Gå til hovedindholdet

Læs de nye vejledninger om direkte arealstøtte

Nu har vi offentliggjort vejledningerne om direkte arealstøtte 2018. Her kan du blandt andet læse om de ny MFO-markbræmmer, som kan placeres overalt på dyrkningsfladen uden tilknytning til vandløb.

Publiceret 21. december 2017

I 2018 har vi valgt at opdele Vejledning om direkte arealstøtte i fire mindre vejledninger. Dette har vi gjort for at gøre det mere overskueligt for vores kunder og gøre det lettere at finde de regler, der er relevante for den enkelte. 

De fire vejledninger er:

  • Vejledning om grundbetaling 2018
  • Vejledning om grøn støtte 2018
  • Vejledning om betalingsrettigheder og national reserve 2018
  • Vejledning om unge nyetablerede landbrugere 2018 

Du kan finde reglerne for ø-støtten på et separat faktaark, som vi udgiver sammen med de øvrige faktaark i starten af 2018. 

Reglerne er revideret ud fra de erfaringer, vi har gjort os i 2017, samt de afklaringer, der er kommet fra EU-kommissionen. 

Se vejledningerne for direkte arealstøtte her   

Hvad er ændret?

Her ser du de væsentligste ændringer til vejledningerne for 2018.  

Nyt MFO-element: ’MFO-markbræmmer’

I 2018 bliver det muligt at anvende markbræmmer som MFO. MFO-markbræmmerne kan være mellem 1 og 20 meter brede og kan placeres overalt på dyrkningsfladen uden tilknytning til vandløb, så længe de er placeret på et omdriftsareal eller støder op til én af dine omdriftsmarker på markbræmmens længste side. Vægtningsfaktoren er 1,5. For at leve op til støttebetingelserne med krav om at udføre landbrugsaktiviteter skal markbræmmer enten slås, afgræsses eller jordbehandles og tilsås med en blomsterblanding.  

De frivillige MFO-randzoner erstattes af nye MFO-Markbræmmer

Tidligere kunne du anvende dine frivillige randzoner langs vandløb til at opfylde dit MFO-behov ved afkrydsning i fællesskemaet. Ønsker du fortsat at anvende dine randzoner som et MFO-element, skal du i stedet indtegne og anmelde marken med én af tre nye afgrødekoder for ’MFO-bræmmer’.  

MFO-græsudlæg i majs

Der er i 2018 kommet nye regler om, at MFO-græsudlæg i majs ikke må sprøjtes i otte uger efter høst, hvis det skal kunne medregnes som MFO. Har du anmeldt MFO-græsudlæg eller -efterafgrøder i majs, får du formentlig ikke udbetalt din direkte støtte før 15. januar 2019. Det skyldes, at kontrollen af sprøjteforbuddet skal være gennemført, før udbetalingen kan begynde.  

Få grundbetaling til nye arealer med tilsagn til minivådområder

Fra 2018 åbnes op for en ny tilskudssordning, hvor du kan få tilsagn til etablering af minivådområder. Hvis du opfylder betingelserne under undtagelsesbestemmelsen, artikel 32, kan du foruden dit tilsagn også modtage grundbetaling for tilsagnsarealet. 

Ny mulighed for at opfylde dit aktivitetskrav på braklagte arealer ved slåning i foråret

Tidligere måtte du kun slå dine braklagte arealer fra 1. august til og med 15. september. På grund af de store mængder af regn i sensommeren har du fra 2018 mulighed for at slå dine braklagte arealer i foråret og kan dermed opfylde aktivitetskravet tidligere. Dette gælder også for arealer anmeldt som MFO-brak. 

Sprøjteforbud ved bekæmpelse af uønskede plantearter på MFO-braklagte arealer

Tidligere måtte du anvende sprøjtemidler på alle braklagte arealer i forbindelse med bekæmpelse af invasive og uønskede plantearter. Du må fra 2018 ikke længere anvende sprøjtemidler på arealer anmeldt som MFO-braklagte arealer. Det skyldes ændrede regler fra EU.  

Fastsat seneste høsttidspunkt for hovedafgrøder med MFO-græsudlæg i korn mv.

For at forbuddet mod sprøjtning af MFO-græsudlæg i korn i minimum otte uger efter høst skal kunne kontrolleres inden den tilladte destruktionsfrist, er det nødvendigt at fastsætte en frist for høst af hovedafgrøden. En hovedafgrøde  skal derfor være høstet senest 20. august, majs undtaget, for at græsudlægget kan regnes med som MFO.  

Vildtafgrøder

Et areal, der er udsået med en vildtafgrøde, er støtteberettiget til grundbetaling. 

Den 5-årige støtteperiode for unge nyetablerede landbrugere

Fra 2018 beregnes den 5-årige støtteperiode for unge nyetablerede landbrugere fra det første år, du søger støtte til unge nyetablerede landbrugere. Tidligere blev den 5-årige periode, du kunne modtage støtten i, beregnet fra dit etableringsår. 

Regelgrundlaget ikke endeligt vedtaget

Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. med virkning for ansøgningsåret 2018 er fortsat i høring. Når bekendtgørelsen ikke er vedtaget, kan det betyde, at der kan komme ændringer til de regler, der findes i vejledningerne. 

Om der er ændringer til bekendtgørelsen afhænger af de høringssvar, vi modtager, og den efterfølgende politiske proces.  

En ny bekendtgørelse vil træde i kraft pr. 1. februar 2018. Herefter vil vejledningen umiddelbart efter blive opdateret.  

Omnibusforslaget

Omnibus er en samlet betegnelse for en række ændringer til EU-reglerne forslået af EU-Kommissionen. 

Landbrugsdelen af Omnibusforslaget er vedtaget af Rådet og Europa-Parlamentet. Omnibusforslaget indeholder både obligatoriske og valgfrie dele, og det skal derfor besluttes, hvilke af de frivillige regler vi ønsker at have i Danmark. 

De besluttede regler skal efterfølgende skrives ind i bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. 

I vejledningerne har vi derfor markeret de afsnit, som indeholder regler, der følger Omnibusforslaget. Vi har beskrevet de obligatoriske regler som følge af Omnibus, mens de regler, der afventer en politisk stillingtagen, ikke er beskrevet, da vi afventer udfaldet af de politiske drøftelser. 

Vi beklager den usikkerhed dette medfører og udsender en endelig version af denne vejledning, så snart bekendtgørelsen er endelig.  

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til direktebetalinger@lbst.dk

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU