Gå til hovedindholdet

Enkeltbetaling

Her finder du information om ordningen Enkeltbetaling.

Ordningen er lukket. I stedet kan du søge grundbetaling og grøn støtte.

Læs mere om grundbetaling og grøn støtte

Hvem kan søge?

Enkeltbetaling er en landbrugsstøtteordning, som kan søges af alle personer, sammenslutninger af personer eller selskaber, som opfylder betingelserne for støtte.

Hvad giver vi tilskud til?

Du kan få Enkeltbetaling for et støtteberettiget landbrugsareal, hvis du råder over et tilsvarende antal betalingsrettigheder.

Du skal råde over både areal og betalingsrettigheder på datoen for ansøgningsfristen, som du ser i boksen til højre.

Du kan få støtte for arealer, du anvender landbrugsmæssigt, og for udyrkede arealer, du holder i god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM). Læs mere om GLM under "Spørgsmål og svar".

Har du særlige betalingsrettigheder, der er tildelt på grundlag af en husdyrproduktion, kan du få udbetalt støtte på grundlag af din husdyrproduktion.

Læs mere om betalingsrettigheder

Tilskuddets størrelse

Enkeltbetalingens størrelse afhænger af:

 1. Antal og værdien af dine betalingsrettigheder 
 2. Eurokursen
 3. Fradrag i støttebeløbet

1. Antal og værdien af dine betalingsrettigheder

Du får støtte for det antal betalingsrettigheder, du råder over på datoen for ansøgningsfristen.

Betalingsrettighedens værdi kan udover basisværdien bestå af et kvæg-, mælke-, sukker- stivelses-, handyr eller moderfårstillæg. De producenter, der er berettigede til disse tillæg, har fået dem tildelt.

Læs mere om betalingsrettigheder

2. Eurokursen

Betalingsrettigheden bliver omregnet til kroner med den eurokurs, der gælder d. 1. oktober i ansøgningsåret. Derfor kan det variere fra år til år, hvor meget du får udbetalt i danske kroner.

Kursen for 2014 fastsættes 1. oktober 2014. Kursen for 2013 er 7,4580 kr.

3. Fradrag i støttebeløbet (finansiel disciplin og graduering)

Hvis den samlede støtte, som du modtager under ordningen Enkeltbetaling og visse andre støtteordninger, overstiger 2.000 euro (ca. 14.800 kr.), fratrækker Landbrugsstyrelsen en procentdel til finansiel disciplin.

I 2013 fratrak vi 2,45 procent og i 2014 1,30 procent. Pengene bruges bl.a. til EU-krisereserve. Hvis krisereserven ikke bliver brugt, tilbageføres pengene til erhvervet.

Derudover fratrækker Landbrugsstyrelsen 10 procent, hvis din støtte overstiger 5.000 euro (ca. 37.250 kr. ). Det kaldes graduering.

Læs mere om finansiel disciplin i Vejledning om Enkeltbetaling 2014

Betingelser for støtte

For at modtage Enkeltbetaling skal du opfylde en række generelle støttebetingelser:

 • Du skal hvert år indsende Fællesskema og markkort elektronisk
 • Du skal være aktiv landbruger
 • Du skal råde over betalingsrettigheder
 • De arealer, du søger Enkeltbetaling for, skal du råde over på datoen for ansøgningsfristen
 • Du skal søge for minimum 2,00 ha støtteberettiget areal eller være berettiget til mindst 300 euro i handyrpræmier
 • Arealet skal være støtteberettiget hele året
 • Du skal overholde reglerne om God landbrugs- og Miljømæssig stand (GLM) på udyrkede arealer
 • For at undgå fradrag i støtten skal du overholde reglerne om krydsoverensstemmelse

Læs om støtteberettigede arealer under "Spørgsmål og svar"

Sådan søger du

Du udfylder og indsender Fællesskema og markkort via Fødevareministeriets Tast selv-service.

Læs trin-for-trin-guide til Fællesskema og markkort

Se instruktionsfilm om, hvordan du udfylder og indsender Fællesskema og markkort

Har du nyt CVR-nummer eller er du ny ansøger?

