Gå til hovedindholdet

Braklagte Randzoner

Ordningen Etablering af Braklagte Randzoner  langs søer og vandløb (tilsagnstype 41) er lukket. Du kan ikke længere søge nyt tilsagn eller udbetaling. 

Hvem kan søge?

Tilsagn blev givet til ejere eller forpagtere, der driver et areal langs søer og vandløb.

Hvad giver vi tilskud til?

 • Tilsagn blev givet i 2007 til 2011 til at etablere de braklagte randzoner, langs søer over 100 m2 og åbne vandløb som græs- eller naturareal i hele tilsagnsperioden.
 • Den braklagte randzone skal i hele dens længde være mindst 10 meter og højst 20 meter brede.

Tilskuddets størrelse

Tilskuddet til Etablering af braklagte randzoner udgør 1.200 kr./ha pr. år.

Bemærk, at tilskud kan reduceres pga. EU’s udbetalingsloft.

Betingelser for tilsagn og tilskud

 • Arealet skal ved tilsagnsperiodens begyndelse ligge langs et åbent vandløb eller en sø over 100 m2.
 • Den braklagte randzone skal være mindst 10 meter og højst 20 meter bred målt fra vandløbets eller søens øverste kant. For vandløb eller søer med 2 meter dyrkningsfri bræmme, indgår 2 meter bræmmen i den braklagte randzone.

Betingelser der skal være opfyldt i hele tilsagnsperioden

 • Arealet må ikke være omfattet af en tilskudsordning til skovbrug eller være pålagt fredskovspligt, bortset fra ubevoksede fredskovspligtige arealer.
 • Arealet må ikke omlægges, anvendes til jordbrugsproduktion herunder afgræsning, frøproduktion eller anden indtægtsgivende formål, der er uforenelig med dyrkning af markafgrøder.
 • Arealet må ikke tilføres plantebeskyttelsesmidler. Biodynamiske præparater, autoriseret af Demeterforbundet, der skal anvendes på jordbrugsbedrifter, betragtes ikke som gødning eller plantebeskyttelsesmidler.
 • Arealerne må ikke tilføres gødning
 • Arealerne må ikke være omfattet af aftale eller servitut i medfør af Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse om kriterier for tildeling af økonomiske midler til genopretning af vådområder eller Miljøministeriets bekendtgørelse om genopretning af vådområder.
 • Arealet må ikke  være omfattet af en forpligtelse til afgræsning eller slæt som følge af anden lovgivning, aftale eller servitut.
 • Arealerne må ikke udnyttes på en måde der er uforenelig med betingelserne vedrørende plantedække. Arealerne må ikke vandes.

Plantedække og pleje

 • Arealet skal opretholdes som græs- eller naturareal
 • Græsset må højst være udsået med 25% kvælstoffikserende planter.
 • Småbiotoper, der var på arealet før tilsagnsperiodens begyndelse, kan opretholdes.
 • Den del af arealet, der er udlagt med plantedække, der kan slås, skal afpudses mindst 1 gang i hvert tilsagnsår. Afpudsning må normalt ikke foretages fra 1. maj til og med 30. juni, undtagen i følgende tilfælde:
  • hvis arealet ligger indenfor de afstandskrav, der gælder efter bestemmelserne for certificering af frø, skal afpudsning dog foretages inden blomstring på anmodning fra den berørte frøavler.
  • hvis der er behov for at bekæmpe kæmpebjørneklo, flyvehavre, hejrearter, brændenælder, tidsler samt andre giftige eller aggressive ukrudtsarter, som fastlægges af Landbrugsstyrelsen.
 • hvis plantedækket gennem hele foråret er holdt kort ved slåning med jævne mellemrum, må afpudsning foretages hele året.
 • Aktiviteter skal udføres på en måde, der ikke medfører erosion af arealerne.

Krav om rådighed

 • Du skal i hele tilsagnsperioden som ejer eller forpagter drive arealerne, der søges tilskud for.
 • Hvis du i tilsagnsperioden overdrager arealerne til ny ejer eller forpagter skal du overdrage tilsagnet.

Læs mere i Vejledning om producentskifte og find producentskifteerklæring.

Gå til siden om producentskifte

Sådan søger du

Du ansøger om udbetaling af tilskud til dine nuværende tilsagn om Braklagte Randzoner i Fællesskema 2016 på siden "Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitislagn".

