Gå til hovedindholdet

Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Tilskud til etablering af levende hegn og småbeplantninger.
Levende hegn er sammenhængende beplantninger af træer og buske med 3-7 planterækker. Småbeplantninger er bevoksninger på mindre end 0,5 hektar.

Hvis du har fået et tilsagn om tilskud før 2016, kan du finde information relevant for dit tilsagn på tilskudsguiden: Beplantning.

Denne ordning er del af danske landdistriktsprogram og er medfinansieret af EU.

Hvem kan søge?

Der kan ydes tilskud til to typer af projekter:

 • Projekter for ejere og forpagtere (individuelle projekter)
 • Projekter for foreninger og sammenslutninger (kollektive projekter)

For at få støtte til et individuelt projekt skal ansøgeren være ejer eller forpagter af natur- og landbrugsarealer, hvorpå projektet skal etableres.

For at få støtte til et kollektivt projekt skal der i foreningens vedtægter indgå dele af formålet med ordningen om landskabs- og biotopforbedrende beplantninger. Kollektive projekter skal etableres på landbrugs- og naturarealer med mindst syv ejere eller forpagtere. Det er her foreningen, der søger om støtte og ikke de enkelte lodsejere. Foreningens eller sammenslutningens vedtægter skal vedlægges ansøgningen.

Der kan ikke gives støtte til projekter, som helt eller delvis er beliggende på arealer, som er ejet af offentlige institutioner mv.

Hvad giver vi tilskud til?

Landbrugsstyrelsen giver tilskud etablering og udvidelse af eksisterende hegn eller småbeplantning. Der fastsættes en standardpris pr. plante, som er 24 kr.

Standardprisen dækker udgifter til indkøb af planter, anlægsarbejde, konsulentudgifter og renholdelse i 3 vækstsæsoner (1. april - 30. september).

Tilskuddets størrelse

Du kan få tilskud til at dække 50 % af standardprisen på 24 kr. pr. plante.

Landbrugsstyrelsen fastsætter dit tilsagnsbeløb i tilsagnet.

Betingelser for tilskud

Følgende betingelser skal bl.a. være opfyldt for at opnå tilskud:

 1. Projektet skal omfatte minimum 1.500 planter.
 2. Etablering af hegn med 3-7 planterækker og/eller etablering af småbeplantning mindre end 0,5 hektar.
 3. Hver beplantning i projektet skal etableres med mindst 75 %  løvfældende planter og 25 % planter til gavn for bier og andre bestøvende insekter.
 4. Alle nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder skal indhentes.
 5. Ansøger skal indhente og følge museumsudtalelse om dybdepløjning, hvis beplantningen etableres ved pløjning dybere end pløjning med almindelig plov.
 6. Ansøgere skal afgive alle de oplysninger, som Landbrugsstyrelsen anmoder om til sagsbehandlingen.
 7. Projektet må ikke påbegyndes før ansøger har indgivet sin ansøgning om tilsagn om tilskud.
 8. Beplantningerne skal renholdes i 3 vækstsæsoner (1. april - 30. september).
 9. Projektet skal være afsluttet inden en dato, der fastsættes af Landbrugsstyrelsen i tilsagnet.
 10. Afsluttende udbetalingsanmodning, planteliste, dokumentation for eventuelt afholdt udbud, museumsudtalelse og projektrapport skal indsendes til Landbrugsstyrelsen.
 11. Projektet skal opretholdes i mindst 3 år efter den afsluttende udbetaling.
 12. Udbetalingsanmodninger med tilhørende regnskabsbilag skal være tilgængelige i mindst fem et halvt år efter den afsluttende udbetaling.
 13. Kontrolmyndigheden skal have adgang til projektområdet i forbindelse med kontrol.

Information om projektet

Afhængigt af projektets og investeringens størrelse, skal du som tilskudsmodtager sætte et skilt op.  

Læs mere om synliggørelse af tilskud

Hvad siger loven?

Lovgrundlaget for tilskudsordningen Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger findes hos henholdsvis EUR-lex (som er en del af EU's hjemmeside) og på Retsinformations hjemmeside:

Danske forskrifter 

Bekendtgørelse nr. 149 af 24. februar 2016

Bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantning

Landdistriktsloven

Lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden


EU-forskrifter

Rådets forordning nr. 1303/2013 om om fælles bestemmelser for den Europæiske Fond for Regional udvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regional udvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets Forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008.

