Gå til hovedindholdet

Fælles indsatser fiskeri 2017

Formålet med tilskud til Fællesindsatser Fiskeri er, at bidrage til et mere bæredygtigt fiskeri og til værdiskabelse i fangst, forarbejdning og afsætning af fiskervarer i Danmark.

Har du brug for inspiration til dit projekt, spørgsmål om tilskud til konkrete projektideer eller problemstillinger, der måske kan løses med tilskud fra en af Hav- og fiskeriudviklingsprogrammets tilskudsordninger, kan du kontakte facilitator Poul Tørring på pt@aquamind.dk eller tlf. 23 36 17 25 og få gratis  rådgivning til at komme videre fra ide til projekt. Rådgivningen omfatter ikke den egentlige udarbejdelse af ansøgninger.

Hvem kan søge?

Tilsagn om tilskud til Fælles indsatser på fiskeri kan gives til:

 • Indsatsområde 1 (Innovation): videnskabelige institutter eller tekniske organer anerkendt i DK, virksomheder og organisationer, der gennemfører projektet i samarbejde med videnskabelige eller tekniske organer anerkendt i DK.
 • Indsatsområde 2 (Fisker-forsker partnerskaber): offentligretlige organer, fiskere, fiskeriorganisationer, FLAG’er og ikke-statslige organisationer.

I relation til tilskudsordningerne Fiskeri, natur og miljø, Fællesindsatser fiskeri og Fællesindsatser akvakultur, kan projekterne gennemføres af eller i samarbejde med offentlige eller private videnskabelige eller tekniske organer, som er anerkendt i Danmark, og som skal validere resultaterne af projekterne. I Danmark gælder listen universiteter, GTS-institutter og Sintef.

Universiteter

Københavns Universitet

Aarhus Universitet

Syddansk Universitet

Roskilde Universitet

Aalborg Universitet

Danmarks Tekniske Universitet

Copenhagen Business School

IT-Universitetet i København

Der er i dag ni GTS-institutter (Godkendt Teknologisk Service), som opbygger og udvikler kompetencer på internationalt niveau inden for veldefinerede fagområder: 

AgroTech A/S

Alexandra Instituttet A/S

Bioneer A/S

Dansk Fundamental Metrologi A/S

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

DELTA

DHI – Institut for Vand og Miljø

FORCE Technology

Teknologisk Institut

Hold øje med ændringer i listen over godkendte GTS-institutter: https://ufm.dk/forskning-og-innovation/samspil-mellem-viden-og-innovation/viden-netvaerk-og-kommercialisering-til-virksomheder/godkendt-teknologisk-service/gts-institutterne

Sintef

Hvad giver vi tilskud til?

Vi kan give tilsagn om tilskud til undersøgelser, forsøg og pilotprojekter, overvågning, forvaltning, innovation og formidlingsaktiviteter.

1. Innovation: fremme innovation i fiskeriet og værdikæden for fiskerivarer og som vedrører en eller flere af følgende områder:

a) Nye produkter. 

b) Ny proces og teknologi. 

c) Ny organisering og forvaltning.

2. Fisker-forsker samarbejde: fisker-forsker partnerskaber, hvor formålet er at fremme samarbejdet mellem fiskere og forskere med henblik på en forbedret og mere bæredygtig forvaltning af fiskeriet, og som vedrører:

a) Netværksaktiviteter.

b) Relevante undersøgelser og pilotprojekter, forvaltningsforsøg og dataindsamling.

c) Indsamling og formidling af viden og forskningsresultater og best practise vedrørende landingsforpligtelsen og fremme af bæredygtigt fiskeri.

Tilskuddets størrelse

Det samlede, offentlige tilskud kan udgøre 100 pct. af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til projektet.

100 %

Projekter, der gennemføres af en offentlig ansøger eller projekter, som har kollektiv interesse og modtager samt er innovative.

75 %

Projekter, der gennemføres af producentorganisationer, medmindre betingelserne for 100 % tilskud er opfyldt.

60 %

Projekter der alene er kollektive.

50 %

Øvrige projekter hvor tilskudsmodtager er en SMV.

30 %

Øvrige projekter hvor tilskudsmodtager ikke er en SMV.

Offentlige videnskabelige organer kan fx være universiteter som DTU-AQUA.

Private videnskabelige eller tekniske organer kan fx være GTS-institutter som DHI.

Innovative projekter er projekter, der er nyskabende i forhold til virksomheden eller branchen i Danmark.

Kollektive projekter er projekter, der er til gavn for fiskeri- eller akvakultursektoren eller dele heraf.

Kollektiv modtager er en organisation, som er anerkendt af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen til at varetage dens medlemmers, interessenters eller offentlighedens interesser.

Landbrugsstyrelsens tilskud til projekterne finansieres delvist af EU (75 pct.) via Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), og delvist af nationale midler fra Miljø- og Fødevareministeriet (25 pct.).

Betingelser for tilskud

Læs vejledningen grundigt for at se de nærmere betingelser for at få tilskud.

Hvad siger loven?

Danske regler (love og bekendtgørelser)

EU-regler (forordninger og direktiver) 

 • ·         Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa Parlamentets og Rådets forordning nr. 1255/2011. 

  ·         Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav-og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav-og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning nr. 1083/2006. 

