Gå til hovedindholdet

Tilskud til etablering og modernisering af akvakulturanlæg

Formålet med ordningen er at give tilskud til virksomheder, der gennem investeringer ønsker udvikle deres akvakulturanlæg i en miljømæssig og økonomisk bæredygtig retning.

Du kan finde skema mv. under fanen Skema og vejledning, som du skal bruge, når du søger om udbetaling

Hvad siger loven?

Du kan finde lovgrundlaget for Akvakultur (EHFF) her på siden

Danske regler (love og bekendtgørelser)

  • Lov om Hav- og Fiskerifonden, lov. nr. 1361 af 16. december 2014
  • Bekendtgørelse nr. 105 af 29. januar 2015 om tilskud til investeringer i akvakultur

EU-regler (forordninger)

  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014. 14. maj 2014 om Den Europæiske Hav og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/206 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1255/2011, EU-Tidende 20143, nr. L 149, side 1 og
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1303/2013/EU af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhøringhedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhøringshedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning nr. 1082/2006, EU-Tidende 2013, nr. L. 347, side 320. 

Du kan finde lovgrundlaget for tilskud til etablering og modernisering af akvakulturanlæg her på siden. Der bliver linket til henholdsvis EUR-lex (som er en del af EU's hjemmeside) og Retsinformations hjemmeside. 

Her kan du finde skemaer, når du vil søge om projektændringer og udbetaling. Der er også andet materiale, som du vil få brug for.

Se også Offentliggørelse - krav til information om tilskud

Ansøg om støtte

Her kan du finde skemaer, når du vil søge om tilskud under ordningen Akvakultur 2015 (EHFF).

Skema til ansøgning om tilskud under ordningen Akvakultur 2015 (EHFF). 

Erklæring om svig

Ansøg om ændringer

Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt søge, inden ændringen sker.

Du skal sende ændringsanmodningen til Landbrugsstyrelsen senest to måneder før, projektperioden udløber med en kort begrundelse for ændringen og en beskrivelse af, hvilken betydning ændringen har for projektet.

Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet.

Skema til ansøgning om projekt- og budgetændring

Erklæring om projektoverdragelse

Ansøg om udbetaling

Vejledning om udbetaling af tilskud under EFF (udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren), herunder bilagskontrol, maj 2016

Udbetalingsskema med skema til anmodning om udbetaling, bilagsoversigt og skema til underskrift

Aftale om projekttilknytning for fastemedarbejdere - udført arbejde

Skema til slutrapportering

Skema til indtastning og beregning af lønudgifter for medarbejdere. Skemaet skal sendes sammen med din ansøgning om udbetaling. Vær opmærksom på, at de indtastede beløb skal svare til beløbene i lønsedlerne for den enkelte medarbejder.

Ansøgningsskemaer til udbetaling - indeholder skemaer til Udbetalingsanmodning, Bilagsoversigt og Underskrift (opdateret 8. marts 2017)

Aktivitetsbeskrivelse for projektansatte

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år efter slutudbetalingen

Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling. Det kan være, at der i dit tilsagn (fra 2014, 2015 eller 2016), i vejledningen eller i bekendtgørelsen stod 5 år, men det er altså 5½ år, hvilket står i EU-reglerne.

Opdateret 14. august 2017
MENU