Gå til hovedindholdet

Projektstøtteordningen vådområder er nu åben

Første ansøgningsrunde til vådområdeprojekter er åbnet i Tast-selv service. Ansøgningsfristen er 13. marts.

Publiceret 5. januar 2018

Kommuner og Naturstyrelsens lokale enheder kan fra i dag og frem til den 13. marts sende ansøgninger om tilskud til vådområdeprojekter. Vådområder bidrager til at reducere udledningen af næringsstoffer til gavn for vandmiljøet.

Vådområder reducerer kvælstof- og fosforudledningen

For kvælstofvådområder er formålet med støtteordningen at reducere udledningen af kvælstof til fjorde og kystvande. Vådområderne skal placeres så kystnært som muligt i vandoplande med et behov for kvælstofreduktion.

Fosforvådområder skal reducere udledningen af fosfor til udpegede søer. Vådområderne skal placeres umiddelbart opstrøms søer med et behov for fosforreduktion.

Vådområdeordningen er en del af det danske landdistriktsprogram og den politiske aftale om fødevare- og landbrugspakken fra december 2015  og er medfinansieret af EU. Vådområdeordningen bidrager til at opfylde Vandrammedirektivet.

Hvem kan søge?

Det er kommuner og Naturstyrelsens lokale enheder, der kan søge om tilskud til kvælstofvådområdeprojekter. For fosforvådområdeprojekter er det kun kommuner, der kan sende en ansøgning.

Landbrugsstyrelsen administrerer ordningen i samarbejde med Miljøstyrelsen. Det er Miljøstyrelsen, der prioriterer og indstiller ansøgninger om tilskud til vådområder.

To ansøgningsrunder i 2018

I 2018 er der følgende ansøgningsrunder for vådområder:

Ordninger i 2018

Ansøgningsrunde 1

Ansøgningsrunde 2

Åbningsdato

Ansøgningsfrist

Åbningsdato

Ansøgningsfrist

Kvælstofvådområder

05-01-2018

13-03-2018

15-06-2018

04-09-2018

Fosforvådområder

05-01-2018

13-03-2018

15-06-2018

04-09-2018

Den økonomiske ramme for ansøgningsrunderne i 2018 kan du finde på Miljøstyrelsens hjemmeside. Ordningen er medfinansieret af EU.

Læs om de økonomiske rammer.

Læs mere i tilskudsguiden

Du kan læse mere om vådområdeordningen i tilskudsguiden. Her kan du blandt andet finde de gældende regler og vejledning til ordningen.

Læs om vådområder i tilskudsguiden.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til euogerhverv@lbst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU