Gå til hovedindholdet

Udbud i Landbrugsstyrelsen

Her kan du finde information om udbud i Landbrugsstyrelsen.

Her kan du se vores indkøbsplaner for 2018

Klik på et udbud herunder for at finde mere information om det enkelte udbud.

Screening af markblokke

Kontrakten angår screening af markblokke (vurdering af om de er korrekte eller ej) over en 2-årig periode (med mulighed for forlængelse på 2 gange 1 år) med et udsving på mellem 85.000 – 140.000 markblokke årligt.

Markblokkene skal anvendes i forbindelse med varetagelsen af Ordregivers myndighedsopgaver, herunder primært til administration af arealbaserede EU-støtteordninger til landmænd.

Tilbudsfristen er den 12. april 2018, kl. 15:00

 

Udbud satellitbilledanalyser til landbrugskontrol 2018

Udbuddet er et fælles dansk/svensk udbud for "satellitbilledanalyser til landbrugskontrol 2018". Udbuddet består af to analyser opgaver med tilhørende webviewer og rapportering. Opgave 1 er en afgrødeklassifikation for udvalgte områder/marker i Danmark og Sverige, mens analyseopgave 2 handler om at bestemme homogeniteten af ​​de afgrødeklassificerede marker. Afgrødeklassifikationsopgaven består af tre leverancer fra maj til september. Alle underopgaver skal udføres inden for de samme områder, der dækker ca. 13.000 km2 (13 zoner) i Danmark og ca. 9.500 km2 (10 zoner) i Sverige.

Udover selve satellitbillede analyserne skal der leveres en webviewerportal med brugerstyring, der viser alle satellitbilleder, der bruges i opgave 1 og 2 sammen med de klassificerede marker.

Afslutningsvist skal der udarbejdes en samlet rapport med beskrivelse af de anvendte metoder, et overblik over resultaterne og en evaluering af analyseresultaterne.

Ekspanderet polystyren i Østersøen

Dette udbud tager sigte på en kontrakt, der omfatter en vidensindsamling om ekspanderet polystyren i Østersøen. Behovet udspringer fra Danmarks Havstrategi – Indsatsprogram og HELCOM handlingsplan for marint affald, hvor Danmark har påtaget sig rollen som ”lead country.

Det geografiske omfang af vidensindsamlingen omfatter hele HELCOM-området, dvs. hele Østersøområdet (Danmark, Sverige, Finland, Estland, Letland, Litauen, Polen og Rusland).

 

 

 

Arbejdsbeklædning - Teknisk Dialog

Vi indbyder potentielle leverandører til at kommentere på vores udkast til udbudsmateriale på arbejdstøj.

For at sikre, at der ikke udelukkes gode tilbud pga. af uhensigtsmæssige krav, har ordregiverne valgt at gennemføre en høring af dele af det foreløbige udbudsmateriale. Alle potentielle leverandører indbydes hermed til at gennemgå det vedlagte materiale og fremsende høringssvar med kommentarer om eventuelt fundne uhensigtsmæssigheder samt forslag til forbedringer. Besvarelserne må meget gerne indeholde uddybende forklaringer. Høringssvarene vil efterfølgende blive behandlet af Ordregiverne, som vil vurdere, hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i det offentliggjorte materiale.

Vi forventer, at kunne offentliggøre et tværministerielt udbud primo 2018.

Odregiverne består af Miljø- og Fødevareministeriet med underliggende instutitioner, Fiskeristyrelsen under Udenrigsministeriet samt Søfartsstyrelsen under Erhvervsministeriet.

MENU