 

Formål med tilskuddet

Tilskuddet skal fremme etableringen af braklagte randzoner, og dermed medvirke til at beskytte vandmiljøet mod tilførsel af fosfor, kvælstof og pesticider.

Hvad siger loven?

Lovgrundlaget for tilskudsordningen for miljøbetinget tilskud finder du på Retsinformation og EUR-lex:

Danske forskrifter:

Om Braklagte randzoner langs vandløb og søer

Bekendtgørelse af 591 af 8. juni 2007 om tilskud til braklagte randzoner langs vandløb og søer med senere ændringer

Bekendtgørelse nr. 96 af 28. januar 2010 med senere ændringer

Om støtte til udvikling af landdistrikterne (Landdistriktsloven)

Lovbekendtgørelse nr. 316 af 31. marts 2007

EU-forskrifter:

Rådsforordning (grundforordning)

Rådets forordning nr. 1698/2005

EU-forskrifter

Kommissionsforordning 1974/2006

Kommissionsforordning 1975/2006

Kommissionsforordning 65/2011

Ansøg om støtte

Du søger i Fællesskema via Tast selv-service.

Fællesskemaet indsendes til Landbrugsstyrelsen senest ved fristen for ansøgning om Enkeltbetaling.

Se fristen for at indsende ansøgningen og indsende ændringer i Fællesskema 2016

Ansøg om udbetaling af tilskud for eksisterende tilsagn

Du søger om udbetaling af tilskud til dine eksisterende tilsagn i Fællesskema på siden "Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn"

Ansøgningsskema

Du kan læse mere om, hvordan du indtegner dine marker i Internet Markkort (IMK), og hvordan du udfylder Fællesskema 2016. Du finder alle brugerguides under Tast Selv-service.

Gå til Tast Selv-service med brugerguide til Fælleskema og til Internet Markkort (IMK)

Ansøg om udbetaling

Du søger om udbetaling af tilskud til dine eksisterende tilsagn i Fællesskema på siden "Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn", tilsagnstype 41.

Du skal hvert år i hele tilsagnsperioden anmode om udbetaling af tilskud i Fællesskema.

 • I Fællesskema skal du erklære, at du har har overholdt betingelserne for tilsagnet, og
 • I IMK, Internet Markkort.du skal indtegne dine tilsagnsmarker på markkort

Hvis du ikke har overholdt betingelserne for tilsagn, skal du i Fællesskema oplyse herom og forklare hvorfor i bemærkningsfeltet på siden Udbetaling.

I IMK markkort i korttema med tilsagn finder du de tilsagn, som Landbrugsstyrelsen har registreret . Hvis du mener, der er fejl i Landbrugsstyrelsens registrering af dine tilsagnsarealer, kan du skrive en mail til: landbrug@lbst.dk 

Hvis du er i tvivl, om du kan opfylde betingelserne for tilsagn, skal du oplyse dette til Landbrugsstyrelsen, Center for Arealtilskud om forholdene og eventuelt søge om dispensation.

Fællesskema 2016 indsendes til Landbrugsstyrelsen via Tast selv-service fristen for indsendelse fremgår af boksen i højre spalte.

Ansøgningsskema

Du kan læse mere om, hvordan du du indtegner dine marker i Internet Markkort (IMK), og hvordan du udfylder Fællesskema 2016. Du finder alle brugerguides under Tast Selv-service.

Gå til Tast Selv-service med brugerguide til Fælleskema og til Internet Markkort (IMK) 

Indsend ændringer

Du kan ændre i din ansøgning om udbetaling af tilskud i Fællesskema til og med fristen for ændringer. I denne periode er det bl.a. muligt at tilføje og ændre størrelsen af marker.

Hvornår kan du ikke ændre

Du kan modtage høringsbrev om dit Fællesskema 2016 allerede i dagene efter ansøgningsfristen. Hvis du modtager et brev på det tidspunkt, kan du ikke længere trække ansøgningen tilbage for de marker, som brevet handler om. Det gælder også, selvom ændringsfristen ikke er passeret.

Ændring af afgrødekode

Du sender en ændring til dit Fællesskema, hvis du har anmeldt en anden afgrøde, end den du dyrker på marken. Hvis der er tale om udvintring af en afgrøde på en del af en mark, kan ændring af afgrødekode udelades, hvis der er tale om samme afgrødegruppe.

Ændringer efter den 16. maj 2016

Efter den 16. maj 2016 kan der kun foretages ændringer i ansøgningen, hvis der er en indlysende fejl. For at fejlen er indlysende, skal den umiddelbart kunne opdages i forbindelse med behandling af din ansøgning.

