Gå til hovedindholdet

Ændret afvanding (tilsagnstype 64)

5-årige tilsagn om Ændret afvanding (tilsagnstype 64).

Ordningen er lukket for ansøgninger om nyt tilsagn. Du kan derfor kun søge om udbetaling af eksisterende tilsagn. Vejledning for denne ordning bliver ikke længere opdateret. Opdatering af de generelle betingelser for miljøordninger under Landdistriktsprogrammet 2014-2020 kan fx findes i Vejledning om pleje af græs- og naturarealer.

Hvem kan søge?

Ejere og forpagtere af jordbrugsbedrifter i de ydre koge i Tøndermarsken.

Hvad giver vi tilskud til?

Tilsagnet er et 5-årigt tilsagn.

Du kan få tilskud til ændret afvanding, som omfatter:

 • tilstopning af eksisterende dræn eller grøblerender
 • etablering af nye grøblerender uden afløb til skelgrøfter på arealer, der tidligere har været omlagt.

i 2015 kunne du få tilsagn til følgende områder i ydre koge af Tøndermarsken:

 • Ny Frederikskog
 • Gammel Frederikskog
 • Rudbøl Kog

Se de udpegede arealer, hvor du kunne få tilsagn i 2015

Tilskuddets størrelse

Det årlige tilskud udgør 1.400 kr. pr. ha.

Betingelser for tilsagn og tilskud

Afvandingsforhold

 • Betingelserne for ændringen af afvandingsforholdene fastsættes af Landbrugsstyrelsen og fremgår af tilsagnet.

I hele tilsagnsperioden skal følgende betingelser opfyldes

 • Arealerne skal være udlagt som græs- eller naturarealer i hele tilsagnsperioden.

 • Plantedækket skal fastholdes i hele tilsagnsperioden.

 • Du må ikke bruge gødning på arealerne. Den gødning, der efterlades af græssende husdyr er tilladt

 • Du må ikke bruge sprøjtemidler på arealet.

Betingelser for tilskud

For at få udbetalt dit tilskud skal du hvert år i tilsagnsperioden via Fællesskemaet:

 • erklære, at alle betingelser for tilsagnet er opfyldt
 • søge om udbetaling af årets tilskud

Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud

 • Hvis du ikke overholder betingelserne for tilsagn, kan du risikere, at dit tilsagn bortfalder, og at du skal tilbagebetale tidligere udbetalt tilskud.

Krav om rådighed

 • Ejer eller forpagter skal i hele tilsagnsperioden drive arealerne.
 • Hvis tilsagnsarealerne sælges eller bortforpagtes, skal tilsagnet enten producentskiftes til ny ejer eller forpagter eller du skal meddele Landbrugsstyrelsen, at du ønsker at træde ud af tilsagnet.

Gå til Vejledning om producentskifte

Formål med tilskuddet

Formålet med ordningen er at sikre afvandingsforhold til gavn for naturen og fugle, der yngler og søger føde på særligt udpegede områder.

Hvad siger loven?

Du finder lovgrundlaget for tilskudsordningen på Retsinformation og EUR-Lex:

Danske forskrifter:

Tilskud til ændret afvanding

 • Bekendtgørelse nr. 68 af 28. januar 2015 om tilskud til ændret afvanding
 • Ændringsbekendtgørelse nr. 89 af 28. januar 2016
 • Ændringsbekendtgørelse nr. 545 af 31. maj 2016

Udvikling af landdistrikterne

Lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden

EU-forskrifter:

Rådsforordning (grundforordning)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013

Kommissionsforordninger

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) Nr. 809/2014 af 17. juli 2014
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) Nr. 808/2014 af 17. juli 2014
Kommissionens delegerede forordning (EU) 640/2014 af 11. marts 2014
Kommissionens delegerede forordning (EU) 807/2014 af 11. marts 2014

Ansøg om udbetaling

Du skal hvert år i tilsagnsperioden anmode om udbetaling af tilskud i Fællesskema. Det gør du i Tast selv-service. I Fællesskema skal du erklære, at du har overholdt betingelserne for tilsagnet, og du skal indtegne dine tilsagnsmarker på markkort i IMK,  Internet Markkort.

Fællesskemaet indsendes til Landbrugsstyrelsen senest ved fristen for ansøgning om grundbetaling.

Se fristen for at indsende ansøgningen og indsende ændringer i Fællesskema 2017

Hvis du ikke har overholdt betingelserne for tilsagn, skal du i Fællesskema oplyse herom og forklare hvorfor i bemærkningsfeltet på siden Udbetaling.

I IMK under korttema med tilsagn finder du de tilsagn, som Landbrugsstyrelsen har registreret . Hvis du mener, der er fejl i Landbrugsstyrelsens registrering af dine tilsagnsarealer, kan du skrive en mail til: arealtilskud@lbst.dk 

Hvis du er i tvivl, om du kan opfylde betingelserne for tilsagn, skal du oplyse dette til Landbrugsstyrelsen, Arealtilskud og eventuelt søge om dispensation.

