Gå til hovedindholdet

Tilsyn med fonde

Landbrugsstyrelsen fører tilsyn med promille- og produktionsafgiftsfondene. Fondene yder årligt ca. 475 mio. kr. i tilskud til en række erhvervs- og fødevarerelaterede aktiviteter inden for fødevare- jordbrugs- og fiskerisektoren. 

Fondene omfatter to promilleafgiftsfonde: én fond for økologisk landbrug og 13 produktionsafgiftsfonde, der hver repræsenterer en sektor/branche.

Organisering af fondene

Hver fond ledes af selvstyrende bestyrelser. Bestyrelserne består af medlemmer, som er udpeget af erhvervet og offentlige organisationer. Erhvervet/brancherne varetager den daglige administration af fondene.

Ansøgning om støtte fra fondene

Det er de enkelte fonde, der beslutter, hvilke aktiviteter de ønsker at støtte. Du skal derfor sende din ansøgning til den fond, som du ansøger om tilskud fra.

Du kan finde oplysninger om ansøgningsregler og -frister og oplysning om, hvad fondene giver tilskud til på de enkelte fondes hjemmesider.

Du finder links til de forskellige hjemmesider til venstre i oversigten over fonde.

Fondenes lovgrundlag

Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven)

Lovbekendtgørelse nr. 765 af 19. juni 2017

Lov om fiskeri og fiskeopdræt (Fiskeriloven)

Lovbekendtgørelse nr. 764 af 19. juni 2017

Bekendtgørelse nr. 41 af 3. januar 2017 om støtte til fordel for fiskeriet i henhold til EU's statsstøtteregler og finansieret af Fiskeafgiftsfonden

Generelle regler for fondene

Bekendtgørelse nr. 1703 af 16. december 2016 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet.

Bekendtgørelse nr. 1099 af 21. september 2010 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet 

Bekendtgørelse nr. 977 af 26. august 2015 om støtte til fordel for primær jordbrugsproduktion omfattet af EU statsstøtteregler og finansieret af jordbrugets promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. 

Afgiftsbekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 1190 af 7. november 2017 om produktionsafgift ved slagtning og eksport af svin

Bekendtgørelse nr. 1321 af 14. november 2016 om produktionsafgift ved slagtning og eksport af svin

Bekendtgørelse nr. 1362 af 24. november 2016 om produktionsafgift på frugt og gartneriprodukter

Bekendtgørelse nr. 113 af 16. februar 2011 om produktionsafgift ved slagtning, destruktion og eksport af heste

Bekendtgørelse nr. 272 af 25. marts 2014 om afgift af indvejet mælk

Bekendtgørelse nr. 1392 af 10. december 2010 om produktionsafgift på fisk landet af danske fiskerfartøjer

Bekendtgørelse nr. 1232 af 21. november 2014 om produktionsafgift ved slagtning og eksport af kvæg

Bekendtgørelse nr. 450 af 23. maj 2016 om produktionsafgift på kartofler

Bekendtgørelse nr. 949 af 24. september 2008 om produktionsafgift på sukkerroer

Bekendtgørelse nr. 1363 af 4. december 2013 om produktionsafgift på pelsskind

Bekendtgørelse nr. 802 af 29. juni 2015 om produktionsafgift på frø

Bekendtgørelse nr. 803 af 29. juni 2015 om forædlerafgift på markfrø

Bekendtgørelse nr. 1521 af 7. december 2016 om ophævelse af bekendtgørelse om produktionsafgift ved slagtning og eksport af får

Bekendtgørelse nr. 451 af 23. maj 2016 om produktionsafgift ved slagtning og eksport af får

Bekendtgørelse nr. 1211 af 20. november 2017 om produktionsafgifter på æg og ved slagtning af fjerkræ

Bekendtgørelse nr. 55 af 24. januar 2013 om produktionsafgifter på æg og ved slagtning og eksport af fjerkræ

MENU