Gå til hovedindholdet

Landbrugsstyrelsen udgiver nu ”Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2017”

Publikationen giver information om størrelsen og udviklingen af den økologiske jordbrugsproduktion i Danmark og beskriver bl.a. antallet af autorisationer, bedrifternes arealanvendelse, størrelsesforhold, geografisk placering og husdyrproduktion per 31. maj 2017 samt udviklingen i disse data over en årrække.

Publiceret 17. april 2018

Udvikling i arealer og bedrifter

Det økologiske produktionsareal steg med 28.365 ha fra 31. maj 2016 til 31. maj 2017. Dette svarer til en udvidelse af det økologiske produktionsareal på 13 procent, og det økologiske produktionsareal i 2017 var dermed på 245.159 ha mod 216.794 ha i 2016. Således udgjorde det økologiske areal 9,2 procent af det totale indberettede produktionsareal i Danmark, hvilket er en stigning fra 8,1 procent i 2016.

Det økologiske produktionsareal fordelte sig i 2017 med 170.343 ha fuldt omlagt økologisk areal, hvilket er en fremgang på 8.371 ha i forhold til 2016. Derudover var 67.460 ha under omlægning, og 7.356 ha var planlagt omlagt.

Der var 3.469 bedrifter, der var autoriserede eller havde søgt om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion pr. 31. maj 2017. Dette svarer til 296 flere økologiske bedrifter end tilsvarende tidspunkt i 2016.

Økologiandel på kommunalt niveau

Nedenstående billede illustrere hvor stor en andel af landbrugsarealet, der er økologisk inden for hver kommune. Den gule farve angiver intervallet omkring gennemsnittet på landsplan, mens den røde farver viser en mindre økologiandel end på landsplan og den grønne farve viser en større økologiandel end på landsplan.

 Andel af økologisk areal i forhold til landbrugsarealet pr. kommune

Læs mere om den regionale fordeling af det økologiske areal i publikationen.

Udvikling i husdyrproduktionen

Den animalske produktion blev generelt udvidet i 2017 i forhold til 2016. Der blev bl.a. indberettet 21 procent flere æglæggende årshøns og antallet af producerede slagtekyllinger blev fordoblet i forhold til 2016. Den økologiske svineproduktion er også udvidet siden 2016, med 2.450 flere årssøer og 30.097 flere producerede slagtesvin.

Den økologiske kvægproduktionen havde ligeledes fremgang fra 2016 til 2017. Inden for mælkeproduktion steg antallet af indberettede malkekøer med i alt 12.864 årskøer, svarende til en forøgelse på 22 procent. Antallet af indberettede ammekøer blev desuden forøget med 12 procent fra 2016 til 2017.

Den 1. marts 2017 trådte nye regler for opdræt af økologiske kaniner og økologisk biavl i kraft. I det første år med regler for produktion af økologiske kaniner blev der indberettet 54 moderdyr og avlshanner samt 492 slagtekaniner.

De ændrede regler for økologisk biavl har medført en stigning i antallet af økologiske bistader fra 59 bistader i 2016 til 277 bistader i 2017. Læs mere om husdyrproduktionen i publikationen.

Udvikling i afgrødearealet

For en lang række almindelige grøntsager gælder, at de i 2017 i høj grad blev dyrket økologisk, med mere end 40 procent af arealet med den pågældende grøntsag, herunder bl.a. jordskok, squash, gulerod, grønkål, rødbede og pastinak. Der blev dyrket 3.596 ha med grøntsager på økologiske arealer i 2017, svarende til 29 procent af det samlede dyrkede grøntsagsareal. Læs mere om afgrødeproduktionen i publikationen.

En forholdsmæssigt stor andel af dyrkningen af bælgplanter foregik hos økologerne med et samlet areal på 11.191 ha for ærter til modenhed, hestebønner, sødlupin og anden bælgsæd svarende til 47 procent af det samlede dyrkede areal for disse afgrøder. Arealet med disse bælgplanter steg dermed med ca. 2.500 ha fra 2016 til 2017.

Om økologistatistikken

Landbrugsstyrelsen autoriserer bedrifter til økologisk jordbrugsproduktion. Autorisation er en forudsætning for, at jordbrugsbedriftens produkter kan sælges som økologiske. Alle autoriserede bedrifter med salg får mindst ét årligt kontrolbesøg, hvor Landbrugsstyrelsen kontrollerer overholdelsen af reglerne for økologisk produktion.

Bedrifter kan hele året ansøge om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion, ligesom autoriserede økologer kan ophøre som økologer i løbet af året. Antallet af økologiske bedrifter samt det økologiske areal er således dynamisk.

Alle økologiske bedrifter skal én gang om året indberette deres produktion til Landbrugsstyrelsen via den fælles indberetning (Fællesskema). Det sker som led i økologikontrollen og er en forudsætning for opretholdelse af autorisationen.

Publikation baserer sig på en opgørelse af de økologiske bedrifters indberettede produktion i Fællesskema 2017 og er således et øjebliksbillede af det økologiske jordbrug per 31. maj 2017. Kun data fra økologer, der var autoriserede per 31. maj 2017 indgår i statistikken, og data fra økologer, der har ansøgt om autorisation efter denne dato, vil derfor først fremgå af statistikken for 2018.

Læs hele økologistatistikken her

Yderligere oplysninger

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte vores presseafdeling på tlf. 41 89 25 07.


MENU