Gå til hovedindholdet

Nye regler for at undgå KO-sanktion ved mindre betydelige fejl ved øremærker

Fra 2018 skal du inden for 24 timer dokumentere, at du har rettet op på mindre betydelige fejl ved øre-mærkning og registrering af dyrene, hvis vi har fundet sådanne fejl i vores kontrol. Derved undgår du, at fejlen kan komme til at medføre et træk i landbrugsstøtten. Ændringen er en stramning efter påtale fra EU-Kommissionen, men der bliver nu mulighed for at få nulstillet mindre betydelige overtrædelser.

Publiceret 5. januar 2018

Hvis vores kontrollør har fundet mindre betydelige fejl i forbindelse med øremærkerne, fejl i indberetningerne eller i registreringerne på din bedrift, får du frem over en henstilling om at rette fejlen. Du skal desuden dokumentere, at du har rettet fejlen inden for en frist på 24 timer. Kontrolløren oplyser dig om, hvad du skal gøre for at rette fejlen og for at dokumentere det. Det vil også fremgå af det kvitteringsbrev, du får i forbindelse med kontrollen.

Du undgår sanktion ved at dokumentere inden for fristen

Når du har dokumenteret, at du har rettet fejlen inden for tidsfristen, bliver du ikke trukket i landbrugsstøtte. Fejlen bliver ikke registreret som en KO-overtrædelse. Det betyder, at hvis du får konstateret en fornyet overtrædelse af samme krav inden for 3 år, medfører det ikke en forhøjet sanktion på grund af gentagelse.

Du kan også undgå sanktion ved for sene indberetninger

Har du overtrådt kravet om, at hændelser vedrørende kvæg skal indberettes til CHR inden for en frist på senest 7 dage, kan du i sagens natur ikke rette op på fejlen. I disse tilfælde har vi valgt at indføre en såkaldt ”human error” tilgang (HET). Det er en tilgang, som EU-Kommissionen giver medlemsstaterne mulighed for at anvende, men kun ved for sene indberetninger.

Hvis kontrolløren finder, at under 30 procent af hændelserne på din bedrift er indberettet for sent, vil du i første omgang ikke få en KO-sanktion. Fejlen registreres dog i systemerne. Det betyder, at hvis du inden for en 3-årig periode igen har for sene indberetninger, vil vi foretage en konkret vurdering, af, om vi kan konstatere en positiv udvikling i antallet af hændelser i de senere indberetninger. Vi foretager denne vurdering på baggrund af helt objektive kriterier. Hvis der ikke er en positiv udvikling, altså at vi ikke ser et fald i antal hændelser, eller at du har været hurtigere om at indberette dem, vil du blive trukket 1 % i landbrugsstøtte for overtrædelsen.

Vi anvender de nye bedømmelser fra og med 2018
Vi har indarbejdet de nye bedømmelsesskemaer, så de vil blive anvendt i forbindelse med KO-kontrollen i 2018. De vil komme til at fremgå af kontrolinstruksen for 2018. Du kan finde den på vores hjemmeside, når den offentliggøres medio januar:

Krydsoverensstemmelse vejledninger og instrukser

Nye regler skal sikre, at landbrugere stadig kan undgå sanktion for mindre betydelige fejl

Tidligere har der været en bagatelgrænse for mindre betydelige overtrædelser af krydsoverensstemmelseskravene (KO-kravene) for mærkning og registrering af kvæg, får, geder og svin.  Dette har EU-Kommissionen påtalt som en fejl, som skal rettes.

Vi har derfor i samarbejde med Fødevarestyrelsen udarbejdet nye bedømmelsesskemaer for kravene om mærkning og registrering, som ikke længere indeholder denne bagatelgrænse.

Det har været vigtigt for os at udvikle skemaer, som sikrer, at landbrugere ikke bliver KO-sanktioneret strengere end tidligere og dermed får et højere træk i landbrugsstøtten.

Derfor har vi haft kontakt til andre EU-medlemsstater for at blive inspireret af dem til at udvikle et system, som sikrer, at landbrugere kan undgå at få et træk i landbrugsstøtten for mindre betydelige overtrædelser som f.eks. tab af et enkelt øremærke. Det har også været vigtigt at gøre bedømmelsesskemaerne mere simple, så det bliver lettere at gennemskue, hvordan overtrædelser bedømmes. I den forbindelse har vi ændret grænserne for, hvornår en overtrædelse bedømmes med en karakter på henholdsvis 2, 3 og 4.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til miljobio@lbst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.