Hvis du vil ansøge om Enkelbetaling eller anden form for arealstøtte for første gang med dit CVR-nummer, skal du registreres som ansøger i Fællesskemaet.

Læs mere om at ansøge med nyt CVR-nummer eller som ny ansøger

Udbetaling af Enkeltbetaling til transporthaver

En støttemodtager, fx. en landmand, kan overføre sin Enkeltbetaling (eller dele heraf) til en anden modtager. Oftest en bank eller lignende.

Læs mere om transport af støtte

Formål med tilskuddet

Gennem Enkeltbetaling får landmænd tilskud til at opretholde en landbrugsproduktion i Danmark på lige vilkår med resten af EU. 

Hovedelementerne i Enkeltbetalingsordningen:

 • Du får udbetalt landbrugsstøtte uafhængigt af din produktion.
 • Du skal opfylde krav til miljø, fødevaresikkerhed, dyrevelfærd og god landbrugs- og miljømæssig stand som betingelse for at få landbrugsstøtte (krydsoverensstemmelse).

Fra og med 2015 indføres Grundbetaling, og Enkeltbetaling afskaffes.

Læs mere om den nye Grundbetaling fra 2015

Arealstatistik 2014

I arealstatistik 2014 kan du se en opgørelse over, hvilke afgrøder der blev dyrket i Danmark i 2014.

Landbrugsstyrelsen videresender disse tal til Danmarks Statistik, der fører statistik over landbrugsproduktionen i Danmark.

Arealstatistik

Gå til Danmarks Statistikbank

I 2015 blev grundbetalingen indført i stedet for Enkeltbetalingen, og afgrødefordelingen for 2015 og frem ligger derfor et andet sted på hjemmesiden.

Gå til afgrødefordelingen for 2015 og frem

Udbetalt Enkeltbetaling 2005 - 2014

Her kan du se, hvor meget der er udbetalt i støtte under ordningen Enkeltbetaling for ansøgningsårene 2005- 2014. 

Ansøgnings år

Antal producenter

Ansøgt areal i hektar

Udbetalt beløb i DKK

2005

69.216

2.726.565,64

6.503.071.850

2006

60.894

2.690.438,43

6.906.380.092

2007

57.626

2.663.797,18

6.824.978.242

2008

55.584

2.657.526,87

6.859.335.357

2009

53.864

2.643.785,54

6.785.188.032

2010

47.346

2.624.040,39

6.675.586.348

2011

46.201

2.624.222,52

6.583.183.275

2012

45.502

2.607.150,76

6.756.820.022

2013

45.028

2.607.499,46

6.578.038.009

2014

42.401

2.597.077,62

6.482.093.262

I 2015 blev grundbetaling indført i stedet for Enkeltbetaling.

Læs om grundbetaling

Modtagere af EU-støtte

Her kan du se, hvordan EU-støtten bliver fordelt til landbrug, landdistrikter og fiskeri. Du kan søge oplysninger om, hvor meget den enkelte landmand, virksomhed eller fisker modtager i EU-støtte.

Hvad siger loven?

I Vejledning om Enkeltbetaling finder du henvisninger til de EU-forordninger og danske bekendtgørelser, som udgør lovgrundlaget for Enkeltbetaling.

I vejledningen er der for hvert afsnit indsat den specifikke regel, som afsnittet handler om.

 

 

Nyt CVR-nummer eller ny ansøger

Hvis du vil ansøge om Enkelbetaling eller anden form for arealstøtte for første gang, skal du registreres som ansøger.

Du bruger NemID til at logge på Fødevareministeriets Tast selv-service.

Er du ejer af en enkeltmandsvirksomhed, kan du vælge, om du vil bruge din private NemID eller NemID til erhverv. Vi anbefaler, at du bruger NemID til erhverv. Så er du sikker på at ansøge i dit CVR-nummer.

Er du ejer af eller ansat i et I/S, ApS eller A/S, bruger du NemID til erhverv.

Søger du i dit CPR-nummer, bruger du din private NemID.

