Gå til hovedindholdet
Tast selv-service

I Tast selv-service finder du:

Fællesskema 2018 (ansøgning om arealstøtte) - Internet Markkort - Overdragelse af betalingsrettigheder - Indsendelse af ændringer - Gødningskvote og efterafgrøder - Kommunale kvælstof- og fosforvådområder - Natura 2000 - Lavbundsprojekter - Vandløbsrestaurering - Gødningsdatabasen - Tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer - Tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning - Tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Er virksomheden ny bruger i Tast selv-service?

Som ny bruger er der en række skemaer du skal sende os for at kunne få grundbetaling og for at melde dig til registret for afgiftsfri gødning. Læs her, hvordan du kommer i gang.

Læs en guide til nye brugere i Tast selv-service

Giv elektronisk fuldmagt til landbrugskonsulenter eller andre

Du kan give en anden fysisk eller juridisk person, fx en landbrugskonsulent, fuldmagt til på dine vegne at indsende Fællesskema med markkort og ændringer m.v. via Tast Selv-service.

Du logger på Tast Selv-service og giver fuldmagten inde i systemet.

Se en film på ca. 4 min. om at give en elektronisk fuldmagt

Læs en guide om at oprette, ændre eller annullere en fuldmagt

Fuldmagt på papirskema - konkursbo, dødsbo eller anden særlig situation

Konkurs- og dødsboer samt landbrugere i særlige situationer

Landbrugsstyrelsen opretter automatisk en fuldmagt fra boet til kurator, når vi modtager kurator- eller skifteretsattest. Ved dødsboer skal arvinger eller bobestyrer sende skifteretsattesten og eventuelle skiftefuldmagter.

Boet kan give fuldmagt til andre end kurator eller bobestyrer, fx til en landbrugskonsulent, ved at indsende en fuldmagtserklæring på dette papirskema.

Hent skemaet her

Se en oversigt over processen for konkurs- og dødsboer

Hvis skifteretsattesten først kommer efter ansøgningsfristen

Hvis vi ikke kan nå at oprette fuldmagten, fordi skifteretsattesten ikke er kommet inden ansøgningsfristen, vil dødsboet kunne søge efter ansøgningsfristen uden at få støtten nedsat efter reglerne om forsinket ansøgning.

Det er en forudsætning, at dødsboet indsender fuldmagtserklæringen senest 15 dage efter, at skifteretsattesten er udstedt. Det er er også en forudsætning, at dødsboet sender fællesskemaet via Tast selv-service inden den frist, som vi giver i den konkrete sag.

Særligt om uskiftede dødsboer

Er der tale om et uskiftet bo, vil Landbrugsstyrelsen fortsat flytte betalingsrettighederne til længstlevende ægtefælle, som herefter råder over betalingsrettighederne. Vi skal modtage skifteretsattesten. 

Hvis den længstlevende ægtefælle ikke vil søge grundbetaling, kan en konsulent eller en anden repræsentant for den længstlevende ægtefælle indsende et papirfuldmagtsskema sammen med skifteretsattesten, hvorefter vi opretter en fuldmagt.

Landbrugere i særlige situationer

Landbrugere i særlige situationer kan indsende en fuldmagt på papirskema.

Det kan være, du er blevet alvorligt syg, at du ikke er i stand til selv at indsende ansøgningen. Det kan også være, du er omfattet af en særlig situation og derfor er fritaget for Digital Post.

En fuldmagt i papirform skal ledsages af dokumentation for den særlige situation, der forhindrer dig i at indsende fuldmagten via Tast selv-service.

Dokumentationen for den særlige situation ved alvorlig sygdom kan fx være en lægeerklæring. Hvis du er fritaget for Digital Post, indsender du din fritagelse sammen med papirskemaet.

Gødningskvote og Efterafgrøder

Du kan med fordel lave din Gødningskvoteberegning elektronisk i skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder i Tast selv-service. 

Bemærk, at hvis du søger Ekstensivt Landbrug eller benytter undtagelsen om 2,3 DE/ha for kvægbrug, er det et krav, at du laver din gødningskvoteberegning elektronisk i Tast selv-service.

Læs mere om indberetning af Gødningskvote og efterafgrøder i vejledningen: 

Vejledning til skemaet Gødningskvote of Efterafgrøder 2018

Spørgeskemaundersøgelser

I maj måned 2017 udførte vi en undersøgelse af landmænds og konsulenters tilfredshed med Tast selv-service og kundeservice i ansøgningsrunden 2017.