Indsend ændringer

Du kan ændre i din ansøgning om udbetaling af tilskud i Fællesskema til og med fristen for ændringer. I denne periode er det bl.a. muligt at tilføje og ændre størrelsen af marker.

Hvornår kan du ikke ændre?

Du kan modtage høringsbrev om dit Fællesskema 2017 allerede i dagene efter ansøgningsfristen. Hvis du modtager et brev på det tidspunkt, kan du ikke længere trække ansøgningen tilbage for de marker, som brevet handler om. Det gælder også, selvom ændringsfristen ikke er passeret.

Ændring af afgrødekode

Du sender en ændring til dit Fællesskema, hvis du har anmeldt en anden afgrøde, end den der er på marken. 

Ændringer efter den 16. maj 2017

Efter den 16. maj 2017 kan du kun foretage ændringer i din ansøgning, hvis der er en indlysende fejl. For at fejlen er indlysende, skal den umiddelbart kunne opdages i forbindelse med behandling af din ansøgning.

Vejledning

Vejledning om Ændret afvanding

I vejledningen kan du læse om de generelle betingelser, der gælder for tilsagn om tilskud til Ændret afvanding. Vejledningen fra 2016 er stadigvæk gældende

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding

Kort over områdeudpegningen i de ydre koge af Tøndermarsken

I Fællesskemaet søger du om udbetaling og indberetter eksisterende tilsagnsarealer

Gå til brugerguide til Fællesskema 2017

Du kan kombinere med andre tilskudsordninger

I forenelighedstabel, kan du få et overblik over, hvilke ordninger du kan kombinere.

Se Forenelighedstabel 2017

Vejledning om producentskifte

Hvis du sælger eller bortforpagter dele af eller hele din bedrift, skal du overdrage dine tilsagn til ny ejer/forpagter.

Gå til side med Vejledning om producentskifte og Producentskifteerklæring mm.

Erklæring om revisionsklausul – tilsagnsarealer anmeldt som MFO

Reglerne for dit tilsagn om tilskud til Ændret afvanding blev ændret i 2015, og det betyder, at tilskuddet er nedsat til 0 kr. pr. for tilsagnsarealer, der anmeldes som MFO.

Du har mulighed for at komme ud af dit tilsagn fra 1. september 2016, hvis du ikke kan acceptere ændringen. Det er et krav, at du ikke tidligere har været berørt af regelændringerne.

Du skal udfylde og indsende erklæring om revisionsklausul, som du finder i linket nedenfor. I linket finder du også vejledningen til indgivelse af erklæringen og de nærmere betingelser for, at du kan anvende erklæringen.

Gå til Erklæring om revisionsklausul og Vejledning om MFO-areal.

Erklæring om revisionsklausul – vandboringer

Hvis der er i perioden 1. september 2016 – 31. august 2017 etableres en ny vandindvindingsboring på et areal, der er omfattet af tilsagn om tilskud til Ændret afvanding, bortfalder tilsagnsarealet inden for en radius af 25 meter fra boringen (beskyttelseszonen).

Du har mulighed for at komme ud af dit tilsagn, hvis du ikke kan acceptere, at arealet inden for beskyttelseszonen bortfalder i dit tilsagn. Du skal udfylde og indsende erklæringen om revisionsklausul, som du finder i linket nedenfor. I linket finder du også vejledningen til indgivelse af erklæringen og de nærmere betingelser for, at du kan anvende erklæringen. 

Gå til Erklæring om revisionsklausul og Vejledning vedr. vandboringer

 

Offentliggørelse - krav til information om tilskud

Information på bedriftens erhvervsmæssige hjemmeside

Hvis din bedrift har en erhvervsmæssig hjemmeside, og hvis hjemmesidens formål har sammenhæng med tilskuddet, skal du informere om tilskuddet på din hjemmeside. Da der normalt ikke vil være sammenhæng mellem tilskuddet til Ændret afvanding og en erhvervsmæssig hjemmeside, vil det kun være i helt særlige tilfælde, at du skal informere. I så fald skal du på bedriftens erhvervsmæssige hjemmeside indsætte følgende:

 • En kort beskrivelse af formålet og resultatet af tilskuddet
 • EU’s logo
 • teksten: »Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne«.

FVM-logo og EU-logo med tekst

EU Logo

Link til Europa, hvor du kan finde EU-flag i eps format

Producentskifte

Hvis du sælger eller bortforpagter dele af eller hele din bedrift, og du således overdrager tilsagnsarealer, skal du overdrage dine tilsagn til ny ejer/forpagter.

Du indsender en Producentskifteerklæring og et Skema over marker til Landbrugsstyrelsen.

