Gå til hovedindholdet

Tilskud til biogasanlæg

Du kan søge om tilskud til at etablere og udvide forskellige typer biogasanlæg. Det kan være biogas fællesanlæg, biogas gårdanlæg og supplerende bedriftsinvesteringer, der vurderes at være nødvendige for at kunne levere biomasse til anlæggene.

Vi kan forlænge fristen for igangsættelse og afslutning af biogasprojekter
Der er mulighed for at forlænge projektperioden for biogasprojekter. Fristforlængelsen er gældende for de projekter, der har opnået tilsagn om tilskud til biogasanlæg, og som endnu ikke har startet eller afsluttet projektet. De nye frister, der kan ansøges om forlængelse til, er:

 • Frist for at igangsætte projekt: 1. august 2017
 • Frist for at afslutte projekt: 1. august 2018

Alle ansøgninger om projektforlængelse vil blive behandlet individuelt, og der tages stilling til hver enkelt sag ud fra en konkret vurdering. Projekter, der allerede har ansøgt om forlængelse, behøver ikke at indsende en ny ansøgning. Ansøgninger behandles løbende sammen med nye ansøgninger om fristforlængelse.

Hvem kan søge?

Virksomheder kan søge tilskud til biogas fællesanlæg. Anlægget skal ejes og drives af en selvstændig juridisk enhed, være særskilt matrikuleret og tilsluttet et kollektivt forsyningsnet. 

Ejer eller forpagter af en landbrugs- eller gartneribedrift kan søge tilskud til biogas gårdanlæg. Anlægget kan ejes og drives af indtil 5 bedrifter i forening, men det er en forudsætning, at anlægget ligger på en af deltagende bedrifter. 

Jordbrugere, der ejer og driver en primær landbrugs- og gartneribedrift, kan søge tilskud til supplerende investeringer. Det er alene den, der ejer eller driver en primær landbrugs- eller gartneribedrift, der kan ansøge om tilskud. 

Ordningen er delvist medfinansieret af EU, og den understøtter Grøn Vækst aftalen, hvor målet er, at 50 pct. af den producerede husdyrgødning i Danmark inden 2020 skal anvendes til energiformål. Ansøgningerne prioriteres blandt andet ud fra projekternes omkostningseffektivitet i forhold til at behandle mest husdyrgødning pr. investeret krone.

Se i vejledningen for uddybende kommentarer til, hvem der kan søge. 

Hvad giver vi tilskud til?

Der gives tilskud til forskellige typer af udgifter afhængig af, om du søger tilskud til biogas fællesanlæg, gårdanlæg eller nødvendige supplerende investeringer på bedrifter, der leverer husdyrgødning til biogasanlæg.  

Biogas fællesanlæg:

 • udgifter til investeringer i biogasanlægget, herunder nødvendige drifts- og administrationsbygninger samt lager- og modtagefaciliteter for gas og biomasse
 • udgifter til materiel til opkoncentration af biomasse samt efterbehandling af afgasset husdyrgødning
 • udgifter til honorar til arkitekt, ingeniør og anden konsulentbistand
 • andre udgifter, som Landbrugsstyrelsen vurderer, er nødvendige for at gennemføre etableringen eller udvidelsen af anlægget.

Gårdanlæg:

 • udgifter til investeringer i biogasanlægget, herunder nødvendige lager- og modtagefaciliteter for gas og biomasse,
 • udgifter til materiel til høst og opkoncentration af biomasse
 • udgifter til honorar til arkitekt, ingeniør og anden konsulentbistand
 • andre udgifter, som Landbrugsstyrelsen vurderer, er nødvendige for at gennemføre etableringen eller udvidelsen af anlægget. 

Supplerende investeringer på jordbrugsbedrifter:

 • udgifter til nødvendige investeringer i fortanke og øvrige leverancefaciliteter for husdyrgødning og biomasse
 • udgifter til materiel og opkoncentration af biomasse
 • udgifter til honorar til arkitekt, ingeniør og anden konsulentbistand
 • andre udgifter, som Landbrugsstyrelsen vurderer, er nødvendige for at gennemføre etableringen eller udvidelsen af anlægget. 