Når du er logget på, kommer du automatisk til en side, hvor du oprette dig selv som ny bruger.

Bemærk, at din konsulent ikke kan oprette dig som ny bruger - det skal du selv gøre.

Hvis du tidligere har indsendt Fællesskemaet i dit CPR-nummer, skal du desuden sende en email til Landbrugsstyrelsen.

Bestil NemID til erhverv

Læs mere om, hvordan du gør i Vejledning til Fællesskema 2014

Læs trin-for-trin-guiden om Fællesskema og markkort

Se en kort film om, hvordan du indsender Fællesskema og markkort

Ansøg om støtte

Du søger om Enkeltbetaling ved at indsende Fællesskema 2014 via Tast selv-service. Du kan se ansøgningsfristen i boksen til højre.

Sådan udfylder du Fællesskemaet

Du kan læse mere om, hvordan du udfylder Fællesskemaet i Vejledning til Fællesskema. Hvis du har brug for en kort introduktion, kan du læse "Kom godt i gang" eller se instruktionsfilmen på ca. 10 min.

Gå til Vejledning til Fællesskema 2014

Læs trin-for-trin-guiden til Fællesskema og markkort

Se instruktionsfilmen om at udfylde og indsende Fællesskema og markkort (ca. 10 min)

Undgå fejl

Hvert år modtager mange ansøgere høringsbreve fra Landbrugsstyrelsen om fejl eller spørgsmål til deres Fællesskema. Brevene kan forsinke udbetalingen af dit tilskud.

Læs mere om færre høringsbreve i Vejledning til Fællesskema 2014

Transport i støtten

Hvis din støtte skal udbetales til en anden, fx en bank, skal du indsende en erklæring om transport.

Gå til erklæring om transport

Ændringer til Fællesskema og markkort

Du kan ændre i din ansøgning til og med fristen for ændringer. I denne periode er det bl.a. muligt at tilføje og ændre størrelsen af marker. Bemærk, at der kun kan udbetales Enkeltbetaling for marker, som du råder over på datoen for ansøgningsfristen.

Hvornår kan du ikke ændre

Du kan ikke ansøge om nye tilsagn efter ansøgningsfristen.

Efter ansøgningsfristen kan du kun rette marker med miljø- og økologitilsagn i nedadgående retning.

Du kan modtage høringsbrev om dit Fællesskema 2014 allerede i dagene efter ansøgningsfristen. Hvis du modtager et brev på det tidspunkt, kan du ikke længere trække ansøgningen tilbage for de marker, som brevet handler om. Det gælder også, selvom ændringsfristen ikke er passeret.

Ændring af afgrødekode

Du sender en ændring til dit Fællesskema, hvis du har anmeldt en anden afgrøde, end den du dyrker på marken. Hvis der er tale om udvintring af en afgrøde på en del af en mark, kan ændring af afgrødekode udelades, hvis der er tale om samme afgrødegruppe. Bemærk, at alle afgrødekoder, der er støtteberettigede under Enkeltbetaling, udgør én afgrødegruppe, men at der gælder særlige regler for gødningsplanlægning.

Ændringer efter ændringsfristen

Efter fristen for ændringer kan der kun foretages ændringer i ansøgningen, hvis der er en indlysende fejl. For at fejlen er indlysende, skal den umiddelbart kunne opdages i forbindelse med behandling af din ansøgning.

Frist for ansøgning og for at indsende ændringer

Frister i 2014 

16. april          

Ansøgningsfrist

Rådighedsdato

Som ansøger skal du have rådighed over de støtteberettigede arealer på datoen for ansøgningsfristen.

Læs mere om rådighedsdatoen (link)

12. maj

Frist for forsinket indsendelse

Hvis Landbrugsstyrelsen modtager dit Fællesskema mellem den 17. april og den 12. maj 2014, bliver din støtte nedsat med 1 pct. pr. arbejdsdag, du har overskredet ansøgningsfristen. 

Du kan dog ikke søge om nye 5-årige tilsagn under miljø- og økologiordningerne efter den 16. april 2013.

Modtager Landbrugsstyrelsen din ansøgning efter den 12. maj 2014, vil ansøgningen blive afvist, og du får ikke udbetalt nogen form for støtte.

15. maj

Frist for ændringer

Den 15. maj 2014 er sidste frist for at sende ændringer til Fællesskema og markkort for 2014, som du allerede har indsendt.

Fællesskema 2014 i papirudgave

I 2014 kan følgende ansøgere kun indsende ansøgningen i papirform, da de ikke kan få NemID:

 • Dødsboer
 • Konkursboer

For ansøgere med helt særlige forhold, fx force majeure, vurderer Landbrugsstyrelsen konkret fra sag til sag, om ansøgning i papirform kan tillades. Der skal være tale om helt særlige forhold, og der skal indsendes dokumentation for forholdene.

Det er ikke tilstrækkeligt, at man ikke har adgang til internet derhjemme, ikke har NemID eller lignende.

Bestilling af skema og kort på papir

Hvis du har fået dispensation til at indsende Fællesskema 2014 i papirform, kan du hente en PDF-udgave her.

Fællesskema 2014

Brug eventuelt IMK til at udskrive kort på en farveprinter. Bemærk, at kvaliteten af udskriften skal være god nok til, at indtegningen præcist kan lokaliseres.

Print derfor kortet ud i et zoomniveau på minimum 1:10.000 - zoom gerne længere ind, så vil det være lettere for dig at indtegne markerne præcist.

Fællesskema og markkort i papirform kan du også bestille ved at sende en e-mail til mail@lbst.dk. Skriv "ansøgningsmateriale" i emnefeltet.

Vi skal modtage din bestilling senest den 1. april 2014. Efter denne dato kan vi ikke garantere, at du modtager dit materiale i god tid inden ansøgningsfristen.

Producentskifte

Hvis du sælger eller bortforpagter dele af eller hele din bedrift, skal du overdrage dine tilsagn til ny ejer eller forpagter.

Læs mere om producentskifte

 •  
 • 2014
 • 1. februar

  Landbrugsstyrelsen

  Fællesskema er tilgængelig i Tast selv-service

  Vejledninger er tilgængelige på hjemmeside

  Ansøger

  Du kan indsende Fællesskema og markkort

 • 16. april

  Ansøger

  Sidste frist for at indsende Fællesskema

 • 17. april

  Landbrugsstyrelsen

  Gennemgår de indsendte Fællesskemaer og udsender høringsbreve.

  Høringsbreve udsendes helt frem til udbetalingen.

  Ansøger

  Du svarer på eventuelle høringsbreve

  Bemærk, at du kan modtage høringsbrev om dit Fællesskema 2014 allerede i dagene efter ansøgningsfristen. Hvis du modtager et brev på det tidspunkt, kan du ikke længere trække ansøgningen tilbage for de marker, som brevet handler om. Det gælder også, selvom ændringsfristen ikke er passeret.

 • 1. maj - 30. juni

  Ansøger

  Slåningsforbud på udyrkede arealer af hensyn til vildtet

 • 12. maj

  Ansøger

  Frist for forsinket indsendelse af Fællesskema og markkort

  Din støtte bliver nedsat med 1 pct. for hver arbejdsdag i perioden 17. april til 12. maj, du indsender forsinket

 • 15. maj

  Ansøger

  Frist for at indsende ændringer til Fællesskema og markkort

 • 15. maj til 15. september

  Ansøger

  Omdriftsarealer skal være dyrkbare

  Dine marker i omdrift skal under normale vejrforhold være dyrkbare i denne periode for at være støtteberettigede. Marker med permanent græs skal være dyrkbare fra 1. juni til 31. august.

 • 1. juli - 15. september

  Ansøger

  Udyrkede arealer skal slås mindst én gang hvert andet år.

  Afgræsning kan erstatte slåningen.

 • 1. december

  Landbrugsstyrelsen

  Udbetaling af Enkeltbetaling påbegyndes

  Udbetalingen slutter normalt den 30. juni året efter

 • Stop

Støtteberettigede arealer

Hvilke landbrugsarealer er støtteberettigede arealer?