Faktaboks

Hvad betyder KO?
KO er en forkortelse for krydsoverensstemmelse. KO betyder, at landbrugere, der modtager direkte støtte eller tilskud efter visse ordninger under landdistriktsprogrammet, skal overholde en række krav til miljø, sundhed, dyrevelfærd og god landbrugsmæssig stand for at få udbetalt sin støtte/sit tilskud uden nedsættelse.

Hvilke KO-krav drejer det sig om?
Der er lavet nye bedømmelsesskemaer for KO-mærknings- og registreringskravene, som er krav 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 og 2.5B. Det gælder altså for øremærkning, registreringer i besætningsregister og indberetning til CHR for kvæg, får, geder og svin.

Hvad er en henstilling?
En henstilling svarer til det, der på de andre KO-krav kaldes en advarsel, men landbrugerne får en mulighed for at få 0-stillet sin overtrædelse ved hurtigt at rette fejlen.

Hvorfor skal fejlen rettes inden for 24 timer?
I forbindelse med den nationale kontrol af mærkning og registrering er der fastsat en frist på 24 timer til at rette fejlen. Det er altså den samme frist, vi bruger i forbindelse med KO.

Er der også henstillinger for de øvrige KO-krav?
I første omgang er det kun mærknings- og registreringskravene, hvor vi har indført de beskrevne henstillinger. I løbet af 2018 vil Landbrugsstyrelsen gennemgå alle øvrige krav, hvor det er muligt at få en advarsel, for at se, om der kan laves et tilsvarende system.

Hvad er human error?
Human Error er en mulighed, som EU-kommissionen har givet medlemsstaterne at indføre for kravet om for sene indberetning. Det er kun for dette krav, at vi har kunne indføre denne tilgang til bedømmelsen. Human Error giver landbrugerne en mulighed for at forbedre sin regelefterlevelse, når han har mindre betydelige overtrædelser forbundet med for sene indberetninger og derved undgå støttetræk. Vi laver i løbet af 2018 objektive kriterier for, hvornår en landbruger kan siges at have forbedret sin regelefterlevelse på dette område. Kriterierne er ikke lavet endnu, og de vil først være aktuelt at tage i anvendelse, når vi ser 2. gangs overtrædelser, hvilket tidligst vil kunne finde i forbindelse med kontrollen i 2019.

Hvad er et bedømmelsesskema?
Bedømmelsesskemaerne fremgår af KO-instrukserne, som ligger på vores hjemmeside. I bedømmelsesskemaerne er det beskrevet, hvordan en overtrædelse skal bedømmes i forhold til dens alvor, omfang og varighed. Der kan gives karakterer fra 1 til 4. Karaktererne for alvor, omfang og varighed lægges sammen og har betydning for, hvor stor en %-del der trækkes i landbrugsstøtte for overtrædelsen.

Hvad er en advarsel?
Hvis den samlede karakter er maksimalt 5, kan der gives en advarsel i stedet for et støttetræk, hvis overtrædelsen ikke har betydning for fødevaresikkerheden og dyresundheden. Det fremgår af KO-vejledningen og KO-instrukserne, hvilke krav der kan gives en advarsel for overtrædelse af.

Hvordan kommer de nye bedømmelsesskemaer til at se ud?
Du kan finde dem i KO-instruksen, Dyr, når den offentliggøres medio januar (se link oven for). Tidligere var det ikke muligt for mærknings- og registreringskravene at give karakteren 1 for alvor, omfang og varighed, men det er det med de nye. Vi skelnede også mellem store og små besætninger, når karakteren skulle bedømmes. Det gør vi ikke længere. I stedet giver vi eksempelvis for krav 2.1, delkrav 1, alvorskarakteren 2, når der er fejl ved 5,0 – 9,9 % af dyrene eller ved 5-9 dyr. I praksis betyder det, at hvis du har 8 dyr med fejl i en besætning med 32 dyr, giver det en fejl-% på 25, men da det er under 9 dyr, giver det en alvorskarakter på 2. Med de tidligere bedømmelsesskemaer ville overtrædelsen have givet en alvorskarakter på 4.

Bliver landbrugerne nu trukket mere i støtte?
Vi har gennemregnet konsekvenserne af de nye bedømmelsesskemaer. Landbrugerne bliver ikke trukket mere i landbrugsstøtte som følge af de nye bedømmelsesskemaer. Generelt bliver det med de nye bedømmelsesskemaer lidt sværere at få de højere karakterer. Derudover har du mulighed for at rette fejlen, så du ikke får et støttetræk.


MENU