Læs mere i vejledning om producentskifte.

Gå til side med Vejledning om producentskifte og Producentskifteerklæring mm.

 •  
 • Start
 • 1. februar 2017

  Landbrugsstyrelsen

  Ansøgningsskemaet Fællesskema 2017 er tilgængelig i Tast selv-service. Vejledninger for 2017 er tilgængelige på hjemmeside

  Ansøger

  Du finder Fællesskema 2017 i Tast selv-service

 • 21. april 2017

  Ansøger

  Sidste frist for at indsende Fællesskema 2017

 • 22. april 2017

  Landbrugsstyrelsen

  Gennemgår de indsendte Fællesskemaer og udsender høringsbreve. Høringsbreve udsendes helt frem til udbetalingen.

  Ansøger

  Du svarer på eventuelle høringsbreve vedrørende en eller flere af dine ansøgte marker

   

   

 • 1. december 2017

  Landbrugsstyrelsen

  Udbetaling af miljø- og økologitilskud påbegyndes.

  Udbetalingen forventes afsluttet 1. juli 2018.

 • Stop

Hvilken afgrødekode skal jeg bruge?

Følgende afgrødekoder kan du bruge, når du skal ansøge om tilskud til dine tilsagnsmarker i Fællesskema 2017:

Tilsagnstype

Foranstaltning

Relevante afgrødekoder

Kommentar gældende for Fællesskema 2017

54

64

Ændret afvanding

254

Kode 254 (Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), permanent) anvendes, hvis arealet er et landbrugsareal, dvs. det lever op til almindelige betingelser for grundbetaling, og du søger grundbetaling til arealet, samt at arealet er med permanent græs (dvs. hvis der ikke har været anden afgrøde end græs på arealet inden for de sidste 5 år).

247

Afgrødekode 247 (Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), omdrift) anvendes, hvis du søger grundbetaling, og det er et landbrugsareal, hvor der har været anden afgrøde end græs på arealet inden for de sidste 5 år, eller hvis arealet ikke var permanent græs, da tilsagnet blev indgået.

318

Naturlignende arealer skal anmeldes med afgrødekode 318. Koden skal bruges, hvis der søges grundbetaling under artikel 32. Koden skal også bruges til at anmelde ikke-landbrugsarealer med tilsagn, hvor der ikke søges grundbetaling.

 

 

Hvilke andre ordninger kan jeg kombinere med tilskud om ændret afvanding?

Du kan kombinere ordningen ændret afvanding med omlægning til økologisk jordbrug (OM), Pleje af græs og naturarealer og Ø-støtte. se også forenelighedstabellen for 2017.

Gå til forenelighedstabel 2017

Tilsagn om ændret afvanding og grundbetaling

Tilskuddet kan kombineres med støtte under grundbetalingsordningen.

Hvis et areal ikke længere opfylder plantedækkekravene under grundbetaling, kan du fortsat søge grundbetaling til arealet, hvis:

 • ændringen af plantedækket er en direkte konsekvens af tilsagnet
 • arealet i 2008 opfyldte betingelserne for Enkeltbetaling, og der blev udbetalt Enkeltbetaling for arealet

I Fællesskema på siden "Markplan og grundbetaling" anfører du, at du søger grundbetaling under artikel 32.

Skal jeg udarbejde gødningskvoteberegning?

Nej, der er ikke et krav om, at du skal udarbejde gødningskvoteberegning eller gødningsregnskab under denne støtteordning. 

Hvordan undgår jeg høringsbreve om min ansøgning i Fællesskema?

Du kan selv gøre meget for at undgå at få et høringsbrev om tilsagnsarealet, f.eks. ved at:

 • Du indtegner først dine marker i IMK og overfører derefter dine marker til Fællesskema. Ved indtegning i IMK slår du korttema med godkendte tilsagn til.
 • Du indberetter dine tilsagn korrekt i Fællesskema med tilsagnstype og udløbsår.
 • Du oplyser med kryds, at du overholder betingelserne for tilsagn.
 • Hvis du ikke overholder betingelserne for tilsagn  skriver du bemærkning herom i Fællesskema.
 • Hvis du er i tvivl om du kan opfylde betingelserne for tilsagn oplyser du det til Landbrugsstyrelsen, Arealtilskud om forholdende og eventuelt søger om dispensation pr. mail på: arealtilskud@lbst.dk

Læs mere i brugerguide til Fællesskema 2017.

Hvornår udbetales tilskuddet?

Landbrugsstyrelsen udbetaler tilskuddet én gang om året. Udbetalingen sker normalt i perioden fra den 1. december til den 1. juli for det foregående tilsagnsår.

Skal jeg betale skat af tilskuddet?

Ja, Landbrugsstyrelsen oplyser automatisk Skat om, hvor meget du får udbetalt i tilskud.

Opdateret 18. september 2017
MENU