Gå til hovedindholdet

Afsætningsfremme fisk - 2016

Afsætningsfremme er en ny ordning under den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF).

Formålet med ordningen er, at yde tilskud til projekter der kan fremme afsætningen af fiskevarer og akvakulturprodukter i Danmark og på eksportmarkedet.

Har du brug for inspiration til dit projekt, spørgsmål om tilskud til konkrete projektideer eller problemstillinger, der måske kan løses med tilskud fra en af Hav- og fiskeriudviklingsprogrammets støtteordninger, kan du kontakte facilitator Poul Tørring på pt@aquamind.dk eller tlf. 23 36 17 25 og få gratis  rådgivning til at komme videre fra ide til projekt. Rådgivningen omfatter ikke den egentlige udarbejdelse af ansøgninger.

Hvem kan søge?

Producentorganisationer, sammenslutninger af producentorganisationer eller brancheforeninger inden for fiskeri eller akvakultur kan søge om tilskud.

Små og mellemstore virksomheder kan ligeledes søge om tilskud.

Hvad giver vi tilskud til?

Vi giver tilskud til projekter, hvor formålet er, at fremme markeds- og afsætningsforholdende for fiskevarer og akvakulturprodukter igennem følgende aktiviteter:

  • Afsøgning af nye markeder
  • Oprettelse af producentorganisationer
  • Fremme af bæredygtige fiskevarer og akvakulturprodukter gennem afsætnings- og informationskampagner
  • Projekter om afsætning af kystfiskeres fangster
  • Udvikling af afsætningsmuligheder for discard
  • Udvikling af certificering og mærkning 

Tilskudssatsen er 75 pct. hvis ansøger er en producentorganisation, hvis projektet omhandler kystfiskeri eller hvis projektet er kollektivt eller innovativt.

For øvrige projekter og ansøgere er tilskudssatsen 50 pct.

Tilskuddets størrelse

Tilskudssatsen er 75 pct. hvis ansøger er en producentorganisation, hvis projektet omhandler kystfiskeri eller hvis projektet er kollektivt eller innovativt.

For øvrige projekter og ansøgere er tilskudssatsen 50 pct.

Ordningen er en del af det danske Hav- og fiskeriudviklingsprogram for 2014-2020, som medfinansieres med EU-midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

Her kan du læse mere om Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020.

Hvad siger loven?

Danske regler (love og bekendtgørelser)

EU-regler (forordninger og direktiver)

  • Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa Parlamentets og Rådets forordning nr. 1255/2011.
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav-og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav-og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning nr. 1083/2006.
  • Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/531 af 24. november 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 fsva. fastsættelse af omkostninger, der er berettigede til støtte fra Den Europæiske Hav-og Fiskerifond mhp. at forbedre hygiejneforholdene, sundheden, sikkerheden og arbejdsforholdene for fiskere, beskytte og genoprette den marine biodiversitet og de marine økosystemer, modvirke virkningerne af klimaændringer og forbedre fiskerfartøjets energieffektivitet.
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning Direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastsættelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet).

Sådan søger du

Du søger om tilskud ved at udfylde det ansøgningsmateriale, der ligger under fanen "Skema og vejledning". Ansøgningsmaterialet skal sendes til projekttilskud@lbst.dk 

Formål med tilskuddet

Formålet med ordningen er at yde tilskud til projekter, der kan fremme afsætningen af fiskevarer og akvakulturprodukter i Danmark og på eksportmarkedet ved at bidrage til at skabe opmærksomhed og viden omkring produkter, der er produceret bæredygtigt.

Ordningen skal ydermere fremme markeds- og afsætningsaktiviteter med henblik på at forøge værdien af fangster, der tidligere blev smidt over bord.

Tilskudsberettigede udgifter vil fx være udgifter forbundet med afsøgning af nye markeder, fremme af bæredygtige fiskevarer og akvakulturprodukter gennem afsætnings- og informationskampagner, fremme af afsætning af kystfiskeres fangster, udvikling af afsætningsmuligheder for discard, tilskud til oprettelse af producentorganisationer og udvikling af certificering og mærkning.

Her kan du finde vejledninger og ansøgningsmateriale, når du vil søge om tilsagn, godkendelse af projektændringer og udbetaling.

Ansøg om ændringer

Hvis du som tilsagnshaver ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du skriftligt søge, inden ændringen sker.

Du skal sende ændringsansøgningen til Landbrugsstyrelsen senest to måneder, før projektperioden udløber med en kort begrundelse for ændringen og en beskrivelse af, hvilken betydning ændringen har for projektet.

Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet.

Skema til ansøgning om projekt- og budgetændring

Erklæring om projektoverdragelse

Ansøg om udbetaling

Ansøgningsskemaer til udbetaling - indeholder skemaer til Udbetalingsanmodning, Bilagsoversigt og Underskrift

Udbetalingsvejledning (under opdatering)

Skema til slutrapport

Aktivitetsbeskrivelse for projektansatte

Aftale om projektansættelse for faste medarbejdere

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år efter slutudbetalingen

Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5½ år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling. Det kan være, at der i dit tilsagn (fra 2014, 2015 eller 2016), i vejledningen eller i bekendtgørelsen stod 5 år, men det er altså 5½ år, hvilket står i EU-reglerne.

Opdateret 15. januar 2018
MENU