Gå til hovedindholdet

Sådan påberåber du dig force majeure

Du kan påberåbe dig force majeure senest 6. oktober, hvis det ikke har været muligt at slå dit græs- eller brakareal senest i dag, 15. september, og det skyldes det usædvanlige regnvejr. Det kan du også, hvis dine dyr ikke har afgræsset dine marker tilstrækkeligt. For visse tilsagn om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer skal du have påberåbt dig force majeure senest 21. september.

Publiceret 15. september 2017

Hvis usædvanligt vejr har gjort det umuligt for dig at overholde fristen for slåning eller afgræsning, har du mulighed for påberåbe dig force majeure. Hvis der er tale om force majeure, vil vi se bort fra fristen, når vi sagsbehandler din ansøgning eller kontrolsag.

Sådan gør du:
1.      Send en mail til adressen mail@lbst.dk
2.     Skriv ”Force majeure” i emnefeltet på mailen
3.     Giv følgende oplysninger i mailen:

  • Navn
  • CVR-nummer
  • Adresse, hvis du ikke har et CVR-nummer. Du skal IKKE oplyse dit CPR-nummer
  • Marknummer for de marker, hvor du ikke har kunnet overholde fristen grund af det usædvanlige vejr
  • Markbloknummer

4.    Beskriv din konkrete situation, som gør, at du ikke kan slå dine arealer, fx jordbundsforhold, topografiske forhold for den konkrete mark, konkrete konsekvenser af nedbørsforholdene eller lignende. Du skal kunne redegøre for, at situationen i år er usædvanlig sammenlignet med, hvad man normalt kan forvente.
5.     Vedhæft gerne fotos.

Du kan også sende oplysningerne i et brev. Du skal ikke rette i dit Fællesskema.

Det er en forudsætning for at anerkende force majeure, at forholdene er usædvanlige og uforudsigelige. Du kan ikke bruge manglende grødeskæring som eneste argument for force majeure, da reduceret afstrømning dermed ikke er en uforudsigelig hændelse. Du skal beskrive, hvordan den manglende grødeskæring i kombination med andre faktorer har medført de usædvanlige forhold. 

Hvis marken bliver oversvømmet gang på gang på grund af manglende grødeskæring, er det ikke en uforudsigelig situation, og vi kan ikke anerkende force majeure. Du skal i stedet rette henvendelse til din kommune. 

Hvad er fristen for at påberåbe sig force majeure?

Hvis du kun søger grundbetaling, grøn støtte eller Økologisk Arealtilskud til markerne, skal vi modtage din mail senest 6. oktober 2017. 

Hvis du har tilsagn om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer, hvor tilsagnet er givet i 2014 eller tidligere, er fristen 21. september 2017. Er dit tilsagn givet i 2015 eller senere, er fristen 6. oktober 2017. 

Hvad sker der med støtten?

Hvis der er tale om force majeure for dine marker, vil du få udbetalt grundbetaling og grøn støtte for arealet, selvom du ikke har slået arealet. 

Har du tilsagn om Økologisk Arealtilskud eller Pleje af græs- og naturarealer, og du påberåber dig force majeure, mister du som udgangspunkt årets tilskud. Det skyldes, at Økologisk Arealtilskud eller Pleje af græs- og naturarealer er ordninger, der ydes som kompensation for en udgift. Når forpligtelserne i forbindelse med disse ordninger bortfalder, er der ikke grundlag for kompensation.  Du beholder dog dit tilsagn, og du vil ikke få krav om tilbagebetaling af tidligere års tilskud. 

Hvis der ikke er tale om force majeure, skal du trække arealerne ud af din ansøgning ved at sende en ændring til dit Fællesskema. For arealer med tilsagn om Pleje af græs- og naturarealer kan du dog søge om dispensation. Hvis vi har kontaktet dig om arealet, kan du ikke længere trække det ud af ansøgningen eller søge dispensation.  

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg får kontrolbesøg?

Kontrolløren beskriver det, som ses på marken og skriver derfor i kontrolrapporten, at du ikke har overholdt kravet om slåning. Kontrolløren tager ikke stilling til, om du er ramt af force majeure. 

Hvis du inden kontrolbesøget har sendt en mail om force majeure, må du gerne nævne det i dit høringssvar til kontrolrapporten, men du behøver ikke at gøre det. Vi vil tage højde for din henvendelse om force majeure, når vi sagsbehandler kontrolsagen. 

Hvis du ikke har sendt os en mail om force majeure, og du får kontrolbesøg inden fristen for at påberåbe sig force majeure, kan du stadig gøre det ved at følge vejledningen ovenfor.  

Hvad gør jeg efter fristen for force majeure?

Hvis du får kontrolbesøg efter 6. oktober, og du ikke har givet os besked, er det for sent. Det samme gælder for tilsagn givet i 2014 eller tidligere, når vi kommer på kontrolbesøg efter 21. september. 

Det skyldes EU-forordningen, som sætter en frist for force majeure på 15 arbejdsdag efter den oprindelige frist. 

Kontakt
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til direktebetalinger@lbst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU