Gå til hovedindholdet

Støtteordninger i Fællesskemaet

Her finder du mere information om, hvilke ordninger du kan søge i Fællesskemaet.

Har du arealer med græs?

Støtteordninger til græs

Du kan få støtte til græsmarker gennem flere støtteordninger. Valget af rette ordning for dig afhænger dels af, hvordan du passer dine græsmarker, dels af om der i forvejen er særlige restriktioner på dine arealer.  

Du kan opnå støtte til dine græsmarker med følgende ordninger: 

Gå til faktaark om permanent græs som et af de grønne krav i forbindelse med grundbetaling

På ordningen Pleje af græs- og naturarealer skal du vælge mellem to plejemetoder - afgræsning eller slæt. Tilskudssatsen afhænger af, hvilken plejemetode, du vælger. Du kan kun søge denne ordning, hvis dine marker ligger indenfor områder med særlige restriktioner. Du kan få et overblik over ordningen på www.plejegræs.dk

Krav til pleje af græs med miljøtilsagn

For nye eller eksisterende miljøtilsagn gælder forskellige krav til pleje af græsarealerne. Læs mere i vejledningerne til de enkelte støtteordninger

Græsningsret

Du kan ikke opnå tilskud på grundlag af en græsningsret, idet det kun er den jordbruger, der har råderet over arealet, enten som ejer eller forpagter, der kan søge tilskud.

Hvad får du i tilskud og for hvad?

I Fællesskema 2018 kan du

  • søge om nye tilsagn om Økologisk Arealtilskud eller om Pleje af græs- og naturarealer
  • søge om udbetaling af tilskud til dine eksisterende flerårige tilsagn

1-årig støtte

Ordning

Betingelser

Grundbetaling og grøn støtte 

Til arealer, der anvendes landbrugsmæssigt eller udyrkede arealer, hvor kravene til God Landbrugs- og Miljømæssig stand (GLM) overholdes.

Unge nyetablerede landbrugere

Start-støtte til Landmænd under 40 år

 

Ø-støtte

Til landbrugsarealer på en række danske småøer uden broforbindelse

475 kr/ha/år

5-årige miljø og økologitilsagn

Pleje af græs- og naturarealer

Til pleje af græs eller naturarealer med afgræsning eller slæt.

Kun hvis marken ligger inden for den særlige Natura 2000-udpegning, har en HNV-score på 5 eller derover, gentegning af tilsagn eller ligger inden for et vådområde- eller lavbundsprojekt.

Ingen brug af sprøjtemidler eller gødning.

Ved tilsagn med krav om afgræsning skal du vælge:

  • om arealet den 15. september (31. august for eksisterende tilsagn) fremstår afgræsset
  • om arealet afgræsses med mindst 1,2 (1,5 for eksisterende tilsagn) storkreaturer pr. ha fra 1. juni til 31. august.

Afgræsning:
1.650 til 2.600 kr./ha/år


Slæt:
850 til 1.050 kr./ha/år


Afgræsning i Naturperler:
3.350 kr./ha/år (ikke nye tilsagn)


Tillæg til fuglevenlig drift:
600 kr./ha/år (ikke nye tilsagn)

 
     
Økologisk arealtilskud

Til marker der dyrkes økologisk

Tillæg til marker under omlægning maks. 2 år efter omlægningsdato

Tillæg til marker med frugt eller bær

Tillæg til bedrifter der tilfører højst 60 kg udnyttet N/ha

Basistilskud: 870/kr/ha/år

Omlægningstillæg: 1.200 kr/ha/år

Frugt-/bærtillæg: 4.000 kr/ha/år

Tillæg for reduceret kvælstoftilførsel: 500 kr/ha/år

 Skovtilsagn

Pleje af skov - udbetaling af tilskud

For at få udbetalt tilskud til pleje af skov under skovrejsningsordningen indberettes arealer med tilsagn

Ansøg om udbetaling af tilskud til eksisterende tilsagn

  • Du kan allerede have eksisterende tilsagn på nogle af dine marker.
  • I Fællesskemaet kan du se hvilke tilsagn du har. Tilsagnsarealet fremgår af markkort.
  • Husk hvert år i tilsagnsperioden at ansøge om udbetaling for dine tilsagnsmarker, og at indtegne marker på markkort samt søge om udbetaling af årets tilskud.