Både dyrkede og udyrkede landbrugsarealer, arealer med permanent græs samt permanente afgrøder kan være støtteberettigede under ordningen Enkeltbetaling.

Arealet skal opfylde en række betingelser for at være støtteberettiget. Samtidig skal du som ansøger opfylde nogle generelle betingelser for, at du kan modtage støtte.

Læs mere om de generelle støttebetingelser i Vejledning om Enkeltbetaling i afsnittet "Generelle støttebetingelser".

Udyrkede landbrugsarealer er også støtteberettigede

Udyrkede landbrugsarealer er støtteberettigede under ordningen Enkeltbetaling på lige fod med dyrkede arealer, hvis en række betingelser er overholdt. Bemærk, at naturarealer normalt ikke er støtteberettigede under ordningen Enkeltbetaling. Naturarealer er dog støtteberettigede, hvis de er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i artikel 34.

I Vejledning om Enkeltbetaling finder du betingelserne for Enkeltbetaling til udyrkede landbrugsarealer og arealer under artikel 34.

 

Græsarealer

Græsarealer kan enten være permanente eller i omdrift. Arealerne kan anvendes til dyrkning af græs eller andet grøntfoder.

I Vejledning om Enkeltbetaling kan du læse om regler for at modtage Enkeltbetaling for græsarealer samt definitionerne for græsarealer.

Støtteberettigede arealer skal holdes fri for træer og buske

Støtteberettigede arealer, herunder græsarealer, skal holdes fri for træer og buske. Der må være op til 50 spredte træer/buske pr. hektar. Klynger af buske og træer, som udgør mere end 100 m2 skal regnes fra.

Læs mere i Vejledning om Enkeltbetaling om reglerne for træer og buske på støtteberettigede arealer.

Arealer med etårige miljøordninger

Under etårige miljøordninger er der særlige krav til drift og pleje af arealet. Plantedækket skal overholde samme betingelser som under Enkeltbetaling. Læs mere om krav til plantedækket i ordningerne:

Ekstensivt landbrug

Pleje af EB-støtteberettigede arealer

Produktion af flerårige energiafgrøder

Etablering af flerårige energiafgrøder

Arealer med visse miljøtilsagn, miljøprojekter eller skovtilsagn

Visse arealer kan være støtteberettigede under ordningen Enkeltbetaling, selvom de ikke opfylder betingelserne for støtte. Det gælder for arealer, der er omfattet af artikel 34 i EU-forordningen om Enkeltbetaling. Det gælder for:

 • Tilsagn til pleje af græs- og naturarealer
 • Tilsagn med udtagningsforpligtelse
 • Marker der indgår i projekter der gennemfører vandramme- og/eller Natura 2000 direktiverne (fx vådområdeprojekter)
 • Marker med tilsagn til skovrejsning

Regler for plantedække ved miljøtilsagn

Der kan i plantedækket indgå andre plantearter end de, som forekom ved tilsagnsperiodens begyndelse, når der er tale om plantearter, der naturligt har indfundet sig samtidig med, at de øvrige betingelser for tilsagnet er opfyldt.

Det gælder dog ikke tilsagn til Miljøbetinget tilskud og Omlægning til økologi.

Regler for plantedække på arealer med miljøtilsagn

Støtteberettigede plantearter på græsarealer

Arealer, du anmelder med græs, skal hele kalenderåret have et plantedække, der overvejende består af græsarter, andet grøntfoder og urteagtige plantearter, som naturligt indgår i foder til drøvtyggere og heste.

Støtteberettigede plantearter

Støtteberettigede plantearter må ikke være, giftige for husdyr eller uønsket i almindelig landbrugsproduktion.

Du skal være opmærksom på, at der gælder de samme plantedækkeregler for permanente græsarealer og græs i omdrift.

I det følgende er eksempler på støtteberettigede arter.

Græsarter

Græsarter, der ikke er vådbundsplanter eller stive græsarter, er støtteberettigede.

