Gå til hovedindholdet

Tilskud til Fællesindsatser akvakultur - 2017

Formålet med tilskud til fællesindsatser inden for akvakultur er, at stimulere til innovation i akvakulturerhvervet, og dermed bidrage til at nå målene i hav- og fiskeriudviklingsprogrammet om vækst i både volumen og værdi af akvakulturproduktionen.

Har du brug for inspiration til dit projekt, spørgsmål om tilskud til konkrete projektideer eller problemstillinger, der måske kan løses med tilskud fra en af Hav- og fiskeriudviklingsprogrammets støtteordninger, kan du kontakte facilitator Poul Tørring på pt@aquamind.dk eller tlf. 23 36 17 25 og få gratis  rådgivning til at komme videre fra ide til projekt. Rådgivningen omfatter ikke den egentlige udarbejdelse af ansøgninger.

Hvem kan søge?

Disse kan søge om tilskud under ordningen:

  • Akvakulturvirksomheder; primærproducenter af fx portionsørreder, muslinger eller østers.
  • Brancheorganisationer, som Dansk Akvakultur, der repræsenterer primærproducenter.
  • Privat forskningsinstitutter eller private tekniske organer, fx et GTS-institut som DHI.
  • Offentlige vidensinstitutter, fx KU eller DTU-AQUA.

I relation til tilskudsordningerne Fiskeri, natur og miljø, Fællesindsatser fiskeri og Fællesindsatser akvakultur, kan projekterne gennemføres af eller i samarbejde med offentlige eller private videnskabelige eller tekniske organer, som er anerkendt i Danmark, og som skal validere resultaterne af projekterne. I Danmark gælder listen universiteter, GTS-institutter og Sintef.

Universiteter

Københavns Universitet

Aarhus Universitet

Syddansk Universitet

Roskilde Universitet

Aalborg Universitet

Danmarks Tekniske Universitet

Copenhagen Business School

IT-Universitetet i København

Der er i dag ni GTS-institutter (Godkendt Teknologisk Service), som opbygger og udvikler kompetencer på internationalt niveau inden for veldefinerede fagområder: 

AgroTech A/S

Alexandra Instituttet A/S

Bioneer A/S

Dansk Fundamental Metrologi A/S

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

DELTA

DHI – Institut for Vand og Miljø

FORCE Technology

Teknologisk Institut

Hold øje med ændringer i listen over godkendte GTS-institutter: https://ufm.dk/forskning-og-innovation/samspil-mellem-viden-og-innovation/viden-netvaerk-og-kommercialisering-til-virksomheder/godkendt-teknologisk-service/gts-institutterne

Sintef

Hvad giver vi tilskud til?

Der kan gives tilskud indenfor følgende to indsatsområder:

1. Udvikling af teknisk, videnskabelig, eller organisatorisk viden inden for akvakulturproduktion, som især reducerer indvirkningen på miljøet, reducerer afhængigheden af fiskemel og – olie, fremmer en bæredygtig anvendelse af ressourcer i akvakultursektoren, forbedrer dyrevelfærd eller letter nye bæredygtige produktionsmetoder.

2. Udvikling af en produktion af nye akvakulturarter med godt markedspotentiale, nye eller væsentligt forbedrede produkter, nye eller forbedrede processer og nye eller forbedrede forvaltnings- og organisationssystemer.

Tilskuddets størrelse

Du kan maksimalt få 2,75 mio. kr. i tilskud pr. projekt.

Det samlede, offentlige tilskud kan udgøre op til 100 % af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til projektet. 

Tilskudsprocent

Ansøger

100 %

Hvis projektet alene gennemføres af offentlige forskningsinstitutioner.

100 %

Hvis projektet gennemføres af kollektive tilskudsmodtagere i samarbejde med et offentligt- eller privat forskningsinstitut, et privat teknisk organ eller anden privat videnskabelig institution og hvor projektet både er innovativt og af kollektiv interesse.

50 %

Øvrige projekter hvor tilskudsmodtager er en SMV.

30 %

Øvrige projekter hvor tilskudsmodtager ikke falder ind under definitionen af en SMV.

Offentlige videnskabelige organer kan være universiteter som fx DTU-AQUA. 

Private videnskabelige eller tekniske organer kan fx være GTS-institutter som DHI. 

Akvakulturvirksomheder kan fx være en virksomhed, der producerer portionsørreder eller renseteknologi, eller brancheorganisationer som Dansk Akvakultur. 

Innovative projekter er projekter, der er nyskabende i forhold til virksomheden eller branchen i Danmark.

Kollektive projekter er projekter, der er til gavn for akvakultursektoren eller dele heraf.

Kollektiv modtager er en organisation, som er anerkendt af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen til at varetage dens medlemmers, interessenters eller offentlighedens interesser.

Landbrugsstyrelsens tilskud til projekterne finansieres delvist af EU (75 %), og delvist af nationale midler fra Miljø- og Fødevareministeriet (25 %).

Ordningen er en del af det danske Hav- og fiskeriudviklingsprogram for 2014-2020, som medfinansieres med EU-midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

Her kan du læse mere om Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020.

Hvad siger loven?

Her er lovgrundlaget for Akvakultur (EHFF):

Danske regler (love og bekendtgørelser)

EU-regler (forordninger)

Formål med tilskuddet

Formålet med tilskud til fællesindsatser inden for akvakultur er at stimulere innovation i akvakulturerhvervet, og dermed bidrage til at nå målene i hav- og fiskeriudviklingsprogrammet om vækst i både volumen og værdi af akvakulturproduktionen.

Her kan du finde skemaer, når du vil søge om projektændringer og udbetaling. Der er også andet materiale, som du vil få brug for.

Ansøg om ændringer

Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt søge, inden ændringen sker.

Du skal sende ændringsanmodningen til Landbrugsstyrelsen senest to måneder før, projektperioden udløber med en kort begrundelse for ændringen og en beskrivelse af, hvilken betydning ændringen har for projektet.

Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet.

Skema til ansøgning om projekt- og budgetændring

Erklæring om projektoverdragelse

Sammen med erklæringen om projektoverdragelse skal du sende en Erklæring om antagelighed.

Ansøg om udbetaling

Vejledning om udbetaling af tilskud under EHFF (udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren), herunder bilagskontrol, maj 2016

Ansøgningsskemaer til udbetaling 

Indeholder skemaer til Udbetalingsanmodning, Bilagsoversigt og Underskrift (opdateret 8. marts 2017)

Aftale om projekttilknytning for fastemedarbejdere - udført arbejde

Skema til indtastning og beregning af lønudgifter for medarbejdere.

Skemaet skal sendes sammen med din ansøgning om udbetaling, hvis det er relevant. Vær opmærksom på, at de indtastede beløb skal svare til beløbene i lønsedlerne for den enkelte medarbejder.

Skema til slutrapport

Skal sendes sammen med ansøgningen om udbetaling.

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år efter slutudbetalingen

Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling. Det kan være, at der i dit tilsagn (fra 2014, 2015 eller 2016), i vejledningen eller i bekendtgørelsen stod 5 år, men det er altså 5½ år, hvilket står i EU-reglerne.

Opdateret 10. januar 2018
MENU