Gå til hovedindholdet

Projektstøtteordningen vådområder er nu åben

Første ansøgningsrunde til vådområdeprojekter er åbnet i Tast Selv-service. Ansøgningsfristen er 4. april.

Publiceret 3. marts 2017

Kommuner og Naturstyrelsens lokale enheder kan fra i dag og frem til den 4. april sende ansøgninger om tilskud til vådområdeprojekter. Vådområder bidrager til at reducere udledningen af næringsstoffer til gavn for vandmiljøet. 

Vådområder reducerer kvælstof- og fosforudledningen

For kvælstofvådområder er formålet med støtteordningen at reducere udledningen af kvælstof til fjorde og kystvande. Vådområderne skal placeres så kystnært som muligt i vandoplande med et behov for kvælstofreduktion.

Fosforvådområder skal reducere udledningen af fosfor til udpegede søer. Vådområderne skal placeres umiddelbart opstrøms søer med et fosforreduktionsbehov.

Vådområdeordningen er en del af det danske landdistriktsprogram og den politiske aftale om fødevare- og landbrugspakken fra december 2015. Vådområdeordningen bidrager til at opfylde Vandrammedirektivet.

Hvem kan søge?

Det er kommuner, og som noget nyt Naturstyrelsens lokale enheder, der kan søge om tilskud til kvælstofvådområdeprojekter. For fosforvådområdeprojekter er der stadig kun kommuner, der kan sende en ansøgning.

Vejledning og bekendtgørelse for lavbundsordningen og vådområdeordningen er i 2017 sammenskrevet.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen administrerer ordningen i samarbejde med Miljøstyrelsen. Det er Miljøstyrelsen, der prioriterer og indstiller ansøgninger om tilskud til vådområder.

To ansøgningsrunder i 2017

I 2017 er der følgende ansøgningsrunder for vådområder:

Ordninger i 2017

Ansøgningsrunde 1

Ansøgningsrunde 2

Åbningsdato

Ansøgningsfrist

Åbningsdato

Ansøgningsfrist

Kvælstofvådområder

03-03-2017

04-04-2017

15-06-2017

05-09-2017

Fosforvådområder

03-03-2017

04-04-2017

15-06-2017

05-09-2017

De indikative økonomiske rammer for ansøgningsrunderne i 2017 kan du finde på www.vandprojekter.dk.

Læs mere i tilskudsguiden

Du kan læse mere om vådområdeordningen i tilskudsguiden, bl.a. de gældende regler og vejledning til ordningen.

Læs om vådområder i tilskudsguiden.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til erhverv@naturerhverv.dk

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU