Gå til hovedindholdet

Fredede arealer kan ikke få økologitilskud

Du kan ikke få økologitilskud til arealer, hvor der er et forbud mod pesticider. Du kan nu se i Internet Markkort, hvilke fredede arealer du ikke kan søge Økologisk Arealtilskud til.

Publiceret 28. marts 2017

En del fredninger har bestemmelser, der forbyder brug af pesticider og/eller gødning. Det har betydning for tilsagnet om Økologisk Arealtilskud, da vi giver tilskuddet som kompensation for, at arealerne skal drives økologisk, herunder at der ikke må bruges pesticider. Det betyder, at vi ikke kan give eller opretholde Økologisk Arealtilskud til arealer, hvor der er et forbud mod at bruge pesticider. 

Tilsvarende gælder, at vi ikke kan give tillæg om reduceret kvælstoftilførsel til arealer, hvor der er et forbud mod gødskning, da vi giver tillægget til arealer, hvor det er krav, at der tilføres mindre gødning. Derudover kan nogle fredninger have bestemmelser om pløje- eller tilplantningsforbud, som kan betyde, at der ikke kan gives frugt/bær-tillæg.  

Nyt lag i IMK for fredede arealer med pesticid- og gødskningsforbud

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har nu gennemgået alle fredninger på landbrugsarealer og vurderet, om fredningernes bestemmelser er i modstrid med reglerne i Økologisk Arealtilskud. Vi har lavet et lag i Internet Markkort, hvor du kan se, om du kan få tilsagn om Økologisk Arealtilskud. Laget hedder ”Fredninger, der ikke kan få ØA,” og det ligger under fanen Miljø- og Økologitilskud. Her kan du også se, hvilke bestemmelser i fredningen, der påvirker muligheden for at få tilsagn om Økologisk Arealtilskud.  

Hvad med de eksisterende tilsagn?

Gennemgangen af alle fredninger har taget lang tid, og vi har i 2015 og 2016 givet tilsagn til ca. 600 ha, der ligger inden for et af de fredede områder. Her vil tilsagnet bortfalde, og det tidligere udbetalte tilskud skal betales tilbage. Hvis du har et tilsagn om Økologisk Arealtilskud indenfor et af de fredede områder, vil du snarest modtage et brev fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, der oplyser, hvilke arealer der er berørt.

Du kan i visse tilfælde søge tilsagn om Pleje af græs- og naturarealer til de arealer, hvor tilsagnet om Økologisk Arealtilskud bortfalder. Læs mere om Pleje af græs- og naturarealer. Ansøgningsfristen er 21. april 2017.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til miljobio@lfst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07. 


MENU