 • Kulturgræsser, for eksempel rajgræs, engrapgræs
 • Vildegræsser, for eksempel kvikgræs, fløjlsgræs

Dyrkede plantearter

 • Kløver
 • Lucerne
 • Alle former for bælgplanter, for eksempel ærter
 • Andre foderbælgplanter, for eksempel hvid kløver
 • Alle former for etårige landbrugsplanter, for eksempel raps, korn

Vilde plantearter

 • ”Ukrudtsplanter", for eksempel arve, hønsetarm, burresnerre
 • Nellikearter, for eksempel nat-limurt, trævlekrone

Andre eksempler på vilde plantearter, som er godkendt

 • Mælkebøtte
 • Maj gøgeurt
 • Bidende ranunkel

Særlige regler for mosebunke, manna-sødgræs og rørgræs

Indgår mosebunke, manna-sødgræs og rørgræs i plantedækket, og er græsarealet velplejet, kan det accepteres som støtteberettiget.

Pleje af græsarealer

Planter på græsarealet må max. være 40 cm. højt.

For at sikre et velplejet græsareal anbefales det derfor, at du tager slæt/afgræsser tidligt i vækstsæsonen (medio juni) og tager slæt/afgræsser igen senere i vækstsæsonen.

Se billede af et ikke velplejet græsareal med mosebunke og rørgræs

Støttebetingelser for arealer med græs

I Vejledning om Enkeltbetaling 2014 kan du læse om støttebetingelserne for arealer med græs, fx kravene til plantedække og krav om slåning eller afgræsning.

Ikke-støtteberettigede plantearter

Du kan ikke få udbetalt Enkeltbetaling til landbrugsarealer med permanet græs og græs i omdrift, hvis plantedækket består af mere end 50 % vådbundsplanter, stive græsarter, vedplanter, aggressive ukrudtsplanter, giftige plantearter og andre ikke-støtteberettigede plantearter.

Se et billede af en ikke-støtteberettiget mark, hvor plantedækket består af mere end 50 % ikke-støtteberettigede planteater.

I det følgende finder du se eksempler på ikke-støtteberettigede plantearter.

Vådbundsplanter

 • Lysesiv
 • Knopsiv
 • Kogleaks
 • Kveller
 • Dunhammer
 • Frytle
 • Halvgræsser, for eksempel star, kæruld

Særlige regler for rørgræs, mosebunke og manna-sødgræs

Arealer med rørgræs, mosebunke og manna-sødgræs i plantedækket kan være støtteberettigede.

Stive græsarter

Ved stive græsarter forstås græsarter, som mærkes stive, og ikke er omfattet af kulturgræsser.

 • Høj sødgræs
 • Marehalm
 • Hjælme
 • Stiv kvik
 • Vadegræs
 • Rørhvene
 • Blåtop
 • Katteskæg
 • Elefantgræs
 • Tagrør
 • Rørgræs

Elefantgræs og rørgræs er støtteberettiget som flerårige afgrøder

Du skal være opmærksom på, at elefantgræs og rørgræs er støtteberettigede som flerårige afgrøder under Enkeltbetalingen, men ikke på permanente græsarealer.

Vedplanter

 • Lyng

Aggressive ukrudtsplanter

 • Brændenælder
 • Tidsler
 • Flyvehavre

Giftige plantearter

 • Brandbæger
 • Fingerbøl (Digitalis)
 • Kærpadderokke
 • Kæmpebjørneklo

Andre arter, som ikke er græs eller andet grøntfoder

 • Bregner
 • Dueurt
 • Gederams
 • Mjødurt
 • Vild kørvel
 • Skræppearter
 • Rød hestehov, i blomst og uden blomst

Oplysninger til Skat

Landbrugsstyrelsen oplyser automatisk Skat om, hvor meget der bliver udbetalt.
 

Hvem får udbetalt støtten

Tilskuddet udbetales til den, der indsender Fællesskemaet, uanset om arealet overdrages til en anden landbruger efter datoen for ansøgningsfristen.

Landbrugsstyrelsen udbetaler tilskuddet en gang om året. Udbetalingen sker i perioden fra 1. december til 30. juni året efter.

