Gå til hovedindholdet

Ny bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse

Ny bekendtgørelse, som træder i kraft den 10. februar 2017, medfører ændringer i en række krydsoverensstemmelseskrav.

Publiceret 9. februar 2017

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har det seneste halvandet år gennemgået alle krydsoverensstemmelseskrav for at vurdere, om de er i overensstemmelse med EU’s regler på området. Arbejdet sluttede i efteråret 2016, og styrelsen er nu klar med en ny bekendtgørelse, der retter og justerer de fejl, der er fundet i gennemgangen.

Ændringerne betyder, at der på nogle områder vil være krav til krydsoverensstemmelse som udgår, ligesom der på enkelte områder vil blive tilføjet nye krav. I faktaboksen kan du læse nærmere om de enkelte ændringer i bekendtgørelsen som følge af regelgennemgangen.

Husdyrgødningsbekendtgørelsen

Den 1. januar 2017 trådte en ny husdyrgødningsbekendtgørelse i kraft, som også har betydning for nogle af krydsoverensstemmelseskravene. Som følge heraf udgår de hidtidige krav til gyllealarmer og gyllebarrierer som krydsoverensstemmelseskrav, ligesom der i bekendtgørelsen er indført nye regler, som skal underlægges krydsoverensstemmelse.

I faktaboksen kan du læse nærmere om de ændringer i krydsoverensstemmelsesbekendtgørelsen, der er lavet fra 2016 – 2017, herunder også de ændringer, som er sket som følge af den nye husdyrgødningsbekendtgørelse.

Samtidig med bekendtgørelsen er også Vejledning om krydsoverensstemmelse 2017 blevet offentliggjort. Heri kan du orientere dig om alle de krydsoverensstemmelseskrav, der vil være gældende i 2017, lige som du kan se alle ændringerne fra 2016 til 2017.

Se den nye bekendtgørelse

FAKTA

Væsentligste ændringer i kravene fra 2016 til 2017:

KO-krav 1.7

Til kravet om indretning af stalde tilføjes to nye delkrav vedrørende indretning af pelsdyrhaller.

KO-krav 1.8

Delkrav 1 stiller krav til, at der foreligger leveringsaftaler for husdyrgødning. Der har tidligere været krav om opbevaring af aftalerne i mindst fem år. Kravet om opbevaring i fem år udgår af KO. Der er forsat KO på krav om opbevaringsaftaler.

KO-krav 1.11

Kravet omhandler opbevaring af ensilage, hvor der tilføjes et nyt krav vedrørende afløb og randbelægning til ensilageopbevaringsanlæg.

KO-krav 1.13

Kravet handler om udbringningsperioder for husdyrgødning og ensilagesaft. Der tilføjes et nyt delkrav vedrørende lukkeperioden for fast gødning, således at fast gødning i perioden fra høst til 20. oktober kun må tilføjes arealer, hvor der er afgrøder den følgende vinter.

KO-krav 1.14

Kravet om udbringningsmetoder for husdyrgødning får et nyt delkrav om ensartet fordeling af gødning på arealer, der har en kvote (harmoniarealer).

KO-krav 1.17

Kravet handler om udarbejdelse af gødningsregnskaber. Der tilføjes et nyt delkrav, der fastsætter, at regnskaberne skal opbevares i fem år.

KO-krav 1.22

Der tilføjes til kravet om grænser for tildeling af husdyrgødning (harmonireglerne) et nyt delkrav om dokumentation for opfyldelse af disse regler.

KO-krav 1.32-1.33

Krav til gyllealarmer og gyllebarrierer udgår af krydsoverensstemmelse.

KO-krav 2.1

Kravet om mærkning af kvæg tilføjes et nyt delkrav om øremærker til kvæg indført fra et andet EU-land.

KO-krav 2.4

Kravet om øremærkning af får og geder tilføjes to nye delkrav, som vedrører mærkning ved henholdsvis udførsel til og indførsel fra et andet EU-land. Derudover ændres tidsfristen for, hvornår får og geder importeret fra tredjelande skal have isat røde øremærker fra 5 dage til 14 dage.

KO-krav 2.14

Kravet om anvendelse af medicin i delkrav 1 ændres, så der udelukkende stilles krav til, at landmanden skal anvende veterinærmedicin i overensstemmelse med dyrlægens anvisninger. Der stilles ikke længere krav til, hvordan medicinen er erhvervet, og om anvendelse efter ordinationsperiodens udløb i KO-sammenhæng.

Det delkrav, der handler om håndtering af dyr, der er indgivet forbudte stoffer, gøres mere snævert, så delkravet kun handler om bestemmelserne i hormondirektivet.

KO-krav 2.17

Dette krav om forbud mod anvendelse af animalsk protein i foderet tilføjes et krav om, at det er forbudt at fodre drøvtyggere med foder, som indeholder blodprodukter og di- og tricalciumfosfat af animalsk oprindelse.

Der tilføjes endvidere krav til opbevaring af foder til selskabsdyr og om opbevaring og håndtering af foder i blandede bedrifter.

KO-krav 2.24

Kravet handler om at føre journaler og optegnelser. Kravet om opbevaring af medicinoptegnelser og journaler genindføres, men i en smallere udgave. Opbevaringskravet ændres således fra fem år til fire år, og der stilles ikke længere krav til, at dokumenterne skal opbevares samlet, overskueligt og i datoorden.


MENU