Kommissions forordninger

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings – og kontrolsystem, sanktioner vedrørende direkte betalinger, støtte til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse.

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 809/2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse.

Ansvarsfraskrivelse

Vi stræber efter, at alle oplysninger om EU-regler og danske regler er korrekte og ajourførte, ligesom vi søger at rette eventuelle fejl. Men vi påtager os ikke ansvar for de opdaterede regler. Bemærk, at de opdaterede regler kun indeholder de væsentligste EU-regler og danske regler. Bemærk også, at oplysninger om EU-regler i EUR-lex (som er en del af EU´s netsted) også er omfattet af en ansvarsfraskrivelse og af ophavsret.

Sådan søger du

Det er ikke længere muligt at søge om tilsagn om tilskud under denne ordning.

Formål med tilskuddet

Formålet med ordningen er at yde tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger, der i landdistrikterne kan bidrage til at:

 • Bevare og fremme den biologiske mangfoldighed ved at skabe gode levevilkår for dyr og planter.
 • Bevare og fremme miljø-, natur-, klima-, kultur- og landskabsværdier.
 • Etablere forbindelseslinier i landskabet og øge andelen af småbiotoper. 

Søg om støtte

Det er ikke længere muligt at søge om tilskud under denne ordning.

Vejledning til brug af IMK (Internet Mark Kort).

Hver beplantning skal etableres med 75 % løvfældende planter og 25 % planter til gavn for bier og andre bestøvende insekter. Landbrugsstyrelsen har udarbejdet et hjælpeskema til ansøger. Listen viser hvilke planter, der er løvfældende og hvilke planter, der er bivenlige.

Hjælpeskema - planter

Du skal anvende leverandører af planter som findes på denne liste:

Planteleverandører

Har du fået et tilsagn om tilskud før 2016, finder du information relevant for dit tilsagn på tilskudsguiden:

Beplantning

Søg om ændringer

Hvis du ønsker at ændre tilsagnshaver, skal du indsende følgende skema via e-mail til vandnatur@lbst.dk:

Skema til ændring af tilsagnshaver

Hvis du ønsker at ændre projektet, skal du indsende et af følgende skemaer via e-mail til vandnatur@lbst.dk:

Skema til ændring af projekt

En anmodning om ændring af et projekt skal indsendes seneste 2 måneder før projektets afslutning. En anmodning om forlængelse af projektperioden skal indsendes senest 10 dage før projektets afslutning

Ansøg om udbetaling

Skemaer til anmodning om udbetaling kan du finde her:

Udbetalingsskema til individuelle projekter

Udbetalingsskema til kollektive projekter er under udarbejdelse og offentliggøres hurtigst muligt.

Udbetalingsanmodningen skal sendes til:

vandnatur@lbst.dk

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i fem et halvt år efter slutudbetalingen

Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare dokumentationsmateriale i fem et halvt år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling. Det kan være, at der i dit tilsagn (fra 2014, 2015 eller 2016), i vejledningen eller i bekendtgørelsen stod fem år, men det er altså fem et halvt år år, hvilket står i EU-reglerne.

Vejledning

Vejledning til ansøgning om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantning - 2016

Vejledning til tilknytning af markkort ved ansøgning om støtte til Landskabs- og biotopforbedrende beplantning finder du her: Vejledning Tilknyt markkort

Liste over godkendte planteleverandører

Liste over godkendte planter.

Listen viser hvilke planter, der er løvfældende.

Godt at vide, hvis du har fået tilskud til beplantninger

Hvordan defineres et hegn og en småbeplantning?

Det er dig som tilsagnshaver, der beslutter, hvad dit projekt indeholder. Et hegn er på max. 7 planterækker, og en småbeplantning er på højst 0,5 ha. I praksis kan hegn og småbeplantninger dog have samme udformning.  Det du her skal være opmærksom på er, at du skal opfylde de betingelser, der er for den type beplantning, som du har fået tilsagn til. Hvis du ændrer betegnelsen, skal du søge en ændring til projektet.