Sådan læser du din specifikation af støtte 2013

Dit brev kan både indeholde en udbetaling af støtte eller et krav om tilbagebetaling. Hvis du skal betale støtte tilbage, vil det fremgå af overskriften på brevet. Læs mere nederst på denne side, hvis dit brev indeholder et krav om tilbagebetaling.

Forklaring af brevets side 1

Der er i alt beregnet et støttebeløb på

Beløbet er en sum af alt den støtte, som Landbrugsstyrelsen har godkendt på brevdatoen. Dvs. at støtte, du allerede har fået udbetalt, er medregnet. På bagsiden af brevet kan du se, hvilke støtteordninger beløbet omfatter.

Støtten er reduceret med 2,45 procent, hvis dit støttebeløb er større end 2.000 euro eller 14.916 kr. Dette kaldes finansiel disciplin. Hvis dit støttebeløb er større end 5.000 euro eller 37. 290 kr., er støtten nedsat yderligere, kaldet graduering. De præcise beløb fremgår af brevets bagside.

 • Læs mere om finansiel disciplin, og hvad beløbet bliver brugt til

Tidligere udbetalt

Hvis du tidligere har fået udbetalt støtte, fremgår det samlede beløb her. Støtteordningerne fremgår af brevets bagside.

Til udbetaling

Her fremgår det beløb, som er overført til din NemKonto.

UA-nedsættelse

Hvis du har glemt at anmelde et aller flere arealer, bliver din støtte nedsat på grund af underanmeldelse.

Transport

Har du givet en bank eller anden virksomhed transport i din støtte, vil beløbet blive udbetalt direkte til transporthaver.

Forklaring af brevets side 2

Enkeltbetaling

Dette beløb indeholder støtte for det areal, Landbrugsstyrelsen har godkendt, samt de betalingsrettigheder, du rådede over på ansøgningsfristen. Hvis du har færre betalingsrettigheder end godkendte hektar, er det antallet af betalingsrettigheder, vi har beregnet støtten ud fra.

Nedsættelse pga. arealafvigelse

Hvis du har søgt støtte for et areal, der ikke er støtteberettiget, kan din støtte blive nedsat.

Krav om tilbagebetaling

Det beløb, som du skal betale tilbage til Landbrugsstyrelsen, fremgår af side 1. I brevet finder du identifikationsnummer, som du skal bruge ved betaling gennem din netbank. Der beregnes rente med Nationalbankens udlånsrente + 8 procent, dog minimum 50 kr.

Du kan ikke søge på arealer, hvor du lejer græsningsret

Enkeltbetaling kan kun søges af den person eller virksomhed, som har rådighed over arealet på datoen for ansøgningsfristen.

Hvis du lejer græsningsret, har du normalt ikke den fulde rådighed over arealet.

Hvad er rådighedsdatoen?

Rådighedsdatoen er datoen for ansøgningsfristen. Du kan se ansøgningsfristen i boksen til højre.

Hvad betyder det at have rådighed over et areal?

At have rådighed over et landbrugsareal betyder:

 • At landbrugeren råder over de støtteberettigede arealer på rådighedsdatoen. Denne dato gælder for alle arealer på bedriften.
 • At landbrugeren har det fulde ansvar for driften og forvaltningen af arealerne.

Hvis du ikke har rådighed over arealerne på rådighedsdatoen, kan du ikke medtage arealerne i ansøgningen.

Læs mere om rådighedsdatoen i Vejledning om Enkeltbetaling 2013. Her kan du fx læse om rådighed i forhold til græsningsret, forpagtning og bortforpagtning.

Du får nedsat din støtte, hvis du glemmer at anmelde et areal

Hvis Landbrugsstyrelsen konstaterer, at dit areal er mindre end det, du har anmeldt, bliver din støtte nedsat.

Hvad betyder krydsoverensstemmelse?

Landmænd, som ikke overholder reglerne om krydsoverensstemmelse, vil blive trukket i støtte. I tilfælde af gentagne og grove overtrædelser af reglerne risikerer landmanden at støtten bortfalder helt.

Opdateret 23. august 2017
MENU