finder du under fanebladet Skema og vejledning.

Læs vejledningen og anden information om ordningen her på siderne, inden du søger.

Formål med tilskuddet

Tilskudsordningen er en del af det danske landdistriktsprogram 2014-2020, der overordnet set har til formål at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne.

Formålet med tilskudsordningen er at fremme udbredelsen af løsdrift i farestalde. Ved farestalde forstås det anlæg, hvor søerne opstaldes fra ca. en uge før forventet faring frem til pattegrisene fravænnes. Ved løsdrift forstås en indretning, hvor soen frit kan bevæge sig rundt i stien.

Her kan du finde skemaer, når du vil søge om tilskud, evt. projektændringer og udbetaling mv. Der er også andet materiale, som du vil få brug for.

Se også Offentliggørelse - Krav til information om tilskud

Ansøg om støtte

Ansøgning kan sendes via Tast-selv-service og vil være obligatorisk at anvende i næste ansøgningsrunde

Der bliver åbnet op for, at du kan søge tilskud til Miljøteknologi via Fødevareministeriets Tast-selv-service. Tast-selv-service er lettere at bruge, når du skal udfylde og sende ansøgningsskema og andet ansøgningsmateriale. Tast-selv-service har været brugt i et par år, bl.a. i forhold til Enkeltbetalingsordningen.

Link til tast-selv-service:

https://tastselv.fvm.dk

Du finder vejledninger til Tast selv-service her:

http://help.lbst.dk/kom-godt-i-gang/

Ansøgningsskema 2014

Teknologiskema 

Se også Offentliggørelse - Krav til information om tilskud, dvs. skiltning mv

Ansøg om ændringer

Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt søge, inden ændringen sker.

Du skal sende ændringsansøgningen til Landbrugsstyrelsen senest to måneder, før projektperioden udløber med en kort begrundelse for ændringen og en beskrivelse af, hvilken betydning ændringen har for projektet.

Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet.

Skema til ansøgning om projekt- og budgetændring

Erklæring om projektoverdragelse

Ansøg om udbetaling

Vejledning om udbetaling af tilskud, 1. juli 2017

Ansøgningsskemaer til udbetaling 

Indeholder skemaer til Udbetalingsanmodning, Bilagsoversigt og Underskrift (opdateret 8. marts 2017)

Bilagsoversigt

Skabelon til slutrapport

Se også Offentliggørelse - Krav til information om tilskud, dvs. skiltning mv

Udgifter afholdt efter ansøgning er sendt, men inden kvitteringsbrev er modtaget

Hvis du har afholdt udgifter i dit projekt, efter at du sendte ansøgning om tilskud, og inden du modtog kvitteringsbrev med igangsætningstilladelse fra os, kan du få tilskud til disse udgifter. ”Afholdt” betyder, at faktura skal være udstedt. 

Dette stod ikke i vejledningen og brevet, da du søgte om og fik tilsagn om tilskud. Derfor skal du være opmærksom på også at søge om tilskud til disse udgifter, når du søger om udbetaling. 

Du kan få genoptaget din sag

Hvis du allerede har fået slutudbetaling og ikke fået udbetalt tilskud til udgifter, som du har afholdt efter ansøgningen er sendt, men inden du har fået kvitteringsbrev, kan du bede om at få genoptaget din sag. 

Du skal blot sende en mail om det til projekttilskud@lbst.dk. Skriv venligst: ”Anmodning om genoptagelse” og din sags ”journalnummer” i mailens emnefelt.

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år efter slutudbetalingen

Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling. Det kan være, at der i dit tilsagn (fra 2014, 2015 eller 2016), i vejledningen eller i bekendtgørelsen stod 5 år, men det er altså 5½ år, hvilket står i EU-reglerne.

MENU