Afstand til eksisterende beplantninger

Reglerne siger, at der skal være afstand til andre beplantninger.  Du skal sørge for at plante med afstand til eventuelle eksisterende beplantninger. Hvor stor afstanden skal være afhænger af dit plantevalg. Bruger du fx buske, kan du nøjes med en mindre afstand, men bruger du træer, skal afstanden være større. Det er op til dig at sikre, at beplantningen står som en selvstændig beplantning, og ikke vokser sammen med andre beplantninger.

Du kan dog godt udvide et eksisterende hegn, blot må det samlede hegn højst være på 7 rækker. Du må også gerne udvide en småbeplantning – bemærk her, at den samlede småbeplantning højst må være 0,5 ha.

 •  
 • Ansøgningsrunden åbner

  Ansøger - Ansøgning

  Du sender den fuldt oplyste ansøgning med relevante bilag til Landbrugsstyrelsen.

  Landbrugsstyrelsen kvitterer

  Landbrugsstyrelsen sender en kvittering for modtagelse af ansøgningen

 • Ansøgning behandles

  Landbrugsstyrelsen behandler din ansøgning

  Hvis din ansøgning er fuldt oplyst, sender vi en afgørelse på din ansøgning indenfor tre måneder.

 • Udbetaling

  Tilsagnshaver - udbetaling

  Tilsagnshaver beder om udbetaling af tilskud

   

   

  Tilsagnshaver - Manglende oplysninger

  Mangler vi oplysninger eller dokumenter for at kunne udbetale tilskuddet, vil du blive bedt om at sende det der mangler.

   

   

  Landbrugsstyrelsen - udbetaling

  Din anmodning om udbetaling behandles hurtigst muligt, og udbetaling vil ske straks derefter.

 • Kontrol

  Landbrugsstyrelsen - kontrol

  I projektforløbet, det vil sige både før og efter slutudbetalingen, kan der blive udført kontrol af dit projekt og / eller kontrol af samtlige bilag.

  Tilsagnshaver - kontrol

  I tilfælde af kontrol, skal kontrolløren have adgang til projektarealet og samtlige bilag. Du skal være behjælpelig ved kontrollen.

 • Periode for opretholdelse

  Tilsagnshaver - holde dokumenter

  Du skal opbevare kopi af ansøgningsmateriale og originale bilag såsom tilsagn, eventuelle ændringer, udbetalingsmateriale, udgiftsbilag vedrørende de tilskudsberettigede udgifter og alle tilbud, herunder også tilbud, der ikke blev benyttet. Materialet skal holdes tilgængeligt i mindst fem et halvt år, regnet fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud.

  Tilsagnshaver - opretholdelse af projektet

  Projektet skal opretholdes i mindst tre år fra datoen hvor du får slutudbetalingen.

   

   

Generelle spørgsmål og svar

Vådområder - Generelle

Søg

Hvornår skal jeg opsætte et skilt?

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg har søgt om tilskud til information?

Hvad betyder den ændrede praksis om information og offentliggørelse for mig?

Skal jeg altid informere om og offentliggøre projektet?

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg har fået tilsagn til naturalydelser?

Hvordan skal jeg trække udgifter til naturalydelser fra i forbindelse med udbetaling?

Hvad betyder det, når jeg i mit tilsagn har fået tilskud til naturalydelser?

Hvilke udgifter er naturalydelser?

Kan kommunen benytte egne maskiner til et projekt?

Kan en afdeling i en kommune bruge medarbejdere i en anden afdeling i kommunen som en ekstern entreprenør?

Kan jeg få dækket udgifter til medarbejderes udgifter til transport?

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis der er flere medarbejdere på samme projekt?

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis en medarbejder på projektet bliver afløst af en anden medarbejder, og de to medarbejdere ikke har samme timeløn?

Hvilke udgifter må ikke medregnes i timelønnen?

Hvilke udgifter må medregnes i timelønnen?

Hvordan beregner jeg timelønnen?

Hvor mange timer skal jeg beregne på et årsværk?

Kan jeg få udbetalt tilskud til udgifter til løn til personale?

Hvornår skal jeg indsende anmodning om udbetaling?

Hvem skal regningerne være udstedt til?

Hvem skal betale regningerne?

Skal udgifterne være afholdt og betalt i projektperioden?

Hvad er en projektperiode?

Din søgning gav desværre ingen resultater

Opdateret 14. august 2017
MENU