Gå til hovedindholdet

Krav vedrørende udbringning af affald bliver nu underlagt krydsoverensstemmelse

En ny bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse er netop blevet offentliggjort og træder i kraft 1. august 2017.

Publiceret 14. juli 2017

Den nye bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse afspejler blandt andet ændringer i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Med den nye husdyrgødningsbekendtgørelse er der sket ændringer i implementeringen af nitratdirektivet, som har til formål at nedbringe vandforurening forårsaget eller fremkaldt af nitrater, der stammer fra landbruget. De nationale regler, der gennemfører direktivet, skal underlægges reglerne om krydsoverensstemmelse. Derfor ændrer Landbrugs- og Fiskeristyrelsen nu i bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse. 

Krav vedrørende udbringning af affald omfattes af krydsoverensstemmelse

Regler fra slambekendtgørelsen bliver overført til husdyrgødningsbekendtgørelsen. I den forbindelse ensrettes reglerne om anvendelse af affald med husdyrgødningsbekendtgørelsens regler om anvendelse af husdyrgødning m.v. 

For at sikre en fyldestgørende implementering af nitratdirektivet tilføjes krav i forhold til udbringning af affald som en implementering af direktivet. I den forbindelse udvides anvendelsesområdet for tre krydsoverensstemmelseskrav, så de fremover også omfatter krav i forhold til udbringning af affald. Se under ”Fakta” nederst på siden, hvad det betyder for dig. 

Kun affald med et kvælstofindhold over 0,3 kg N pr. ton omfattes af krydsoverensstemmelse

Alene udbringning af affald med et kvælstofindhold på over 0,3 kg N pr. ton vil blive omfattet af reglerne om krydsoverensstemmelse.  Der er ingen tilsvarende bagatelgrænse i husdyrgødningsbekendtgørelsen, så udbringning af affald med et kvælstofindhold på 0,3 kg N pr. ton og derunder vil kunne håndhæves efter husdyrgødningsbekendtgørelsens regler. 

Ændringer som led i ny husdyrregulering

Som led i ny husdyrregulering hæves det hidtidige skærpede harmonikrav på 1,4 dyreenheder pr. ha (svarende til 140 kg kvælstof (N) pr. ha) til nitratdirektivets grænse på 170 kg N pr. ha. Samtidig indføres der krav til udlæg af husdyrefterafgrøder, der skal begrænse merudvaskning af nitrat fra organisk gødning. Disse ændringer – som gennemfører bestemmelser i nitratdirektivet – bliver nu også gennemført i krydsoverensstemmelsesreglerne.

Du kan finde den nye bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse her

Du kan finde den nye husdyrgødningsbekendtgørelse her

Fakta

Udbringning af affald omfattes af følgende krydsoverensstemmelseskrav:

Krav 1.13, om perioder på året, hvor der ikke må udbringes gødning (lukkeperioder). Du skal derfor overholde de eksisterende lukkeperioder for husdyrgødning, når du fremover udbringer affald med et kvælstofindhold på over 0,3 kg N pr. ton på dine arealer for at undgå en støttenedsættelse som følge af krydsoverensstemmelse.

Krav 1.15, om begrænsninger vedrørende udbringning af gødning på bestemte arealer. For at undgå en støttenedsættelse som følge af krydsoverensstemmelse må affald med et kvælstofindhold på over 0,3 kg N pr. ton blandt andet ikke udbringes, så det skaber fare for afstrømning til vandløb, søer eller kystvande.

Krav 1.16, om forbud mod gødskning i to meter bræmmer langs vandløb og søer. Du må fremover ikke udbringe affald med et kvælstofindhold på over 0,3 kg N pr. ton i en bræmme på to meter langs vandløb og søer, hvis du skal undgå en støttenedsættelse som følge af krydsoverensstemmelse.

En opdateret Vejledning om krydsoverensstemmelse offentliggøres snarest.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til miljobio@lfst.dk

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU