Gå til hovedindholdet

Erhvervsudvikling 2015

Erhvervsudviklingsordningen giver mulighed for at søge tilskud til udviklings- og pilotprojekter og projekter om videnoverførsel inden for det primære landbrug. 

Formålet er at fremme konkurrenceevne og bæredygtighed i landbruget gennem udvikling af nye teknologier, processer og praksisser og samtidig fremme videnoverførsel inden for den primære jordbrugssektor.

Denne ordning er del af danske landdistriktsprogram og er finansieret af EU.

Hvem kan søge?

Udviklingsprojekter

Virksomheder, organisationer og foreninger.

Projekter om videnoverførsel

Virksomheder, organisationer og foreninger, der udbyder aktiviteter til videnoverførsel.

Hvad giver vi tilskud til?

Vi giver tilskud til projekter, der fremmer konkurrenceevnen og bæredygtighed og til projekter, der fremmer videnoverførsel inden for den primære jordbrugssektor

Projekterne skal falde inden for følgende indsatsområder:

  1. Klima, Natur og Miljø
  2. Dyrevelfærd
  3. Økologi
  4. Biodiversitet i det intensivt drevne landbrug
  5. MRSA

Udviklingsprojekter og Pilotprojekter

Udviklingsprojekter omfatter aktiviteter til udvikling af nye og forbedrede teknologier, processer og praksisser, indenfor den primære jordbrugssektor.

Der gives tilskud til udviklings- og pilotprojekter, der gennemføres som et samarbejde. Samarbejdet skal mindst omfatte en primær jordbrugsproducent og en anden part.

Projekter om videnoverførsel

Projekter om videnoverførsel omfatter aktiviteter til kompetenceudvikling, information og demonstration, der fremmer videnoverførsel indenfor den primære jordbrugssektor.

Tilskuddets størrelse

Tilskud under denne ordning skal medfinansieres med midler fra jordbrugets promille- og produktionsafgiftsfonde. Det samlede offentlige tilskud udgør 100 pct. af de tilskudsberettigede udgifter, hvoraf EU via Miljø- og Fødevareministeriet giver 50 pct.

Tilskuddet er skattepligtigt. Vi indberetter automatisk til SKAT, hvor meget der bliver udbetalt i tilskud.

Betingelser for tilskud

Et udviklingsprojekt skal have tilskudsberettigede udgifter for mindst 300.000 kr., mens pilotprojekter og projekter om videnoverførsel skal have tilskudsberettigede udgifter for mindst 150.000 kr.

Udviklingsprojekter og pilotprojekter skal gennemføres som samarbejdsprojekter, hvor mindst én af deltagerne i samarbejdet er primær jordbrugsproducent.

Både udviklings- og pilotprojekter samt projekter om videnoverførsel skal vedrøre produkter, der er omfattet af Traktatens bilag 1.

Både udviklings- og pilotprojekter samt projekter om videnoverførsel skal medfinansieres med midler fra jordbrugets promille- og produktionsafgiftsfonde.

Et projekt om videnoverførsel skal være til gavn for personer beskæftiget i mikro virksomheder, små virksomheder og mellemstore virksomheder. 

Resultaterne fra projekterne skal offentliggøres.

Hvad siger loven?

Danske regler (love og bekendtgørelser)

EU-regler (forordninger)

 

Sådan søger du

Du skal søge om tilskud til via Miljø- og Fødevareministeriets Tast-selv-service: https://tastselv.fvm.dk

Du finder vejledningen til Tast-selv-service her: http://help.lbst.dk/kom-godt-i-gang/

Læs vejledning og anden information om ordningen her på siderne, inden du søger.

Formål med tilskuddet

Formålet er at fremme konkurrenceevne og bæredygtighed i landbruget gennem udvikling af nye teknologier, processer og praksisser og samtidig fremme videnoverførsel inden for den primære jordbrugssektor.

Her kan du finde skemaer, når du vil søge om tilskud, projektændringer, udbetaling mv. Der er også andet materiale, som du vil få brug for.

Ansøg om støtte

Ansøgning skal sendes via Tast-selv-service

Ansøgning om tilskud til både udviklings- og pilotprojekter og projekter om videnoverførsel på Erhvervsudviklingsordningen skal søges via Tast-selv-service.

Link til tast-selv-service

Vejledninger til Tast selv-service 

Samarbejdsaftale – 2015

Traktatens bilag 1 (findes også på EU-oplysningens hjemmeside)

Se også Offentliggørelse - Krav til information om tilskud, dvs. skiltning mv.

Ansøg om ændringer

Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt søge, inden ændringen sker.

Du kan søge om ændring af et projekt vedrørende:

  •          Forlængelse af projektperioden.
  •          Ændring af projektindholdet.
  •          Ændring af budgettet.
  •          Overdragelse af tilsagnet.

Du skal sende din ansøgning om ændring til erhverv@lbst.dk.

Din ansøgning om ændring skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest to måneder før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Din anmodning om forlængelse af projektperioden skal dog være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest 10 dage før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Du kan kun sende én ansøgning om budgetændring pr. år.

Alle ændringer skal godkendes af Landbrugsstyrelsen, inden du sætter ændringen i gang. Det betyder også, at vi ikke kan godkende ændringer med tilbagevirkende kraft. Du skal derfor hele tiden være opmærksom på, om projektet forløber, som det skal, eller om du har behov for at søge om at ændre projektet, så ændringerne kan iværksættes fremadrettet efter vores godkendelse.

Vi kan godkende dit ønske om at ændre projektet på betingelse af, at ændringen efter vores vurdering er i overensstemmelse med projektets formål.

Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af et projekt.

Skema til ansøgning om projekt- og budgetændring

Erklæring om projektoverdragelse

Ansøg om udbetaling

Du skal sende din ansøgning om udbetaling med mail til projekttilskud@lbst.dk.

Når du søger om udbetaling af tilskud, skal du vedlægge alle udgiftsbilag og dokumentation for betaling, samt dokumentation for udbetaling af medfinansieringen fra jordbrugets promille- og produktionsafgiftsfonde.

Du kan læse mere om udbetaling af tilskud i udbetalingsvejledningen.

Vejledning om udbetaling af tilskud, 1. juli 2017

Ansøgningsskemaer til udbetaling - indeholder skemaer til Udbetalingsanmodning, Bilagsoversigt og Underskrift (opdateret 8. marts 2017)

Aftale om projekttilknytning for faste medarbejdere - udført arbejde

Skabelon til slutrapport - udviklingsprojekter med tilsagn fra 2015 

Skabelon til slutrapport - projekter om videnoverførsel med tilsagn fra 2015

Skema til indtastning og beregning af lønudgifter for medarbejdere. Skemaet skal sendes sammen med din ansøgning om udbetaling, hvis det er relevant. Vær opmærksom på, at de indtastede beløb skal svare til beløbene i lønsedlerne for den enkelte medarbejder.

Udgifter afholdt efter ansøgning er sendt, men inden kvitteringsbrev er modtaget

Hvis du har afholdt udgifter i dit projekt, efter at du sendte ansøgning om tilskud, og inden du modtog kvitteringsbrev med igangsætningstilladelse fra os, kan du få tilskud til disse udgifter. ”Afholdt” betyder, at faktura skal være udstedt. 

Dette stod ikke i vejledningen og brevet, da du søgte om og fik tilsagn om tilskud. Derfor skal du være opmærksom på også at søge om tilskud til disse udgifter, når du søger om udbetaling. 

Du kan få genoptaget din sag

Hvis du allerede har fået slutudbetaling og ikke fået udbetalt tilskud til udgifter, som du har afholdt efter ansøgningen er sendt, men inden du har fået kvitteringsbrev, kan du bede om at få genoptaget din sag. 

Du skal blot sende en mail om det til projekttilskud@lbst.dk. Skriv venligst: ”Anmodning om genoptagelse” og din sags ”journalnummer” i mailens emnefelt.

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år efter slutudbetalingen

Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling. Det kan være, at der i dit tilsagn (fra 2014, 2015 eller 2016), i vejledningen eller i bekendtgørelsen stod 5 år, men det er altså 5½ år, hvilket står i EU-reglerne.

Opdateret 14. august 2017
MENU