Gå til hovedindholdet

Tilskud til biavl under biavlsprogrammet

Ansøgning om tilskud til at forbedre de generelle betingelser for produktion og afsætning af biavlsprodukter under EU’s 3-årige biavlsprogram 2017 – 19 har senest været åbnet i perioden 1. juni – 15. juni 2016.

Hvem kan søge?

Alle med et CVR-nr. eller CPR-nr. kan søge om tilskud, når biavlsprogrammet er åbent for ansøgninger. 

Hvad giver vi tilskud til?

For programperioden 2017 - 2019 kan der ydes støtte til projekter inden for følgende områder i ikke-prioriteret rækkefølge: 

·         Faglig bistand til biavlere og biavlerorganisationer 

·         Bekæmpelse af skadegørere og bisygdomme, særlig varroasyge

·         Rationalisering af flytning af bistader

·         Foranstaltninger til støtte for laboratorier, der analyserer biavlsprodukter med henblik på at hjælpe biavlere med at markedsføre og øge værdien af deres produkter

·         Foranstaltninger til støtte for genoprettelse af bibestandene i EU

·         Samarbejde med specialorganer om gennemførelse af programmer med anvendt forskning vedrørende biavl og biavlsprodukter

·         Markedsovervågning

·         Forbedring af produktkvaliteten med henblik på at udnytte produkternes potentiale på markedet

Landbrugsstyrelsen lægger i ikke-prioriteret rækkefølge vægt på følgende tværgående prioriteringskriterier:

·         Styrkelse af bibestanden

·         Nyhedsværdi

·         Udbredelse af projektet

·         Omkostningseffektivitet

Ved pointlighed vil projekternes omkostningseffektivitet være afgørende. Nærmere beskrivelse af kriterierne fremgår af ansøgningsskemaet. 

Her kan du se de projekter, der har modtaget tilsagn om tilskud under Biavlsprogrammet 2017-2019 

Tilskuddets størrelse

Tilskuddet til det danske biavlsprogram forventes at blive ca. 7,8 mio. kr. for hele programperioden 2017-2019. 50 pct. af tilskuddet stammer fra EU. De andre 50 pct. er nationale midler.

Betingelser for tilskud

Det er en betingelse for at få tilskud, at EU-Kommissionen godkender anmodning om godkendelse af ændring af den indikative fordeling af midlerne i det danske biavlsprogram på de forskellige otte områder. Godkendelsen forventes at foreligge senest 3 uger efter fremsendelse af bemærkninger til EU-Kommissionen.

 

Når EU-Kommissionen har godkendt ændringerne af programmet, vil ansøgerne modtage tilsagn om tilskud fra Landbrugsstyrelsen for den projektperiode, som står i tilsagnet.

Der gives ikke tilskud til udgifter, som ligger før det første projektår (tidligst 1. august 2016), eller efter sidste projektårs udløb (senest 31. juli 2019). Der fastsættes et tilskudsbeløb for hvert enkelte projekt og for hver enkelte projektår. Tilskud fra et projektår kan ikke overføres til efterfølgende projektår.

Tilskud fra Landbrugsstyrelsen er skattepligtigt. Vi indberetter udbetalte tilskud til SKAT.

Tilsagn og anførte beløb for de enkelte projektår udgør de maksimale tilskudsbeløb og reguleres ikke for generelle løn- og prisstigninger.

Hvis du modtager tilsagn om tilskud, skal du for hvert tilsagn bogføre udgifter og indtægter med en særlig kode i dit regnskabssystem eller på særskilte konti i et separat regnskabssystem. Regnskabet skal indeholde samtlige transaktioner omfattet af projektet.

Formål med tilskuddet

Formålet med EU’s 3-årige biavlsprogrammer er at forbedre de generelle betingelser for produktion og afsætning af biavlsprodukter i EU. Biavl er kendetegnet af forskellige produktionsbetingelser og udbytter, og at de økonomiske aktører er forskellige i produktions- og afsætningsled, samt at der stigende trusler mod biers sundhed som følge af især varroasyge.

Det samlede tilskudsbeløb til den enkelte medlemsstat fra EU fastsættes bl.a. ud fra antallet af bistader i medlemsstaten.

For at få del i EU’s tilskud, skal der udarbejdes et nationalt biavlsprogram. 50 pct. af tilskuddet stammer fra EU. De andre 50 pct. finansieres af nationale midler.

Det nationale biavlsprogram løber 3 år. Ansøgningsrunden dækker programperioden 2017 – 19. Projekterne kan tidligst startes 1. august 2016. Projekterne skal være afsluttet senest den 31. juli 2019.

Projektåret løber fra 1. august til 31. juli det følgende år.

Behandling af personoplysninger

Behandling af personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger, som vi modtager fra dig eller andre i forbindelse med eksempelvis din ansøgning om tilsagn eller ansøgning om tilskud, i henhold til databeskyttelsesforordningen og persondataloven.

Du kan læse mere her

Her finder du skemaer, når du vil søge om udbetaling. Der er også andet materiale, som du vil få brug for.

Ansøg om ændringer

Hvis forudsætningerne for gennemførelse af projektet ændres væsentligt i forhold til det, der blev oplyst på ansøgningstidspunktet, skal Landbrugsstyrelsen straks underrettes skriftligt om det.

Hvis projektet forsinkes eller opgives, eller projektplanen ændres væsentligt, skal Landbrugsstyrelsen straks underrettes om det skriftligt. Du kan indsende anmodning om ændring to gange pr. projektår, dog ikke efter 1. maj i projektåret.

Opdateret 23. maj 2018
MENU