Gå til hovedindholdet

Erhvervsudvikling 2016

Erhvervsudviklingsordningen giver mulighed for at søge tilskud til udviklings- og pilotprojekter og projekter om videnoverførsel inden for det primære landbrug. 

Formålet er at fremme konkurrenceevne og bæredygtighed i landbruget gennem udvikling af nye teknologier, processer og praksisser og samtidig fremme videnoverførsel inden for den primære jordbrugssektor.

Denne ordning er del af danske landdistriktsprogram og er finansieret af EU.

Hvem kan søge?

Udviklingsprojekter

Virksomheder, organisationer og foreninger.

Projekter om videnoverførsel

Virksomheder, organisationer og foreninger, der udbyder aktiviteter til videnoverførsel.

Hvad giver vi tilskud til?

Vi giver tilskud til projekter, der fremmer:

 • konkurrenceevnen og bæredygtighed
 • videnoverførsel inden for den primære jordbrugssektor

Projekterne skal falde inden for følgende indsatsområder:

 1. Klima, Natur og Miljø
 2. Økologi
 3. Dyrevelfærd
 4. Biodiversitet i det intensivt drevne landbrug
 5. MRSA

Udviklingsprojekter og pilotprojekter

Udviklingsprojekter omfatter aktiviteter indenfor den primære jordbrugssektor til udvikling af nye og forbedrede teknologier, processer og praksis.

Der gives tilskud til udviklings- og pilotprojekter, der gennemføres som et samarbejde. Samarbejdet skal mindst omfatte en primær jordbrugsproducent og en anden part.

Projekter om videnoverførsel

Projekter om videnoverførsel omfatter aktiviteter til kompetenceudvikling, information og demonstration, der fremmer videnoverførsel indenfor den primære jordbrugssektor.

Tilskuddets størrelse

Tilskud under denne ordning skal medfinansieres med midler fra jordbrugets promille- og produktionsafgiftsfonde. Det samlede offentlige tilskud udgør 100 pct. af de tilskudsberettigede udgifter, hvoraf medfinasieringen fra EU er på 50 pct. Udbetaling af tilskuddet sker via Miljø- og Fødevareministeriet.

Tilskuddet er skattepligtigt. Vi indberetter automatisk til SKAT, hvor meget der bliver udbetalt i tilskud.

Betingelser for tilskud

Et udviklingsprojekt skal have tilskudsberettigede udgifter for mindst 300.000 kr., mens pilotprojekter og projekter om videnoverførsel skal have tilskudsberettigede udgifter for mindst 150.000 kr.

Udviklingsprojekter og pilotprojekter skal gennemføres som samarbejdsprojekter, hvor mindst én af deltagerne i samarbejdet er primær jordbrugsproducent.

Både udviklings- og pilotprojekter samt projekter om videnoverførsel skal vedrøre produkter, der er omfattet af Traktatens bilag 1.

Både udviklings- og pilotprojekter samt projekter om videnoverførsel skal medfinansieres med midler fra jordbrugets promille- og produktionsafgiftsfonde.

Et projekt om videnoverførsel skal være til gavn for personer beskæftiget i mikro virksomheder, små virksomheder og mellemstore virksomheder. 

Resultaterne fra projekterne skal offentliggøres.

Hvad siger loven?

Danske regler (love og bekendtgørelser)

EU-regler (forordninger)

 

Sådan søger du

Du skal sende din ansøgning med bilag via e-mail til: projekttilskud@lbst.dk

Læs vejledning og anden information om ordningen under fanebladet "Skema og vejledning" inden du søger. Her finder du også ansøgningsskemaet.

Formål med ordningen

Formålet er at fremme konkurrenceevne og bæredygtighed i landbruget gennem udvikling af nye teknologier, processer og praksisser og samtidig fremme videnoverførsel inden for den primære jordbrugssektor.

Her kan du finde vejledning og ansøgningsskema, når du vil søge om tilskud, projektændringer og udbetaling. Du finder også andre dokumenter, som du skal huske at sende sammen med fx ansøgningsskemaet.

Ansøg om støtte

Ansøgning skal sendes via e-mail

Ansøgning om tilskud til både udviklings- og pilotprojekter og projekter om videnoverførsel på Erhvervsudviklingsordningen skal søges ved at sende ansøgning til projekttilskud@lbst.dk.

Udviklingsprojekter

Ansøgningsskema - udviklingsprojekter

Effektskema - indsatsområde:

Videnoverførsel

Ansøgningsskema - videnoverførsel

Effektskema - indsatsområde:

Du skal desuden sende budget og samarbejdsaftale sammen med dit ansøgningsskema. 

Budget

Samarbejdsaftale – 2016

Traktatens bilag 1 (findes også på EU-oplysningens hjemmeside)

Ansøg om ændringer

Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt søge, inden ændringen sker.

Du kan søge om ændring af et projekt vedrørende:

 •          Forlængelse af projektperioden.
 •          Ændring af projektindholdet.
 •          Ændring af budgettet.
 •          Overdragelse af tilsagnet.

Du skal sende din ansøgning om ændring via e-mail til projekttilskud@lbst.dk.

Din ansøgning om ændring skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest to måneder før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Din anmodning om forlængelse af projektperioden skal dog være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest 10 dage før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Du kan kun sende én ansøgning om budgetændring pr. år.

Alle ændringer skal godkendes af Landbrugsstyrelsen, inden du sætter ændringen i gang. Det betyder også, at vi ikke kan godkende ændringer med tilbagevirkende kraft. Du skal derfor hele tiden være opmærksom på, om projektet forløber, som det skal, eller om du har behov for at søge om at ændre projektet, så ændringerne kan iværksættes fremadrettet efter vores godkendelse.

Vi kan godkende dit ønske om at ændre projektet på betingelse af, at ændringen efter vores vurdering er i overensstemmelse med projektets formål.

Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af et projekt.

Skema til ansøgning om projekt- og budgetændring

Erklæring om projektoverdragelse

Ansøg om udbetaling

Du skal sende din ansøgning om udbetaling via mail til projekttilskud@lbst.dk.

Når du søger om udbetaling af tilskud, skal du vedlægge alle udgiftsbilag og dokumentation for betaling, samt dokumentation for udbetaling af medfinansieringen fra jordbrugets promille- og produktionsafgiftsfonde.

Du kan læse mere om udbetaling af tilskud i udbetalingsvejledningen.

Vejledning om udbetaling af tilskud, 1. juli 2017

Ansøgningsskemaer til udbetaling - indeholder skemaer til Udbetalingsanmodning, Bilagsoversigt og Underskrift (opdateret 8. marts 2017)

Aftale om projekttilknytning for faste medarbejdere - udført arbejde

Skabelon til slutrapport for Erhvervsudviklingsprojekter med tilsagn fra 2016.

Skema til indtastning og beregning af lønudgifter for medarbejdere (skemaet skal sendes sammen med din ansøgning om udbetaling, hvis det er relevant. Vær opmærksom på, at de indtastede beløb skal svare til beløbene i lønsedlerne for den enkelte medarbejder).

Opdateret 12. juni 2018
MENU