Gå til hovedindholdet

Om styrelsen

Den 7. august 2017 blev Landbrugs- og Fiskeristyrelsen til Landbrugsstyrelsen.

Landbrugsstyrelsen hører under Miljø- og Fødevareministeriet. Danmark skal have et landbrug, der er blandt Europas bedste. Derfor arbejder vi for at skabe de bedste rammer for vækst i erhvervet og samtidigt passe på vores klima og miljø.

Det gør vi ved at:

 • skabe rammerne for, at danske landmænd bedst muligt kan arbejde i og med den natur, der omgiver os
 • understøtte udviklingen af en fremtidsorienteret fødevaresektor i balance med natur og miljø
 • bidrage til udviklingen af attraktive levevilkår i landdistriktsområder.

Landbrugsstyrelsen har afdelinger over hele landet. Vi er ofte i kontakt med landmænd og en bred kreds af virksomheder, organisationer, forskere og myndigheder inden for fødevareområdet. 

Vores mål: Vækst i landbrug og fiskeri gennem bæredygtig udvikling af naturen

I feltet mellem erhverv, vækst og miljø vil vi:

 • give de erhverv, der lever af naturen, de rette vækstbetingelser og samtidig gøre Danmark til et grønnere sted – vi vil skabe grøn omstilling med jobs

 • udvikle stærke relationer til vores kunder og interessenter – vi vil være åbne over for vores omverden

 • finde nye løsninger på svære udfordringer – vi vil være en handlekraftig organisation.

 

Vores metode: Regulering, tilskud, kontrol – og dialog med omverden

Vores hovedopgave er at fordele 10 milliarder kroner om året i tilskud inden for landbrug og fiskeri.

Vi regulerer og udformer love og regler

Vi regulerer landbrug, fiskeri og gartnerier ved at udvikle og implementere love og bekendtgørelser, som skal sikre bæredygtige rammer for både erhvervet og naturen.

Vi administrerer EU-midler og udbetaler tilskud

Vi giver tilskud til bl.a. landbrugsproduktion, fiskeri, forskning og udvikling, der fremmer vækst og grøn omstilling i fødevareerhvervet. Vi administrerer flere end 100 tilskudsordninger, hvoraf Enkeltbetalingen til landmænd er den største. Mere end 80% af pengene kommer fra EU, mens resten finansieres af den danske stat.

Styrelsen er betalingsorgan for EU. Vi er, som de eneste i Danmark, godkendt til at udbetale tilskud fra EU´s landbrugs- og fiskerifonde til bl.a. landmænd, fiskere og virksomheder. Vores udbetalinger skal leve op til de regler, som EU har fastsat for, hvordan pengene bliver udbetalt korrekt.

Se, hvor meget Landbrugsstyrelsen udbetaler årligt i EU-tilskud

Vi kontrollerer landbrug- og fiskerierhvervet

Landbrugsstyrelsen fører kontrol for at sikre, at love og regler overholdes og har den ønskede effekt.

Vi kontrollerer landbrug, fiskeri og gartnerier. Når vi kontrollerer landbrug, er det for at sikre, at landmændene opfylder kravene til tilskud. Vi kontrollerer fiskekvoter for at medvirke til at sikre et bæredygtigt fiskeri.   

Vi kontrollerer også, at støtten bliver udbetalt korrekt og i følge reglerne. 

Vi udfører 21.000 fysiske kontroller om året og går om bord på mange fartøjer og kører ind på mange gårdspladser og virksomheder.

Vi ønsker dialog med vores kunder og omverden

Vi prioriterer en åben dialog med vores omverden og samarbejde med vores kunder og interessenter. Med udgangspunkt i høj faglighed og tværfagligt samarbejde med erhvervslivet og organisationer, kan vi udvikle nye løsningsmodeller.

Læs vores præsentationsfolder om Landbrugsstyrelsen

Vores medarbejdere: mange typer uddannelser og opgaver

I Landbrugsstyrelsen er vi ca. 1100 medarbejdere og faglige eksperter inden for landbrug, fødevarer, EU og samfundsfaglige områder. Vi har en af de største It-afdelinger i staten.

Vores medarbejdere har meget forskellige faglige baggrunde og kompetencer til at løse vores mange forskellige opgaver.

Vi har ca. 17 forskellige personalegrupper repræsenteret, som f.eks.: 

 • HK´ere
 • AC´ere
 • Plantekontrollører
 • Jordbrugsakademikere
 • Agronomer
 • Geografer
 • Økonomer
 • Jurister
 • Landinspektører
 • Journalister

Vi samarbejder på kryds og tværs, ofte med inddragelse af andre dele af ministeriet eller kolleger i andre ministerier eller EU.

Styrelsen i hele landet

Vi er fordelt på 8 lokationer rundt om i landet.

Ca. 550 af vores medarbejdere arbejder på vores kontor i København, mens ca. 300 medarbejdere arbejder på vores kontor i Augustenborg og 100 i Tønder. Herudover arbejder ca. 150 på vores 5 regionale plantekontrolkontorer

Se, hvor du kan finde Landbrugsstyrelsen rundt om i landet

Vores EU-arbejde

Hovedparten af vores arbejde er baseret på internationale forhandlinger og samarbejde. Både når vi udvikler langsigtede initiativer og i vores daglige arbejde. 

Medarbejdere fra Landbrugsstyrelsen deltager ofte i arbejdsgrupper, komitéer og møder i Bruxelles. Vi repræsenterer officielt Danmark i Kommissionen og i det Europæiske råd.

Vi er med til at fastlægge EU’s regler og arbejder med at udmønte reglerne i dansk lovgivning. Vi udarbejder materiale og direktiver, som skal forhandles i EU-parlamentet og følger tæt, hvordan de øvrige EU-lande implementerer love og direktiver.

Når Miljø- og fødevareministeren deltager i møder i EU biddrager vi også med relevant viden. 

Læs mere om vores EU-arbejde 

Certificeret i ISO 27001

Landbrugsstyrelsen har i 2016 opnået at blive certificeret i den internationale standard ISO 27001. Certificeringen er en forudsætning for, at styrelsen kan være et EU-udbetalingsorgan og dokumenterer, at styrelsen har en høj standard inden for informationssikkerhed.

Hvad betyder certificeringen i ISO 27001? 

Vi behandler en masse information hver eneste dag, når vi sagsbehandler, kontrollerer og udbetaler støtte og tilskud. ISO 27001 er en international standard til styring af informationssikkerhed, der blandt andet skal sikre, at:

 • Kun de rette har adgang til fortrolige oplysninger og personoplysninger
 • Vi fastholder en høj kvalitet i vores arbejde med data
 • Vores systemer er driftssikre i en grad, hvor vi kan betjene vores kunder

Landbrugsstyrelsen er den anden statslige styrelse, som er certificeret efter ISO 27001-standarden.

MENU