Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelse og vejledning for minivådområdeordningen 2019 er nu i høring

I februar 2019 bliver der for anden gang åbnet op for, at landmænd kan søge om tilskud til at anlægge minivådområder. Allerede nu er det en god ide at gå i gang med at planlægge, hvis du er interesseret i at etablere et minivådområde. Bekendtgørelse og vejledning sendes i høring nu med høringsfrist 18. juni 2018.

Publiceret 31. maj 2018

Minivådområdeordningen er en af de frivillige indsatser, som skal medvirke til at beskytte vandmiljøet mod kvælstofudledning. Landbruget får nu bedre muligheder for at bidrage til et sundt vandmiljø og nå målene for reduktion af kvælstof i Fødevare- og landbrugspakken. 

Mål for ordningen

I perioden 2018-2021 er det planen, at minivådområderne opnår en samlet effekt på 900 tons kvælstof. For at nå dette mål er der i 2019 afsat 115 mio. kr. til etablering af minivådområder. Pengene til etableringstilskud kommer fra det EU-finansierede Landdistriktsprogram, der har til formål at støtte udviklingen af landbruget, styrke miljø- og klimaindsatsen samt bæredygtig brug af naturressourcer i landdistrikterne. Det er et fælles ansvar, at vi fortsat har et godt vandmiljø i Danmark, og minivådområder er en vigtig indsats for at sikre vandmiljøet.

Hvad indeholder ordningen?

Under ordningen gives tilskud til åbne minivådområder og minivådområder med filtermatrice. Tilskudssatsen er 100 procent. Du kan desuden søge om kompensation for udtagning af areal og vedligeholdelse af minivådområdet i 10 år.

Minivådområders effekt tilskrives kystvandoplandet og ikke den enkelte landmand. Minivådområder skal opretholdes i 10 år. Herefter er du som landmand ikke længere forpligtet til at opretholde og vedligeholde minivådområdet. 

Hvad er nyt siden sidste år? 


Du kan få forskudsudbetaling

I 2019 vil der være mulighed for, at du kan få 50 % af de tilskudsberettigede udgifter i forskud, når du ansøger om et minivådområde. Forskudsudbetalingen kan ske, når du har indhentet alle de nødvendige tilladelser til dit projekt. Du kan godt ansøge om et minivådområde, selvom du ikke har tilladelserne på ansøgningstidspunktet og få tilsagn til dit projekt. Når tilladelserne er opnået, indsender du disse via Tast-selv, hvorefter vi gennemgår dine tilladelser og udbetaler forskuddet. 

Du kan ansøge om tilsagn om tilskud til et minivådområde med filtermatrice

Du kan ansøge om tilsagn om tilskud til et minivådområde med filtermatrice i 2019. Et minivådområde med filtermatrice er mere effektivt og fylder mindre end de åbne minivådområder. Vi har afsat en mindre del af den samlede pulje til minivådområder til minivådområder med filtermatricer, da virkemidlet stadig er meget nyt. Søger du om tilskud til et minivådområde med filtermatrice, skal du være opmærksom på, at der vil være særlige krav til vedligehold og monitorering. 

Der er kommet standardomkostninger på minivådområder med åbne bassiner

I 2019 skal du ikke indsende to tilbud for at dokumentere den rimelige pris for dit projekt, hvis du søger om tilskud til et minivådområde med åbne bassiner. I stedet har vi fastsat en standardomkostning for opstart af dit projekt og herefter en størrelsesafhængig meromkostning. Hertil er er forskellige tillægselementer, som du kan vælge også skal være en del af dit projekt. 

Flere muligheder for placeringer af minivådområder

Vi vil i 2019 lave udpegningskortet mere fleksibelt, så der bliver flere muligheder for placeringer af minivådområder. Blandt andet bliver det et krav, at effekten i gennemsnit er 300 kg N pr. ha minivådområde og ikke som i 2018, hvor 90 % af alle arealer skulle ligge inden for arealer med en effekt over 300 kg N pr. ha. Læs mere om udpegningskortet i vejledningen. 

Tag fat i en oplandskonsulent allerede nu

Oplandskonsulenterne er et team af konsulenter, der tilbyder gratis rådgivning om de kollektive virkemidler, der findes til reduktion af kvælstof. Som ansøger under minivådområdeordningen har du mulighed for at få gratis rådgivning til at lave et minivådområde på din bedrift.

Oplandskonsulenterne yder rådgivning til, hvordan du korrekt placerer dit minivådområde i forhold til drænoplandet og hjælper også med udfyldelse af ansøgningsskema mm. Du skal være opmærksom på, at det er et krav på ordningen, at du har vedhæftet en erklæring fra en oplandskonsulent, der tilkendegiver, at du har placeret og dimensioneret dit minivådområde korrekt i forhold til drænoplandet.

Læs mere om, hvad oplandskonsulenterne kan hjælpe dig med på oplandskonsulenternes hjemmeside www.oplandskonsulenterne.dk og i vejledningen. 

Se bekendtgørelsen her 

Se vejledningen her 

Kort om ordningen

  • Et minivådområde er et virkemiddel, der renser drænvandet for kvælstof, inden det ledes ud i vandmiljøet. Derudover renser minivådområder drænvandet for fosfor.
  • Du kan få tilskud til at anlægge minivådområder. Kvælstofeffekten deles mellem alle lodsejere i dit kystvandopland.
  • Ordningen åbner for ansøgning om tilsagn 1. februar 2019 og lukker 2. april 2019.
  • Allerede inden ansøgningsrunden åbner, kan du få gratis hjælp af en oplandskonsulent til at vurdere dit projekt og hjælpe med din ansøgning.
  • Du kan få 100 procent tilskud til etablering af et minivådområde gennem EU-midler. I 2019 er der afsat 115 mio. kr. til projektomkostninger fordelt med 95 mio. kr. til åbne minivådområder og 20 mio. kr. til minivådområder med filtermatrice.
  • Du kan få kompensation for det areal, du udtager til minivådområde samt for vedligehold. Kompensationen sker gennem nationalt finansieret de minimis-støtte. I 2019 13,7 mio. kr. til arealkompensation og vedligehold af minivådområdet.
  • Du skal opretholde og vedligeholde dit minivådområde i 10 år. Du har mulighed for at træde ud af ordningen og tilsagnet, før de 10 år er gået, ved at tilbagebetale dit tilskud.
  • Vi forventer, at du kan søge til ordningen frem til 2021.
 

 

Kontakt
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til euogerhverv@lbst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU