Gå til hovedindholdet

Husk at søge om 20-årig fastholdelse

Din ansøgning om 20-årig fastholdelse skal være modtaget i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen senest 31. august 2017.

Publiceret 25. juli 2017

Du kan søge om 20-årig fastholdelse for arealer, der ligger inden for projektgrænsen i følgende projekter under Landdistriktsprogrammet:

  • Kommunale kvælstofvådområder
  • Kommunale fosforvådområder
  • Statslige kvælstofvådområder
  • Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold
  • Naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder

Gå til vejledning og ansøgningsskema

Hvem kan søge?

Du kan søge om 20-årig fastholdelse, hvis du driver arealet som ejer eller forpagter pr. 1. september 2017. Hvis driften på et tidspunkt overgår til en anden ejer eller forpagter, kan tilsagnet overdrages ved at ansøge om producentskifte i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Læs mere om producentskifte

Ansøgningsfrist

Fristen for at søge om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder er 31. august 2017.

Ansøgning om udbetaling

Tilsagnet løber i en 20-årig periode, der starter 1. september 2017.  Hvert år skal du søge om udbetaling i Fællesskemaet. Første gang, du skal søge om udbetaling, er i 2018.

Tinglysning

Det er en betingelse for tilsagnet, at der bliver tinglyst servitut for alle arealer i projektområdet. Projektet skal desuden være gennemført i 2017, og plantedækket skal være etableret senest 1. maj 2018.

Arealer, der ikke er berettiget til tilskud

Arealer, der er tinglyst i forbindelse med statsligt køb og videresalg, kan ikke få tilskud, da disse arealer er kompenseret i jordprisen.

For Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold gælder desuden, at offentlige institutioner og offentligt ejede arealer ikke kan opnå tilskud til 20-årig fastholdelse. Hvis arealet på et senere tidspunkt kommer i offentlig eje eller drift, bortfalder tilsagnet. 

Kontakt

Hvis du har faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Vand & Natur Tilskud på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til vandnatur@lfst.dk

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens presseafdeling på tlf. 41 89 25 07. 


MENU