Gå til hovedindholdet

Fiskerikontrol

Fiskerikontrol er en enhed i Landbrugsstyrelsen, som udvikler, planlægger og koordinerer den fiskerikontrol, der udøves i Danmark.

Desuden er Fiskeri Moniterings Center (FMC) i Kolding placeret under Fiskerikontrol, og udfører kontrolopgørelser, risikoanalyser og -vurderinger, samt døgnovervågning og servicering af fiskefartøjer.

Opgaver og ansvar

Fiskerikontrol udvikler, prioriterer og koordinerer den danske fiskerikontrol. Til lands gennemføres kontrollen af fiskeriinspektorat Øst og Fiskeriinspektorat Vest. Til vands af kontrolskibene ”Vestkysten”, ”Havørnen” og ”Havternen”. Fiskerikontrol bidrager til at sikre balancen mellem udvikling og vækst i fiskerierhvervet og ansvarlig forvaltning af naturressourcerne.

Rammen for kontrol af erhvervsfiskeriet udgøres af EU´s fælles fiskeripolitik. Gennem enhedens aktive deltagelse i EU´s beslutningsproces søges maksimal indflydelse på tilrettelæggelsen af den fremtidige fiskerikontrol.

Fiskerikontrolenheden omsætter EU´s regler og forvaltningsplaner til konkrete anvisninger på, hvordan kontrollen af det erhvervsmæssige fiskeri skal gennemføres. Ambitionen er en omkostningseffektiv fiskerikontrol med høj effekt.

Som led i EU´s fælles fiskeripolitik varetages administrationen af fiskefartøjsregisteret, tilladelser til fiskeri og det pointsystem, som er etableret i forbindelse med overtrædelser af fiskerilovgivningen. Herudover har enheden ansvaret for sporbarhedsregler for fisk og hygiejnekontrol af fisk. Endelig er gennemførelse af EU´s IUU forordning om bekæmpelse af illegalt, urapporteret og ureguleret fiskeri en væsentlig opgave.

Lystfiskeriet og fritidsfiskeriet er i vid udstrækning et nationalt anliggende. Enheden Fiskerikontrol fastlægger de overordnede rammer for kontrollens udførelse og niveau. Herudover besvares skriftlige henvendelser om fisketegnsordningen, mens den daglige drift af fisketegnstelefonen varetages af Kunder & Kommunikation.   

FiskeriMoniteringsCenter (FMC)

FiskeriMoniteringsCenter (FMC) udfører analyser, kontrolkampagner og risikovurderinger samt døgnovervågning og servicering af fiskefartøjer.

Centret er beliggende i Kolding i samme bygning som Fiskeriinspektorat Øst, afdeling Kolding og Jordbrugskontrol, Kolding. FMC består af to afdelinger.

Den ene afdeling arbejder med risikoanalyser og vurderinger til brug for kontrolplanlægning, prioritering og kampagner overfor udvalgte kontrolområder. Denne afdeling udarbejder endvidere opgørelser af kontrolindsats og effekt af kontrol til ledelses- og chefgrupper og pressen.

Den anden afdeling er bemandet med medarbejdere hele døgnet rundt. Afdelingen modtager meldinger fra fiskere, yder support i forbindelse med anvendelse af elektronisk logbog, overvåger at fartøjerne sender VMS-signaler regelmæssigt samt udfører administrativt kontrol af IUU-landinger. Endelig er afdelingen ved at etablere en systematisk overvågning af fiskerimæssige aktiviteter i havområder med restriktioner. 

Organisatorisk placering

Fiskerikontrol er en del af området Kontrol & Fiskeri sammen med enhederne Fysisk Jordbrugskontrol, Data- og Risiko, EU & Fiskeriregulering og Kort & GIS.

Årsrapporter for fiskerikontrol

Årsrapporten indeholder de væsentligste fiskerikontrolresultater for det forløbne år, inkl. en opgørelse over registrerede overtrædelser samt effekten af fiskerikontrolindsatsen.

http://lbst.dk/tvaergaaende/kontrol/kontrol-fiskeri/aarsrapport/

Kontakt

Landbrugsstyrelsen
Kontrol & Fiskeri
Fiskerikontrol
Tlf.: 33 95 80 00
E-mail: fiskerikontrol@lbst.dk

MENU