Følgende tilsagn er kun åbne for udbetaling:

Har du arealer med lavskov, flerårige energiafgrøder, juletræer eller skov?

Støtteordninger til Energiafgrøder/lavskov

Arealer med lavskov

Hvis du har arealer med lavskov, er de støtteberettigede under ordningen grundbetaling, hvis du driver dem landbrugsmæssigt med henblik på høst. Se, hvilke krav du skal opfylde for at få grundbetaling til lavskov i Vejledning om direkte arealstøtte.

Hvis du ikke bruger sprøjtemidler på dit areal med lavskov, kan du tælle med med i de 5 procent miljøfokusområde, hvis dit omdriftsareal er større end 15 ha. Du kan læse om kravet om miljøfokusområder i Vejledning om direkte arealstøtte.

Gå til Vejledning om grøn støtte 2018

Støtteordninger til skove

Har du et tilsagn til pleje af skov eller til særlig drift af skovarealer skal du - for at få udbetalt tilskuddet - anmelde dine arealer i Fællesskema.

Læs om ordningerne i vejledningerne, der findes på Miljøstyrelsens hjemmeside

Læs om tilskud til Pleje af skov under skovrejsningsordningen Læs om Tilskud til særlig drift af skovarealer - Bæredygtig skovdrift

Grundbetaling til arealer med juletræer og pyntegrønt

Arealer med juletræer og pyntegrønt er ikke berettiget til støtte under grundbetalingsordningen.

Tilskud til landbrugsarealer i skov

Landbrugsarealer, der ligger i skov, vil fremover ofte kunne være støtteberettigede.  Det er den landbrugsmæssige aktivitet på et areal, som er afgørende for, om arealet er støtteberettiget. Slåning vil normalt blive betragtet som en tilstrækkelig landbrugsmæssig aktivitet, hvis landbrugsaktiviteten ikke i væsentlig grad bliver hæmmet af andre aktiviteter.

Læs om lysåbne arealer i skov i Vejledning om grundbetaling

Har du naturarealer eller brakarealer?

Brakarealer

  • Under ordningen grundbetaling kan du få tilskud til brakarealer, som du anmelder med afgrødekode 308 eller 310. Brakarealer skal du slå en gang om året. Du kan også etablere areal med blomsterbrak , som er arealer etableret med frø- og nektarproducerende plantearter, der er udsået senest 30. april. Du bruger afgrødekode  324 eller 325
  • For de 5-årige Miljø- og økologitilsagn udbetales der ikke tilskud til brakarealer. Arealerne skal leve op til de krav, der gælder på omdriftsarealer om max. 100 træer/buske pr. ha.

Du kan læse om brakarealer i Vejledning om direkte arealstøtte

Gå til Vejledning om direkte arealstøtte 2018

Naturarealer får ikke støtte under grundbetalingsordningen

Naturarealer er et areal, som ikke er landbrugsareal, men i stedet har karakter af natur eller er vokset ind i en naturlignende tilstand. Naturarealer eller naturlignende arealer kan ikke få støtte under grundbetaling.

Arealer, der er omfattet af visse miljøtilsagn, kan i visse tilfælde få grundbetaling under artikel 32.

Læs mere om ikke-støtteberettigede arealer under grundbetaling

Du kan måske søge om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer

Læs mere om Pleje af græs- og naturarealer (tilsagnstype 66 og 67)

Tilskud til etablering af målrettede efterafgrøder

Du kan igen i år søge tilskud til etablering af målrettede efterafgrøder i Fællesskemaet. Du kan kun søge tilskud til marker, der ligger indenfor de særligt udpegede områder, der har et indsatsbehov.

På ansøgningssiden i Fællesskemaet kan du se, om du kan søge tilskud til målrettede efterafgrøder på dine marker.

Læs mere om ordningen i tilskudsguiden her

Tilskud til marker med særlige restriktioner

Støtte under grundbetalingsordningen afhænger af, om dine arealer opfylder støttebetingelserne for grundbetaling eller ej.