Se vejledningen for yderligere oplysninger, bl.a. om hvad der ikke kan søges tilskud til. 

Vær opmærksom på, at du evt. kan søge om tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter vedrørende økologiske biomasseløsninger under Erhvervsudviklingsordningen.

Tilskuddets størrelse

Tilskuddet kan udgøre 30 pct. af de tilskudsberettigede udgifter, dog maks. 7,5 mio. EURO i tilskud pr. biogas fællesanlæg inkl. supplerende investeringer.

Betingelser for tilskud

Der gælder forskellige krav for tilskud afhængig af investeringstypen. 

 • For biogas fællesanlæg skal mængden af anvendt husdyrgødning udgøre mindst 75 pct. (målt i Tons) af den biomasse, der anvendes til produktionen af biogas.
 • For økologiske bedrifter, skal mængden af anvendt husdyrgødning udgøre mindst 50 pct. (målt i Tons) af den biomasse, der anvendes til produktionen af biogas.
 • Det er en betingelse for tilskud til supplerende investeringer på landbrugs- og gartneribedrifter, at tilsagnshaver har aftale om leverance af husdyrgødning. 

Det er et krav for alle tre typer af investeringer, at investeringen opretholdes i mindst tre år fra den dato, hvor investeringen senest skal være afsluttet, dog mindst fem år fra tilsagnsdatoen. I denne periode skal ovenfor nævnte krav ligeledes opretholdes. 

Derudover er det et krav for tilsagn, at ansøger indhenter bindende tilbud på anlæggets etablering, udstyr m.v. i henhold til gældende regler for anlægsopgaver m.v.  

Se vejledningen for yderligere information om krav for tilskud.

Biogas fællesanlæg og biogas gårdanlæg skal være beliggende i et særligt udpeget område, som fremgår af Landdistriktsprogrammet

Bemærk, at det udelukkende er placering inden for byzonen i de større danske byer, der udelukker fra at kunne søge tilskud efter denne bekendtgørelse.

Dette svarer på kortet til de skraverede felter: "Urban zone"

Kort med udpegede områder

Kort med udsnit af større byer

Kommunegaranti

Erklæring om kommunegaranti

EU-Kommissionens meddelelse om kommunegaranti

Hvad siger loven?

Danske regler

EU-regler

Sådan søger du

Du søger ved at sende ansøgningsskema og evt. bilag til projekttilskud@natuerhverv.dk. Skemaet finder du under fanebladet Skema og vejledning.

Læs vejledningen og anden information om ordningen her på siderne, inden du søger.

Formål med tilskuddet

Tilskudsordningen skal understøtte målet i Grøn Vækst aftalen om, at 50 pct. af den producerede husdyrgødning i Danmark inden 2020 skal anvendes til energiformål.

Her kan du finde skemaer, når du vil søge om tilskud, evt. projektændringer og udbetaling mv. Der er også andet materiale, som du vil få brug for.

Se også Offentliggørelse - Krav til information om tilskud, dvs. skiltning mv.

Ansøg om ændringer

Hvis der sker ændringer i projektet, skal de godkendes af Landbrugsstyrelsen. Ansøgning om ændringer skal indsendes i god tid, inden ændringerne sættes i gang, så der er tid til at behandle ansøgningen.

Ansøgningsskema om forlængelse af projektperiode for tilsagn

Følgebrev om anmodning om fristudsættelse

Skema til ansøgning om projekt- og budgetændring

Erklæring om projektoverdragelse

Ansøg om udbetaling

Vejledning om udbetaling af tilskud, 1. juli 2017

11 gode råd om kortere vej til udbetaling.

Læs også gode råd til, hvordan du kan undgå nedsat tilskud.

Se også Offentliggørelse - Krav til information om tilskud, dvs. skiltning mv

Ansøgningsskemaer til udbetaling - indeholder skemaer til Udbetalingsanmodning, Bilagsoversigt og Underskrift (opdateret 8. marts 2017)

Bilagsoversigt.

Skabelon til slutrapport.

Skema til indtastning og beregning af lønudgifter - flere medarbejdere. Skemaet skal sendes sammen med din ansøgning om udbetaling, hvis det er relevant. Vær opmærksom på, at de indtastede beløb skal svare til beløbene i lønsedlerne for den enkelte medarbejder.