Tilfredsheden med Tast selv-service og med Landbrugsstyrelsen kundeservice er faldet hos konsulenterne. Både landmænd og konsulenter peger på en række ting, som kan forbedres.

Resultat af spørgeskemaundersøgelse af Tast selv-service 2017

Resultat af spørgeskemaundersøgelse af Tast selv-service 2016

Resultat af spørgeskemaundersøgelse af Tast selv-service 2015

Møder om Tast selv-service med landbruget

Tast selv-service skal hele tiden udvikles og forbedres, så det kan blive nemmere at bruge for landmænd og konsulenter.

Til at rådgive i dette arbejde har landbrugets organisationer sammen med Landbrugsstyrelsen nedsat nogle arbejdsgrupper.

Teknikergruppen

Gruppen rådgiver løbende omkring aktuelle emner om Tast selv-service. Deltagerne har mulighed for at komme med forbedringsforslag til administration, systemer og kommunikation omkring arealstøtte.

Typiske emner på møderne er:

 • Status for Tast selv-service, herunder Internet Markkort (IMK)
 • Fremtidige funktioner eller ordninger i Tast selv-service, herunder IMK
 • Tekniske spørgsmål om grundbetaling, miljø- og økologitilskud og markblokke
 • Tekniske spørgsmål om indberetning af efterafgrøder
 • Input til informationsmateriale og breve om arealtilskud og randzoner

De enkelte organisationer udpeger selv, hvilke personer der repræsenterer dem i gruppen. Der holdes normalt møder ca. hver 6. uge, dog hyppigere efter behov.

Deltagerne er:

Organisation

Repræsenteret ved

Landbrug & Fødevarer

Maria Skovsager Østergaard

Seges og tilknyttede konsulenter

Jon Birger Pedersen, Seges
Birgit Ingvorsen, Seges
Marianne Haugaard Christensen, Seges

Niels Gylsen Buch, Vestjysk Landboforening

De private planteavlskonsulenter

Søren Overgaard Schnipper, AgroPro
Poul Christensen, Privat Planteavlsrådgivning Rådgivning
Niels Andreasen, NA Plant

Planteavlskonsulenternes forening

Janni N. Nielsen, Sønderjysk Landboforening

Økologisk Landsforening

Claus Østergaard

Bæredygtigt landbrug

Jørgen Evald Jensen

Landbrugsstyrelsen

Adam Grønlykke Mollerup, Direkte Betalinger
Franci Johansen, IT
Peter Ritzau Eigaard, Kort og GIS
Per Faurholt Ahle, Miljø- og Biodiversitet

Kontaktperson for Teknikergruppen:

Martin Dalby, Landbrugsstyrelsen, Direkte Betalinger

Se dagsordener og referater fra møder i Teknikergruppen

Følgegruppen

Forbedringer af Tast selv-service og Internet Markkort sker så vidt muligt efter Følgegruppens anbefalinger. Gruppen indkaldes til heldagsmøder en til to gange om året, hvor forbedringer til den kommende ansøgningsrunde diskuteres.

Følgegruppens medlemmer deltager desuden efter behov i en brugertest forud for åbning af ansøgningsrunden.

Landmænd og konsulenter med erfaring i at bruge Tast selv-service deltager på møderne. Deltagerne udpeges af landbrugets organisationer.

Følgegruppen har følgende medlemmer:

 • en medarbejder fra Seges
 • to landmænd
 • fire planteavlskonsulenter fra Landboforeningerne
 • en privat planteavlskonsulent
 • en planteavlskonsulent fra Planteavlskonsulenternes forening
 • fire medarbejdere fra Landbrugsstyrelsen

Kontaktperson for Følgegruppen:

Signe Hansen Blegmand, Landbrugsstyrelsen, Direkte Betalinger

Faglige meddelelser

Meddelelser for brugere af Tast selv-service, som er vores ansøgningssystem, og Internet Markkort (IMK).

RSS

Frem til og med 18. maj retter vi markblokke og sender breve om, at dit kortgrundlag er ændret. Brevet indeholder en frist på én dag til at indsende...

Nyheds side navigering - se flere nyheder

MENU