Vejledning

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger - 2016

I vejledningen for 2016 kan du læse om de generelle betingelser, ændringer og præciseringer af reglerne, der gælder for dine gamle tilsagn.

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) - 2016, marts 2016

Fællesskema 2016

I Fællesskema 2016 indberetter du de eksisterende tilsagnsarealer.

Gå til brugerguides til Fællesskema 2016 og til Internet Markkort (IMK)

Du kan kombinere med andre tilskudsordninger

I forenelighedstabel, kan du få et overblik over, hvilke ordninger du kan kombinere.

Se Forenelighedstabel 2016

Se hvilke afgrødekoder du må bruge for marker med tilsagn

Erklæring om revisionsklausul – vandboringer

Hvis der er i perioden 1. september 2015 – 31. august 2016 etableres en ny vandindvindingsboring på et areal, der er omfattet af tilsagn om braklagte randzoner, bortfalder tilsagnsarealet inden for en radius af 25 meter fra boringen (beskyttelseszonen).

Du har mulighed for at komme ud af dit tilsagn, hvis du ikke kan acceptere, at arealet inden for beskyttelseszonen bortfalder i dit tilsagn. Du skal udfylde og indsende erklæringen om revisionsklausul, som du finder i linket nedenfor. I linket finder du også vejledningen til indgivelse af erklæringen og de nærmere betingelser for, at du kan anvende erklæringen. 

Gå til Erklæring og Vejledning

 

 •  
 • Start
 • 1. februar 2016

  Landbrugsstyrelsen

  Ansøgningsskemaet Fællesskema 2016 er tilgængelig i Tast selv-service Vejledninger for 2016 er tilgængelige på hjemmeside

  Ansøger

  Du finder Fællesskema 2016 i Tast selv-service

 • 21. april 2016

  Ansøger

  Sidste frist for at indsende Fællesskema 2016

 • 22. april 2016

  Landbrugsstyrelsen

  Gennemgår de indsendte Fællesskemaer og udsender høringsbreve. Høringsbreve udsendes helt frem til udbetalingen.

  Ansøger

  Du svarer på eventuelle høringsbreve vedrørende en eller flere af dine ansøgte marker

   

   

 • 15. september 2016

  Ansøger

  Græsarealer skal være plejet med afpudsning, så du overholder GLM-reglerne for udyrkede arealer.

 • 1. november 2016

  Landbrugsstyrelsen

  Udbetaling af miljø- og økologitilskud påbegyndes.

  Udbetalingen slutter normalt den 31. marts 2017

 • Stop

Hvilken afgrødekode skal jeg vælge?

Denne tabel viser, hvilke afgrødekoder, du kan bruge, når du indberetter dine marker i Fællesskema 2016:

Tilsagnstype

Foranstaltning

Relevante afgrødekoder

Kommentar gældende for Fællesskema 2016

41

Braklagte randzoner

309

Kode 309 kan kun anvendes på 25 meter beskyttelseszoner om vandboringer.

319

Naturlignende arealer skal anmeldes med afgrødekode 319. Koden kan bruges, hvis der søges grundbetaling under artikel 32, og så medregnes arealet som MFO-brak. Koden kan også bruges til at anmelde ikke-landbrugsarealer med tilsagn, hvor der ikke søges grundbetaling, og så betragtes arealet alene som areal i omdrift.

320

Hvis arealet er et landbrugsareal (dvs. at arealet lever op til kravene i grundbetalingsordningen), anvendes afgrødekode 320. Hvis du søger om grundbetaling, medregnes arealet som MFO-brak. Hvis du ikke søger grundbetaling til arealet, betragtes arealet alene som areal i omdrift.

323

Kode 323 kan kun anvendes på 25 meter beskyttelseszoner om vandboringer.

 

 

Hvordan beregner jeg gødningskvoten?

Ved beregning af gødningskvoten skal du anføre 0 kg N ud for de braklagte randzonearealer.

Du skal beregne din gødningskvote, hvis du er tilmeldt gødningsregistreret, eller hvis du har et andet tilsagn, hvor der er krav om, at du skal beregne gødningskvoten.

Se oversigt for hvilke ordninger, der er krav om gødningskvoteberegning

Skal jeg betale skat af tilskuddet?

Ja, Landbrugsstyrelsen indberetter tilskuddet til Skat.

Opdateret 14. august 2017
MENU