Vær opmærksom på, at der 15. oktober 2013 er indført bilagskontrol i alle sager om projekttilskud under Landdistriktsprogrammet. Derfor skal alle betalingsbilag og dokumentation scannes og sendes til erhverv@lbst.dk sammen med anmodningen om udbetaling. Revisorerklæring blev samtidig afskaffet. 

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år efter slutudbetalingen

Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling. Det kan være, at der i dit tilsagn (fra 2014, 2015 eller 2016), i vejledningen eller i bekendtgørelsen stod 5 år, men det er altså 5½ år, hvilket står i EU-reglerne.

Her kan du se ofte stillede spørgsmål og svar og andre afklaringer. Seneste tilføjede spørgsmål og svar står øverst på siden.

Kan tilskud til biogasanlæg kombineres med vækstkaution fra Vækstfonden?

Tilskud under Landdistriktsprogrammet kan kombineres med vækstkaution, hvis der er tale om Modernisering af landbrugsbedrifter (kode 121) eller Forøgelse af landbrugs- og skovbrugsprodukters værdi (kode 123)

Ved sammenfald mellem tilskudsberettigede udgifter og udgifter, hvortil der ydes vækst-kaution, skal det sikres, at den samlede støtteintensitet ikke overstiger det tilladte for den pågældende tilskudsordning.

Støtteværdien af vækstkautionen fastsættes af Vækstfonden, når den ydes og udgør gennemsnitligt 15,23 % af kautionens størrelse.

Tilskud til biogas fællesanlæg og biogas gårdanlæg kan ikke  kombineres med vækstkaution. Det er fordi kun kode 121 i Landdistriktsprogrammet kan anvendes, dvs. i praksis "Supplerende investeringer på landbrugs- og gartneribedrifter" i forbindelse med etablering eller udvidelse af biogasanlæg.  vækstkaution.

Kan der søges om tilskud til opgraderingsanlæg på både biogas gårdanlæg og biogas fællesanlæg?

Ja, hvis der søges om etablering eller udvidelse af biogasanlægget, kan der samtidig søges om tilskud til opgraderingsanlæg på begge typer typer af anlæg.

Kan der søges om projektforlængelse?

Da ordningen vedrører Landdistriktsprogrammet 2007 - 2013, vil man ikke kunne få forlænget projektet efter d. 1. august 2015. De midler der er i puljen, skal betales senest d. 31/12-2015. Hvis projektet afsluttes d. 1. august 2015 (de sidste udgifter skal være afholdt), så har du 3 måneder til at indsende slutrapporten og indbetalingsanmodningen. Herefter skal Landbrugsstyrelsen have 2 måneder til at få behandlet anmodningerne og udbetalt pengene.

Kan jeg sammen med ansøgning om tilskud til fællesanlægget søge om tilskud til fortanke, som er nødvendige for, at de enkelte bedrifter kan levere biomasse til fællesanlægget?

Nej, du kan ikke søge tilskud til fortanke ved de enkelte leverandører sammen med fællesanlægget, fordi fortankene betragtes som supplerende investeringer.

Ved ansøgning om tilskud til supplerende investeringer, skal du være opmærksom på, at hvis du søger om flere investeringer på bedriften (fx separationsanlæg og fortank), så er det de samlede udgifter, der minimum skal være 300.000 kr.

Skal eventuelt EU-udbud være gennemført inden ansøgningsfristen?

Nej, der skal ikke være udført EU-udbud på ansøgningstidspunktet, det skal blot oplyses i ansøgning, om projektet er omfattet af EU´s udbudsregler. På tidspunktet for første udbetaling på projektet, dvs. enten når du anmoder om 1. rate eller hvis hele beløbet ønskes udbetalt på en gang, skal der være dokumentation for gennemført udbud.

Kan der gives tilskud til køb af en mere effektiv motor, så gasproduktionen øges alene fordi motoren udskiftes?

Nej, der skal ske etablering eller udvidelse på selve biogasanlægget, før motorer kan støttes. Der kan kun gives tilskud til motorkapacitet svarende til den øgede gasproduktion.

