Gå til hovedindholdet

Vi ændrer nu KO-bekendtgørelsen i forhold til fuglebeskyttelsesdirektivet

Landbrugsstyrelsen udsteder i dag en ændring af bekendtgørelsen om krydsoverensstemmelse (KO), som omhandler beskyttelse af fugles levesteder. Samtidig justerer vi vores kontrolpraksis. De nye regler gælder fra den 3. maj 2018.

Publiceret 2. maj 2018

Vi laver ændringen på baggrund af en henstilling fra EU-Kommissionen, som gør det nødvendigt at lægge krydsoverensstemmelse på de nationale regler, der gennemfører fuglebeskyttelsesdirektivet uden for Natura2000-områder.

Bekendtgørelsen har været i høring i februar, og vi har modtaget mere end 250 høringssvar. Et gennemgående tema i høringssvarene er, at landmænd er usikre på, om de med den vejledende udpegning af de beskyttede naturtyper har den information, der skal til for at kunne overholde KO-reglerne og undgå sanktioner. Et andet gennemgående tema har været spørgsmål til, hvordan fuglebeskyttelsesdirektivet er gennemført i dansk lovgivning.

Vi har lyttet til høringssvarene

Det er nødvendigt at overholde henstillingen fra EU-Kommissionen, men for at imødekomme den bekymring, som er rejst i høringssvarene og af hensyn til landmænds retssikkerhed har vi justeret måden vi håndterer kontrollen med kravene om fuglebeskyttelse:

  • Vi låser kontrolgrundlaget, så det kun er de beskyttede naturtyper, som er registreret på Danmarks Miljøportal pr. 1. november året før, som er omfattet af KO-kontrollen. Landmænd ved dermed, hvilke arealer der er omfattet af KO-kravene i god tid, og inden kontrollerne starter. De arealer, som bliver til et beskyttet areal i løbet af kontrolåret, indgår først i kontrollen det efterfølgende år, når de er registrerede på Danmarks Miljøportal.

  • Samtidig har vi i samarbejde med erhvervet opdateret bedømmelsesskemaerne for vurderingen af den enkelte overtrædelse. Det betyder, at du som landmand vil få en henstilling for mindre betydelige overtrædelser, som du retter inden for 24 timer. Du får altså mulighed for at rette forholdet, så overtrædelsen ikke indgår i afgørelsen.

  • For alle overtrædelser med en samlet karakter på 5 eller derunder giver vi en advarsel og ingen sanktion. Tidligere var det ikke muligt for nogle af delkravene, der vedrører fuglebeskyttelse.

  • Samtidig har vi ændret karakterskalaen, så tærsklen for hvornår karaktererne 1, 2, 3 og 4 gives, er hævet. Der skal altså mere til for at få en høj karakter.

Vi forventer, at maksimalt 10 landbrugere om året vil få en henstilling, advarsel eller en KO-sanktion som følge af manglende overholdelse af regler om fuglebeskyttelse.

Se bekendtgørelsen her

Se KO-vejledningen her

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller e-mail: miljobio@lbst.dk 

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens presseafdeling på tlf. 41 89 25 07. 


MENU