  ·         Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/288 af 17. december 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond for så vidt angår den periode, hvor støtteansøgninger er uantagelige, samt start- og slutdato for nævnte periode.

  ·         Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2252 af 30. september 2015 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/288 for så vidt angår den periode, hvor ansøgninger om støtte fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond er uantagelige. 

  ·         Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2252 af 30. september 2015 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/288 for så vidt angår den periode, hvor ansøgninger om støtte fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond er uantagelige. 

Sådan søger du

Din ansøgning skal indeholde:

 • Ansøgningsskema, som skal være udfyldt i alle projekter.
 • Samarbejdsaftale hvis hele eller dele af projektet udføres i samarbejde med andre.
 • Et detaljeret budget – udfyldes i ansøgningsskemaet.
 • En projektbeskrivelse – udfyldes i ansøgningsskemaet, eller du kan indsende din egen, hvor du besvarer punkterne.
 • En forretningsplan skal vedlægges ansøgningen, og gennemførlighedsundersøgelsen skal udfyldes i ansøgningsskemaet.
 • Aktivitetsbeskrivelse for de ansattes arbejde i projektet. Der kan fx laves en aktivitetsbeskrivelse pr. lønkategori.
 • Aktivitetsbeskrivelse for konsulentbistanden i projektet. Der kan fx laves en aktivitetsbeskrivelse pr. konsulentopgave.
 • To direkte sammenlignelige tilbud fra leverandører vedrørende alle udgifter over 50.000 kr.
 • Nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder, hvis tilladelserne er opnået på det tidspunkt, hvor du søger tilsagn om tilskud.
 • Erklæring om antagelighed.
 • Erklæring om svig. 

Det er vigtigt, at dit ansøgningsskema er fyldestgørende, og at du har sendt alle relevante bilag med. Hvis ansøgningsskemaet er mangelfuldt, fx hvis du ikke har beskrevet projektet tilstrækkeligt fyldestgørende, eller ikke har indhentet to tilbud på udgifter alle over 50.000 kr., kan det betyde, at du får et afslag eller nedsat tilskudsbeløb.

Du skal sende din ansøgning til os på e-mail til projekttilskud@lbst.dk 

Er din ansøgning ikke indsendt på denne e-mail, vil du automatisk modtage et afslag.

Vi kvitterer med kvitteringsbrev for at have modtaget din ansøgning. 

Formål med tilskuddet

Formålet med tilskud til Fællesindsatser Fiskeri er, at bidrage til et mere bæredygtigt fiskeri og til værdiskabelse i fangst, forarbejdning og afsætning af fiskervarer i Danmark.

Her kan du finde skemaer, vejledninger og andet materiale, som du vil få brug for.

Ansøg om støtte

Du søger ved at sende ansøgningsmateriale til projekttilskud@lbst.dk 

Ansøgningsskema om tilskud til Fælles indsatser fiskeri - innovation 2017

Ansøgningsskema om tilskud til fælles indsatser fiskeri - forsker partnerskab 2017

Skema til oversigt med tilbud (både valgte og alternative)

Erklæring om antagelighed

Erklæring om svig

Samarbejdsaftale

Ansøgningen skal omfatte forslag til kommunikationsaktiviteter, der oplyser om EU og Miljø- og Fødevareministeriets støtte til projektet. Hvis du udarbejder informationsmateriale kan du ”skilte” på dette materiale, og det gælder også hvis du har en hjemmeside. Informations- og kommunikationsmateriale omfatter publikationer, pjecer, brochurer, nyhedsbreve, annoncer, plakater, websteder, præsentationer, attester, deltagerbeviser og lignende.

Her kan du finde hjælp til udformning af eventuelt skilt, logoer og skabeloner mv.

Ansøg om ændringer

Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt søge, inden ændringen sker.

Du skal sende ændringsansøgningen til Landbrugsstyrelsen senest to måneder, før projektperioden udløber med en kort begrundelse for ændringen og en beskrivelse af, hvilken betydning ændringen har for projektet.

Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet.

Skema til ansøgning om projekt- og budgetændring

Erklæring om projektoverdragelse

Sammen med erklæringen om projektoverdragelse skal du sende en Erklæring om antagelighed.

Ansøg om udbetaling

Vejledning om udbetaling af tilskud under EHFF (udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren), herunder bilagskontrol, maj 2016

Aftale om projekttilknytning for faste medarbejere - udført arbejde

Ansøgningsskemaer til udbetaling 

Indeholder skemaer til Udbetalingsanmodning, Bilagsoversigt og Underskrift (opdateret 8. marts 2017)

Skema til aktivitetsbeskrivelse for projektansatte

Skema til indtastning og beregning af lønudgifter for medarbejdere.

Skemaet skal sendes sammen med din ansøgning om udbetaling, hvis det er relevant. Vær opmærksom på, at de indtastede beløb skal svare til beløbene i lønsedlerne for den enkelte medarbejder.

Erklæring vedrørende afholdte udgifter for offentlige institutioner

Skema til slutrapport - fisker forsker

Skema til slutrapport - innovation

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år efter slutudbetalingen

Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling. Det kan være, at der i dit tilsagn (fra 2014, 2015 eller 2016), i vejledningen eller i bekendtgørelsen stod 5 år, men det er altså 5½ år, hvilket står i EU-reglerne.

Opdateret 12. januar 2018
MENU