Gå til hovedindholdet

Tilskud til dyrevelfærd 2016

Formålet med Dyrevelfærdspuljen er at forbedre dyrevelfærden i Danmark gennem tilskud til foreninger og organisationer.

Ordningen er åben for ansøgninger 1. september 2016 til 3. oktober 2016.

Hvem kan søge?

Tilskud kan gives til foreninger, organisationer og lignende, som arbejder for dyrevelfærden i Danmark.

Hvad giver vi tilskud til?

Landbrugsstyrelsen kan inden for den afsatte bevillingsmæssige ramme give tilskud til projekter, der forbedrer dyrevelfærden i Danmark.

Landbrugsstyrelsen kan give tilskud til projekter om:

Transport eller behandling af syge og tilskadekomne, misrøgtede, herreløse eller vilde dyr

Drift af internater for tilskadekomne, misrøgtede, herreløse eller vilde dyr

Oplysningskampagner om dyrevelfærd, herunder tilskud til undervisningsmateriale, skoleundervisning, videokampagner, bøger, postkort o.lign.

Tilskuddets størrelse

Tilskuddet kan udgøre op til 100 pct. af de tilskudsberettigede udgifter. De samlede tilskudsberettigede udgifter skal beløbe sig til mindst 30.000 kr. Til en oplysningskampagne er det mindst 5.000 kr.

Betingelser for tilskud

 1. Ansøgningen er vedlagt en kopi af ansøgers vedtægter.
 2. Projektet gennemføres i overensstemmelse med tilskudsbrevet.
 3. Projektet ikke gennemføres med det formål, at ansøger skal opnå et regnskabsmæssigt overskud.
 4. Ansøger i ansøgningen oplyser, om projektet eller dele heraf, er omfattet af EU's udbudsregler eller tilbudslovens regler, samt erklærer, at disse vil blive overholdt.

  5. Ansøger indsender accept af tilskudsbrevet rettidigt til Landbrugsstyrelsen

  6. Projektet afsluttes på det tidspunkt, der er anført i ansøgningen, dog senest 12 måneder fra den dato, hvor der gives tilskud.

  7. Tilskudsmodtager indsender opgørelse over betalte tilskudsberettigede udgifter, alle udgiftsbilag og slutrapport rettidigt til Landbrugsstyrelsen. Senest 3 måneder efter afslutningen af projektperioden.

  8. De samlede tilskudsberettigede udgifter beløber sig til mindst 30.000 kr.

  9. De samlede tilskudsberettigede udgifter til oplysningskampagner beløber sig til mindst 5.000 kr.

  10. Tilskudsmodtager holder dokumentation, som dokumenterer, at EU's udbudsregler eller tilbudslovens regler er overholdt, tilgængelig i mindst fem år og seks måneder fra datoen for slutudbetaling, hvis projektet eller dele heraf er omfattet af udbudsloven eller lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

  11. Originale regnskabsbilag holdes tilgængelige i mindst fem år og seks måneder regnet fra datoen for udbetaling af tilskud.

Sådan søger du

Du søger ved at sende ansøgningsskema og evt. bilag til projekttilskud@lbst.dk. Skemaet finder du under fanebladet Skema og vejledning.

Læs vejledningen og anden information om ordningen her på siderne, inden du søger.

Formål med tilskuddet

Formålet med dyrevelfærdspuljen er gennem tilskud til foreninger og organisationer, at forbedre dyrevelfærden i Danmark

Behandling af personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger, som vi modtager fra dig eller andre i forbindelse med eksempelvis din ansøgning om tilskud, i henhold til databeskyttelsesforordningen og persondataloven.

Du kan læse mere her

Her kan du finde skemaer, når du vil søge om tilskud. Der er også andet materiale, som du vil få brug for.

Ansøg om ændringer

Ændring af et projekt, kan godkendes af Landbrugsstyrelsen under forudsætning af, at ændringen efter Landbrugsstyrelsens vurdering er i overensstemmelse med projektets formål.

Ansøgning om ændring af et projekt, skal godkendes af Landbrugsstyrelsen inden ændringen iværksættes. Læs mere i vejledningen om, hvordan du ansøger om en ændring.

Afrapportering og indsendelse af slutrapport

Dokumentation for afholdte udgifter

Du skal senest tre måneder efter den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet, sende dokumentation for dine afholdte udgifter.

Dokumentationen skal bestå i følgende:

 • Du skal sende kopi af alle bilag, herunder faktura og kreditnotaer, som vedrører projektet 
 • Du skal sende kopi betalingsdokumentation
 • Du skal sammen med dine bilag indsende en slutrapport, som redegør for projektets forløb.

Skema til slutrapportering

Behandling af personoplysninger

MENU