Er et anlæg, der producerer gas ved termisk forgasning, altså en proces, hvor der bruges varme og ikke bakterier, støtteberettiget under denne ordning?

 Nej, definitionen på biogas er, at gassen produceres ved en anaerob proces, hvor organisk materiale ved hjælp af bakterier omsættes til biogas.

Vil de gårdanlæg, der anvender økologisk biomasse, blive prioriteret lavere end de konventionelle jf. bekendtgørelsens § 7, hvoraf det fremgår, at der først prioriteres efter antal tons husdyrgødning og antal m3 gas, der produceres?

Der er øremærket 28 mio. kr. til de økologiske gårdanlæg, så disse vil blive prioriteret i deres egen "pulje" og skal således ikke konkurrere med de konventionelle anlæg.

Hvornår kan du forvente at få svar på din ansøgning?

Vi bestræber os på at alle ansøgere har fået svar senest 3 måneder efter ansøgningsfristen. Efter ansøgningsfristens udløb, vil Landbrugsstyrelsen få hjælp af et sagkyndigt udvalg til at bedømme ansøgningerne. Landbrugsstyrelsen vil herefter træffe afgørelse og sende breve ud med tilsagn eller afslag på ansøgningen.

Hvis du ønsker at begynde projektet for egen regning og risiko, så kan kvitteringsbrevet, som du modtager få dage efter at ansøgningen er modtaget i Landbrugsstyrelsen, betragtes som en igangsætningstilladelse. Dvs. hvis du efter sagsbehandling modtager et tilsagn, så er udgifter, der er afholdt efter modtagelse af kvitteringsbrevet også støtteberettigede.

Skal al den producerede gas afsættes til kollektivt forsyningsnet, eller må en del af varmen anvendes til andre formål end kollektiv anvendelse?

Al den producerede gas fra fællesanlæg skal afsættes til kollektivt forsyningsnet. Du må anvende egenproduceret energi til processer, der er direkte relateret til biogasanlæggets gasproduktion.

På gårdanlæg derimod må gassen bruges til fx procesvarme, og der er således intet krav om kollektiv afsætning.

Hvad er definitionen på "kollektivt forsyningsnet"?

Kollektivt forsyningsnet dækker over både tilslutning til el-og fjernvarmenet og naturgasnettet og tankningsfaciliteter.

Energien skal være "offentligt" tilgængeligt. Dvs. at alle skal i princippet kunne købe af energien.

Er et mobilt seperationsanlæg, der kører rundt og separerer svinegylle, og som er et højteknologisk separationsanlæg også materiel til opkoncentration af biomasse og efterbehandling af afgasset husdyrgødning?

Ja, et mobilt seperationsanlæg er ligesom et stationært anlæg tilskudsberettiget. Det er en betingelse, at seperationsanlæggets kapacitet svarer til biogasanlæggets produktion. Desuden skal  det stationære anlæg befinde sig på samme matrikel som biogasanlægget.

Er fx indkøb af tankvogne til at transportere gyllen fra landmanden til biogasanlægget og retur samt vogne til at transportere støtteberettigede?

Indkøb af tankvogne og andet transportmateriel er ikke tilskudsberettiget, fordi de ikke er af væsentlig betydning for investeringens gennemførelse. 

Skal supplerende investeringer på primære bedrifter søges i tilknytning til en ansøgning om et fællesanlæg eller gårdanlæg?

Nej, du kan godt søge om tilskud til en supplerende investering, uden at det anlæg, du leverer til, søger om tilskud.

Dog skal du på ansøgningstidspunktet have indgået skriftlig aftale om leverance af husdyrgødning til biogasanlæg, og aftalen skal løbe i minimum den periode, som investeringen kræves opretholdt.

Biogas fællesanlæg skal senest ved projektperiodens afslutning være tilsluttet til og afsætte den producerede energi via et kollektivt forsyningsnet.

Kan anlægstilskuddet efter denne ordning kombineres med en kommunegaranti, der dækker den resterende finansiering?

Ja, den resterende finansiering kan ske ved kommunegaranti, der er udstedt på markedsvilkår.

Opdateret 17. august 2017
MENU