Læs nærmere om støttebetingelserne for grundbetaling 

Dine arealer kan være underlagt særlige restriktioner, der betyder, at du ikke kan søge bestemte ordninger, eller netop skal søge bestemte ordninger. Her finder du de vigtigste:

Randzoner omfattet af randzoneloven

Selvom randzoneloven er ophævet vil du i 2016 kunne udlægge frivillige arealer med randzone, der medregnes som MFO-areal for at opfylde de grønne krav.

I de frivillige MFO-randzoner må du ikke sprøjte, gøde eller opdyrke jorden

For at de frivillige randzoner kan medregnes som MFO-areal, skal du slå arealet og randzonearealet skal være tydeligt afgrænset fx med en plovfure fra omkringliggende græsmark

Du må stadig gerne have afgræsning eller slæt på randzonearealer med græs. 

Læs mere om frivillige randzoner, der medregnes som MFO-areal i Vejledning om direkte arealstøtte

Natura 2000

Natura 2000 er en fællesbetegnelse for områder udpeget i henhold til EU Fuglebeskyttelsesdirektiv og Habitatdirektiv.

Natura 2000 har til formål at beskytte de arter og naturtyper, som findes i områderne. Hvis du vil ændre på driften i Natura 2000 områder, skal du først søge kommunen om tilladelse (anmeldelsesordningen).

Til arealer inden for Natura 2000 kan du søge:

5-årigt tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer

På Internet Markkort IMK kan du se, om dine marker ligger i Natura 2000. 

Læs mere om Natura 2000 (linker til Naturstyrelsens hjemmeside) 

§ 3 i Naturbeskyttelsesloven

§ 3 i Naturbeskyttelsesloven betyder, at de omfattede arealer ikke må anvendes på anden måde end hidtil. Du kan søge næsten alle støtteordninger, hvis dyrkningen af arealet kan leve op til den enkelte ordnings specifikke krav, f.eks.: 

Du kan derimod ikke ansøge om Økologisk Arealtilskud for de §3-områder, hvor det i følge Naturbeskyttelseslovens §3 ikke er tilladt at anvende pesticider. Dette forbud gælder for de fleste §3-moser, §3-heder, §3-overdrev og for mange af §3-enge og -strandenge. 

Du kan heller ikke søge støtte til etablering af skov .

Se længere nede, hvordan du undersøger, om dine marker er underlagt §3

Læs mere om § 3 i Naturbeskyttelsesloven

Arealer i skov

Visse lysåbne arealer i skov vil fremover ofte kunne være støtteberettigede under grundbetalingsordningen.  Det er en konkret bedømmelse af den landbrugsmæssige aktivitet på et areal, som er afgørende for, om arealet er støtteberettiget. Slåning vil normalt blive betragtet som en tilstrækkelig landbrugsmæssig aktivitet, hvis landbrugsaktiviteten ikke i væsentlig grad bliver hæmmet af andre aktiviteter.

Læs om lysåbne arealer i skov i Vejledning om direkte arealstøtte 

Arealer pålagt fredskovspligt

For arealer pålagt fredskovspligt, der er tilplantet med træer, lavskov, frugttræer eller bærbuske, kan du ikke søge om udbetaling af tilskud til Omlægning til økologisk jordbrugsproduktion (OM-tilsagn) eller til Miljøbetinget tilskud (MB-tilsagn).

Servitutter eller fredninger

Hvis et areal er pålagt en servitut f.eks. en fredning, der f.eks. forbyder brug af pesticider, vil det ikke være muligt at søge Økologisk Arealtilskud eller visse miljøtilskudsordninger.

Hvordan ved du, om dine marker har særlige restriktioner?

Hvis du ikke er sikker på om dine arealer ligger inden for Natura2000 eller er underlagt restriktioner, kan du undersøge det på Internet markkort eller på Miljøportalen.

Du får adgang til Internet markkort (IMK) via Tast selv-service. Når du er logget på, Internet Markkort vælger du ”KORTTEMAER” i venstremenuen.  

Gå til Tast selv-service 

MENU